Hlavní navigace

Dokument - kompletní stanovy CZ.NICu

17. 4. 1998
Doba čtení: 18 minut

Sdílet

Jak jsem již sliboval včera, přinášíme vám kompletní (a zřejmě definitivní) stanovy sdružení CZ.NIC, které by mělo po svém vzniku převzít vrchní velení nad doménou .cz. Sporná místa jsou komentována. (* Jen pro otrlé povahy, je to opravdu dlouuuuhé. *)

Stanovy CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob

I.
Založení zájmového sdružení právnických osob

CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob (dále jen sdružení) bylo založeno ve smyslu § 20f a násl. obč. zák. zakladatelskou smlouvou ze dne ...................1998. Sdružení bylo založeno na dobu neurčitou.

II.
Název a sídlo sdružení

Sdružení bude v právních vztazích vystupovat pod názvem CZ.NIC, z. s. p. o., sídlem sdružení je Praha 6, Zikova 4, 160 00, Česká republika.

III.
Předmět činnosti sdružení

Předmětem činnosti sdružení je:
1) Definovat pravidla pro přidělování domén pod doménou nejvyšší úrovně CZ, průběžně tato pravidla aktualizovat a vytvářet mechanismy pro zabezpečení jejich dodržování.

2) Zajišťovat registraci domén druhé úrovně pod doménou nejvyšší úrovně CZ, provoz jmenných serverů pro doménu CZ, a to především formou subdodávek od oprávněných subjektů, vybraných formou výběrových řízení.

3) Zastupovat nejvyšší doménu CZ při koordinaci národních a regionálních registrářů a standardizačních institucí.

4) Podpora obecně prospěšných projektů a činností.

IV.
Financování sdružení

Zdroje financování sdružení jsou:

1) vstupní členské příspěvky
2) registrační a udržovací poplatky za přidělování domény CZ.

1) Vstupní členské příspěvky:

1.1. Vstupní členský příspěvek je jednotný pro zakládající členy, a přistupující členy, kteří podali přihlášky k přistoupení ke sdružení do 31. prosince 1998 a činí 250.000,- Kč.


Tento bod je klíčový. Už jednou jsem psal o tom, že tato suma předem diskvalifikuje drtivou většinu poskytovatelů obsahu, kteří jsou vetšinou mnohem chudší, než poskytovatelé připojení, ale do přidělování domén by měli mluvit snad ještě spíše, než poskytovatelé připojení. Předpokládál jsem ovšem, že až na několik výjimek vstoupí do CZ.NICu alespoň téměř všichni velcí poskytovatelé připojení. Zřejmě jsem však přecenil vůli těchto společnosti vyhazovat peníze oknem – ani z této skupiny potenciálních členů se jich do NICu mnoho nehrne.

Je proto podle mého názoru dost možné, že o konkrétní výši příspěvku se ještě bude bouřlivě diskutovat, přestože je nyní prezentována jako definitivní.


1.2. Vstupní členský příspěvek přistupujícího člena, který podal přihláškupo 31. prosinci 1998 se stanoví jako součin vstupního členského příspěvku, platného v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce a koeficientu inflace, vyhlášeného oprávněným státním orgánem za uvedený bezprostředně předcházející kalendářní rok.

1.3. Vstupní členský příspěvek zakládajícího člena je splatný nejpozději ke dni podpisu zakladatelské smlouvy. 1.4. Vstupní členský příspěvek přistupujícího člena je splatný do 30 kalendářních dnů od podání přihlášky za člena sdružení.

2. Registrační a udržovací poplatky za udržování domén CZ:

Poplatky za registraci a udržování domén jsou stanoveny "Ceníkem poskytovaných služeb", který schvaluje představenstvo sdružení a je k dispozici v sídle sdružení.

3. Finanční prostředky získané ze zdrojů uvedených čl. IV. jsou využívány v rámci schváleného rozpočtu sdružení a to především na:

a) úhradu nákladů spojených s realizací předmětu činnosti sdružení
b) další rozvoj činnosti sdružení


Myslím, že není třeba pochybovat o tom, že sdružení CZ-NIC se na konci každého roku bude moci pochlubit slušným výdělkem. Neméně jasné je ale i tom, že je zatím relativně bezradný v tom, co s ním udělá. Hovoří se o tom, že tyto prostředky použije na úhradu nákladů spojených s realizací předmětu činnosti sdružení; tím je ale i „podpora obecně prospěšných projektů a činností.“ Znovu se to tedy objevuje stará idea o tom, že by se zisk měl dát na humanitární účely. Z českého Internetu se tak tyto peníze odčerpají – nebylo by lepší snížit poplatky tak, aby pokryly jen nutné náklady?


