Hlavní navigace

Odpovědnost provozovatelů diskusí za příspěvky uživatelů

25. 7. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Autor: 74287
Vzhledem k často pokládaným dotazům čtenářů jsme se rozhodli věnovat otázce, do jaké míry jsou provozovatelé diskusních fór odpovědni za příspěvky svých uživatelů. Zajímavá právní otázka však souvisí také s tím, je-li provozovatel povinen na žádost uživatele odstranit jeho příspěvek v diskusním fóru.

Poznámka redakce: v poslední době se na nás více než dříve čtenáři obracejí se žádostmi o smazání svého či cizího příspěvku, což je obecně zásah, ke kterému přistupujeme s co největší opatrností. Abychom získali lepší právní podklady pro tato rozhodování, požádali jsme Josefa Aujezdského z advokátní kanceláře Mašek, Kočí, Aujezdský o zpracování právního rozboru dvou hlavních problematických situací: odpovědnost provozovatele diskusí za jejich obsah (nejčastěji ve chvíli, kdy se některá z osob či společností cítí poškozena informacemi v diskusním příspěvku, jehož autorem je jiný uživatel či čtenář) a právo uživatele na požadavek smazání jeho vlastního příspěvku v diskusním fóru provozovatelem tohoto fóra. Výsledný text tímto také nabízíme jako referenční pro řešení stejných problémů provozovateli podobných služeb a budeme se jím nadále řídit při posuzování žádostí čtenářů o zásahy v diskusích (vyjma komentářového spamu).

Odpovědnost provozovatele čtenářských diskusí

Odpovědnost provozovatele diskusních fór – jako tzv. odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem – spadá pod právní úpravu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Omezení odpovědnosti poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem dle tohoto zákona byla zamýšlena zejména ve vztahu k poskytování hostingových služeb, nicméně s ohledem na obecnost formulace ustanovení zákona je možné je vztáhnout i na provozování diskusních fór. Právní úprava modifikující odpovědnost poskytovatele by tak měla být aplikovatelná i na další druhy služeb, které spočívají „v ukládání informací poskytnutých uživatelem“.

Ustanovení § 5 zákona o některých službách informační společnosti stanoví, že poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Výše uvedená ustanovení jsou doplněna ještě o § 6 citovaného zákona: poskytovatelé služeb nejsou povinni a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace. Z tohoto tedy vyplývá, že provozovatel diskusního fóra není povinen aktivně vyhledávat skutečnosti o tom, zda některý z příspěvků v rámci diskuze není protiprávní. Avšak v případě, že se provozovatel „prokazatelně dozví“ (nejčastěji na základě upozornění dotčeného subjektu), že některý příspěvek ve fóru je protiprávní, měl by ho neprodleně odstranit, přičemž v této souvislosti je také možné připomenout obecnou zásadu nepůsobit škodu dle ustanovení § 415 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Omezení odpovědnosti provozovatele diskusního fóra se samozřejmě vztahuje pouze na informace ukládané uživateli. Ze strany poskytovatele těchto služeb je tak vhodné zřetelně rozlišit, který obsah na webové stránce je obsahem zveřejňovaným provozovatelem a kdy se jedná o příspěvky uživatelů.

Z výše uvedených ustanovení zákona o některých službách informační společnosti vyplývá, že z pohledu provozovatele diskusního fóra hraje dominantní roli otázka posouzení protiprávnosti obsahu uloženého uživatelem. Toto samozřejmě nemusí být v praxi vždy jednoduché, a to jak z hlediska skutkového, tak i z hlediska právního. Na druhou stranu je nutné vzít v úvahu skutečnost, že provozovatel diskusního fóra je ve většině případů podnikatel profesionál, a předpokládá se tak, že bude schopen situaci náležitě vyhodnotit (nebo si náležité vyhodnocení zajistit). V důležitějších případech nebo v případech, kdy hrozí vznik větší škody, lze doporučit konzultovat nastalý případ s právním zástupcem. Mělo by se jednat o právního zástupce, který klientovi odpovídá za škodu, která v souvislosti s poskytováním právních služeb vznikla, a pro případ vzniku této škody je náležitě pojištěn. Někteří provozovatelé pak volí metodu, že v případě jakékoliv výzvy třetí osoby odstraňují obsah (příspěvky) bez posuzování jejich protiprávnosti.

Výše citovaná česká právní úprava je provedením legislativy Evropských společenství, konkrétně Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“). Z tohoto důvodu je ustanovení zákona o některých službách informační společnosti nutné interpretovat eurokonformně, tzn. ustanovení zákona vykládat v souladu se zněním předmětné směrnice.

