Hlavní navigace

Vlákno názorů k článku Smlouva o registraci domény v TLD .cz je zřejmě neplatná od Miroslav Nerad - Nic proti autorovi, ale není dobré přepisovat text...

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 26. 11. 2001 15:39

  Miroslav Nerad (neregistrovaný)
  Nic proti autorovi, ale není dobré přepisovat text po právníkovi, musíte se nutně dopustit nepřesností.

  Náhodou, nevzali jste si inspiraci s mých příspěvků k diskusím ohledně vztahů Comfor Český mobil? Tam jsem to zmiňoval, abych si ohřáls voji polívčičku :)

  1) Obchodní x občanský zákoník

  Ono to skutečně není jedno a záleží na tom, v jaké pozici je žadatel a zda doména je používáan k podnikání či nikoliv.

  Obchodní zákoník je podstatně volnější, resp. ochrana spotřebitele je v občanském právu výrazně silnější.

  2) Stanovy NIC.CZ

  Proč Vás zajímají? Měly by být přístupné u Ministerstva vnitra u registrace občanských sdružení. Jinak není problém je z NICu "vytáhnout". Stačí jakýkoliv úřad a musí dokládat svoji subjektivitu - tudíž výpis (osvědčení) o registraci plus právě stanovy, aby bylo zřejmé, kdo je statutárním orgánem plus spoustu dalších papírů ...

  3) K článku. Co takhle "formulářová smlouva" pane doktore?

  Dalo by se dovodit, že se strany dohodly na obsahu smlouvy, vždyť přece návrh je učiněn a já jako zájemce pouze vypisuji údaje na sebe. Kdo kupoval nádobí, to zná ...


  3) ad bod 1.1 smlouvy

  Možná máte pravdu. Ale v podmínkách bank, spořitelen, pojišťovena apod. máte ta samá ustanovení. BTW argumentovat § 39 Obč. z. není dle mého názoru zrovna nejlepší. Pokud jedna strana přijme dobrovolně nevýhodné podmínky, není tato skutečnost sama o sobě důvodem, proč tvrdit, že nemají rovné postavení. To samozřejmě mají, na začátku. Pokud se ho dobrovolně vzdám?

  Když už, je lépe argumetnovat přes dobré mravy, popř. použít onen známý § z obchodního zákoníku, je-li smlouva uzavírána dle obchodního práva.

  4) ad 1.1 "nezíská kopii"

  Tento argument je podle mne špatný. Skutečnost, že nemám k dispozici kopii, stejnopis smlouvy, popř. je smlouva zničena, sám o sobě neznamená, že by smlouva neexistovala. Jiná věc je dokázat kdykoliv později vlastní obsah smlouvy.

  5) ad 1.1 "souhlas s podmínkami"

  To není sporné ustanovení. To je ustanovení, které v podstatě opakuje to, co říkají zákony a právní teorie. Tj. zásada že smlouvy se mají plnit.

  "projevuje souhlas s podmínkami" No samozřejmě, pokud smlouvu podepíšu, tak s ní souhlasím.

  6) bod 2 ceník to samé jako ad 3)

  7) bod 5.1
  To je typicky opsané ustanovení ze smlouvy američanů, nebo vyhotovené v zahraničí. Jinak souhlas

  8) bod 5.2

  Tady bych byl opatrnější. Jestli dobře chápu pozici, do které se NIC pasuje, pak by to bylo to samé, jakobyste chtěl po Úřadu průmyslového vlastnictví náhrady škody za to, že někomu zaregistruje ochrannou známku podobnou vaší. Já vím, existuje tam připomínkové řízení, úřad sám zkoumá atd. atd. Mám za to, že tento bod smlouvy je formulován trošku jinak, než jak byl pochopen. Jinak opět typicky "americké" ustanovení.


  9) bod 6.2 Opět "amerika". Viz ad 8) NIC se snaží vyvinit z toho, že ho někdo bude soudit za to, že zaregistroval doménu. Obsahuje opět definici vyplývající ze zákonů, těžko lze tvrdit, že závazek zájemce dodržovat zákony je neurčité ustanovení.

