Hlavní navigace

OCW -- jedinečný internetový projekt MIT

31. 1. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Často zapomínáme, že Internet není pouze podnikatelský nástroj, ale i prostředek pro rozšiřování informací. Tuto skutečnost nám připomněl start projektu MIT označovaný jako OpenCourseWare. Projekt bezplatně zpřístupňuje na Internetu pro nekomerční využití širokou škálu výukových materiálů této slavné americké vysoké školy.

Idea projektu vznikla v roce 2001. Ke konci loňského září byla jeho počáteční realizace oficiálně otevřena pro veřejnost. Na webovém serveru projektu byly zpočátku zpřístupněny výukové materiály pro 32 předmětů ze šestnácti kateder MIT. Jejich rozsah se neustále rozšiřuje s úmyslem v rozmezí pěti až deseti let zařadit do OCW veškeré výukové materiály MIT. V polovině letošního ledna byla původní verze nahrazena novou, reagující na dosavadní ohlasy a připomínky.

Materiály OCW jsou volně přístupné komukoliv a odkudkoliv. MIT dovoluje nejen jejich překlady z angličtiny do jiných jazyků, ale i jejich modifikaci, například přepracování, doplnění, rozšíření, zúžení nebo kompletaci s jinými, či úpravu pro specifické použití. Je pouze požadováno splnění tří podmínek. Prvá stanoví, že původní, přeložené nebo modifikované materiály z OCW nesmí být využívány přímo nebo nepřímo zpoplatňujícím způsobem. Druhá pak požaduje, aby materiály byly doplňovány klauzulí, která je spojuje s projektem OCW, případně s autory původních textů. Třetí určuje, že pro originály i odvozeniny, včetně jejich elektronické nebo tištěné formy, případně jejich umístění na webu, musí platit stejné zásady přístupu a využívání jako platí pro OCW.

Projekt je prvým pokusem, jak dávat v internetovém prostředí veřejnosti k dispozici ucelený soubor vysokoškolských znalostí. Protože nezahrnuje aktivní komunikaci pedagoga se studenty a studenty mezi sebou, není formou distanční výuky. Nahradit výuku není jeho cílem. Jeho smysl spočívá v ověření užitečnosti a schůdnosti zvolené cesty. Ta zpřístupňuje celému světu nejen nejrůznější formy výukových materiálů jednoho vysokoškolského předmětu, ale celou škálu výukových témat. Osvědčí-li se, může se OCW stát iniciativou a vzorem pro ostatní vysoké školy.

Soudobý seznam výukových materiálů prezentovaných v OCW zahrnuje dokumenty pro přednášky, cvičení, případně i laboratorní práce z nejrůznějších tématických oblastí, například z aeronautiky a astronautiky, biologie, chemie, ekonomie, historie, lingvistiky, literatury, inženýrství, matematiky, fyziky, počítačů, urbanistiky a pod.

Prezentovány jsou nejen textové a grafické materiály, ale i videa. Tak například přednáška z lineární algebry 18.06 Linear Algebra, Fall 2002 profesora Gilberta Stranga vedle materiálů ve formátu PDF (Adobe Acrobat) a vhodných javových appletů obsahuje i videové záznamy (Real Player) jeho jednohodinových přednášek v posluchárně u tabule. Pro práci s OCW je doporučováno vysokorychlostní připojení, ale k prohlížení většiny stránek připouští se i pomalejší, například 28,8 kbit/s. Při takové rychlosti je ovšem sledování videa, například uvedených přednášek, velmi obtížné.

Velmi zdařilou a instruktivní se mi zdála prezentace přednášky s matematickou „všehochutí“ 18.013A Calculus with Applications, Fall 2001. Zajímavou se mi také jevila přednáška zabývající se některými teoretickými tématy z internetové oblasti 18.996 Topics in Theoretical Computer Science – Internet Research Problems, Spring 2002. Každý by si asi našel v nabídce OCW témata s přitažlivými výukovými dokumenty.

Projekt OCW něco stojí. V této souvislosti nás jistě napadne otázka, kdo ho financuje, a proč je otevřený celému světu. Pochopitelné by bylo, když už je jeho využívání bezplatné, omezit ho pouze na americké uživatele. Odpověď je zřejmá. MIT je chloubou amerického vysokého školství, má skvělou pověst a vysokou prestiž. Pro USA je příznačná dlouhodobá snaha hrát ve světové vědě prim a nové poznatky dávat k dispozici celému světu. Této tradici je MIT věrná. Projekt OCW je toho důkazem. Připomeňme, že k jeho počáteční fázi realizace přispěly dvě nadace (Mellonova a Hewlettova) celkovou částkou dvanácti milionů dolarů. Jistě se na pokračování projektu najdou i další prostředky.

cyber-obecný tip

Dosavadní čtyřměsíční provoz OCW měl velkou odezvu doma i ve světě. Projevila se nejen v rekordních návštěvách webového serveru, ale i v množství emailů od návštěvníků, kteří se pozitivně vyjadřovali k projektu, případně měli návrhy na jeho vylepšení. Pedagogové, zejména ze zemí třetího světa, oceňovali možnost využít prezentované materiály při přípravě vlastní výukové činnosti. Jiné zajímalo, co a jak jedna z nejprestižnějších vysokých škol na světě učí, a porovnávali úroveň své výuky s výukou na MIT. Podobně i studenti, kteří oceňovali volnou a bezplatnou dosažitelnost výukových materiálů, zejména pokud pokrývala oblasti jejich studijních zájmů. Nelze ani nevzpomenout na ty, kteří si chtějí zopakovat některé partie z vysokoškolského studia nebo již se odhodlali samostudiem vyplnit některé mezery ve svých znalostech. OCW se stal pro ně dosažitelnou a využitelnou studnicí chybějících znalostí.

V České republice podobný projekt, třeba ve skromném měřítku asi nenajdeme. Sice na webu existují prezentace vysokých škol, fakult či kateder, bohužel bez významnějšího volného a bezplatného zpřístupnění studijních materiálů. Možná, že při určité motivaci a zajištění potřebných prostředků by mohlo OCW vyvolat na našich vysokých školách nějakou vhodnou aktivitu.

Autor článku

Vladimír Vrabec pracoval dlouhá léta na katedře počítačů fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Problematiku počítačových sítí sledoval od začátku sedmdesátých let a dlouhodobě se o ni zajímal.