Hlavní navigace

Jak se volební programy věnují rozvoji Internetu?

10. 5. 2006
Doba čtení: 17 minut

Sdílet

 Autor: 29
Volby se blíží a média přinášejí týden co týden průzkumy preferencí a rozebírají stále stejná předvolební témata. Nás ale zajímalo, jak se programy politických stran věnují rozvoji Internetu a informační společnosti. Někdo by ministerstvo informatiky nejraději rozpustil, jiný nabízí příspěvek 7.000 korun na počítač rodině s dětmi, pro většinu je samozřejmostí elektronická komunikace s úřady.

Klasický soubor předvolebních témat zahrnuje problematiku bezpečnosti, bydlení, daní, dopravy, důchodu, pracovních příležitostí, vzdělání, zdravotnictví a zemědělství. Další možné oblasti voličského zájmu se v médiích objevují jen zřídka a okrajově. Lupa jako server o českém Internetu si proto vytkla za cíl představit svým čtenářům, co chtějí politici udělat pro rozvoj globální počítačové sítě a informační společnosti. Výsledný text se věnuje stranám, které jsou v Poslanecké sněmovně dnes, a těm, které zasednou do dolní komory parlamentu podle průzkumů veřejného mínění po letošních červnových volbách.

Pročetl jsem si volební programy Občanské demokratické strany (ODS), České strany sociálně demokratické (ČSSD), Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), Strany zelených (Zelení), Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové (KDU-ČSL) a Unie svobody – Demokratické unie (US-DEU). Nejdříve jsem chtěl jen vyhledat hesla Internet a informační společnost a mít věc brzy hotovou, pak mi ale zvědavost přece jen nedala, a tak jsem si prošel stranické volební programy od začátku do konce. Dobře jsem udělal, protože zmínky a sliby vztahující se k mému článku byly ve většině případů obsažené v celé řadě kapitol.

Zvažoval jsem, jak se získanými informacemi naložit, a nakonec jsem se rozhodl uveřejnit je v plném znění, roztříděné jen podle stran. Jakmile se volební místnosti uzavřou a hlasy jsou sečtené, mívají politici sklon k programové amnézii, a tak není na škodu mít jejich proklamace hezky pohromadě. Pokud program tvoří jediný elektronický dokument a není rozdělen na více samostatných webových stránek, naleznete v článku reference na přesné umístění citovaných proklamací. Oslovil jsem také tiskové mluvčí jednotlivých politických uskupení, a když jsem se dočkal odpovědi, naleznete ji v článku rovněž. Pokud si chcete čtení osvěžit, vyhledejte tip s odkazem na studii Dobrého webu. Obsahuje výživné hodnocení internetových prezentací politických stran.

Volební programy

Zajímají vás myšlenky a sliby, kterými se politické strany snaží získat přízeň voličů? Potom sami nahlédněte do volebních programů, které jsou na Internetu k dispozici. ODS, ČSSD, KSČM, Zelené, KDU-ČSL nebo US-DEU jistě potěší váš zájem. Ale za váš hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny budou ještě daleko raději.

ODS

Darja Čablová z hlavní kanceláře ODS napsala Lupě:

ODS by po volbách případně zvažovala další existenci samostatného ministerstva informatiky, jeho agenda by byla částečně převedena přímo na Úřad vlády a částečně na ministerstvo vnitra. ODS zdůrazňuje důležitost informačních a komunikačních technologií zejména při budování efektivní státní správy. Vyšší efektivity státu chce ODS dosáhnout zaváděním informačních a komunikačních technologií, rozvojem e-governmentu a sdílením základních registrů. Navrhuje koncepční kroky, jako je zrovnoprávnění listinných dokumentů s dokumenty elektronickými a zřízení zvláštních státem garantovaných elektronických poštovních schránek, jejichž prostřednictvím budou moci občané se státem zabezpečeně komunikovat.

ODS také uvádí konkrétní legislativní kroky, kterými chce uvedených cílů dosáhnout. Stihla již představit speciální zákon o e-governmentu a propracovala i svůj projekt, jehož prostřednictvím chce občanům z kteréhokoliv místa zpřístupnit data obsažená v jednotlivých registrech. Projekt nese pracovní název „CZECH POINT“.