4.V případě, že valná hromada shledá, že přistupující člen sdružení nesplňuje podmínky pro členství ve sdružení, bude mu členský příspěvek vrácen v plné výši.

5. V případě zániku účasti člena ve sdružení, dojde k jeho majetkovému vypořádání způsobem stanoveným v článku VI./2.2., 2.3. těchto stanov.

V.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

1) Valná hromada
2) Představenstvo
3) Dozorčí rada

1) Valná hromada

1.1. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada. Členem valné hromady je každý přítomný člen sdružení.

1.2. Do působnosti valné hromady náleží:

a) Schválení nebo odmítnutí jednání a rozhodnutí učiněných určenými zakladateli sdružení v období mezi založením a vznikem sdružení.
b) volba, odvolání a odměňování členů představenstva a dozorčí rady
c) schvalování změn stanov
d) rozhodování, zda přistupující člen sdružení splňuje podmínky pro členství ve sdružení
e) rozhodování o majetkovém vypořádání odstupujícího člena
f) rozhodování o vyloučení člena sdružení
g) schvalování rozdělení zisku dle čl. VIII./2 těchto stanov
h) schvalování pravidel pro registraci domén
i) schvalování roční účetní závěrky a výroční zprávy
j) schvalování rozpočtu na kalendářní rok
k) schvalování koncepce činnosti sdružení
l) rozhodování o zrušení sdružení
m) schvaluje pravidla výběrového řízení pro získání subdodavatelů pro činnosti dle čl. III./2
n) další otázky, které jsou do působnosti valné hromady svěřeny těmito stanovami.

1.3. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni členové, mající alespoň dvě třetiny všech hlasů.

1.4. Valná hromada rozhoduje o všech otázkách nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou rozhodnutí přijímaných podle bodu 1.2. písm.b, e, f, j h, k, kdy rozhoduje nejméně čtyř pětinová většina hlasů přítomných členů, a podle bodu 1.2. písm. c, g, l, kdy rozhoduje nejméně čtyř pětinovou většinou hlasů všech členů sdružení a s výjimkou rozhodnutí dle čl. VI. bod 2.3. těchto stanov, kdy je vyžadován souhlas všech členů sdružení. Každý člen sdružení má jeden hlas.

1.5. Valná hromada se koná nejméně 2x ročně nejpozději do konce dubna a listopadu každého kalendářního roku a svolává ji představenstvo.

1.6. Valnou hromadu svolává představenstvo doporučeným dopisem, který musí být zaslán všem členům sdružení, a to nejméně ve lhůtě 15 dnů před termínem konání valné hromady nebo osobním předáním pozvánky oproti podpisu a to rovněž nejméně 15 dnů před termínem konání valné hromady.

1.7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:

- název a sídlo sdružení
- místo, datum a hodinu konání valné hromady
- program jednání valné hromady
- podkladové materiály k těm bodům programu jednání, k nimž bude přijímáno usnesení.

1.8. Jednání valné hromady se řídí předem stanoveným programem a projednává pouze záležitosti uvedené na pozvánce. Záležitost, která nebyla zařazena do navrhovaného programu jednání valné hromady, lze projednat a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů sdružení. Do programu jednání valné hromady musí být zahrnuty všechny písemné návrhy, které byly od jednotlivých členů doručeny představenstvu do 30ti dnů před konáním valné hromady, spolu s podkladovými materiály, má-li být přijato usnesení.

1.9. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora).

1.10. Prezentaci přítomných na valné hromadě zajišťuje představenstvo, nebo jím pověřená osoba. Zmocněnci členů sdružení musí při prezentaci odevzdat písemnou plnou moc vystavenou statutárním orgánem člena sdružení. Jednání valné hromady je neveřejné, pokud valná hromada neschválí účast přizvaných hostů na její jednání nebo jeho části. V hodinu stanovenou k zahájení valné hromady oznámí představenstvo kolik členů sdružení a s jakým počtem hlasů je přítomno.

