Hlavní navigace

Smlouva o registraci domény v TLD .cz je zřejmě neplatná

26. 11. 2001
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Král je nahý! Už delší dobu se hovoří o tom, že by pravidla registrace domén druhé úrovně v české doméně mohla být neplatná. Požádali jsme proto Jána Matejku o právní rozbor. Po srovnání smlouvy a pravidel registrace s paragrafy Občanského zákoníku Matejka došel k závěru, že smlouva je s velkou pravděpodobností neplatná.
Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC (dále jen CZ.NIC) je výlučným správcem centrální databáze domén pod hlavní doménou .cz. Registraci doménových jmen druhé úrovně je tedy třeba vždy provádět prostřednictvím tohoto subjektu. Aby průběh samotné registrace (včetně hrazení souvisejících poplatků) měl nějaký řád, byla za tímto účelem také ze strany CZ.NIC zformulována Pravidla registrace doménových jmen (včetně formulářové smlouvy). Na první pohled se zdá být jasné, že tato pravidla představují smluvní ujednání, která nejenom že celý tento vztah upravují (stanovují práva a povinnosti jeho subjektů), ale že jsou také pro zúčastněné strany v celém svém rozsahu závazná. Není to tak úplně pravda.

Vzhledem k tomu, že v současné době existují tři varianty těchto pravidel, dovolte mi prosím zabývat se zejména aktuálními (dále jen Pravidla), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o registraci doménového jména (dále jen Smlouva), a podle kterých CZ.NIC dnes také postupuje. Píši tak samozřejmě s vědomím toho, že předchozí pravidla (platná od 1. září 1999 do 28. února 2001) jsou neméně důležitá (upravují totiž právní vztahy již vzniklé, tedy vztahy související s již zaregistrovanými doménami) a jejich právní kvalita je zjevně nejhorší. Co se týče Pravidel platných od března 2002 (Lupa se jimi zabývala mj. ve článku Jiřího Dohnala CZ.NIC a nová pravidla registrace), dovolím si pouze konstatovat, že v podstatných bodech (viz. dále) se neliší od pravidel předchozích (a částečně lze tedy na ně aplikovat i tento článek). K bližší právní analýze těchto dvou dalších variant zde již bohužel není prostor.

Ještě než se pokusím analyzovat obsah těchto Pravidel, dovolte mi vyjádřit se k samotnému postupu při registraci doménového jména, a tedy k otázce, zda vůbec došlo k uzavření smlouvy, resp. platného smluvního ujednání.

Postup při registraci doménového jména z pohledu práva

Z informací poskytnutých ze strany CZ.NIC (patrně) vyplývá, že CZ.NIC uzavírá se žadatelem o registraci doménového jména smlouvu, jejíž nedílnou součástí mají být jak Pravidla a Smlouva, tak i formuláře, v nichž žadatel vyplní údaje nutné pro registraci doménového jména. Proces uzavírání by pak měl probíhat na základě Pravidel aktuálních (platných od 1. září 1999 do 28. února 2002). Celý proces ale probíhá tak, že Smlouva (včetně Pravidel) se má uzavírat podáním žádosti o registraci (pomocí formuláře), který obsahuje určité údaje vztahující se k doménovému jménu, které má být registrováno. Tímto podáním (bod 1.1 Smlouvy) prý žadatel projevuje svůj souhlas s podmínkami Smlouvy včetně souvisejících dokumentů a zavazuje se dodržovat veškerá její ustanovení.

Takovýto postup je ale v rozporu s ustanovením § 43a odst. 1 Občanského zákoníku (dále jen ObčZ), podle kterého je „projev vůle, směřující k uzavření smlouvy, jenž je určen jedné nebo více určitým osobám, návrhem na uzavření smlouvy jestliže je dostatečně určitý a vyplývá z něj vůle navrhovatele, aby byl vázán v případě jeho přijetí.“ Informace nawww.nic.cz však – alespoň dle mého názoru – nepředstavují projev vůle, který by byl určen jedné nebo více určitým osobám, a tudíž nejde o platný návrh na uzavření smlouvy. Smlouva tedy není uzavřena přijetím takovéhoto návrhu formou odeslání určitých údajů ve formuláři – jak se nesprávně uvádí v bodu 1.1 Smlouvy. Odeslání těchto informací ve skutečnosti představuje pouze návrh na uzavření smlouvy, a ten je přijat až okamžikem včasného prohlášení CZ.NIC, nebo jiného jejího včasného jednání (např. provedením registrace), z něhož lze dovodit její souhlas (§ 43a ObčZ). Dle § 44 odst. ObčZ je smlouva uzavřena až okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti, což je až okamžikem, kdy vyjádření souhlasu CZ.NIC s obsahem návrhu dojde žadateli.

