Hlavní navigace

Minoritní nástroje webové analytiky v reálném čase

7. 7. 2010
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 74287
Webová analytika nemusí pracovat jen s dlouhodobými, několik týdnů starými daty. Zajímavou a mnohdy užitečnou funkcí je možnost sledovat aktuální data o chování návštěvníků webu v reálném čase. Tato možnost již není výsadou těch nejdražších nástrojů.

Nejpoužívanější nástroj webové analytiky – Google Analytics – se těší nemalé popularitě oprávněně. Při nulové ceně nabízí řadu funkcí, z nichž některé lze zařadit do vyšší „enterprise“ úrovně. Takové funkce nabízejí z konkurenčních nástrojů až ty pokročilejší, podnikové, a to samozřejmě již za nemalé ceny.

I Google Analytics však trpí několika nedostatky. Kromě občasných chyb v překladu, v některých případech značně nepřesných poskytovaných hodnot, problematické funkce překryvných dat stránky a dalších je to zejména jednodenní zpoždění zobrazovaných dat. To může být nepříjemné zvláště v případech, kdy uživatel potřebuje při analýze pracovat s velmi aktuálními daty v krátkodobém časovém horizontu, například v řádu hodin či minut. V této oblasti je analytický nástroj Googlu překonán řadou konkurentů, která tímto neduhem nedisponuje. Mnoho nástrojů webové analytiky dnes dokonce nabízí jako jednu ze svých funkcí sledování údajů o chování návštěvníků webového sídla přímo v reálném čase.

Přehled o nejaktuálnější aktivitě může být v mnoha případech přínosný. Díky znalosti toho, co uživatelé činí právě nyní, je možné pochopit důsledky krátkodobých změn a aktualizací obsahu a okamžitě na ně reagovat. V době Web 2.0 služeb, sociálních sítí a uživatelsky generovaného obsahu je třeba počítat se značnou dynamikou dění na webu. Díky těmto trendům může v současné době kdykoliv dojít k prudkému nárůstu zájmu o určité specifické téma či dokonce o konkrétní článek či jiný obsahový prvek webového sídla. V takovém případě je nanejvýš vhodné okamžitě reagovat a provést adekvátní úpravy. Například včasným přidáním článku, který takto prudce nabyl na popularitě na úvodní stránku a jeho přesunutím na vyšší pozici je možné jeho oblíbenost ještě podpořit.

Stejně tak nachází webová analytika v reálném čase uplatnění například v situaci, kdy je na trh uveden nový produkt a prodejce může okamžitě sledovat první reakce zákazníků. Přínos této funkce může být také v okamžitém upozornění na události technického charakteru, jako je pád serveru, apod. Na druhou stranu pouhá real time analytická data nemohou zdaleka sloužit k plnohodnotnému plnění hlavních úkolů analytické činnosti a mají tak v nabídce možností analytických nástrojů více či méně doplňkový charakter.

Tento článek se zaměřuje na nástroje webové analytiky, které právě možností zobrazování dat v reálném čase disponují, současně patří mezi ty méně využívané a tudíž také ne tolik známé a jsou určeny spíše pro menší či střední webová sídla. Touto funkcí disponují i pokročilejší řešení, jako je Oniture SiteCatalyst či WebTrends, bývají však výrazně dražší než zde popisované služby. Jsou také určeny pro nasazení ve větších firmách a webových sídlech.

Chartbeat

Nástroj Chartbeat nejenže poskytuje data webové analytiky v reálném čase, ale jeho výrobce tuto funkci prezentuje jako primární a nejvýznamnější schopnost tohoto analytického systému. Služba je dostupná ve třicetidenní zkušební verzi, po jejímž vypršení je účtován měsíční poplatek 9,95 dolarů, eventuálně vyšší v případě rozsáhlejších webových sídel.

Webová analytika 1

zdroj: http://chartbe­at.com/demo/

Základní zobrazení je velmi dynamické a v řádu sekund aktualizuje zobrazené údaje, jako je počet právě probíhajících návštěv sledovaného webového sídla, nebo stránky s aktuálně největším počtem zobrazení. Textové údaje jsou doplněny srozumitelnými a bohatě animovanými vizualizacemi. Nechybí další obvyklá základní data o dimenzích, jako jsou zdroje návštěvnosti a geografické údaje o návštěvnících.