1.11. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady, nejprve o návrhu uvedeném v programu jednání valné hromady. Poté se hlasuje o případných protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je návrh nebo protinávrh přijat, o dalším se již nehlasuje. Hlasuje se zásadně aklamací. U volby nebo odvolání členů představenstva se hlasuje tajně, obvykle odevzdáním hlasovacích lístků.

1.12. O průběhu valné hromady sepisuje zapisovatel zápis, který obsahuje následující údaje:

a) název a sídlo sdružení
b) místo a doba konání valné hromady
c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů
d) program valné hromady, projednání jednotlivých bodů
e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování.

1.13. Představenstvo zabezpečí vyhotovení zápisu o jednání valné hromady do 30ti dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje předseda valné hromady a zapisovatel. Zápis spolu s poznámkami a seznamem přítomných členů se uchovává v archivu sdružení po celou dobu jeho trvání. Každý člen sdružení obdrží kopii zápisu z valné hromady.

1.14. Není-li valná hromada usnášeníschopná, je představenstvo povinno zabezpečit konání náhradní valné hromady do 30 dnů, a ta jedná podle stejného programu. Tato valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů.

2) Představenstvo

1.1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž mezi zasedáním valné hromady řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem.

1.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují valné hromadě. Při své činnosti se řídí usneseními valné hromady.

1.3. Do působnosti představenstva patří především:

a) svolává valnou hromadu,
b) zajišťuje vedení sdružení a provozní záležitosti,
c) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě:
- návrhy na změny stanov
- roční účetní závěrku a výroční zprávu
- návrh rozpočtu na kalendářní rok a výši rezervního fondu
- návrh na zrušení sdružení
- návrh koncepce činnosti sdružení
d) vykonává usnesení valné hromady
e) vede seznam členů sdružení,
f) rozhoduje o čerpání prostředků z rezervního fondu
g) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, záznamů apod.
h) jmenuje a odvolává ředitele sdružení a stanovuje rozsah jeho práv a povinností
ch) činí jménem sdružení veřejná prohlášení tj. zejména prohlášení pro tisk, televizi a ostatní sdělovací prostředky, a to na návrh člena sdružení nebo na základě vlastního rozhodnutí
i) činí opravná veřejná prohlášení v případě, že člen sdružení porušil svou povinnost zdržet se veřejných prohlášení a jménem sdružení a z podnětu člena bylo zveřejněno prohlášení, s jehož obsahem ostatní členové nesouhlasí
j) zajišťuje na základě rozhodnutí valné hromady podání návrhu na zápis nebo výmaz sdružení v registru sdružení vedeného u příslušného obvodního úřadu.

2.4. Představenstvo sdružení má 5 členů. Členové představenstva si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

2.5. Prvními členy představenstva jsou:

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................

2.6. Funkční období členů představenstva je 1 rok, neskončí však dříve,než je zvoleno nové představenstvo. Opětovná volba člena představenstva je možná.

2.7. Člen představenstva se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným představenstvu. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy bylo jeho odstoupení projednáno nebo mělo být projednáno představenstvem. Představenstvo je povinno projednat vzdání se funkce na nejbližším příštím zasedání poté, co se o jeho odstoupení dovědělo. Představenstvo, jehož počet zvolených členů neklesl pod polovinu, může kooptovat na místo člena představenstva, jehož členství zaniklo, nebo který se funkce vzdal, nového člena, a to do příštího zasedání valné hromady, která jeho členství v představenstvu potvrdí nebo zvolí nového člena představenstva.

2.8. Představenstvo zasedá podle potřeb sdružení, nejméně však jednou za čtvrt roku. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy do 30 dnů, pokud o to požádá některý člen představenstva, nebo členové mající alespoň jednu třetinu hlasů nebo dozorčí rada.

2.9. O průběhu zasedání představenstva se sepisuje zápis, který podepisuje předseda představenstva.

2.10. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů se považuje za samostatně schválený ten návrh, pro který hlasuje předseda. Předseda představenstva je oprávněn činit v naléhavých případech rozhodnutí, která jinak přísluší představenstvu. V tomto případě je nutné dodatečné schválení těchto rozhodnutí na nejbližším zasedání představenstva. 2.11. Představenstvo může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání,a to písemným nebo faxovým dotazem nebo elektronickou poštou na všechny členy. Takové rozhodnutí je platné, pokud s ním souhlasili všichni členové představenstva. Na nejbližším příštím zasedání představenstva musí být toto rozhodnutí uvedeno v zápise.

