Hlavní navigace

Anketa: měly by být povinné programy i na satelitu?

12. 6. 2009
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Kabelové společnosti a provozovatelé digitální televize přes internetový protokol (IPTV) musí ze zákona povinně zařazovat do nejnižší programové nabídky všechny televize, které u nás vysílají celoplošně z pozemních vysílačů (a všechny programy veřejnoprávní televize a rozhlasu). Operátorů placených satelitních služeb se tato povinnost, odborně označovaná „must carry“, netýká. Zeptali jsme se zástupců operátorů placených služeb, televizních stanic a odborníků z oboru, zda by souhlasili s rozšířením této podmínky i na satelit.

Jaromír Glisník, výkonný ředitel satelitní platformy Skylink

Jaromír Glisník

Měla by se povinnost must carry, zařazování všech celoplošně šířených terestrických televizí do nejnižší programové nabídky, týkat i operátorů placených satelitních platforem?

Povinnost must carry – bezúplatně zařadit některé programy do programové nabídky – považuji za naprosto nesprávnou, a to v jakékoli platformě. Připomíná mi to právo na bezplatné cestování uplatňované u poslanců.

Za nejsprávnější bych považoval, kdyby poslanci platili jízdné sami (tedy i televizní stanice za distribuci v rámci must carry). Pokud má stát zájem na tom, aby poslanci jezdili bezplatně, měl by soukromému dopravci jejich jízdné proplatit. Podobně pokud má stát zájem na tom, aby se daný program objevil v nabídce soukromé platformy, měl by uhradit související náklady.

Pokud by se must carry rozšířilo i na satelitní operátory, kdo by měl hradit náklady spojené s distribucí povinných programů na satelitu: operátor satelitní služby, nebo provozovatel televize?

Operátorovi satelitní služby nezáleží na tom, kdo náklady uhradí – stát nebo provozovatel televize. Rozhodně by je však neměl hradit provozovatel platformy – operátor satelitní služby.

Co si obecně myslíte o povinnosti must carry? Podporujete ji, nebo ji považujete za přežitek?

Proti must carry nelze nic namítat, pokud náklady spojené s must carry ponese ten, v jehož zájmu je šíření programů na příslušné platformě.

Pokud se jedná o atraktivní program, každý provozovatel jej rád na vlastní náklady zařadí (= je to v jeho zájmu). O to se trh sám postará a není třeba zákonné úpravy.

Pokud se však jedná o neatraktivní program a přesto je ve veřejném zájmu jeho šíření, přichází v úvahu povinnost must carry – ovšem jedině s úhradou nákladů tím, kdo i v jiných případech financuje z našich daní veřejné potřeby – tedy státem.


Leoš Pohl, zástupce satelitního operátora

Leoš Pohl

Měla by se povinnost must carry, zařazování všech celoplošně šířených terestrických televizí do nejnižší programové nabídky, týkat i operátorů placených satelitních platforem?

§ 54 Zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání jasně hovoří, že se jedná jen o kabelového operátora (rozuměj i IPTV). Podle směrnice o univerzální služeb Evropského parlamentu a Rady z roku 2002 se ale povinnost týká obecně všech sítí elektronických komunikací, tedy všech vysílacích platforem, pokud však národní zákonodárci neučinili jinak. Zároveň by však musel český zákonodárce nebo Rada stanovit další podmínky, které nám určuje zmíněná směrnice (definice a uplatnění obecného zájmu). Odpovídám tedy: podle české platné legislativy nemusí čeští operátoři placených satelitních platforem vysílajících v ČR dodržovat pravidlo must carry a jejich vztah by měl do budoucna být jen předmětem obchodních vztahů.

Pokud by se must carry rozšířilo i na satelitní operátory, kdo by měl hradit náklady spojené s distribucí povinných programů na satelitu: operátor satelitní služby, nebo provozovatel televize?

Tak jak je povinnost must carry prosazována v českém polistopadovém mediálním zákonodárství (vyjma první úpravy), chápu ji jako prosazování kolektivních zájmů na úkor veřejných nebo spíše obecných zájmů a jako neoprávněné zasahování státu do soukromoprávních vztahů. Škoda jen, anebo právě proto, že žádný zákon obecný zájem nedefinoval. Zmíněný § 54 hovoří jen o obchodních vztazích operátora s provozovatelem ze zákona a to tak, že jde o poskytnutí a umístění provozovatele ze zákona v kabelovém systému zdarma. Na druhou stranu chápu poslední právní úpravu jako snahu státu zrychlit digitalizaci televizního vysílání v době, kdy kabelové systémy poskytují signál pro asi 25 % domácností. Odpovídám tedy: jedná se čistě o obchodní vztah.