Zajímavou metrikou je míra aktivní angažovanosti, zobrazující podíl návštěvníků právě konzumujících obsah a také těch, kteří na něm participují a například píší komentáře. Přitom od pouhé zobrazené stránky jsou uživatelé, kteří aktivně její obsah čtou, rozlišeni. V několikasekun­dových intervalech je ověřována aktivita, zda uživatel například pohybuje kurzorem či scrolluje1. Opět je možné zobrazit grafické reprezentace těchto hodnot podílů angažovanosti, které jsou zpracovány pozoruhodně jednoduchým a maximálně srozumitelným způsobem. Mezi další unikátní údaje, které Chartbeat poskytuje, patří doba každého načtení stránky. Tuto hodnotu žádný z konkurentů zatím měřit nedokáže. Nabízeno je také API, s jehož pomocí lze informace o návštěvnosti zobrazovat přímo na webové stránce.

Důraz na aktuálnost dat je podpořen možností zasílání oznámení o aktuálních událostech také formou SMS nebo e-mailové zprávy. Rozhraní nástroje Chartbeat je nejen dynamické, ale také uživatelsky přívětivé a přehledné. Daní za tuto vlastnost je absence pokročilejších funkcí. Ve srovnání s podnikovými řešeními typu CoreMetrics, ale i např. s Google Analytics, je tak funkcionalita samozřejmě značně omezená.

Chartbeat tudíž uvítají zejména uživatelé, kteří jsou méně nároční, nevyužijí složité analytické funkce, ale vyžadují nejaktuálnější data. Jednoduché rozhraní je snadno pochopitelné bez nutnosti předem cokoliv studovat. Vizualizace umožní velmi snadno a rychle porozumět nejaktuálnějším datům a získat na jejich základě poznatky pro včasné konání odpovídajících kro­ků.

Tato jednoduchost, omezená nabídka funkcí a přílišné zaměření na real time data ovšem vede k tomu, že Chartbeat nelze doporučit jako hlavní analytický nástroj. Data v reálném čase nemohou sama o sobě zdaleka stačit k plnohodnotné analytické práci. Spíše, než skutečně potřebným produktem je tak Chartbeat spíše doplňujícím a efektním řešením pro snadné získání přehledu o aktuálním dění na webovém sídle. Tyler King, který Chartbeat recenzoval2, navíc nástroji vytýká značnou chybovost, která v jeho případě dokonce bránila základnímu fungování.

Woopra

I tento nástroj se silně zaměřuje na sledování údajů webové analytiky v reálném čase. Odlišností od většiny konkurentů je, že služba Woopra funguje na bázi desktopové klientské Java aplikace pro PC, Mac i Linux. V současné době však byla uvedena také verze s webovým rozhraním3. Služba je nabízena v různých cenových verzích včetně varianty bezplatné. Ta je samozřejmě nejvíce funkčně omezena. Webová analytika 2

zdroj: http://www.wo­opra.com/

Opět je z uživatelského rozhraní patrné, že je kladen silný důraz na dynamické zobrazování dat v reálném čase. Stejně, jako v případě výše popsané služby, je uživatelské rozhraní navrženo tak, aby bylo snadno srozumitelné, použitelné a uživatel se v něm rychle zorientoval.

Nabízeny jsou aktuální údaje o návštěvnících, u kterých právě probíhá nebo proběhla relace. O každém jednotlivém návštěvníkovi jsou k dispozici informace jako je právě prohlížená stránka, IP adresa, prohlížeč, stát a podobně. Stejně tak jsou k dispozici obvyklé údaje o každé návštěvě. Specialitou nástroje Woopra je možnost navázat s kterýmkoliv z aktuálních návštěvníků IM komunikaci, aniž by byla vyžadována instalace další aplikace. K dispozici jsou dále standardní metriky, jako je počet návštěv nebo unikátních návštěvníků či dimenze, mezi něž patří vizualizace na mapě či přehled o zdrojích návštěvnosti. Nechybí možnosti pokročilé segmentace.

Dlouhodobé údaje a práce s nimi nabízí širší možnosti než Chartbeat. Přesto však stále převládá důraz na nejaktuálnější data a tradiční analytické procesy založené na dlouhodobějším sledování je opět lepší svěřit do rukou Google Analytics nebo jiných osvědčených systémů. Opět jde tedy stále spíše o doplňkový nástroj, byť nabízející zajímavé možnosti.

