Hlavní navigace

Regulátor se konečně rozhoupal!

4. 9. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Český telekomunikační úřad včera konečně stanovil novou výši propojovacích poplatků, vypočtenou již na základě metody LRIC. Z dosavadních 60 haléřů ve špičce klesl poplatek na 41 haléřů! To bude mít významný vliv na hlasové služby, včetně služeb na bázi volby operátora. Současně regulátor upravil i své rozhodnutí ohledně Internetu.

Ještě včera jsem zde na Lupě psal o tom, že před zájemci o poskytování služeb skrze volbu operátora stojí významný prvek neurčitosti: výše propojovacího poplatku, od které je odvozena jak cena za originaci hovoru, tak i cena za terminaci hovoru. Uváděl jsem také, že regulátor slíbil stanovit novou výši těchto poplatků, již podle metodiky LRIC (Liong Run Incremental Costs). Naposledy tak sliboval učinit ve druhé polovině srpna – ale teprve včera, 3. září 2002, svůj slib konečně splnil. Jak tedy vypadá jeho nové rozhodnutí, číslo 06/PROP/2002 (již plně zveřejněné na webu ČTÚ)?

To nejdůležitější lze vystihnout tím, že propojovací poplatek poklesl z dosavadních 60 haléřů na 41 haléřů (za minutu místního propojení ve špičce), a z 30 na 21 haléřů mimo špičku.

Jde o poměrně radikální pokles, a možná je zajímavé si naznačit, proč tomu tak je. Vysvětlení je takové, že došlo ke změně metodiky výpočtu tohoto poplatku. Dosud byl počítán podle metody FAC (Fully Allocated Costs, metody plně alokovaných nákladů). Tu si lze představit tak, že dominantní operátor sečte všechny své náklady („plně je alokuje“), regulátor mu případně některé z nich seškrtá, a výsledek se rozpočítá do propojovacího poplatku. V něm pak je započítána i případná neefektivnost dominantního operátora, a tudíž výsledný poplatek má obecně tendenci vycházet vyšší (v našem případě: 60 haléřů).

Naproti tomu nová hodnota propojovacího poplatku (41 haléřů) již byla stanovena podle jiné metodiky – metodiky LRIC (Long Run Incremental Costs). Ta je založena na věrohodnějším stanovení nákladů – neptá se totiž, kolik operátor skutečně vynaložil, ale vychází z toho, kolik by vynaložil efektivně fungující operátor na dosažení požadovaného efektu (což se zjišťuje pomocí poměrně komplikovaného modelu). Například: pokud se určité řešení (například ústředna, výkopové práce, pokládka kabelů apod.) dá pořídit za cenu X, ale dotyčný operátor na něj vynaložil jinou částku, například 2X, pak se pro účely výpočtu nákladů použije částka X, a nikoli částka 2X (která by se naopak použila v případě metody plně alokovaných nákladů). Podrobněji o metodě LRIC např. články Hledá se básník, zn. LRIC, Kdy se dočkáme LRICu? či Kde zaspal LR(A)IC?

Co to přinese pro volbu operátora?

Zkusme si nyní naznačit, jaký vliv bude mít pokles propojovacího poplatku (formálně: ceny za propojení) na služby založené na volbě operátora.

Začněme nejprve souvislostí mezi propojovacím poplatkem a poplatky za originaci a terminaci hovoru:

  • Poplatek za originaci („započetí“) hovoru je roven propojovacímu poplatku plus 6 haléřů. Dosud to tedy bylo (v nejlacinějším případě, v závislosti na vzájemném umístění ústředen) 60 + 6 haléřů, nyní jde o 41 + 6 haléřů.
  • Poplatek za terminaci (zakončení) hovoru je přímo oním propojovacím poplatkem (tj. je mu roven). Dosud to bylo 60 haléřů, nyní 41 haléřů.

Ve včerejším článku jsem rozebíral příklad meziměstského hovoru, který začíná a končí v síti ČTc, ale jeho střední část (meziměstská) je vedena sítí alternativního operátora. Například Tele2 si za takovýto hovor účtuje (ve špičce) 2,40 Kč za minutu, z čehož ale musí zpětně odvést Telecomu 1,26 Kč (60 + 6 haléřů za originaci a 60 haléřů za terminaci hovoru). Zbude mu tudíž 1,14 Kč.