Toliko spíše k upřesnění okamžiku uzavření Smlouvy.

Byla tedy uzavřena smlouva?

V tomto směru je však třeba upozornit, že z výše citovaného ustanovení § 43a odst. 1 ObčZ vyplývá, že o návrh na uzavření smlouvy půjde pouze tehdy, pokud je dostatečně určitý (zejména co do obsahu a formulace konkrétních závazků) a vyplývá z něj vůle navrhovatele (žadatele), aby byl vázán v případě jeho přijetí. Údaje uvedené ve formuláři však takovým návrhem nejsou a k uzavření Smlouvy (Smlouva ani Pravidla nejsou součástí údajů ve formuláři) tedy pravděpodobně ani nedošlo.

Lze pouze konstatovat, že mohlo dojít k uzavření jakési smlouvy, jejíž předmětem je registrace určitých údajů v evidenci CZ.NIC bez současné akceptace Smlouvy a Pravidel. Připouštím ale, že uvedené může být sporné definitivně rozhodnout však může pouze nezávislý soud.

Osobně si však neodpustím výraznou výtku směrem k CZ.NIC, která tímto (právně velmi neodborným) postupem zcela zbytečně vystavuje účastníky smluvních vztahů (a sebe sama) právní nejistotě.

(Neplatný) obsah Smlouvy

Z výše uvedeného vyplývá, že k uzavření Smlouvy výše uvedeným způsobem zřejmě nedojde a patrně tedy nemá větší význam (vyjma teoretického) dále rozebírat, zda některé ustanovení (i část) Smlouvy nebo Pravidel je platné či nikoliv. Pokusme se tedy dále předpokládat, že se autor článku zcela mýlí a že k uzavření Smlouvy přesto dojde.

Abych neomezoval osobní svobodu některých čtenářů – mnohdy nesrozumitelnými – právními citacemi, omezím se při následující analýze pouze na text neplatného ustanovení Smlouvy, a v závorce pak uvedu důvod neplatnosti s odkazem na příslušnou úpravu. Neplatnost se tedy – dle mého názoru – vztahuje na následující ustanovení Smlouvy:

Bod 1 Smlouvy
1.1 – Pravidla a související formuláře mohou být průběžně doplňovány a měněny CZ.NICem z technických, regulačních a nebo organizačních důvodů.

(neplatné ustanovení, a to pro rozpor s § 39 ObčZ ve smyslu § 2 odst. 2 ObčZ, podle kterého mají účastníci v občanskoprávních vztazích rovné postavení)

1.1 – I když Žadatel nezíská kopii Pravidel, zůstávají nedílnou součástí této Smlouvy o registraci.

(neplatné ustanovení, a to zejména z důvodu rozporu s § 39 ObčZ ve smyslu § 37 ObčZ, podle kterého musí být projev vůle určitý a srozumitelný)

1.1 – Tím, že Žadatel, resp. jeho zástupce podá žádost o registraci Doménového jména prostřednictvím Formuláře žádosti, projevuje svůj souhlas s podmínkami této Smlouvy o registraci včetně souvisejících dokumentů a zavazuje se dodržovat veškerá její ustanovení.

(velmi sporné ustanovení, a to vzhledem k výše popsanému způsobu uzavírání smlouvy)

Bod 2 Smlouvy
2.1 – Registrační poplatek a související poplatky jsou uvedeny v ceníku CZ.NIC. Ceník může být průběžně měněn CZ.NICem.

(poslední věta je neplatná zejména pro rozpor s dobrými mravy – § 39 ObčZ ve smyslu § 3 odst. 1 ObčZ)

Bod 5 Smlouvy
5.1 – Žadatel potvrzuje, že CZ.NIC vůči němu nemá žádnou odpovědnost za škodu, která může Žadateli vzniknout v souvislosti se zpracováním Formuláře žádosti v souladu s touto Smlouvou o registraci a Pravidly. Veškeré podmínky a záruky, které mohou být nárokovány (ze zákona nebo na základě předchozích jednání) v souvislosti s plněním této Smlouvy CZ.NICem jsou vyloučeny v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Žadatel souhlasí, že maximální odpovědnost CZ.NICu za jakoukoliv záležitost podle této Smlouvy nebo jinak (včetně odpovědnosti za zavinění) nepřesáhne v žádném případě částku Registračního poplatku uhrazeného Žadatelem.