  10) bod 11.1 To ale snad ne. Co takhle posouzení právního úkonu, resp. jeho dělitelnosti? Vždyť je-li neplatnou nikoliv esenciální část právního úkonu, zbývající část právního úkonu zůstává v plastnosti.

  11) Pojem "zaručuje se" je dostatečně určitý - záruka je snad každému jasná.

  "postoupení smlouvy" - co vám říká pojem cese, právní nástupnictví?

  Závěrem.

  Pokud rozbor, tak doporučuji důkladný. Chápu ale, že mohlo dojít k chybám vlivem přepisu na web LUPy.

  Doufám, že se pan doktor neurazí, ale vadí mi, pokud se tvrdí věci, které nejsou až tak docela pravda.

  Když už bych chtěl uzavírání zneplatnit, zabýval bych se otázkou, zda je možno smlouvu uzavírat via internet bez podpisu atd. atd.

  Miroslav Nerad

  BTW jsem taky právník :))

 • 26. 11. 2001 15:45

  Mirek Zeman (neregistrovaný)
  Vy mozna pravnik nejste, ale autor ano (viz autorske info pod clankem). :-))
 • 26. 11. 2001 16:03

  JV (neregistrovaný)
  Upřímně řečeno, bod 11.1 bych taky (jen tak po prvním shlédnutí bez listování v moudrých knihách) pokládal za v souladu s právem, ale třeba ten problém s návrhem smlouvy a prostým invitatio ad offerendum je zmíněn zcela správně a poukazy na rozdíl mezi OZ a ObchZ na tom nic nezmění.

  BTW - já jsem shodou okolností taky právník a na tohle téma jsem psal diplomku, i když už ji dnes s odstupem času pokládám spíš za hřích mládí. :-)
 • 26. 11. 2001 17:58

  naivka (neregistrovaný)
  ad3) ad bod 1.1 smlouvy
  Budu-li vystupovat jako spotřebitel-nepodnikatel, pak se domnívám, že se jedná o spotřebitelskou smlouvu dle §53 ObčZ.

  Za těchto okolností však platí následující ustanovení:
  §55 (1) Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení.

  §56 (1) Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

  §55 (2) Ujednání ve spotřebitelských smlouvách ve smyslu § 56 se považují za platná, pokud se spotřebitel nedovolá jejich neplatnosti (§ 40a). Ovlivňuje-li však takové ujednání přímo i další ujednání smlouvy, může se spotřebitel dovolat neplatnosti celé smlouvy.

  dále

  §56 (3) Nepřípustná jsou zejména smluvní ujednání, která
  g) zavazují spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy,

  ----------
  Co na to říkáte? Navíc se domnívám, že se jedná o smlouvu uzavřenou na dálku (pokud je vůbec platná;-), z čehož plynou další zajímavé skutečnosti...

 • 27. 11. 2001 11:57

  Ján Matejka (neregistrovaný)
  Vážený pane magistře,

  nejprve mi dovolte říci, že nechápu co chcete řící těmi dvěmi úvodními větami. Pokud se mne snažíte obvinit z toho, že jsem svůj článek opsal z nějakých (patrně) Vašich (blíže neurčených) příspěvku, tak jste vedle jak ta jedle. Uvedené mne docela uráží. Když už chcete někoho takto napadnout, tak alespoň uveďte zdroj (ať si to čtenáři posoudí sami). Já jsem o Vás (ani o Vašich příspěvcích) do doby Vašeho příspěvku neslyšel. Toliko úvodem.


  Teď k Vašemu diskusnímu příspěvku, resp. k jeho jednotlivým bodům, ve kterých se -dle mého soudu- z velké části mýlíte.

  K bodu 1. (Obchodní x občanský zákoník)
  - zde nejsme ve sporu (reagujete patrně na výše uvedený příspěvek)

  K bodu 2. (Stanovy CZ.NIC)
  - reagujete sice opet na výše uvedený příspěvek, ale zde si dovolím tvrdit, že nesouhlasím. Jak může soukromá osoba z CZ.NICu vytáhnout stanovy? Tvrdíte, že "..není problém je z NICu "vytáhnout". To by mne opravdu zajímalo jak ? Zde jsem opravdu zvědav jaký postup mi popíšete.

