Hlavní navigace

Domény vs. ochranné známky

15. 4. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

S rozvojem Internetu dochází i v České republice ke komplikacím vznikajícím ze střetu práv na označení a doménových jmen. Jak zabránit možnému střetu s vámi zaregistrovanou doménou a ochrannou známkou? Co se bude dít, pokud začnete užívat doménu předtím, než si někdo zaregistroval ochrannou známku? Více přímo v článku.

Práva na označení patří do průmyslových práv a v jejich rámci můžeme v České republice rozeznat následující práva:

a) K ochranné známce
b) K firmě
c) Označení původu

Tato práva se na rozdíl např. od patentů neváží k výsledkům duševní činnosti, ale vztahují se na užívání předmětu těchto práv především v ekonomickém životě. Jejich úkolem je hlavně odlišovat a identifikovat zboží a služby pocházející od jedné osoby od služeb a zboží jiných osob. Hodnota těchto práv je úzce spjata s časovou délkou jejich používání a širokým povědomí veřejnosti o nich. Dá se říci, že čím je jejich všeobecná známost větší, tím je větší i hodnota těchto práv. Vedle funkce identifikační a rozlišovací mají i funkci propagační, protože se vrývají do povědomí veřejnosti. Nezanedbatelnou roli má i funkce garanční – její podstatou je zkušenost s výrobky a službami označenými některým právem na označení a kvalitou těchto výrobků a služeb. A v neposlední řadě plní funkci soutěžní, protože upevňují pozici majitele těchto práv na trhu.

Práva na označení jsou zároveň i právy absolutními, to znamená, že legislativa jejich majiteli přiznává ochranu proti komukoliv, kdo by do těchto práv nějakým způsobem zasahoval, nebo je poškozoval.

Domény slouží prvotně k identifikaci počítače na síti, ale to není jejich jediná funkce. Z dalších funkcí jmenujme zejména funkci vyhledávací, protože dobře zvolená doména zajistí větší šanci na úspěch při hledání v síti. Dále mají funkci propagační a v neposlední řadě i funkci soutěžní v hospodářské soutěži, protože Internet už není jen hračka „šílenců“, ale i nástroj obchodu.

Doména není za současného právního stavu věcí ani nehmotným statkem. Český právní řád má pro ni v § 118 občanského zákoníku výraz „jiná majetková hodnota“. Její ochrana je ochranou relativní. To znamená, že nemohu uplatnit své právo proti komukoli, ale jen proti tomu, kdo je se mnou v nějakém právem předvídaném vztahu (typicky vztah ze smlouvy).

Ochranná známka jako doména

Ochranná známka je upravena zákonem č. 137/1995 o ochranných známkách. Jedná se o označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, případně jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků a služeb různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

Majitel ochranné známky pak má právo se domáhat u soudu, aby každému bylo zakázáno užívat jeho ochrannou známku nebo označení s ní zaměnitelné pro stejné nebo podobné výrobky a služby.

Doména, která je tvořena písmeny, slovem, číslicí nebo jejich kombinací, se může velmi snadno dostat do střetu s ochrannou známkou. Zvlášť pokud ochranné známce svědčí právo priority, tzn. přihláška ochranné známky byla podána dříve, než došlo k registraci domény.

Z práva majitele ochranné známky na stažení předmětů označených shodným nebo zaměnitelným označením vyplývá právo na zákaz užívání shodné nebo zaměnitelné domény.

Zde je důležité zmínit fakt, že tato ochrana je ochranné známce přiznána jen ve vztahu ke stejným nebo podobným výrobkům a službám. Proto pokud budu například nabízet na adrese www.xxx.cz boty a někdo bude mít zaregistrovánu ochrannou známku xxx pro obuv, obuvnické výrobky a možná i kožené výrobky, dojde k zásahu do práv k ochranné známce. K zásahu do práva k ochranné známce dojde i v případě, že ochranná známka bude znít xxa, jestliže prvek xx bude natolik dominantní, že „běžný spotřebitel“ nerozliší na první pohled, že doména xxx.cz je úplně jiná.

O zásah do práva k ochranné známce xxx zapsané pro obuv se nejedná, jestliže na adrese www.xxx.cz budu nabízet něco jiného, například ocelářské výrobky.

Uvedená zásada speciality známkového práva, tj. že je spojována pouze s určitými pro ni zapsanými druhy výrobků a služeb, je prolomena ve vztahu k všeobecně známé ochranné známce. Takováto ochranná známka je natolik proslulá v důsledku své propagace, že je automaticky spojená s určitým majitelem a jeho výrobky a službami. Majitel takové všeobecně známé ochranné známky může úspěšně napadnout shodné nebo zaměnitelné označení užívané pro jakékoliv výrobky a služby.