(jde o neplatné ustanovení, dle § 574 odst. 2 je dohoda, kterou se někdo vzdává práv, jež mohou v budoucnosti teprve vzniknout, neplatná)

5.2 – CZ.NIC nepřijímá žádnou odpovědnost za užívání Doménového jména zapsaného v Rejstříku .cz Doménových jmen a zejména za rozpor s ochrannými známkami, obchodními značkami, obchodními jmény nebo s právy ke jménům v jiném kontextu. Registrace Doménových jmen neznamená imunitu proti námitkám třetích stran k registraci nebo užití Doménového jména.

(opět jde o neplatné ustanovení, dle § 574 odst. 2 je dohoda, kterou se někdo vzdává práv, jež mohou v budoucnosti teprve vzniknout, neplatná)

Bod 6 Smlouvy
6.2 – Žadatel zaručuje CZ.NICu, že registrace Doménového jména ani způsob, jakým bude Doménové jméno přímo nebo nepřímo užíváno, neporuší zákonná práva třetí strany. Právní nároky při porušení této záruky budou pro CZ.NIC dostupné nehledě na následné vzdání se, zrušení nebo převod registrace Doménového jména.

(jde zjevně o neurčité ustanovení, navíc může jít o plnění nemožné – dle § 37 ObčZ jde tedy o ustanovení neplatné)

Bod 11 Smlouvy
11.1 – Pokud se stane celé nebo část ustanovení těchto podmínek neplatným nebo nevymahatelným, bude takové neplatné nebo nevymahatelné znění opomenuto, aniž by se dotklo zbývajících podmínek, které budou i nadále v platnosti.

(zjevně neplatné ustanovení pro rozpor s § 39 ObčZ)

Pouze okrajově konstatuji, že tato Smlouva nejenom že je z velké části neplatná, ale také obsahuje řadu právně velmi nepřesných termínů (jako např. ustanovení bodu 6.1 dle kterého „Žadatel zaručuje CZ.NICu“), nebo řadů neostrých a vágních pojmů (bod. 8.1, dle kterého Žadatel zváží, případně není jisté, co se rozumí „postoupením Smlouvy“ dle bodu 11.4, apod.).

(Neplatný) obsah Pravidel

Vzhledem k spíše technické a organizační povaze Pravidel je třeba konstatovat, že obsahuje podstatně méně chyb než samotný obsah Smlouvy. Obdobně jako u výše uvedené analýzy Smlouvy, lze však konstatovat, že neplatnost se – dle mého názoru – vztahuje (pokud tedy vůbec došlo k uzavření smlouvy) na následující ustanovení Pravidel:

Bod 4 Pravidel
4.1 – CZ.NIC je oprávněn Pravidla komunikace průběžně měnit s tím, že jejich aktuální znění lze nalézt na http://www.CZ.NIC na World Wide Web.

(neplatné ustanovení, a to ze stejného důvodu jako bod 1.1 Smlouvy)

KL24

Bod 6 Pravidel
6.1 – CZ.NIC je oprávněn dle svého uvážení kdykoliv zrušit nebo pozastavit provádění registrace nebo pozastavit nebo zrušit registraci Doménového jména s okamžitou platností…

(zřejmě neplatné ustanovení, a to zejména pro rozpor s dobrými mravy – § 39 ObčZ, doménu nelze takto jednostranně na základě příkladného výčtu zrušit)

Závěr

Co říci závěrem? Smluvní podmínky CZ.NIC nám poskytují více otazníků než jistot. Jednak je velmi nejisté, zda jde o smlouvu platnou, resp. zda je Smlouva platná a dále pak vůbec není zřejmý obsah tohoto ujednání a jeho výklad může v praxi přinášet řadu problémů. Oba dokumenty (jak Smlouva tak i Pravidla) si navíc v řadě případů silně odporují. Je opravdu škoda, že se CZ.NIC po několika letech své existence dosud nezmohl na právně čistou a konzistentní úpravu této registrace. Vždyť to není tak těžké (řada i-ochodů takto smlouvy již dlouho platně uzavírá). Podobný přístup je bohužel jen ke škodě nás všech.

Domníváte se, že smlouva o registraci doménových jmen druhé úrovně v TLD .CZ je platná?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, kde se věnuje problematice práva informačních technologií a informačních systémů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).