  K bodu 3. (Co takhle "formulářová smlouva" pane doktore? )
  - Nesouhlasím (byť připouštínm, že lze takto argumentovat). Adhézní smlouvy (nebo "formulářové" chcete li) spočívají v tom, že je PŘEDEM znám obsah smlouvy (byť na formuláři, který již nelze měnit) a je na zvážení, zda tato smlouva bude v této podobě akceptována či nikoliv. Tedy jde o opět smlouvu a platí argumentace v článkuresp. zákonná úprava uzavírání smluv (viz. článek). Nebo tvrdíte opak?


  K dalšímu? bodu 3 (patrně jde překlep na Vaší straně).(bod 1.1 smlouvy )
  - zde jsme ve shodě. Argumet, že taková ustanovení jsou i v jiných smlouvách (neplatných) mi přijde zcestný.
  - Rovné postavení stran není pouze na počátku (jak tvrdíte), ale lze jej promítat i do celého právního vztahu a to zejména skrze řadu dalších ustanovení (jako např. dobré mravy, apod.). Viz. literatura (zejména OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ)

  K bodu 4 (ad 1.1 "nezíská kopii")
  - trvám na svém, že toto ustanovení je vzhledem ke charakteru uzavírání zjevně neurčité. Nebo snad víte, co to znaména, že na www "nezíská kopii"? Pokud bude stránka se Smlouvou nepřístupná, tak doufám nemusím opakovat, že opět Smlouva nebude uzavřena.

  K bodu 5 (ad 1.1 "souhlas s podmínkami" )
  - přečtěte si pozorně článek, resp. tu část o uzavírání smlouvy. Toto samotné ustanovení není samo o sobě pravdivé - to pouze stanovení dalších podmínek (např. v textu žádosti je odkaz na tuto smlouvu - pak to platné být může).

  K bodu 6. (ceník)
  - jsme ve shodě (viz bod 3 (první)

  Bodu 7.
  - zde se mnou plně souhlasíte

  K bodu 8 (bod 5.2)
  - Nezlobte se na mě, ale srovnávat zájmové sdružení právnický osob (to je CZ.NIC) s Úřadem průmyslového vlastnictví (který má zvláštní úpravu) je minimálně demagogické. NAvíc nahrada škody vůči Úřadu průmyslového vlastnictví se řídí ZCELA JINÝM PŘEDPISEM NEŠ OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM. (to snad jistě víte. Obávám se, že zde jste trošku přestřelil.

  K bodu 9 (bod 6.2)
  -Tvrdíte, že tento bod "Obsahuje opět definici vyplývající ze zákonů"... prosím Vás a z jakých zákonů? Kde je něco takového napsáno? Toto by mne velmi zajkímalo.

  K bodu 10 (bod 11.1)
  - Opět nesouhlasím. Pokud je ve smlouvě napsáno, že "...neplatné nebo nevymahatelné znění smlouvy bude OPOMENUTO", tak jde o rozpor s § 41 ObčZ ..

  "Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na část právního úkonu, je neplatnou jen tato část..."

  - slovo OPOMENUTO je neurčité (co to je?) a navíc jde o špatně (neopřesně) opsaný zákon. Proto bude platit zákon a ne toto ustanovení. Stejně tak to jistě aplikuje i soud, který bude postupovat podle toho zákonného (nikoli smluvního) ustanovení.

  - V tomto jediném bodě Vám však mohu dát částečně za pravdu, protože je možné, že až příliš slovíčkařím. Na uvedeném ale trvám.

  K bodu 11.
  - K pojmu "zaručuje". Tvrdíte, že pojem "je dostatečně určitý - záruka je snad každému jasná". To je právě ten problém... pojem "záruka" představuje něco jiného (viz. právní úprava).
  - K pojmu "postoupení smlouvy". Vážený kolego, postupuje se právo (nebo povinnost - např. pohledávka), ale určitě ne SMLOVA. To snad víte.

