Hlavní navigace

Krátké vlny: Změna poskytovatele připojení jednoduše a za pár dní? Má ji přinést evropský Kodex

14. 1. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Despositphotos
Změnu poskytovatele za zákazníka zařídí nový operátor a vše proběhne během několika málo dní. Tak by to mělo fungovat, až Česko přijme Evropský kodex pro elektronické komunikace.

Výhodou krátkých vln je způsob jejich šíření v atmosféře – díky mnohonásobným odrazům, k nimž dochází na ionizovaných částicích ve vyšších vrstvách (ionosféra), není nutná přímá dohlednost mezi vysílačem a přijímačem, takže jejich vzájemná vzdálenost může dosáhnout i tisíců až desítek tisíc kilometrů. Slabinou jsou naopak nestabilní podmínky šíření. Prostřednictvím krátkých vln se často vysílají zahraniční programy rozhlasových stanic do zemí, kde je omezená svoboda projevu nebo kde je zavedena cenzura.(zdroj: Wikipedia)

Na internetu existuje mnoho webů, které se snaží pravidelně shrnovat nejdůležitější události uplynulého týdne/měsíce v digitálním světě. V tom není tento seriál výjimkou. Nicméně věřím, že si díky svému zaměření a kombinaci zpráv najde své čtenáře. (Text vychází i na blogu sdružení CZ.NIC.)

Dne 21. prosince 2020 uplynula lhůta pro implementaci Kodexu pro elektronické komunikace, který obsahuje revidovaná sektorová pravidla pro členské státy, regulátory, operátory a spotřebitele. Česká republika se řadí do skupiny většiny států, které tuto lhůtu zatím nechaly marně uplynout.

Nicméně i když v Poslanecké sněmovně ještě nebylo zahájeno první čtení implementační novely zákona o elektronických komunikacích (lednová schůze začíná 19. ledna 2021), poslanec Martin Jiránek, zpravodaj této novely a předseda Podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku v jedné osobě, uspořádal dne 5. ledna 2021 jednání podvýboru, který měl na programu možné úpravy předkládaného tisku.

Jedním z bodů, u kterého bylo naznačeno, že by si zasloužil úpravu, byl nový institut změny poskytovatele služby přístupu k internetu. O co se jedná?

Změna poskytovatele bez přerušení služby

Evropští zákonodárci (členské státy a Evropský parlament) podpořili návrh Evropské komise a schválili zákonnou regulaci postupu změny poskytovatele služby přístupu k internetu. Jedná se o obdobu přenositelnosti čísla, což bylo v roce 2002 (při schválení původního regulačního rámce) považováno za jedno z prokonkurenčních a prospotřebitelských opatření. Každý účastník má právo přenést si své číslo ke konkurenci. A nyní pozor, novinka pro rok 2021, každý účastník má právo vybrat si nového poskytovatele služby přístupu k internetu a ten za něj zařídí přechod od starého poskytovatele.

Kodex považuje možnost měnit poskytovatele za klíčový předpoklad účinné hospodářské soutěže v konkurenčním prostředí. Dostupnost transparentních, přesných a včasných informací týkajících se změny má slovy Kodexu zvýšit důvěru koncových uživatelů ve změnu a vybídnout je k tomu, aby se stali aktivními účastníky hospodářské soutěže. Poskytovatelé služeb by na druhou stranu měli zajistit kontinuitu služeb tak, aby koncoví uživatelé měli možnost změnit poskytovatele, aniž by jim hrozilo přerušení služby, a je-li to z technického hlediska proveditelné, umožnit změnu k datu, o které koncoví uživatelé požádají.

Kodex dává regulátorům oprávnění stanovit podrobnosti postupu pro změnu poskytovatele (s ohledem na vnitrostátní předpisy týkající se smluv, na technický rozvoj a na potřebu zajištění kontinuity). Pokud je to technicky proveditelné, preferuje Kodex dokončení převodu metodou OTA (over-the-air), pokud koncový uživatel nepreferuje jinou metodu. Regulátoři také musí zajistit, aby v průběhu přenosu měl uživatel přiměřené informace a ochranu (a aby nedocházelo k převodu proti jejich vůli).