Cíle ODS při zavádění ICT:

 • Zrovnoprávnění listinné formy dokumentů s formou elektronickou.
 • Prosazování přijímání jen takových právních předpisů, jejichž agendu bude možné vést od přijetí zákona i elektronicky.
 • Zřízení státem garantovaných elektronických schránek pro ty, kteří chtějí komunikovat elektronicky a nechtějí chodit na poštu.
 • Sdílení dat mezi jednotlivými registry s možností jednat s úřady z kteréhokoliv místa – projekt CZECH POINT.

Legislativní nástroje při zavádění ICT:

 • Zákon o e-governmentu.
 • Zákon o registrech a sdílení dat mezi nimi.
 • Změna zákona o informačních systémech veřejné správy."

A jak vypadají prohlášení ODS ve volebním programu?

PLUS pro hospodaření a podnikání

 • Vybudujeme takové prostředí, které bude příznivé pro investice do vzdělání, výzkumu, inovací a nových technologií. (str. 10, Hospodářský růst)

PLUS pro vzdělání

 • Podpoříme vznik center pokročilých studií a výzkumu, a to na základě dohod mezi vysokými školami a ústavy Akademie věd transformovanými na veřejné výzkumné instituce. Cílem je takové prostředí pro výzkum a vývoj obecně, speciálně pak pro výzkum a vývoj realizovaný na vysokých školách, aby se vysoké školy a jejich výzkumné instituce staly důležitou hnací silou inovací a technologického rozvoje. Dosažení podobného cíle podpoříme mimo jiné i takovými legislativními změnami, které umožní zvýšit podíl prostředků plynoucích do výzkumu a vývoje ze soukromých zdrojů. (str. 31, Vysoké školy, výzkum a vývoj)

PLUS pro českou kulturu

 • Zvýšíme počet knihoven s veřejnou internetovou stanicí. (str. 37, Muzea a galerie, veřejné knihovny)

PLUS pro bezpečnost a moderní stát

 • Zrovnoprávníme listinné formy dokumentů s elektronickými. Zjednodušíme, zlevníme a zrychlíme úřadování. Budeme prosazovat přijímání jen takových právních předpisů, jejichž agendu bude možné vést od přijetí zákona i elektronicky.
 • Prosadíme přijetí tzv. e-Government Act, tedy zákona, který umožní s úřady a mezi úřady komunikovat elektronicky. (obojí str. 43, Moderní stát)

PLUS pro právo a spravedlnost

 • Budeme pokračovat v elektronizaci justice – dokončíme zavedení elektronického platebního rozkazu. (str. 45, Reforma justice)

PLUS pro dostupnější bydlení a rozvoj regionů

 • Velkou pozornost hodláme věnovat fungování informačního systému pro žadatele. (str. 68, Regionální politika)

ČSSD

Společnost prosperity

ČSSD navrhuje:

S cílem učinit výkon veřejné služby efektivnější:

 • Podpořit elektronickou komunikaci občanů a podnikatelů se státní správou (e-government).
 • Publikovat zdarma na Internetu maximální množství informací. (obojí str. 30)

S cílem zvýšit podporu podnikání:

 • Podpořit elektronickou komunikaci občanů a podnikatelů se státní správou. (str. 34)
 • Kromě investičních projektů ve zpracovatelském průmyslu budeme usilovat o výraznější rozvoj investic v oblasti výroby a služeb s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou například informační technologie, centra strategických služeb nebo technologická centra, zlepšování inovační a technologické infrastruktury pro podnikání. Zakládání a další rozvoj inovačních a technologických center, podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnických parků a center pro transfer technologií jsou zásadním předpokladem pro rozvoj průmyslového výzkumu a vývoje, transfer technologií a know-how a jejich následného uplatnění v průmyslové výrobě. (str. 37)

Vzdělanostní společnost

 • Chceme, aby se v rámci moderního integrovaného systému vzdělávání významně rozšířily možnosti dalšího vzdělávání a rekvalifikací dospělých, především pak příslušníků generace staršího středního věku, která se v důsledku absence potřebných kvalifikačních předpokladů stěží uplatňuje na současném trhu práce. (str. 47)

ČSSD navrhuje:

 • Bojovat proti korupci a zbytečné byrokracii využíváním informačních technologií.
 • Rozšiřovat elektronickou komunikaci s veřejnou správou a podporovat koncept e-governmentu a umožnit tak vyřizování občanských záležitostí elektronickou cestou.
 • Vytvořit síť kontaktních míst pro vyřizování veškeré agendy občanů s veřejnou správou.
 • Internet do každé domácnosti a zvyšovat dostupnost širokopásmového připojení k Internetu.
 • Podpora vzdělávání a rekvalifikací prostřednictvím informačních technologií a Internetu.
 • Zřídit centrální portál s elektronickou knihovnou vzdělávacích pořadů a interaktivních výukových programů.
 • Využít veřejnoprávní média pro vzdělávání. Vytvořit program zapojení veřejnoprávních médií do tvorby vzdělávacích pořadů dostupných prostřednictvím Internetu.
 • Zavést centrální koordinaci projektování, tvorby a financování informačních systémů veřejné správy s cílem zefektivnit využití informačních technologií ve veřejné správě.
 • Při budování integrovaného informačního systému veřejné správy je třeba důsledně dbát na ochranu osobních dat občanů v informačních systémech a na zabránění jejich zneužití. Provázání informačních systémů veřejné správy přes tzv. sdílené bezpečné referenční rozhraní a využívání společných základních registrů umožní, aby data jednou poskytnutá veřejné správě nebyla jiným úřadem znovu na občanovi vyžadována a zároveň aby byla zajištěna jejich spolehlivá ochrana. (vše str. 53)

V integrovaném systému veřejné správy by (po jeho dobudování) měly platit tři základní zásady:

 1. Občan by měl mít přístup ke všem evidencím, které o něm veřejná správa vede.
 2. Občan by měl mít možnost sám (i prostřednictvím Internetu) iniciovat aktualizaci změněných dat (např. změna adresy bydliště), pokud tak státní instituce neučiní sama.
 3. Osobní data uložená v propojených informačních systémech veřejné správy musí být důsledně chráněna před zneužitím. Přístup k datům a jejich propojování musí být umožněn oprávněné osobě jen v takovém rozsahu a účelu, které stanoví legislativní předpisy (a technickými prostředky musí být zabezpečena evidence o všech přístupech orgánů státu k osobním datům občanů pro možnou následnou kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů). Pro zabezpečení ochrany dat a zjednodušení přístupu k elektronickým dokumentům bude ČSSD podporovat rozvoj využívání elektronických identifikátorů (čipových karet) jak ve veřejné správě, tak v obchodním styku. (rovněž str. 53)

ČSSD bude podporovat:

 • Programy zvyšování kvality vybavení škol v oblasti informačních technologií a zkvalitňování jejich přístupu k Internetu.
 • Zvyšování schopnosti a motivace učitelů využívat ICT při výuce jak podporou této oblasti v počátečním, tak dalším vzdělávání učitelů.
 • Rozšíření nabídky kvalitních výukových programů a informačních zdrojů pro vzdělávání na všech stupních škol.
 • Širší zavedení e-learningu. (vše str. 48)

Počítačová gramotnost

 • Cílem je samozřejmá uživatelská zběhlost v oblasti informačních technologií.
 • Využití ICT se musí stát běžnou součásti nejen hodin informatiky a cizích jazyků, ale i ostatních předmětů.
 • Poskytneme rodinám s dětmi, které pobírají dětské přídavky, příspěvek 7000 korun na zakoupení počítače v okamžiku, kdy jejich dítě začne navštěvovat druhý stupeň základních škol začínajících s výukou informatiky. (obojí str. 49)
Vesele duchodkyne za notebookem (CSSD)

Společnost informací a znalostí

 • Na školách budeme klást důraz na využití informačních technologií a Internetu, zejména pro podporu distančního vzdělávání (e-learning), které umožní rozšířit kapacitu škol.
 • Budeme podporovat zavádění informačních technologií do běžného života občanů, veřejné správy, zdravotnictví a sociálních služeb. (obojí str. 52)

Informační technologie pro podporu zaměstnanosti

ČSSD navrhuje:

 • Podpořit rozvoj employmentu, tj. práce na dálku s využitím informačních technologií a Internetu, která sníží dopravní náklady a zpružní trh práce.
 • Internetové výukové programy široce využívat pro rekvalifikace a programy pro celoživotní vzdělávání. (obojí str. 53)

Plnohodnotný kulturní život

Navrhujeme veřejnoprávním médiím zákonem:

 • Definovat jasně vztah k autorským právům u těchto pořadů, aby bylo možné je zpřístupnit na vzdělávacích portálech a vytvářet mutace pro potřeby výuky. (str. 57)

Dobrý web analyzoval weby pěti politických stran

Kritické nedostatky byly objeveny především v oblasti informací o krajských lídrech, kde tři z pěti sledovaných webů byly označeny jako nevyhovující a zbývající dva jako nedostačující!
Viditelnost webů politických stran ve vyhledávačích je velmi špatná. Konkrétní informace nalézající se na webech jsou pro občany velmi obtížně nalezitelné.
Výrazné nedostatky byly zjištěny především u e-mailové komunikace jednotlivých stran s voličem.
Pokud se chcete seznámit se studií podrobněji, přečtěte si tiskovou zprávu Dobrého webu.

KSČM

Prosperita – šance pro všechny občany

 • KSČM prosazuje modernizaci národního hospodářství při využití vědy, výzkumu i moderních technologií, zvýšení konkurenceschop­nosti a přiblížení ekonomické úrovně ČR vyspělému světu.

V oblasti hospodářské politiky KSČM prosazuje:

 • Strukturální politiku ČR zaměřenou na vytipované strategické obory, jako jsou informační technologie, mikroelektronika, biotechnologie a kvalifikovaná chemie, vybraná strojírenská odvětví.

V oblasti vědy a výzkumu KSČM prosazuje:

 • Zřizování vědeckovýzkumných center zaměřených na realizaci inovačních programů.

Bez informací to nepůjde

V oblasti informační společnosti KSČM prosazuje:

 • Zavádění a využívání informačních technologií ve výrobě i službách, ve vzdělávání i kultuře, ve veřejné správě i samosprávě, při zajišťování vnější i vnitřní bezpečnosti.
 • Podporu rovného přístupu k využití informačních technologií všemi generacemi a ve všech oblastech života. Konkrétně vysokorychlostního připojení k Internetu pro domácnosti ve všech regionech a zřizování veřejných míst přístupu na Internet v rámci knihoven a škol (bezplatně), na obecních úřadech a v rámci dalších veřejných institucí.
 • Zabezpečení rychlého a zejména objektivního informování občanů masovými sdělovacími prostředky a zajištění veřejného zájmu v procesu digitalizace elektronických mé­dií.
 • Podpora digitalizace a digitálního zveřejňování programových archivů médií veřejné služby jako podmínky uchovávání a šíření národního kulturního dědictví a zachování živé kultury pro další generace.
 • Podpora existence a rozvoje digitálních multiplexů veřejné služby v televizním, rozhlasovém i multimediálním vysílání v českém jazyce.
 • Bezplatné zveřejňování informací pořízených z veřejných prostředků na Internetu.
 • Učinit veřejně přístupným maximum informací o činnosti zastupitelských orgánů a orgánů veřejné správy na centrální i místní úrovni, např. formou povinného zveřejňování zápisů z jednání na Internetu. Právo občanů na informace nesmí být ze strany úřadů omezováno procedurálními obstrukcemi ani přemrštěnými finančními požadavky.
 • Snižování obtěžování občanů úřady. V tomto smyslu je třeba upravit zákony takovým způsobem, aby občan mohl vést veškerou komunikaci s úřady (daňová přiznání, žádosti, výpisy z registrů) také elektronickou formou s garancí, že informace takto získané budou využity způsobem, se kterým občan projevil souhlas.
 • Zásadu, že úřad po občanovi bude požadovat pouze ty údaje, které ještě nejsou uloženy v registrech vedených státem (registr obyvatel, trestní rejstřík, obchodní rejstřík, katastr nemovitostí apod.).
 • Podporu tvorby nekomerčních vzdělávacích programů šířených prostřednictvím televize, rádia i Internetu.
 • Podporu výuky zacházení s informačními technologiemi na všech úrovních vzdělávacího systému, včetně pořádání bezplatných kurzů pro seniory. Rozvoj vzdělávání občanů prostřednictvím elektronických médií jako jednu z forem rekvalifikace.
 • Změny legislativy usnadňující využití nových forem práce souvisejících s rozvojem informačních technologií způsobem, který vyhovuje zaměstnancům – např. práce doma, zejm. v oblastech s horší možností dopravy do zaměstnání.
 • Redukci uměle posilovaných monopolů v oblasti vývoje informací, které neodůvodněně zvýhodňují velké korporace a brání tvůrčím aktivitám kapitálově slabších firem. Především bránit prodlužování copyrightové ochrany vědeckých a uměleckých děl a zavedení patentové ochrany dílčích počítačových algoritmů.

