Hlavní navigace

CZ.NIC a nemonopolní registrační systém

16. 11. 2001
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

5x o doménách: I když se zdá, že již ve slovním spojení uvedeném v titulku je cosi neslučitelného, není tomu tak. Systém konkurenční registrace doménových jmen druhé úrovně pod doménou nejvyšší úrovně (TLD) je v jisté míře realizovatelný -- zejména v části, která se dotýká služeb pro koncového zákazníka.
Z osobní zkušenosti musím říci, že lidé, kteří mají zájem na fungování národní domény .cz mají zájem na vzniku takového registračního systému tento názor převládá i mezi členy CZ.NIC.

Jak se tedy lze na registrační systém dívat? Tento obrázek situaci usnadňuje:

536

Jak je vidět, dá se logicky rozdělit na tři základní části:

a) provoz primárního nameserveru domény (včetně sekundárních serverů)
b) správa centrální databáze
c) vlastní registrační systém zajišťující vztahy se zákazníky (objednávky, platby, atd.)

Nejjednodušší je část poslední – to je samotné konkurenční prostředí. Existuje řada registrátorů (distributorů), kteří komunikují s koncovými zákazníky a zajišťují pro ně službu registrace domény na dané období.

Část a) – Provoz DNS je opět relativně jednoduchá činnost, i když ze své technické podstaty musí být primární DNS pouze jeden. Proto tuto činnost bude vždy vykonávat jediný subjekt.

Nejkomplikovanější je část b) – vlastní databáze doménových jmen. Tato databáze musí být opět jedna jediná, neboť musí zaručit unikátnost a jedinečnost doménového jména. Databáze by mela být provozována subjektem, který reprezentuje celou Internetovou komunitu a vykonává určitý dozor nad celým systémem registrace domén, tzv. registry.

Otázkou (která rozděluje i jinak skalní zastánce tohoto nemonopolního principu) je, jaké všechny informace by měly být v této databázi uvedeny. Názory se různí v množství a obsahu dat, které by měla databáze obsahovat a tudíž i v množství pravomocí a dohlížecích funkcí, které by měl registry nad celým systémem vykonávat.

Já osobně jsem zastáncem co nejtenčího řešení na všech stranách. Popíšu tedy ve stručnosti (s dovolením autora celého principu) základní myšlenky, se kterými se velmi ztotožňuji.

LIGHT systém

Systém (říkejme mu LIGHT) počítá s existencí tří typů objektů (koncoví držitelé nejsou v tomto počtu zahrnuti) – registrátoři (úroveň c z našeho obrázku), registry (úroveň b z našeho obrázku) a provozovatel primárního nameserveru (úroveň a v našem obrázku).

Šířka a svoboda

Systém je navržen tak, aby co nejméně omezoval registrátory a tím umožnil maximální šíři podmínek a cen nabízených služeb stejně tak jako volnou soutěž mezi registrátory. Registry se v maximální míře snaží nevykonávat kuratelu a to jak nad registrátory tak nad držiteli domén. Těm je tím na jednu stranu dána možnost výběru registrátora, na druhou stranu je na ně vložena veškerá odpovědnost za tuto provedenou volbu. Registry se snaží zajistit v podstatě jen zachování práva na volnou změnu registrátora a zachování dobrého technického stavu doménového systému.

Odolnost systému (technická)

Systém je navržen bez centrálních nenahraditelných prvků. Většina dat je ukládána nejméně duplicitně – jednak u subjektu, který požadavky generuje, jednak u subjektu, který je vyřizuje. Potlačení centrálních prvků snižuje nebezpečí fatálních závad.

V případě zániku provozovatele primárního nameserveru (úroveň a) je možné během krátké doby nalézt jiného poskytovatele, data budou plně rekonstruována z databází registry (úroveň b). Nouzově může nameserver provozovat přímo registry.

V případě zániku registry bude probíhat přímá komunikace mezi provozovatelem primárního nameserveru (úroveň a) a registráři (úroveň c) v nouzovém režimu až do doby než si Internetová komunita ustanoví jiného registry (úroveň b). Registrátorů je velký počet, takže výpadek jednoho z nich neznamená globální ohrožení. V případě náhlého zániku registrátora může registry poskytnout pomoc postiženým držitelům domén s převodem k jinému registrátorovi. Primárně je však za výběr registrátora včetně všech s tím souvisejících následků odpovědný držitel domény. Veřejně dostupná databáze slouží pouze pro informaci a je kdykoli obnovitelná z dat držených jednotlivými registrátory. Za zálohování autoritativních databází jednotlivých registrátorů odpovídají tito operátoři.