Členské státy mají také stanovit pravidla pro snadné a včasné odškodnění koncových uživatelů ze strany poskytovatelů pro případ, že by poskytovatelé nedodrželi stanovené povinnosti, zpozdili se nebo bylo zneužito postupů, nebyly dodrženy dohodnuté termíny opravy nebo instalace.

Změnu pro zákazníka zařídí nový operátor

Jak se s tím v návrhu implementační novely popralo Ministerstvo průmyslu a obchodu?

Nový § 34a garantuje každému účastníkovi, který o to požádá, právo na změnu poskytovatele služby přístupu k internetu tak, aby byla zajištěna kontinuita poskytovaných služeb s dovětkem „pokud je to technicky možné“.

Zákon ukládá poskytovatelům přístupu k internetu, kteří jsou dotčeni tímto rozhodnutím, poskytnout účastníkovi odpovídající informace a spolupracovat na zajištění změny poskytovatele služby přístupu k internetu.

Změna poskytovatele je koncipovaná (obdobně jako současná přenositelnost čísel) jako tzv. one stop shop řešení. Účastník, který chce změnit svého poskytovatele přístupu k internetu, osloví vyhlídnutého nového operátora (v zákonné terminologii přejímajícího poskytovatele služby přístupu k internetu) a požádá ho o zajištění změny.

Účastník musí vyplnit žádost, kde uvede své identifikační údaje (poskytovatel má právo ověřit totožnost účastníka), identifikační údaje opouštěného poskytovatele služby, služby, které mají být předmětem změny poskytovatele služby přístupu k internetu, den provedení změny a ověřovací kód, který má vydávat opouštěný poskytovatel.

Zákon stanovuje lhůtu jednoho pracovního dne pro přejímajícího poskytovatele, aby po obdržení žádosti informoval opouštěného poskytovatele o žádosti a dni, ke kterému má změna proběhnout. V této fázi musí dojít k ověření, zda změna poskytovatele může proběhnout, nebo zda existují důvody, kdy bude účastník odmítnut.

Naopak zákon nestanovuje žádnou explicitní lhůtu, ve které má dojít k aktivaci služeb u nového poskytovatele. Zákon říká, že má k aktivaci služeb dojít k nejkratší možné době, nebo ve lhůtě dohodnuté s účastníkem. Přerušení poskytování služby během změny poskytovatele nesmí podle ustanovení zákona přesáhnout 1 pracovní den. To se bude týkat případů, kdy opouštěný i přejímající operátor poskytují službu přístupu k internetu na společné infrastruktuře. Může se jednat o situaci, kdy oba podnikatelé mají stejného velkoobchodního partnera, nebo pokud je potřeba využít stejnou vnitřní infrastrukturu.

Společné řešení operátorů

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) získal zmocnění k vydání vyhlášky, kterou má stanovit technické a organizační podmínky pro realizaci změny poskytovatele služby přístupu k internetu mezi podnikateli, včetně souvisejících postupů a lhůt.

Účastník má ze zákona právo na paušální náhradu, pokud dojde při změně ke zpoždění, nebo dojde ke zneužití změny v důsledku porušení povinnosti dotčených poskytovatelů služby, případně pokud dojde k nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace. 

Způsob určení paušální náhrady má stanovit vyhláška, kterou má vydat Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Zákon stanovuje spodní (sto korun denně) a horní hranici (tisíc korun denně) této paušální náhrady. Účastník má současně možnost uplatnit své právo na náhradu škody.

Ve středu 13. ledna 2021 uspořádal k přípravě výše uvedené prováděcí vyhlášky Český telekomunikační úřad workshop, na který rozeslal podkladový dokument. 

Celý podklad a proces je nastaven na základě předpokladu, že operátoři vybudují tzv. společné řešení, které má umožňovat vzájemnou informovanost mezi přejímajícím a opouštěným poskytovatelem služby přístupu k internetu a zároveň toto řešení má zajistit transparentnost jednotlivých kroků. Toto společné řešení má vytvořit a spravovat sektor (obdobně jako je to v případě referenční databáze pro přenositelnost telefonních čísel).

Internet v balíčku

Samotný proces změny poskytovatele rozdělil ČTÚ do pěti fází.