Co si obecně myslíte o povinnosti must carry? Podporujete ji, nebo ji považujete za přežitek?

Pokud nebude definován obecný zájem státu, pak pravidlo must carry chápu jako neoprávněný zásah státu do práv operátorů tak, jak se k tomu vyjádřil i Evropský soudní dvůr.


Michal Táborský, ředitel pro IPTV služby Telefóniky O2 Czech Republic

Michal Táborský

Měla by se povinnost must carry, zařazování všech celoplošně šířených terestrických televizí do nejnižší programové nabídky, týkat i operátorů placených satelitních platforem?

Ne.

Pokud by se must carry rozšířilo i na satelitní operátory, kdo by měl hradit náklady spojené s distribucí povinných programů na satelitu: operátor satelitní služby, nebo provozovatel televize?

Operátor satelitní televize.

Co si obecně myslíte o povinnosti must carry? Podporujete ji, nebo ji považujete za přežitek?

Dlouhodobě jde o přežitek, krátko- až střednědobě bych ji zachoval.


Petr Pobořil, ředitel společnosti Mattes AD (nyní součástí Rio Media)

Petr Pobořil

Měla by se povinnost must carry, zařazování všech celoplošně šířených terestrických televizí do nejnižší programové nabídky, týkat i operátorů placených satelitních platforem?

Ne, a ne pro všechny platformy. Každý provozovatel placené platformy bojuje o své místo na trhu, a je to čistě jeho vztah se zákazníkem.

Pokud by se must carry rozšířilo i na satelitní operátory, kdo by měl hradit náklady spojené s distribucí povinných programů na satelitu: operátor satelitní služby, nebo provozovatel televize?

Provozovatel televize, a zase pro všechny platformy dle podílu na trhu.

Co si obecně myslíte o povinnosti must carry? Podporujete ji, nebo ji považujete za přežitek?

Přežitek.


Janka Vozárová, generální ředitelka TV Barrandov

Janka Vozárová

Měla by se povinnost must carry, zařazování všech celoplošně šířených terestrických televizí do nejnižší programové nabídky, týkat i operátorů placených satelitních platforem?

Bylo by to opravdu krásné, ale upřímně dost nereálné. Z ostatních otázek nepřímo vyplývá i odpověď. Kdo by hradil náklady na provoz satelitů? Jak by vypadalo ujednání o minimálním datovém toku, protože kvalita signálu z některých satelitů je díky datovému toku tak bídná, že by nás jako provozovatele vysílání taková kvalita v podstatě poškozovala. Zároveň tedy odpovím v souvislosti i na otázku následující (Pokud by se must carry rozšířilo i na satelitní operátory, kdo by měl hradit náklady spojené s distribucí povinných programů na satelitu: operátor satelitní služby, nebo provozovatel televize?). Každý satelit, respektive jeho atraktivní nebo naopak méně atraktivní pozice na orbitu přímo ovlivňuje cenu. Součástí konstrukce ceny je i datový tok. Oba předešlé faktory jsou majoritními faktory při cenovém ujednání za satelitní kapacitu.

Připusťme variantu, že by se zákonem stanovila povinnost šíření a zároveň povinnost vysílatele podílet se na nákladech za provoz takového satelitu. V takovém vztahu byste dostal vysílatele do jakési finanční pasti, kdy platí za něco, co vlastně často ani nechce. A abych situaci ještě více popsala a zároveň ji možná i zesložitila, jsou čistě satelitní provideři, kteří platí za satelitní kapacitu a zároveň vydávají a spravují karty pro přístup k programům a jsou provideři, kteří pouze vydávají karty a spravují karty k námi placené satelitní kapacitě. Každý z předešlých dvou případů má naprosto jiné náklady. Výše popsané je současný stav, u kterého by povinnost must carry na satelitu nebyla příliš vyváženým stavem.

Osobně si dovedu představit povinnost zařadit must carry program do všech satelitních platforem, které jsou na území České republiky provozovány se stanovením maximálního limitu „příspěvku“ na šíření satelitně a zároveň právo odepřít poskytnutí programu v situaci, kdy datový tok bude nižší než datový tok obvyklý u takové služby a zároveň právo nepodílet se na nákladech v případě, že ten konkrétní satelit není pro provozovatele vysílání komerčně zajímavý. Taková situace by znamenala nemožnost odepřít poskytnutí programu, ale možnost neplatit za takové šíření signálu. To znamená, že v případě odepření nějakého rozumného příspěvku na šíření signálu by zanikla i přímá povinnost takový program šířit, ale nezanikla by možnost jej šířit.

