Hlavní navigace

Vláda chce bojovat proti spamu

5. 2. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Bezesporu každý uživatel Internetu má zkušenosti s nevyžádanou poštou, která někdy doslova zaplavuje jeho emailovou schránku. Pro nevyžádanou poštu se používá označení spam. Provozovat spaming znamená zaplavovat Internet mnoha exempláři jedné a téže zprávy, ve snaze vnutit ji lidem, kteří by jinak takovouto zprávu přijmout vůbec nechtěli.

Většina spamů jsou obchodně zaměřené nabídky, často jde o nabídky pochybných produktů, o nabídky postupů na rychlé zbohatnutí či o nabídky pololegálních služeb. Odesílatele přijde rozeslání takovýchto zpráv velmi lacino – většinu nákladů totiž platí příjemci a poskytovatelé přenosových služeb. Takto je spam definován na serveru Antispam.cz a s touto definicí se lze ztotožnit. V oblasti počítačů je vše zjednodušeno, protože některé služby dnešních počítačových sítí – zejména elektronická pošta a tzv. síťové noviny – fungují na distribučním principu a dokáží velmi rychle, efektivně a pro odesilatele i pohodlně rozeslat jakoukoli textovou zprávu, včetně netextových příloh, velmi mnoha příjemcům. V zásadě platí, že odeslání konkrétní zprávy k jedinému příjemci či velmi mnoha příjemcům současně dá odesilateli stejně (a to velmi málo) práce.

Bojovat proti spamu lze různými způsoby (více viz návod). Jedním z nejčastějších způsobů je tzv. filtrování zpráv, kde na základě určitého nastaveného „filtru“ si do schránky nebudeme pouštět určité typy emailů, které vykazují shodné znaky. Dalším relativně rozšířeným způsobem je sepisování tzv. černých listin spammerů a jejich zveřejňování online (zde se ale může nastat problém z hlediska zákona o ochraně osobních údajů).

Vláda se rozhodla sama aktivně se zapojit do boje proti spamu a navrhuje nový zákon. Zákon by se měl jmenovat O některých službách informační společnosti a jeho navrhovaná podoba včetně důvodové zprávy je k dispozici na stránkách ministerstva informatiky. V tomto návrhu se mluví o tzv. obchodním sdělení, které je definováno jako „jakékoliv sdělení určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby, která vykonává regulovanou činnost nebo je podnikatelem vykonávajícím činnost, která není regulovanou činností“. Za obchodní sdělení se považuje také reklama podle zvláštního právního předpisu. Za obchodní sdělení se nepovažují údaje umožňující přímý přístup k informacím o činnosti fyzické či právnické osoby nebo podniku, zejména doménové jméno nebo adresa elektronické pošty. Za obchodní sdělení se dále nepovažují údaje týkající se zboží, služeb nebo image fyzické či právnické osoby nebo podniku získané uživatelem nezávisle. Jinými slovy: obchodní sdělení je pro účely tohoto návrhu zákona vlastně určitou podskupinou spamu, protože spam má nepochybně obecnější charakter a nemusí se vztahovat bezprostředně k podnikatelským aktivitám určitého subjektu.

Návrh zákona stanoví, že pokud fyzická nebo právnická osoba získá od svého zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu, může tato fyzická či právnická osoba využít tyto podrobnosti pro potřeby šíření obchodních sdělení pouze za předpokladu, že zákazník dal předem prokazatelný souhlas k takovémuto využití a má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby odmítnout souhlas s takovýmto využitím i při zasílání každé jednotlivé zprávy. Pokud nejde o právě popsaný případ, je elektronické prostředky zakázáno použít pro šíření nevyžádaných obchodních sdělení a nevyžádané šíření obchodních sdělení není povoleno bez prokazatelného souhlasu adresáta.

Návrh zákona se ale nezabývá pouze nevyžádanými obchodními sděleními, ale reguluje i jiné dosud problematické oblasti Internetu a jeho využívání. Úkolem zákona by mělo být totiž především implementovat do českého právního řádu některé instituty související s rozvojem informační společnosti a elektronického obchodu a dále pak i stanovit odpovědnost, práva a povinnosti poskytovatelů služeb informační společnosti a již zmíněné šíření obchodních sdělení v jednom kompaktním zákonném celku. Vzorem pro vládu byla směrnice ES 2000/31/ES o elektronickém obchodu. Oblast odpovědnosti poskytovatele je dnes především otázkou dohody mezi poskytovatelem služeb a jejich uživatelem. Tuto oblast je proto nutné řešit v rovině zákonné úpravy, protože není možné se smluvně zbavit odpovědnosti za protiprávní jednání. Proto je nutné jasně stanovit podmínky, za kterých je poskytovatel služby odpovědný za obsah jím přenesených či uložených informací a za šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky.

MMF24

Postavení poskytovatele služeb je v návrhu zákona upraveno následovně. Poskytovatel služby (přenosu informací poskytnutých uživatelem prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo ve zprostředkování přístupu k sítím elektronických komunikací za účelem přenosu informací) bude podle této úpravy odpovídat za obsah přenášených informací, jen pokud a) přenos sám iniciuje; b) zvolí uživatele přenášené informace; nebo c) zvolí nebo změní obsah přenášené informace. Jinými slovy se vychází z celkem rozumného předpokladu, že není možné požadovat od poskytovatelů, aby při vysokém počtu uživatelů a vysokém objemu uložených dat zjišťovali a posuzovali legálnost či nelegálnost veškerého obsahu uložených informací. Je věcí a odpovědností samotných uživatelů, jaký obsah ukládají na poskytnutém serverovém prostoru. Poskytovatelé proto nemají povinnost aktivně monitorovat materiály, které jsou na jejich serverech uloženy. Pokud se vsak poskytovatel dozví o protiprávní povaze obsahu a neučiní veškeré možné kroky vedoucí k odstranění či znepřístupnění takovéhoto obsahu, které po něm lze požadovat, stává se odpovědným za obsah uložených informací. Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona má být pro šíření obchodních sdělení podle § 7 návrhu zákona Úřad pro ochranu osobních údajů a pro povinnosti vyplývající z § 8 odst. 3 návrhu zákona příslušná profesní samosprávná komora zřízená zákonem.

Návrh zákona upravuje i sankce, které může za správní delikt uložit orgán příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona. Orgán dozoru může uložit za porušení některých povinností pokutu až do výše deseti milionů korun. Právnická osoba za správní delikt nebude odpovídat, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Dále se na řízení ve věcech zákona bude obecně vztahovat správní řád.

Myslíte si, že se lze účinně chránit před spamem?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).