Taktéž o zásah do známkového práva nepůjde v případě, že na stránce identifikované doménou nenabízíte žádné zboží a služby, ale pouze svůj obličej a vaši šťastnou rodinu.

Otázkou je, jak zabránit možnému střetu s vámi zaregistrovanou doménou.

Nejjednodušším řešením je, že si nezaregistrujete doménu, která je shodná nebo zaměnitelná s ochranou známkou a se všeobecně známou ochrannou známkou už vůbec ne.

Co se ale bude dít, pokud začnete užívat doménu předtím, než si někdo zaregistroval ochrannou známku? Zde máte šanci zachovat si ji z následujících důvodů:

Prvním důvodem je výše zmíněná zásada speciality. Jestliže vaše doména neoznačuje zboží a služby shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou, žaloba na vás nebude úspěšná – s výjimkou střetu se všeobecně známou ochrannou známkou.

Druhou možností je podání námitek proti zapsání ochranné známky tohoto znění do registru ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Na podání námitek jako držitel shodného nebo zaměnitelného označení máte právo, pokud vaše doména získala v uplynulých dvou letech rozlišovací způsobilost pro stejné nebo zaměnitelné výrobky a služby v České republice. Tříměsíční lhůta pro podání námitek vůči přihlášce ochranné známky začne běžet dnem zveřejnění přihlášky ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Náležitosti námitky jsou podrobně upraveny v ZOZ a musí být bezpodmínečně dodrženy. O řádně podaných námitkách rozhoduje Úřad, a pokud je shledá oprávněnými, zápis ochranné známky nepovolí a vy máte vystaráno.

Třetí možností je omezení práv z ochranné známky dle § 16 ZOZ. Podle tohoto ustanovení je majitel ochranné známky povinen strpět užívání shodného nebo zaměnitelného označení jeho držitelem, jestliže toto označení získalo v uplynulých dvou letech před podáním přihlášky rozlišující způsobilost pro stejné výrobky a služby. Takže, i když jste nepodali námitky, nebo vašim námitkám nebylo vyhověno, stále máte šanci, byť někdy pouze teoretickou, že se ubráníte, pokud vaše známka získala rozlišovací schopnost za podmínek § 16 ZOZ.

Pojem rozlišovací způsobilost byl ustálenou rozhodovací praxí Úřadu vymezen tak, že musí být pod tímto označením uváděny výrobky a služby na trh. To znamená, že k prokázání je potřeba předložit důkazy o takovém uvedení. Proto by dle mého názoru nepostačovala pouze samotná smlouva o registraci domény, ale je nutné doložit, že na takto označené stránce bylo zboží a služby nabízeny a propagovány, což se dá prokázat zejména reklamními letáky a katalogy či důkazem o reklamní kampani v mediích. Všechny tyto důkazní prostředky musí směřovat navenek směrem k veřejnosti (například prezentace na veletrhu), proto nestačí pouze interní dokumenty.

ebf 24 - tip duben

Nabytí rozlišovací způsobilosti má význam i v případě, že se rozhodnete svou doménu, nebo její část, přihlásit jako ochrannou známku. K tomu, aby doména mohla být vůbec zapsána jako ochranná známka, musí splňovat zápisnou způsobilost podle § 2 ZOZ. Mezi mnoha typy označení, která nemohou být zapsána do rejstříku ochranných známek, je uvedeno i označení, které nemá způsobilost rozlišit výrobky a služby. Takovým jsou typicky generická označení (boty, dorty, sex). Ta jsou na druhou stranu naprosto ideální jako doména. I když samotné druhové označení nemá zápisnou způsobilost, je možné toto ve spojitosti s dalšími výraznými rozlišovacími prvky jako www.xxx.cz zapsat jako ochranou známku, zejména pokud již toto označení získalo rozlišovací schopnost, což se dokazuje doklady o nejméně dvouletém užívání takto vzniklého označení, zejména pomocí katalogů, inzerátů, reklamní kampaně atd.

Jak je vidět, ochranná známka může být účinnou překážkou pro používání vámi registrované domény, ale v případě registrace vaší domény jako ochranné známky vám práva z ochranné známky pomohou v boji s případnou konkurencí, která by chtěla pod zaměnitelnou doménou nabízet stejné nebo obdobné zboží a služby.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).