Sociální solidarita je nezbytná a uskutečnitelná

V oblasti vzdělání KSČM prosazuje:

 • Podporu technické vzdělanosti.

Zelení

Životní prostření a ochrana spotřebitele

 • Předložíme komplexní novelu zákona o ochraně spotřebitele, kterým bude zřízen Úřad pro ochranu spotřebitele (ÚOS). Úřad bude zastupovat zájmy spotřebitelů s cílem informovat, radit, podporovat a poskytovat právní ochranu spotřebitelům.
 • Poradenská činnost bude probíhat elektronicky, telefonicky a ve výjimečných případech formou osobního pohovoru. Nezávisle na státem institucionálně zřízené ochraně spotřebitele budeme podporovat existenci rozličných občanských organizací působící v této oblasti.

Otevřená společnost a demokratická účast – posilme ochranu lidských práv

 • Zavedeme univerzalitu podacích míst. To znamená, že občan bude moci podat jakoukoli žádost či jinak komunikovat se státem či samosprávou přes nejbližší podatelnu, místo aby musel kvůli jedné věci na radnici, kvůli jiné do okresního města, kvůli další na kraj a pro jinou zase na zvláštní úřad. Bude starostí úřadu, aby podnět zaslal na příslušná místa a občanovi jej vrátil vyřízený.
 • Obdobným způsobem budou vyřizována podání dopisní a elektronická.
 • Elektronický podpis bude zdarma.
 • S otevřenou společností souvisí i Internet. Ve srovnání s vyspělým světem má dnes v ČR přístup k Internetu málo obyvatel. Zelení budou zavádět přístup k Internetu jako veřejnou službu. Kromě univerzálního přístupu k Internetu ve veřejných knihovnách a školách budou Zelení postupně zavádět celoplošný přístup k Internetu, podobně jako stát garantuje přístup k veřejnoprávní televizi.
 • Ve státní správě a samosprávě Zelení postupně prosadí přechod na open software. Zbaví tím státní správu i samosprávu monopolu firmy Microsoft.

Programový dokument Strany zelených v oblasti informatiky

Co budeme prosazovat:

Zpřístupňování informačních technologií a informací nejenom o životním prostředí veřejnosti.

 • Zavedením Integrovaného registru znečištění (IRZ), který by měl obsahovat údaje o nebezpečných látkách vstupujících do výroby, obsažených v emisích do ovzduší, vody, půdy i v odpadech. IRZ by měl soustředit data, která se v současnosti nachází např. v REZZO, ISOH, CHLAP, HEIS, … Informace z IRZ by měly být zdarma přístupny přes Internet a další komunikační a informační systémy. IRZ by měl být propojen s dalšími systémy (např. Integrovaný záchranný systém). IRZ by měl hned zpočátku obsahovat 120 – 140 nejdůleži­tějších látek a postupně přibírat další.
 • Iniciováním pravidla zveřejňování diplomových a disertačních prací v elektronické podobě.
 • Zpřístupněním všech veřejných registrů (vše, co je označeno jako veřejná listina) v elektronické podobě do pěti let.
 • Zpřístupněním všech vládních dokumentů a zápisů z jednání v elektronické podobě, pokud nejsou utajované.
 • Vytvořením veřejné XML či HTML verze Sbírky zákonů, na niž bude možné vytvářet odkazy na jednotlivé paragrafy, odstavce, body, kapitoly apod. se zárukou, že tyto odkazy budou trvale fukční.
 • Podporou obcím na zřizování informačních kiosků a přístupu na Internet pro veřejnost v knihovnách, školách, na poštách, soudech, nádražích, radnicích a na dalších veřejných místech.
 • Zrušením poplatků za prázdná média.
 • Zavedením povinných elektronických vývěsek pro úřady.