Clicky

Webově analytická služba Clicky je opět schopna předkládat data o činnosti návštěvníků webových sídel v reálném čase. Kromě toho se její výrobce zaměřuje na nenáročnost použití a jednoduchost rozhraní, stejně jako v případě předchozích popsaných řešení. Clicky má sloužit jako jednodušeji použitelná alternativa Google Analytics pro méně náročné uživatele, avšak není v tomto srovnání až tak funkčně ochuzena a některými schopnosti, jako právě real time analytikou, GA překonává.

Očividným nedostatkem nástroje Clicky oproti GA je pak jeho zpoplatnění. Stejně jako v předchozím případě je sice možno zvolit bezplatný plán, v této verzi je však opět funkcionalita radikálně omezena. Ani další verze řešení nejdou cenově do závratných výšin, to však v soutěži s podobně vybavenou bezplatnou službou nemusí stačit. Až střední varianta je přibližně srovnatelná s GA a za tu je účtováno necelých deset dolarů4.

Webová analytika 3

zdroj: http://getclic­ky.com/demo

Na rozdíl od uvedených systémů Chartbeat a Woopra je Clicky relativně plnohodnotně použitelný i pro práci se zpětně sledovanými analytickými daty. Stejně jako zmíněné služby si však skutečně zachovává výjimečnou snadnost použití a srozumitelnost a přehlednost uživatelského rozhraní. V tomto bodě se tedy autorům podařilo silného konkurenta od Google překonat. To stejné platí o možnostech podrobných údajů o jednotlivých návštěvnících. V neprospěch nástroje hrají drobné nedostatky v jinak dobře použitelném rozhraní a některé menší chyby v aplikaci, resp. vedle bezplatné konkurence také zmíněná cena5.

Na rozdíl od předešlých popsaných řešení však lze Clicky označit za plnohodnotný nástroj pro webovou analytiky, který není pouze efektním doplňkem.

Piwik

Zřejmě nejvýraznější vlastností, kterou se analytický nástroj Piwik liší od konkurence, je otevřený zdrojový kód. Komu se tedy nelíbí sice rovněž bezplatná, ale pod omezenější licencí nabízená služba společnosti Google, měl by o tomto řešení vážně zauvažovat. Přímo na oficiálních stránkách vývojářů stojí, že cílem projektu je nabídnutí alternativy ke GA.

Na rozdíl od ostatních popsaných nejde v tomto případě o hostovanou službu. Data tudíž nejsou ukládána na serverech poskytovatele a tím pádem nad nimi máte plnou kontrolu. Nevýhodou je naopak zatěžování vlastního serveru6.

Webová analytika 4

zdroj: http://piwik.or­g/demo/

Již z demoverze je na první pohled patrné, že český překlad není vlastností, ve které by byl v tomto ohledu rovněž nedokonalý Google Analytics překonán. Na rozdíl od mnohých konkurentů však tato lokalizace alespoň existuje. Příjemnou vlastností je slušná intuitivnost a značná modularita rozhraní, zřejmě inspirovaná personalizovanými startovními stránkami. Nabízeny jsou údaje obvyklé u známého konkurenta. V čem však Piwik zaostává, jsou např. pokročilejší možnosti segmentace a filtrování. Plusem pak je poskytování dat v reálném čase s nastavitelnou frekvencí aktualizace.

Je tedy patrné, že pouhé analytické údaje v reálném čase nestačí k plnohodnotnému analytickému nástroji. I když real time data mají v některých případech uplatnění a vypadají efektně, nelze na jejich základě provádět nejpodstatnější činnosti webové analytiky.

KL23 hlasovani

Nástroje, které se spoléhají pouze na tuto funkci, proto zpravidla nemohou smysluplně fungovat jako jediné a primární analytické řešení pro toho, kdo chce skutečně na základě analýzy chování uživatelů zkvalitnit svoje podnikání či jiné aktivity na Webu. Naopak v případě, že se vývojáři analytických nástrojů zaměří také na standardní dlouhodobější data, mohou přidáním real time a jiných funkcí zdatně konkurovat tradičním rivalům.


1 – Understanding what chartbeat is measuring
2 – Chartbeat review – Real time analytics software
3 – Introducing the New Woopra Web Analytics
4 – Help Pricing | Clicky
5 – Clicky Web Analytics Review
6 – Statistiky pro váš web – Piwik #Open Source analýza webu

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je studentem oboru Informační studia a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).