2.12. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou odbornou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit sdružení nebo jeho jednotlivých členům škodu.

2.13. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence. Členové představenstva nesmí:

a) vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat obchody, jejichž předmět by byl totožný nebo blízký předmětu činnosti sdružení.
b) účastnit se podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením
c) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody sdružení
d) být členy nebo zaměstnanci organizací, které pro sdružení zajišťují subdodávky dle čl.III. těchto stanov

2.14. Za představenstvo jedná navenek ve všech věcech sdružení předseda a jeden z členů představenstva. Podepisování probíhá tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis předseda a jeden z členů představenstva.

2.15. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, požádají-li o to členové sdružení mající alespoň jednu třetinu všech hlasů. Představenstvo svolává mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Nesvolá-li představenstvo mimořádnou valnou hromadu ve výše uvedené lhůtě, má právo ji svolat skupina členů sdružení, kteří o svolání požádali.

3)Dozorčí rada

3.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a realizaci předmětu činnosti, včetně hospodaření sdružení. O své činnosti předkládá zprávy v písemné formě způsobem stanoveným čl. V./1.8.

3.2. V rámci své působnosti je dozorčí rada zejména oprávněna:

a) nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti sdružení
b) kontrolovat,zda je účetní evidence vedena v souladu s platnou právní úpravou
c) kontrolovat, zda realizace předmětu činnosti probíhá v souladu s platnou právní úpravou, stanovami sdružení a usneseními a pokyny valné hromady
d) přezkoumávat roční účetní závěrku sdružení
e) účastnit se jednání valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti, které předkládá v písemné formě způsobem stanoveným v čl. V./1.8.
f) svolávat valnou hromadu jestliže to vyžadují oprávněné zájmy sdružení a navrhovat potřebná opatření
3.3. Dozorčí rada má 3 členy.

3.4. Členy dozorčí rady volí valná hromada.

3.5. Funkční období dozorčí rady je dva roky, neskončí však dříve, než je zvolena dozorčí rada nová.

3.6. Členem dozorčí rady může být jen osoba fyzická. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva sdružení nebo ředitelem sdružení.

3.7. Člen dozorčí rady se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným valné hromadě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy bylo jeho odstoupení projednáno valnou hromadou. Valná hromada pak neprodleně jmenuje jeho nástupce.

3.8. Dozorčí rada je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Pokud není dozorčí rada usnášeníschopná, musí se následně sejít všichni členové dozorčí rady a ve věci rozhodnout. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou.V zápise se uvedou i stanoviska menšiny, jestliže o to požádá.

3.9. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda zvolený dozorčí radou z jejího středu na prvním zasedání dozorčí rady.

VI.
Členství ve sdružení

1) Členem sdružení se může stát každá právnická osoba, která poskytuje služby související s užíváním INTERNETu, zaplatí členský příspěvek, souhlasí se stanovami sdružení a se zakladatelskou smlouvou a splňuje následující podmínky:

1.1. na její majetek nebyl vyhlášen konkurz nebo proti které nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení,

1.2. která nemá v evidenci daní příslušného finančního úřadu zachyceny daňové nedoplatky,

1.3. jejíž osoby vykonávající funkci statutárního orgánu, nebo všichni členové statutárního orgánu, nebyli pravomocně odsouzeni za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání přistupujícího člena nebo sdružení CZ.NIC, nebo pro trestný čin hospodářské povahy, nebo pro trestný čin proti majetku, nebo pro ostatní úmyslnou činnost,

1.4. jejíž osoby, uvedené v bodě 1.3., nebyly v posledních třech letech disciplinárně potrestány podle zvláštních předpisů, upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem činnosti sdružení CZ.NIC.


Výše členského příspěvku byla odúvodňována tím, že je třeba omezit okruh subjektů, které se mohou potenciálně stát členy CZ-NICu, na firmy, které mají co do činění s Internetem (doslova: „Aby nechtěl vstoupit každý uzenář.“). Klíčovým argumentem byl přitom údajný postoj Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle něhož měl být zaručen volný vstup do sdružení každému, kdo o to požádá. Nemám právní vzdělání, logicky vzato je to nesmysl (nikdo mne nemůže nutit, abych kamarádil s někým, o koho nemám zájem), ale z právního hlediska může být vše jinak. Jenže tenhle bod to popírá!! Členem se může stát jen „právnická osoba, která poskytuje služby související s užíváním INTERNETu.“ O tom, kdo takovou osobou je, a kdo jí není, přitom rozhoduje valná hromada sdružení.