Zavádění cenově dostupných a trvalých přístupů k veřejným zdrojům informací:

 • Opatřeními pro snížení poplatků za trvalé připojení k Internetu prostřednictvím dial-up, DSL, CATV, WiFi, GPRS, BPL atd.
 • Významným snížením či odstraněním poplatku za licence pro veřejné telekomunikační sítě, což přispěje ke vzniku nových lokálních telekomunikačních operátorů, čímž se zvýši konkurence na telekomunikač­ním trhu.
 • Rozšířením nelicencovaného pásma tak, aby místo současných dvanácti kanálů pro WiFi 802.11a bylo možné využívat dvacet kanálů.

Využívání a rozvoj otevřených programů, formátů a dat:

 • Ustanovením, že před nákupem proprietárních programů pro státní instituce musí být prokázáno, že programy s otevřeným kódem nejsou schopny zabezpečit požadovanou funkčnost.
 • Podporou vývoje programů s otevřeným kódem z peněz ušetřených prevencí nakupování proprietárních programů.
 • Vytvořením burzy pro vývoj programů s otevřeným kódem, kde by státní instituce, firmy, nevládní organizace i fyzické osoby mohly objednávat naprogramování funkcí či celých programů.
 • Preferencí multiplatformních řešení založených na všeobecně přijímaných a pokud možno otevřených standardech (standardy W3C, ISO a další).

Výrobu a prodej plně recyklovatelné výpočetní techniky s nízkou spotřebou energie:

 • Zavedením povinného odběru použitých zařízení výrobcem nebo prodejcem (zdarma).
 • Zavedením povinnosti zajistit odstranění nebezpečných a zdraví škodlivých látek (zejména olova a rtuti) ze starých počítačů.
 • Zavedením povinného zveřejňování vybraných normovaných hodnot o provozu výpočetní techniky (množství spotřebovávané elektřiny v kW, hlučnost v dB apod. v klidovém stavu a při maximální zátěži) prostřednictvím energetického štítku.

Podporou studijních oborů přístupných dálkově:

 • Dva až třikrát vyšší podporu pro dálkové obory než pro obory studované prezenčně, změna plateb VŠ za studenta.

KDU-ČSL

Jaroslav Poláček, předseda odborné komise KDU-ČSL pro informační a komunikační technologie, shrnul pro Lupu základní body své strany ve věci Internetu a informační společnosti:

Budeme pokračovat v podporování rozumných návrhů na rozvoj informační společnosti, protože potřebujeme nejen v evropském prostředí společnost především vzdělanou. Výměnu dat ve státní správě považujeme za klíčovou – proto budeme pracovat na zákonu o registrech, jen tak můžeme udělat přívětivější a efektivnější státní správu. Vedle této legislativní činnosti budeme trvat na tom, aby všechny návrhy odrážely naše priority v oblasti neznevýhodňování starších lidí (knowledge gap) a technologické neutralitě (podpora open source alespoň v oblasti informací o něm).

Programové informace následují:

Hospodářský program

V rámci stávajícího vzdělávacího systému zvýšit úroveň našich vzdělávacích a školících systémů:

 • Vyučování informačních a komunikačních technologií již na prvním stupni základního školství.
 • Odstraníme nespravedlivé subvence – začneme s jejich zveřejňováním na Internetu. (obojí str. 7)

Nástroje vyšší produktivity a konkurenceschop­nosti:

 • Podporou vzdělanosti společnosti.
 • Podporou vědy a výzkumu, včetně podpory aplikace do průmyslových inovací grantovými projekty ve vybraných oblastech tzv. nových technologií a podporou soukromého sektoru při zavádění poznatků vědy a výzkumu do praxe vytvoříme atraktivní prostředí pro rizikový kapitál. (obojí str. 11)

Zdravotnictví

 • Naše zdravotnictví by mělo v komplexní péči o zdraví občanů zejména poskytovat občanům veškeré informace potřebné pro jejich rozhodování a orientaci uvnitř zdravotnického systému. (str. 42)