Nyní, po novém stanovení výše propojovacího poplatku, při stejné koncové ceně 2,40 Kč, odvede alternativní operátor Telecomu za originaci a terminaci jen 88 haléřů (41 +6 + 41), a tudíž mu zbude 1,52 Kč. Rozdíl činí 38 haléřů, což zvětšuje prostor pro vzájemné soupeření alternativních operátorů i jejich konkurování Českému Telecomu. To by snad mohlo vést k dalšímu poklesu cen meziměstských hovorů, ať již poskytovaných skrze volbu operátora nebo přímo Telecomem.

Budou i místní hovory?

Podobný propočet jako pro meziměstské hovory platí i pro hovory místní: také zde by alternativní operátor dosud odvedl Telecomu 1,26 Kč, ale sám by musel konkurovat koncové ceně Telecomu v rozmezí cca 1,30 až 1,40 Kč, v závislosti na cenovém programu koncového zákazníka. Na pokrytí vlastních nákladů (nemluvě již o zisku) by pak měl jen cca 4 až 14 haléřů (vše za minutu ve špičce). Osobně jsem to považoval za příliš malý prostor, než aby se do něj nějaký alternativní operátor dokázal „vejít“.

Nyní ale, při nové výši propojovacího poplatku, by alternativní operátor poskytující místní hovory skrze volbu operátora odvedl Telecomu jen oněch 88 haléřů (41 + 6 + 41), a například do 1,40 Kč by mu zbylo 52 haléřů. To už je podstatně větší prostor, do kterého by se alternativní operátoři měli vejít! Současně by i zde mohl vzniknout prostor pro vzájemné soupeření operátorů a pro celkový pokles cen místních hovorů. Už aby to bylo!

Vliv na „mezisíťové“ hovory

Nová výše propojovacích poplatků samozřejmě neovlivní pouze služby poskytované skrze volbu operátora. Zapomínat nesmíme ani na hovory, které začínají v síti jednoho operátora a končí v síti jiného operátora. Zde je, na rozdíl od volby operátora, situace symetrická a týká se jak hovorů vedených ze sítě alternativního operátora do sítě ČTc, tak i hovorů vedených opačným směrem.

Například z pohledu alternativních operátorů bude nižší propojovací poplatek znamenat, že tito operátoři budou moci nabídnout svým zákazníkům lacinější volání do sítě Telecomu (když mu sami budou platit za zakončení hovoru méně než dosud). Celkově by to tedy mělo posílit šance alternativních operátorů na trhu, zvýšit konkurenci a celkově snížit cenovou hladinu hlasových služeb. Ale Telecom také určitě nějak zareaguje.

Druhé rozhodnutí regulátora

Český telekomunikační úřad včera vydal dokonce ještě jedno cenové rozhodnutí, 07/PROP/2002. Tím pozměnil své předchozí rozhodnutí 03/PROP/2002 o přístupu k Internetu přes propojovací bod.

MM_SS3

Pokud se vám hned nevybavuje, o co jde, pak vězte že jde o to rozhodnutí, které Telecomu předepisuje podělit se o výnos za komutovaný přístup k Internetu tak, aby alternativní operátor dostal z vybrané částky 47 haléřů za minutu ve špičce, a 17 haléřů mimo špičku. Právě toto rozhodnutí regulátora z května t.r. Telecom tolik kritizoval, jeho logiku však dokázal doslova obrátit na hlavu (viz článek „Zvrácená logika Telecomu“), a současně použít jako záminku pro prosazení svého zcela nového konceptu pro přístup k Internetu.

Nynější změna předmětného rozhodnutí regulátora spočívá v úpravě příslušných částek směrem dolů: místo 47 haléřů za minutu ve špičce půjde nyní o 40 haléřů, a místo 17 haléřů mimo špičku o 15 haléřů. 

K podrobnějšímu rozboru toho, co to může znamenat a co to může přinést, se vrátím zítra. To už by také mohly být známy první reakce operátorů.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.