Znamená to tedy, že příjem nových členů tak jako tak podléhá schválení většinou stávajících. K čemu je pak ale ta vstupní bariéra v podobě čtvrt milionu, pro které by jistě každý našel smysluplnější užití?!


2) Práva a povinnosti člena sdružení.

2.1. Člen sdružení má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy.

2.2. Člen sdružení má právo být informován o pořadu jednání valné hromady na pozvánce doručené mu formou dle čl.V./1.6. a právo obdržet od představenstva kopii zápisu z jednání valné hromady.

2.3. Skupina členů sdružení, mající alespoň jednu třetinu hlasů může požádat představenstvo sdružení o svolání mimořádné valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí.

2.4. Člen sdružení má právo požádat představenstvo, aby zařadilo některou otázku na pořad jednání valné hromady.

2.5. Člen sdružení má právo předložit představenstvu návrh na veřejné prohlášení pro tisk, televizi a jiné sdělovací prostředky. Tomuto právu odpovídá povinnost člena sdružení -- zdržet se činění jakýchkoli veřejných prohlášení jménem sdružení.

2.6.Člen sdružení se zavazuje nečinit žádné kroky, směřující k poškození zájmů sdružení, zejména k hrubému narušení činností vyplývajících z předmětu činnosti sdružení.

3. Právo na majetkové vypořádání

3.1. Člen sdružení má právo na majetkové vypořádání :

a) při zániku jeho členství ve sdružení vystoupením
b) při zániku sdružení
3.2. Majetkové vypořádání se provádí tak, že členové sdružení se podílejí stejným dílem na aktivech i na ztrátě poměrným dílem, maximálně však do výše členského příspěvku, k datu vzniku práva na majetkové vypořádání.


Ani tento bod nevzbuzuje mezi některými uvažovanými členy nadšení. Znamená totiž, že když do této černé díry vloží své peníze a třeba za pět let budou chtít řady členstva opustit, rozhodně nedostanou zpět více, než původních 250 000 (inflace neinflace). Navíc se ale může stát, že aktuální stav aktiv a pasiv bude nepříznivější, a pak by získali zpět jen malou část či dokonce vůbec nic. Než tímto způsobem utopit peníze, to už je snad lepší je dát do Banky Bohemia – výsledek je sice stejný, ale aspoň je to větší legrace.


VII.
Vznik a zánik účasti člena sdružení

1. Vznik účasti

1.1. Účast ve sdružení vzniká zakládajícím členům podepsáním zakladatelské smlouvy s účinností od zápisu sdružení do rejstříku sdružení.

1.2. Ke sdružení lze přistoupit jednostranným právním úkonem učiněným v písemné formě. V přistoupení musí být uvedeno, že přistupující člen sdružení přistupuje k zakladatelské smlouvě a ke stanovám sdružení a že splňuje předpoklady uvedené v čl. VI.1. těchto stanov. Valná hromada rozhoduje zda přistupující člen sdružení splňuje podmínky pro členství ve sdružení nadpoloviční většinou hlasů členů sdružení, přítomných na valné hromadě. Účast ve sdružení vzniká novému členovi k prvnímu dni měsíce následujícího po tomto rozhodnutí.

1.3. Účast ve sdružení lze převést na jinou osobu pouze za podmínek uvedených v těchto stanovách.

2. Zánik účasti

2.1. Účast ve sdružení zaniká:

a) zánikem právnické osoby, která je členem sdružení
b) vystoupením ze sdružení
c) vyloučením
d) převedením majetkového podílu a účasti ve sdružení
e) zrušením sdružení
2.2. Vystoupit ze sdružení ve smyslu ustanovení VII./2.1. písm. b) lze na základě písemné výpovědi člena sdružení adresované představenstvu. V takovém případě končí účast člena ve sdružení dnem 31.12. kalendářního roku, v němž výpověď podal představenstvu. Valná hromada pak podle těchto stanov schválí návrh na majetkové vypořádání člena sdružení.

2.3. O vyloučení člena sdružení rozhoduje valná hromada alespoň tří pětinovou většinou hlasů členů sdružení přítomných na valné hromadě. Návrh na vyloučení člena sdružení předkládá valné hromadě představenstvo. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena sdružení, jestliže člen sdružení zvlášť závažným způsobem porušuje své povinnosti člena, dané těmito stanovami, nebo poškozuje dobré jméno sdružení, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze sdružení písemně upozorněn představenstvem.