Vzdělávání pro budoucnost

Pro úspěšné celoživotní vzdělávání budeme prosazovat zejména:

 • Zvýšení úrovně výuky cizích jazyků a informační gramotnosti. Zavedeme etickou výchovu jako doplňující předmět, angličtinu povinně od třetí třídy a aplikovanou výuku informatiky.
 • Další vzdělávání jak profesní a rekvalifikační, tak zájmové. Předložíme zákon o dalším vzdělávání. (str. 46)

Chceme zavést a dále rozvíjet zejména:

 • Využití informačních a komunikačních technologií. Kromě dostupnosti techniky je předpokladem využití ICT také schopnost psát na klávesnici. Tato zdánlivá samozřejmost je dosud opomíjená. Proto navrhujeme zavést psaní na klávesnici jako součást výuky informatiky. (str. 47)

Abychom znali výsledky vzdělávání a mohli ovlivňovat jeho kvalitu a efektivitu, budeme podporovat:

 • Reformu maturitní a závěrečné zkoušky na střední škole. Budeme prosazovat novou maturitní zkoušku již od školního roku 2007–08. Společná část obsahuje tři zkoušky: český jazyk a cizí jazyk jako povinné předměty, třetí jako volitelný z matematiky, občanského, přírodovědně-technického a informačně-technologického základu. Podle výsledků ověřování jsme připraveni k odkladu třetí volitelné zkoušky na nezbytně nutnou dobu. Úspěšné zavedení nové maturity považujeme za klíčový moment reformy. (str. 50)

Informační technologie

Rozvoje využívání informačních a komunikačních technologií dosáhneme zejména:

Content tip EARLY

 • Systematickým vzděláváním všech generací a stíráním rozdílu mezi městem a venkovem. Vzdělaný uživatel je ten, který pochopil, a ne se něco nazpaměť naučil. Rozvoj informační technologie je zelenou pro venkov. Protože informace jsou přístupné odkudkoliv, rozdíl mezi městy a venkovem se díky nim snižuje. Podporujeme proto aktivní politiku pro venkovské oblasti tak, aby ICT byly dostupné i tam.
 • Zavedením kvalitní komunikace mezi úřady. Ať si úřady mezi sebou vyměňují dokumenty, místo aby posílali občany!
 • Podporou vývoje a bezpečnostní platformou open source softwaru. Bezproblémová výměna dat a informací je možná pouze na bázi otevřených formátů.

Chceme se zaměřit na pět základních oblastí:

 • E-government: Zahrnuje správu veřejných věcí s využitím informačních a komunikačních technologií. Naším cílem je, aby se vztah mezi občanem, státem a politikou napřímil.
 • E-business: V elektronickém obchodu prosazujeme vlídnější prostředí pro podnikání, které nezanedbává možnosti ICT.
 • Otevřenost a bezpečnost ve všech oblastech, které se týkají veřejné správy. Srovnání kroku s akčními plány eEurope a zvýšení informovanosti našich občanů povedou k posílení otevřenosti a bezpečnosti.
 • Česká pošta by měla zprostředkovat snadný kontakt občanů se státní správou a poskytovat veškerý komfort při vyřizování úředních záležitostí.
 • Dostupnost vysokorychlostního Internetu pro všechny občany ČR. (vše str. 54–56)

Kultura

 • Zasadíme se o rozšíření mediální výchovy na školách všech stupňů s cílem zvýšit míru kritického vnímání masových médií. Připravíme program pro výchovu mladé generace k účelnému využívání moderních informačních technologií. (str. 60)

US-DEU

Stěžejní body programu Nové Unie svobody:

 • Přístup k informačním technologiím. Internet považujeme za občanské právo a celá populace k němu musí mít bezplatný přístup, každý žák na druhém stupni ZŠ získá od státu počítač zdarma, a zavedeme elektronické volby na všech stupních.
 • Zrovnoprávníme venkov na poli informací i infrastruktury.

Která politická strana udělá pro rozvoj Internetu nejvíc?

Autor článku

Autor pracuje ve zpravodajství televize Z1. Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy vystudoval žurnalistika a mediální studia.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).