Hlavní navigace

K čemu je dobrá Mezinárodní telekomunikační unie?

12. 5. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) byla založena v roce 1865, je mezinárodní vládní organizací s univerzální účastí a je přidruženou organizací OSN. Československo bylo jejím členem od roku 1920, Česká republika je jejím členem od roku 1993. V současné době má 189 členských států a jejím sídlem je švýcarská Ženeva.

Česká republika byla na zasedání Konference vládních zmocněnců (nejvyšší orgán Unie) v roce 2002 znovuzvolena do Rady ITU, která řídí činnost Unie mezi dvěma konferencemi.

ITU má významnou roli ve správě spekter rádiové frekvence a tím zaručuje, že rádiově založené systémy, jako jsou celulární telefony a pagery, letecké a námořní naváděcí systémy, vědecké výzkumné stanice, satelitní komunikace a rádiové a televizní vysílání poskytují spolehlivé bezdrátové služby kdekoliv na světě.

V současné době jsou základními platnými dokumenty ITU:

 • Ústava Mezinárodní telekomunikační unie (Constitution) a
 • Úmluva Mezinárodní telekomunikační unie (Convention).

Ústava obsahuje základní ustanovení týkající se organizační struktury ITU a nejdůležitější principy telekomunikačních služeb. V Úmluvě jsou pak uvedena pravidla procedurální povahy.

Podle Ústavy ITU patří mezi její hlavní cíle:

 • udržovat a rozšiřovat mezinárodní spolupráci mezi jejími členskými státy za účelem zlepšení a racionálnějšího využití všech druhů telekomunikace,
 • podporovat a zvyšovat účast organizací v aktivitách ITU a napomáhat jejich spolupráci s členskými státy,
 • podporovat a nabízet technickou pomoc rozvojovým zemím v oblasti telekomunikace a také napomáhat k mobilizaci materiálních, lidských a finančních zdrojů potřebných v těchto zemích ke zlepšení přístupu k telekomunikačním službám,
 • podporovat vývoj technických zařízení a jejich nejefektivnější využití se zaměřením na efektivitu telekomunikačních služeb, zvyšovat jejich užitečnost a učinit je, jak nejvíc je to možné, přístupné široké veřejnosti,
 • napomáhat šíření výhod nových telekomunikačních technologií mezi všechny světové obyvatele,
 • podporovat šíření telekomunikačních služeb s důrazem na mírové využití,
 • koordinovat činnosti členských států a napomáhat úspěšné a konstruktivní spolupráci a partnerství mezi členskými státy a členy Sektorů,
 • na mezinárodní úrovni podporovat přijetí širšího přístupu k otázkám telekomunikace v globální informační ekonomice a společnosti prostřednictvím spolupráce se světovými i regionálními mezivládními a nevládními organizacemi zaujatými v oblasti telekomunikací.

Členství v ITU je otevřené pro vlády, které se mohou připojit jako členské státy, stejně jako pro soukromé organizace, jako jsou dopravní společnosti, výrobci zařízení, finanční organizace, výzkumné a vývojové laboratoře, mezinárodní a regionální telekomunikační organizace, které se k ITU mohou připojit jako členové sektorů.

Soukromé společnosti i ostatní organizace si mohou vybrat, zda se připojí k jednomu nebo k více sektorům ITU (viz struktura a činnost ITU) podle toho, jaká je jejich oblast zájmu. Členové ITU sektorů také vyvíjejí technické normy, které podpoří budoucí telekomunikační systémy a formují budoucí sítě a služby. Tito členové také získají privilegovaný přístup k informacím, které mohou být velice cenné pro jejich obchodní plánování.

ITU je tvořena následujícími orgány:

 • Konferencí vládních zmocněnců – nejvyšší orgán ITU, který je tvořen delegacemi zastupující členské státy a je svoláván každé čtyři roky. Stanovuje všeobecné zásady plnění cílů ITU, z členských států volí členy Rady, přijímá návrhy na úpravu Ústavy a Úmluvy, volí Generálního tajemníka ITU, jeho zástupce, ředitele úřadů jednotlivých Sektorů a členy Výboru pro radiokomunikační řád, stanovuje rozpočet a schvaluje uzavírání dohod s jinými mezinárodními organizacemi.
 • Radou – v období mezi konferencemi vládních zmocněnců jedná Rada jako řídící orgán ITU, skládá se ze 43 členských států ITU, schází se jednou ročně; projednává zásadní otázky telekomunikační politiky, zajišťuje koordinaci činností ITU, kontroluje finanční plány a rozpočty Generálního sekretariátu a všech tří Sektorů (viz dále).
 • Světovými konferencemi mezinárodních telekomunikací – revidují Mezinárodní telekomunikační řád, zabývají se dalšími otázkami celosvětové povahy, jsou svolávány podle potřeby.

Dále se ITU člení na následující tři sektory:

 • ITU-R (Radiocommuni­cation),
 • ITU-D (Telecommunication Development) a
 • ITU-T (Telecommunication Standardization).

Činnost všech tří sektorů pokrývá všechny aspekty telekomunikace. Každý z nich pracuje prostřednictvím konferencí a setkání, kde jednotliví členové projednávají dohody, které slouží jako základ operací globálních telekomunikačních služeb.

MM_SS3

Technickou práci uskutečňují studijní skupiny, které jsou složeny z odborníků nejdůležitějších telekomunikačních organizací. Tyto skupiny připravují studie, které vedou k vydání směrodatných ITU doporučení (ITU Recommendations).

V současné době tvoří ITU 22 studijních skupin (sedm v ITU-R, 13 v ITU-T a dvě v ITU-D), které společně produkují 550 nových nebo revidovaných ITU doporučení ročně. Všechna ITU doporučení jsou nezávazné, dobrovolné dohody.

Myslíte si, že podobné mezinárodní instituce mají svůj smysl ?

Autor článku

Autor je právník....