Fáze 0 sice nemá být podle ČTÚ upravena vyhláškou, ale její existence a hladký průběh je základním předpokladem k tomu, aby byl proces změny úspěšný. V této fázi kontaktuje účastník přejímajícího poskytovatele služby a ten by mu měl poskytnout všechny důležité informace pro změnu a zároveň od něj zjistit vše potřebné pro zřízení nové služby. 

Jedna z nejdůležitějších informací, kterou v této fázi může nový poskytovatel dostat, jsou data o existenci případného balíčku, ve které je služba přístupu k internetu zahrnuta, a zda a jak může mít změna poskytovatele vliv na cenu a fungování ostatních služeb, které jsou v balíčku obsaženy.

Definici balíčku služeb odkazuje ČTÚ na formulář pro sběr dat, kdy balíčkem se rozumí kombinace několika služeb (dvou a více, z nichž jedna je službou přístupu k internetu) nabízených za jednu společnou cenu nebo za jednotlivé ceny se slevou, která pro účastníka zpravidla představuje cenovou úsporu v porovnání s nákupem jednotlivých služeb.

Aby to nebylo jednoduché, obsahem balíčku může být však i jiná služba, která nespadá pod okruh služeb elektronických komunikací, např. další specializované služby typu monitorování a ostraha budov, odběr energií apod.

Upřímně: tohle může být úzké hrdlo celého procesu, protože průměrný uživatel služeb elektronických komunikací nemusí mít v hlavě všechny informace o čerpaných službách v balíčku a jejich vzájemnou vazbou. Tyto informace, pokud nebudou obsahem společného řešení, nebude mít ani přejímající poskytovatel služby, a bude zde tedy nutná součinnost opouštěného operátora již v této „fázi 0“. Pokud výměna informací nezafunguje, změny chtivý zákazník se po realizaci změny může dočkat nepříjemného překvapení v podobě nefunkční nějaké služby v balíčku nebo zvýšené ceny.

Kdy operátor může změnu odmítnout

Fáze 1 by měla zahrnovat podání žádosti o změnu. Formát ověřovacího kódu si mají dohodnout operátoři mezi sebou, musí však respektovat podmínky všeobecného oprávnění VO-S 1.

Ve fázi 2 dojde k potvrzení nebo k odmítnutí objednávky opouštěným poskytovatelem. 

Možné důvody odmítnutí vidí ČTÚ (prozatím) tyto:

  1. k danému účastníkovi (službě) již opouštěný poskytovatel eviduje jinou objednávku (rozhoduje čas obdržené objednávky),
  2. neúspěšná autorizace (např. ověřovací kód nebyl vydán účastníkovi, který o změnu žádá),
  3. údaje v objednávce nejsou správné.

ČTÚ předpokládá, že lhůta pro reakci opouštěného operátora bude stanovena také na 1 pracovní den (protože Kodex předpokládá, že změna proběhne v co nejkratším čase).

Fáze 3 má sloužit k realizaci změny poskytovatele služby přístupu k internetu, pokud účastník nedostane informaci o tom, že jeho žádost byla z výše uvedených důvodů odmítnuta.

Poslední fází je úspěšné zřízení nové služby u nového poskytovatele služby přístupu k internetu. ČTÚ předpokládá, že pokud se bude změna realizovat na společné infrastruktuře, může dojít k přerušení poskytování služby z důvodu technického přepojení. Zákon stanovuje maximální lhůtu pro přerušení 1 pracovního dne, ČTÚ však předpokládá, že přerušení bude kratší, v řádu hodin. 

CIF - osobnosti


Zdroj: prezentace ČTÚ

Výživná diskuze na workshopu skončila dohodou, že zástupci sektoru pošlou případné připomínky do konce ledna. ČTÚ připraví návrh vyhlášky a zřejmě uspořádá před samotným meziresortem další workshop s cílem najít shodu na finální podobě. 

Finální podoba samozřejmě bude mít vliv na čas nutný pro implementaci řešení. Na workshopu odhadli operátoři lhůtu na samotnou implementaci společného řešení na devět měsíců. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je odborník na regulace telekomunikací. Pracuje pro sdružení CZ.NIC a NIX.CZ, od roku 2022 je poradcem ministra průmyslu a obchodu. V letech 2013 až 2020 byl předsedou Rady ČTÚ. Seriál Krátké vlny vychází současně také na blogu sdružení CZ.NIC.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).