Hlavní navigace

Kmitočty Jaromíra Nováka: Připomínky k regulaci velkoobchodního trhu mobilních služeb

16. 10. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu v pravidelném sloupku popisuje novinky ve světě telekomunikací a regulací. Vychází obvykle každou druhou středu.

Novela zákona o elektronických komunikacích, která má mimo jiné za cíl zrychlit přechod ke konkurenci, postoupila do další fáze a pod senátním tiskem číslo 139 začala svou pouť v Senátu. Jako garanční výbor byl určen Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který jej plánuje projednat na svém jednání 23. října 2019 v 10:30. Další výbor, který si projednání novely vyžádal, je Výbor ústavně právní, který ji má na programu také 23. října (ale již od 9:40).

Po měsíci skončila lhůta pro zaslání připomínek k návrhu ČTÚ na rozšíření seznamu trhů vhodných k regulaci o velkoobchodní trh mobilních služeb. Připomeňme si, že podle Výroční zprávy za rok 2018 působí na trhu kromě 3 síťových operátorů také 149 virtuálních hráčů. Pro zopakování – jejich tržní podíly: 


Autor: ČTÚ

V roce 2018 se ČTÚ pro zlepšení situace na mobilním trhu zaměřil na dokončení Testu tří kritérií nově zvažovaného velkoobchodního trhu mobilních služeb. Cílem bylo prověřit existenci důvodů pro uplatnění nástrojů ex-ante regulace na tomto velkoobchodním trhu. Závěry provedeného testu potvrdily předpoklady pro uplatnění ex-ante regulace. Evropská komise ve své reakci vyjádřila pochybnosti o splnění všech kritérií, ale s jejími připomínkami se ČTÚ vypořádal a návrh na rozšíření seznamu relevantních trhů zaslal do veřejné konzultace. 

Kdo poslal připomínky? Pokud se nám nějaký příspěvek nezatoulal, tak tu máme vyjádření společností O2, Vodafone, T-Mobile a virtuálů – Fayn a Český bezdrát.

Společnost Fayn upozorňuje na nerovné podmínky na velkoobchodním trhu a podporuje regulační aktivity ČTÚ. Konstatuje, že „…vzhledem k pokračujícím změnám na maloobchodním (koncovém) trhu se rozdíly mezi těmito podmínkami a podmínkami velkoobchodními nadále zvětšují. V neprospěch mobilních virtuálních operátorů, kteří nemohou na změny reagovat.“

Podporu regulace vyjadřuje i společnost Český bezdrát, která také poukazuje na neochotu síťových operátorů měnit velkoobchodní ceny, když tyto nejsou upravovány v závislosti na vývoji na maloobchodním trhu (velkoobchodní ceny společnosti Český bezdrát jsou stejné od května 2016), a to je podle jejich názoru známka jednoznačného zneužívání dominantního-oligopolního postavení na trhu. 

„Chceme zdůraznit, že na telekomunikačním trhu působíme od roku 2002 a nejsme tedy žádnými nováčky, kteří si stěžují. Momentálně je ale stav takový, že pokud nedojde k regulaci dle trhu č. 5 v řádu jednotek měsíců, nebude již co regulovat, protože naprostá většina MVNO/MVNE skončí, nebudou mít totiž žádné zákazníky. Všichni přejdou zpět k MNO nebo k majetkově propojeným MVNO/MVNE.“

A jak to vidí síťoví operátoři? Všichni tři vítají možnost připomínkovat návrh opatření obecné povahy. A tady pozitivní tón končí. Vodafone se zaklíná vyjádřením Evropské komise a považuje test tří kritérií za nesplněný, tudíž nevidí oprávnění ČTÚ regulovat. Současně vytýká ČTÚ, že nezohledňuje v opatření obecné povahy „statement of objection“ ke sdílení sítí mezi CETIN/O2/T-Mobile a že nezohledňuje aktuální maloobchodní ceny, za které mobilní operátoři nabízí své služby. A podobně jako Cato starší ukončuje svá prohlášení slovy „Carthago delenda est“, prolíná se vyjádřením Vodafonu prohlášení „ČTÚ by proto neměl stanovit nový relevantní trh č. 5 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám“.