Co si obecně myslíte o povinnosti must carry? Podporujete ji, nebo ji považujete za přežitek?

Myslím, že alespoň v době přechodu k naplnění Technického plánu přechodu je nutné vyjádřit naši plnou podporu povinnosti must carry. Ovšem, jak jsem psala v předešlém textu, u satelitu je taková povinnost vzhledem k cenám satelitní kapacity poměrně sporná.


Jiří Balvín, generální ředitel televize Óčko

Jiří Balvín

Měla by se povinnost must carry, zařazování všech celoplošně šířených terestrických televizí do nejnižší programové nabídky, týkat i operátorů placených satelitních platforem?

Ano, měla!!!

Pokud by se must carry rozšířilo i na satelitní operátory, kdo by měl hradit náklady spojené s distribucí povinných programů na satelitu: operátor satelitní služby, nebo provozovatel televize?

Všichni stejně přes satelit vysílají, takže by to neměl být problém.

Co si obecně myslíte o povinnosti must carry? Podporujete ji, nebo ji považujete za přežitek?

Must carry podporuji do té doby, dokud bude platit i pro „velké“ televize, bez nichž by se všichni zmiňovaní provozovatelé neobešli…


Martin Mrnka, generální ředitel televize Z1

Martin Mrnka

Měla by se povinnost must carry, zařazování všech celoplošně šířených terestrických televizí do nejnižší programové nabídky, týkat i operátorů placených satelitních platforem?

Je to zajímavá myšlenka, ale myslím, že by primárně mělo být v zájmu samotných operátorů, aby televize, spadající do sytému must carry, do své nejnižší nabídky zařazovali.

Pokud by se must carry rozšířilo i na satelitní operátory, kdo by měl hradit náklady spojené s distribucí povinných programů na satelitu: operátor satelitní služby, nebo provozovatel televize?

Férové by bylo 50 na 50, ale tak jak je systém must carry u nás dnes pojímán, je to jistá daň za to, že operátor může nabízet placenou službu.

Co si obecně myslíte o povinnosti must carry? Podporujete ji, nebo ji považujete za přežitek?

Původně o must carry hodně stáli sami provozovatelé kabelů, protože jim tato povinnost zaručovala, že nemusí komerční Nově a Primě nic platit za šíření. Nicméně dnes už by bylo must carry zřejmě přežitkem, pokud by se ovšem operátoři kabelových sítí a satelitů chovali v ČR stejně, jako kdekoli jinde ve světě. U nás ale narozdíl od světové praxe, kde operátor získává peníze od diváků a platí vysílajícím televizním stanicím za jejich obsah, někteří operátoři soudí, že by naopak nové televizní stanice měly platit jim. To měl systém must carry zlomit a to se mu také alespoň částečně podařilo.


Pavel Balíček, vedoucí projektu digitalizace Českého rozhlasu

Pavel Balíček

Měla by se povinnost must carry, zařazování všech celoplošně šířených terestrických televizí do nejnižší programové nabídky, týkat i operátorů placených satelitních platforem?

Připadá mi logické, že by existovala (povinná) minimální nabídka programů, kde by byly celoplošné a veřejnoprávní stanice. Pokud by se jednalo pouze o kopii pozemsky volně šířených a dostupných programů, asi by tato minimální nabídka nebyla tak atraktivní, tudíž má smysl, aby obsahovala i další programy. Jeden čas se také hodně hovořilo o „národní satelitní platformě“, kterou si vlastně představuji jako právě tu minimální nabídku.

Pokud by se must carry rozšířilo i na satelitní operátory, kdo by měl hradit náklady spojené s distribucí povinných programů na satelitu: operátor satelitní služby, nebo provozovatel televize?

Fungování finančního modelu není už tak zřejmé. Propojení divák (posluchač) – operátor satelitní platformy (poskytovatel přístupu k vysílání) – vlastní poskytovatel satelitního vysílání (satelitní kapacita na transpondéru, uplinková stanice) – poskytovatel (výrobce) programu nabízí rozhodně více řešení a slovíčko „zdarma“ se tam nějak nehodí. Pokud vyjdu z toho, že satelitní platforma jako technické řešení umožňuje více využití (např. primární distribuci na pozemní vysílače…) včetně zařazení programu do různých DTH balíčků různých poskytovatelů přístupu, pak je asi v zájmu poskytovatele vysílání, resp. programu, tuto službu využít (a tedy platit) a snažit se pak uplatnit svůj program v co nejvíce nabídkách pro potencionální diváky a posluchače. Pokud by ale mělo jít o technické řešení výhradně pro jednoho daného operátora (např. využití jiné družice, nebo potřeba větší komprese datového toku), pak by náklady na toto sekundární šíření měl nést operátor té konkrétní satelitní platformy.