Mazání příspěvku na žádost jeho autora

Další zajímavé právní otázky souvisí s žádostmi uživatelů (vůči provozovatelům diskusních fór) na odstranění příspěvků vložených těmito uživateli. K tomuto dochází zejména v případech, kdy se diskuse příliš vyhrotí a její obsah pak např. zasahuje do obchodních zájmů samotného přispěvatele. Na rozdíl od výše uváděných informací se tedy nejedná o problematiku odpovědnosti provozovatele vůči třetím osobám, do jejichž práv konkrétní příspěvek v diskuzi potenciálně zasahuje, nýbrž o právní vztah mezi provozovatelem diskusního fóra a jeho konkrétním uživatelem.

Předem je možné uvést, že pokud se jedná o diskusní fórum fungující na základě registrace, je vhodné tuto problematiku ze strany provozovatele výslovně upravit v registračních podmínkách. V případě, že se nejedná o fórum fungující výhradně na základě registrace nebo pokud tato problematika není ve smluvních podmínkách služby řešena, je nutné postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V této souvislosti je pak z teoretického i praktického pohledu možné rozlišovat situace, kdy příspěvek uživatele je autorským dílem a kdy nikoliv.

V případě, že příspěvek uživatele nesplňuje zákonné předpoklady pro autorské dílo, což bude v praxi případ zřejmě většiny diskusních příspěvků (viz níže), bývá uvažováno o ochraně písemností osobní povahy ve smyslu § 12 občanského zákoníku. Nicméně ve vztahu k této otázce je vhodné vzít v úvahu, že v případě webových diskusních fór uživatel vědomě zveřejňuje své názory širšímu okruhu osob, takže již z podstaty věci se nemůže jednat o písemnosti osobní povahy (jako jsou dopisy, nezveřejněné deníkové záznamy apod.). Ochrana osobnostních práv uživatele podle občanského zákoníku by tedy neměla být právním důvodem pro odstraňování příspěvků provozovatelem. Výše uvedeným samozřejmě není dotčena možnost moderace diskusního fóra ze strany jeho provozovatele, včetně možnosti odstranění jakéhokoliv příspěvku z diskuze.

V případě, že by příspěvek uživatele splňoval zákonné podmínky pro vznik autorskoprávní ochrany dle ustanovení § 2 odst. 1 autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je situace odlišná. Ochrany autorským právem obecně požívají díla umělecká a díla vědecká. Pro vznik ochrany slovesného díla autorským právem je tak nezbytná určitá komplexita a úroveň takového díla. Jako vhodný příklad předmětu, který nepodléhá autorskoprávní ochraně, je možné uvést např. denní zprávu (§ 2 odst. 6 autorského zákona). Tímto samozřejmě není vyloučena ochrana denní zprávy z jiného důvodu (nekalá soutěž apod.). I z tohoto lze usuzovat, že příspěvků v rámci diskusních fór, které budou podléhat autorskoprávní ochraně, bude spíše menšina, nicméně samozřejmě budou v praxi existovat i případy opačné.

MMF24

V případě, že příspěvek autora lze považovat za autorské dílo, bude záležet na konkrétním způsobu technického řešení diskusního fóra, zda došlo k uzavření neformální licenční smlouvy (konkludentním způsobem) mezi provozovatelem diskusního fóra a uživatelem ohledně jeho příspěvku. Formální požadavky na uzavření licenční smlouvy byly podstatně sníženy novelou autorského zákona, když ustanovení § 46 odst. 6 autorského zákona nyní stanoví, že s přihlédnutím k obsahu návrhu nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo zvyklostem může osoba, které je návrh určen, vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy provedením určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele tím, že se podle ní zachová, zejména že poskytne nebo přijme plnění. V této souvislosti je také možné zmínit, že se jedná o zveřejněné dílo (příspěvek), takže nelze aplikovat ustanovení § 54 autorského zákona umožňující autorovi odstoupení od licenční smlouvy pro změnu jeho přesvědčení. Navíc ke zveřejnění příspěvku logicky dochází na popud a se souhlasem autora (uživatele).

S ohledem na výše uvedené se tak domníváme, že z obecně závazných právních předpisů nevyplývá pro provozovatele diskusních fór povinnost odstranit příspěvek vložený uživatelem (na žádost takového uživatele). Tímto však nejsou dotčena oprávnění dalších osob, do jejichž práv by příspěvek případně zasahoval.

A jaký je váš názor? Má poskytovatel smazat příspěvek, když o to jeho autor požádá?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je partnerem v advokátní kanceláři Mašek, Kočí, Aujezdský a spolutvůrcem systému eAdvokacie – online právní poradenství.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).