Odolnost systému (cenová a politická)

Systém je navržen bez centrálních nenahraditelných prvků. Přijatelnost pravidel a cen registrátorů vůči držitelům domén by měla být zajištěna volnou konkurencí a jejich počtem. Registry (úroveň b) zůstává otevřeným sdružením a slouží jako platforma jejímž prostřednictvím Internetová komunita kontroluje globální pravidla doménového systému. Otevřenost by měla zabránit excesům v přijatých pravidlech. Provozovatel primárního nameserveru (úroveň b) je sice v každém okamžiku monopolním dodavatelem služby, je však poměrně snadno nahraditelný, což by mělo zabránit tomu, aby si kladl nepřiměřené cenové nároky nebo jiné omezující podmínky.

Ochrana koncového držitele.

Ačkoliv systém klade většinu odpovědnosti za správný výběr vhodného registrátora na koncového držitele, není zcela bez prvků, které uživatele ochraňují. Je třeba si uvědomit, že vztah registrátor vs. držitel je poměrně nerovný – hodnota domény pro koncového držitele je obvykle nesrovnatelně vyšší než má tato doména (tento klient) hodnotu pro registrátora. Aby registrátor výhody z tohoto postaveni nemohl zneužívat (a používat doménu vůči držiteli jako záruku) je zásadním prvkem absolutní právo držitele kdykoli změnit registrátora (a to i bez součinnosti nebo proti vůli registrátora současného). Toto právo také dává držiteli jednoduchou možnost nápravy pokud se s výběrem registrátora spletl nebo začal byt s poskytovanými službami nespokojen.

Kromě toho je od každého registrátora vybrána určitá záloha – kauce, která by sloužila na úhradu poplatku po stanovenou dobu v případě, že registrátor přestane platit (tím vznikne prostor pro koncové držitele, aby od takového registrátora přešli k jinému).

Celkově je ochrana koncipována tak, že koncovému držiteli zajišťuje právo nezrušitelné kontroly nad drženou doménou. Držitel si však je sám zodpovědný výběr registrátora a s ním uzavřené smluvní podmínky.

Tenké registry

Registrátor je považován za seriózní a suverénní organizaci – jeho příkazy týkající se domén se v okamžiku podáni v podstatě nekontroluji (registry má silnou pravomoc pro následné kontroly) – to umožňuje systém provozovat bez toho, ze by registry současně provozovalo funkce registrátora. V případě zániku některého registry provedou držitele domény převod na jiného registrátora prostřednictvím tohoto jiného registrátora (bez součinnosti registrátora zaniklého). Přebírající registrátor ověří vztah držitele k doméně v registry (tam je údaj o držiteli uveden) a pokud je žadatel skutečně držitelem domény, na zaklade jeho pokynu zadá požadavek na převod domény „na sebe“ (porušení pravidla, že manipulace s doménou je možná pouze na základě prokazatelné vůle držitele má za následek okamžité vypovězení smlouvy o registrátorství ze strany registry).

Konference WebTop100 2024 Digitální marketing

Ochrana systému před registrátory.

Registrátorům jsou dány velice široké pravomoci, avšak porušení zásad o nakládání s cizím majetkem (doménou) je důvodem k přísnému postihu. Jedním z nejvážnějších porušení smlouvy pak je manipulace s doménou bez prokazatelné vůle oprávněné osoby.

V současné době probíhá diskuse nad možnými modely budoucího fungování registračního systému. Doporučuji každému, kdo k tomu má co říci, aby se obrátil se svým názorem do veřejného diskusního listu forum-l (viz. WWW stránky CZ.NIC) či přímo na jednotlivé zástupce členů CZ.NICu. Osobně věřím, že členové CZ.NIC brzy rozhodnou a celý systém bude moci být zrealizován co nejdříve.

Jste pro demonopolizaci registračního systému domény CZ?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl členem představenstva sdružení CZ.NIC a konzultantem v oboru doménových jmen, Internetu a telekomunikací.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).