Co si obecně myslíte o povinnosti must carry? Podporujete ji, nebo ji považujete za přežitek?

Z pohledu média veřejné služby je povinnost „must carry“ rozhodně žádoucí a podporovaná. Jde o to nabídnout naše programy co největšímu počtu posluchačů (diváků) na co nejširší nabídce platforem distribuce – pozemní, satelitní, kabelové, internetové a podobně. Potom ať už si příjemce vybere pro něj nejvýhodnější formu s ohledem na technické možnosti a další (přidanou) hodnotu konkrétního řešení a programové nabídky.


Zdeněk Vaníček, prezident České asociace elektronických komunikací

Zdeněk Vaníček

Měla by se povinnost must carry, zařazování všech celoplošně šířených terestrických televizí do nejnižší programové nabídky, týkat i operátorů placených satelitních platforem?

Z hlediska principu technologické neutrality by se povinnosti must carry měly vztahovat na všechny subjekty, které zajišťují převzaté vysílání, bez rozdílu. Kterých subjektů se to exaktně týká, definuje směrnice Evropského parlamentu a Rady o univerzální službě, kterou se řídí také české právo, byť v tomto případě zcela nepřesně a diskriminačně. Must carry je však už dávno přežité.

Pokud by se must carry rozšířilo i na satelitní operátory, kdo by měl hradit náklady spojené s distribucí povinných programů na satelitu: operátor satelitní služby, nebo provozovatel televize?

Náklady spojené s distribucí povinných programů v rámci must carry by měl zásadně v plné míře nést provozovatel vysílání (televize).

Co si obecně myslíte o povinnosti must carry? Podporujete ji, nebo ji považujete za přežitek?

Povinnosti must carry jsou překonaným reliktem devadesátých let. Za současného stavu technologií pro šíření převzatého vysílání je to přežitek, který navíc v českém právu jednostranně zvýhodňuje jednu skupinu podnikatelů na úkor skupiny druhé.


Zdeněk Duspiva, předseda Národní koordinační skupiny pro digitalizaci

Zdeněk Duspiva

Měla by se povinnost must carry, zařazování všech celoplošně šířených terestrických televizí do nejnižší programové nabídky, týkat i operátorů placených satelitních platforem?

Ne. Podmínka „must carry“ v dosavadní podobě, aplikovaná v souladu s původním zákonem pro kabelové společnosti a upřesněná pro přechodnou dobu do roku 2012, skončí s terestrickým analogem a po jeho vypnutí budou naplno platit obecná evropská ustanovení. Jejich plná aplikace bude podle mého názoru asi problém a jsem zvědav na všechny dosavadní kritiky, jak budou reagovat. Při vždy složitě definovatelném „veřejném zájmu“ bude o označení programů ve veřejném zájmu a o uplatnění „povinné nabídky“ rozhodovat regulátor i s možností následného soudního přezkumu. Rozhodnutí bude také obsahovat, na které sítě elektronických komunikací bude tato podmínka vztažena – a placený satelit to podle všeho nebude.

Pokud by se must carry rozšířilo i na satelitní operátory, kdo by měl hradit náklady spojené s distribucí povinných programů na satelitu: operátor satelitní služby, nebo provozovatel televize?

V současné úpravě jde o vzájemně neplacené vztahy pro obě strany – tzn. mezi televizemi a operátory kabelových sítí. Předpokládám, že v zásadě podobně tomu bude i v budoucnosti, vždy pod dohledem regulátora. Lze ale očekávat relativně oprávněné požadavky na úhrady prokazatelných technických nákladů ze strany operátora.

MM socky3

Co si obecně myslíte o povinnosti must carry? Podporujete ji, nebo ji považujete za přežitek?

Přístup a názor k této podmínce se průběžně mění a vyvíjí, a to mnohdy značně účelově. V mnoha případech se vývoj mění od jejího prosazování v počátku k razantnímu odporu. Vzpomínám si na diskuze kolem přípravy legislativy a situace po některých poslaneckých iniciativách v této věci, kdy podle mého názoru jeden z našich návrhů na úplné zrušení této dosavadní podmínky pro všechny televize byl odpůrci „must carry“ odmítán, nakonec poslanci přijali návrh na zrovnoprávnění všech dosavadních televizí, ale jen do konce analogu.

Měla by se podmínka must carry vztahovat i na operátory satelitních platforem?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.