2.4. Účast člena ve sdružení vyloučením zaniká ke dni přijetí rozhodnutí valné hromady o vyloučení.

2.5. Účast člena ve sdružení podle ustanovení VII./2.1. písm. d) těchto stanov zaniká převedením majetkového podílu ve sdružení a to pouze v odůvodněných případech a za následujících podmínek:

a) odstupující člen nemá vůči sdružení žádné finanční závazky,
b) přistupující člen splňuje podmínky členství ve sdružení,
c) odstupující i přistupující člen podal písemnou žádost představenstvu sdružení s udáním důvodů.

VIII.
Hospodaření sdružení

1) Účetnictví sdružení

1.1. Sdružení účtuje v soustavě podvojného účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem

1.2. Účetním obdobím je kalendářní rok, první rok sdružení začíná dnem zápisu do rejstříku sdružení a končí 31. 12. 1998.

1.3. Představenstvo zajistí po ukončení účetního období, nejpozději do 3 měsíců, sestavení účetní závěrky, kterou:

a) předloží k přezkoumání dozorčí radě sdružení
b) předloží ke schválení valné hromadě sdružení
2) Způsob rozdělení zisku

Sdružení rozděluje zisk v tomto pořadí:

a) k zákonem stanoveným daním a poplatkům
b) k přídělům do rezervního fondu
c) k přídělům do fondu podpory obecně prospěšných projektů a činností
d) k přídělům na účet do ostatních fondů zřízených sdružením
3) Rezervní fond

Sdružení vytváří při svém založení rezervní fond ve výši 250.000,-Kč. Tento rezervní fond se ročně doplňuje částkou, kterou schválí valná hromada na návrh představenstva. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo a lze jej použít ke krytí případných ztrát a k opatřením na eliminaci nepříznivých vlivů, jež poškodily hospodaření sdružení (např. živelná pohroma, mimořádná událost apod.)

4) Způsob krytí ztráty

O způsobu krytí ztráty rozhoduje valná hromada

a) z prostředků rezervního fondu
b) z mimořádného vratného členského příspěvku

5)Fond podpory obecně prospěšných projektů a činností Programy musí být otevřené všem zájemcům, schválené projekty, příspěvky na ně a jejich výsledky musí být zveřejněny.

IX.
Zrušení a likvidace sdružení

1) Zánik sdružení

1.1. Sdružení zaniká ke dni výmazu z rejstříku sdružení.

1.2. Zániku sdružení předchází zrušení sdružení s likvidací.

2) Zrušení sdružení

2.1. Sdružení se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení sdružení, jinak dnem, kdy rozhodnutí bylo přijato.

2.1. Po zrušení sdružení se provede majetkové vypořádání podle čl. VI.2. těchto stanov a likvidační zůstatek bude odveden do státního rozpočtu ČR.

X.
Závěrečná ustanovení

1) Právní vztahy vyplývající ze stanov, vzájemné vztahy mezi členy sdružení související s jejich účastí ve sdružení, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř sdružení se řídí ve věcech, které neupravují stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

2) Změny stanov mohou být provedeny pouze na návrh představenstva schválením valnou hromadou. K tomuto rozhodnutí je potřeba čtyř pětinové většiny všech hlasů členů sdružení.


Za tento bod by bylo možné stanovy pochválit, protože zaručuje poměrně značnou stabilitu a vylučuje nějaké snadné prosazování vlastních zájmů, čtyři pětiny členů je přece jen dost. Je tu ale jedno ale: ustanovení těchto stanov nejsou pojistkou proti ničemu, nevylučují přelévání zisku, nestanovují ani poplatky, které se budou za registrace platit. Znamená to tedy, že se zde chrání v podstatě prázdný dokument, kterému je možné dát téměř libovolný obsah podle aktuální situace.


3) Každý zakládající člen obdrží jedno vyhotovení stanov.

4) Stanovy vstupují v platnost dnem jejich schválení zakladateli a jejich účinnost je dána dnem zápisu do registru sdružení vedeného u příslušného obvodního úřadu.

5) Stanovy jsou veřejně přístupné v sídle sdružení.

V Praze dne ...................1998

DT 23


Tak si to přeberte sami. Podle mého názoru se rozhodně neřítíme k lepším zítřkům.

Marek Antoš

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).