  Ještě mi dovolte malou poznámku k Vašemu příspěvku, resp. mému článku. V závěru tvrdíte, že mohlo dojít k přepisu na web LUPY . Až na jednu (odpustilenou výjimku v názvu článku) k žádným změnám v článku nedošlo. Článek byl zcela záměrně koncipován jednodušeji, bez složitých právních anylýz a citací normativních textů. To vše, byť možná na úkor přesnosti, ve prospěch běžného čtenáře LUPY.

  Chápu, že Vás tento můj nevědecký populismus mohl dopálit. Z dřívějších zkušeností (viz diskuse k článku http://jason.lupa.cz/clanek.phtml?show=1603 ) , jsem zvolil tento způsob psaní pro LUPU.

  S pozdravem

  Ján Matejka
 • 27. 11. 2001 12:33

  Ján Matejka (neregistrovaný)
  Vážený kolego,

  nejprve dovolte mi Vás pozdravit (slyšel jsem o Vás od kolegy Čermáka). Co se týče toho (dle mého soudu jediného) sporného bodu výše uvedeného příspěvku, dovolte mi se pokusit o mou argumetaci.

  V tomto bodu se říká "...Pokud se stane celé nebo část ustanovení těchto podmínek neplatným nebo nevymahatelným, bude takové neplatné nebo nevymahatelné znění OPOMENUTO, aniž by se dotklo zbývajících podmínek, které budou i nadále v platnosti. "

  Odhlédu-li od logické rozpornosti tohoto ustanovení (pokud se stane celé ustanovení těchto podmínek neplatne, bude neplatné i toto ustanovení :-), nezbýva než se poídvat co o tomto říká občanský zákoník, resp. jeho § 41.

  ..."Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na část právního úkonu, je neplatnou jen tato část...

  a pro srovnání ještě napadaná část smlouvy

  ..."Pokud se stane celé nebo část ustanovení těchto podmínek neplatným nebo nevymahatelným, bude takové neplatné nebo nevymahatelné znění OPOMENUTO"

  Zdají se Vám ta znění identická? Jsou podobná, to nepochybně, ale stejná. Dle mého soudu nikoli. Pojem OPOMENUTO je -dle mého soudu- nejenom neurčitý (a tudiž jde o neplatné ustanovení), ale také v rozporu s výše uvedeným § 41 ObčZ. Soud by tedy aplikoval zákonný text, nikoli tedy smluvní ustanovení.

  Ještě podpůrně bych zmínil ust. § 43 občanského zákoníku
  "Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů."

  Přopouštím ale, že můžete mít pravdu. Je to spíše teoretický spor, bez praktických důsledků.

  Každopádně děkuji za příspěvek.

  S pozdravem
  JM
 • 28. 11. 2001 11:34

  JV (neregistrovaný)
  Vážený pane kolego,

  nemyslím si, že to, co popisujete má praktický dopad, a připadá mi, že citované ustanovení, byť poněkud "neprávnické", je dostatečně určité.

  Jde však o dosti spornou záležitost a sportovně musím připustit, že pravdu můžete mít stejně tak dobře Vy. Skoro bych se vsadil že dva soudci by také na to měli dva různé názory.

  S přátelským pozdravem (též jsem od Vás slyšel od společného známého Jirky Čermáka)
  JV
  P.S. Při čtení těch smluvních podmínek jsem si nemohl nevzpomenout na závěrečnou kapitolu své diplomové práce. :-) Tu smlouvu musel psát nějaký informatik. :-)))
 • 30. 11. 2001 11:22

  Ján Matejka (neregistrovaný)
  Souhlasím s Vámi, praktický dopad to opravdu nemá, resp. mít nemusí. Soud by to patrně opravdu řešil výkladem.

  Každopádně děkuji za příspěvek a těším se na nějakou společnou akci (snad nás Jirka také někdy konečně představí :-).

  Mějte se, vse nej preje

  Honza Matejka