To si myslí i společnost T-Mobile, která poukazuje, že díky podmínkám aukce a vyhrazení spektra pro nového operátora neexistují bariéry vstupu. Také poukazuje na existenci novely ZEK, „která má vliv na hodnocení kritéria č 1 je navržená novela zákona č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích), ve které je navržena změna přenositelnosti telefonních čísel spočívající v tzv. ‚one-stop-shop‘. Kdy zákazník navštíví pouze nového (přejímajícího) operátora a stávající (opouštěný) operátor zákazníka již nekontaktuje. Toto opatření výrazně zjednoduší získání zákazníků například nově vstupujícímu operátorovi. Druhou změnou, kterou zavádí tato novela je prakticky zrušení závazků u rezidentních zákazníků, podnikajících fyzických osob a mikropodniků. Novela povoluje ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání s doplacením pouze jedné dvacetiny zbývajících měsíčních paušálů a to pouze v případě trvání smlouvy do tří měsíců od uzavření.“

O2 se ohrazuje proti zlehčování rozhodnutí Evropské komise. 

„Společnost O2 se předně ohrazuje proti zavádějícím informacím, které zástupci ČTÚ veřejně prezentují veřejnosti prostřednictvím médií. Dne 24. července 2019 například vyšel článek, ve kterém předseda Rady ČTÚ tvrdí, že ‚Komise ve svém rozhodnutí má zásadní připomínky, ale pochybnosti nejsou tak vážné, aby zahájila tzv. druhou fázi, protože by nepovažovala kroky ČTÚ za slučitelné s vnitřním trhem a právem EU,‘.Také v samotném návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2019-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015–2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly (dále jen „OOP“) ČTÚ tvrdí, že ‚[Komise] ponechala Úřadu právo přijmout po zohlednění připomínek EK, konečný návrh opatření‘. Tato prohlášení a tvrzení jsou přinejmenším zavádějící, jak vyplývá z výše uvedených stanovisek Komise v jejím Rozhodnutí.“

O2 také obviňuje ČTÚ z ideologického odmítání věcných připomínek z důvodu předem vymezeného výsledku. Současně odmítá mezinárodní srovnání ceníkových cen, které má podle ní nízkou relevanci (protože retenční nabídky a balíčky a šedí operátoři). 

Zajímavé je, že operátor tvrdí, že tu je zdravé konkurenční prostředí, zatímco připomínky virtuálních operátorů i to, co říkají úřadu neformálně, tomu zrovna nenasvědčují. V této souvislosti opět musím připomenout na to, že Úřad je připraven vstoupit do jednání mezi dvěma operátory o velkoobchodní smlouvě podle § 80 odstavce 6 zákona o elektronických komunikacích, pokud ho o to některá ze stran požádá.

Cloud 22 temata

Osobně jsem kvalitou připomínek velmi zklamán. Slovní ekvilibristika, kdy každý ze subjektů jen opakuje svůj oblíbený narativ – Vodafone sdílení, O2 šedé operátory, T-Mobile podmínky aukce a novelu ZEK. ČTÚ nyní připomínky vypořádá a v dalším kroku předloží k vyjádření Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. 

O víkendu rozčeřila klidné hladiny Twitteru zpráva o chování společnosti Vodafone při přechodu na nové seniorské tarify. I když vůbec nechápu, jak to mohlo někoho napadnout, jsem rád, že nakonec společnost Vodafone přehodnotila tento krok a nově nebude seniorům při přechodu na nový výhodnější tarif účtovat smluvní pokutu. Neboť jak nás učí biblické texty, společnost, která má v úctě své staré, stává se zralou společností. Naopak ta společnost, která nemá a nezachovává patřičnou úctu ke své starší generaci, postupně spěje k úpadku. Nebo také jinými slovy – „Nejsilnější síť jsme my, lidi. Když se spojíme, dokážeme cokoliv.“