Hlavní navigace

Operátoři bojkotují UMTS

31. 10. 2001
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Včera definitivně vypršel termín pro podávání žádostí o UMTS licence do (opakovaného) prvního kola výběrového řízení. Žádný ze stávajících českých mobilních operátorů však svou žádost nepředložil. Následovat by mělo druhé kolo na bázi aukce, jeho podmínky ale budou stejné nebo ještě tvrdší než v kole prvním.

Včera, 30. října 2001, skončil termín pro podávání žádostí o celoplošné licence na mobilní sítě třetí generace (sítě UMTS). Možnost podat takovouto žádost měli všichni tři stávající mobilní operátoři, ale žádný z nich ji nevyužil. Všichni se prakticky shodně vyjádřili v tom smyslu, že stanovené podmínky (mj. celková cena 6,7 mld. za jednu licenci) jsou pro ně neúnosné:

Společnost Eurotel Praha spol. s r.o. nepodala žádost o přidělení licence v prvním kole výběrového řízení o licenci na provozovaní mobilních služeb 3. generace (tzv. UMTS). K tomuto rozhodnutí vedla management společnosti Eurotel především nepřiměřeně vysoká cena za licenci jakož i stále nevyjasněná situace v řadě otázek další regulace telekomunikací v ČR."

Společnost RadioMobil se rozhodla neúčastnit 1. kola výběrového řízení na udělení licence pro provozování technologie UMTS. Díky přetrvávající ceně 6,7 miliardy korun zůstávají licenční podmínky pro společnost RadioMobil nadále neakceptovatelné."

Český telekomunikační úřad v rámci prvního stupně výběrového řízení nabídl naší společnosti [Český Mobil] licenci UMTS za částku 6,7 miliardy Kč, splatnou dle vlastního výběru na základě jednoho ze dvou nabídnutých splátkových kalendářů. Tuto nabídku je společnost Český Mobil v současné době bohužel nucena odmítnout."

Večer pak neúčast všech tří našich operátorů potvrdil i Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ), který výběrové řízení vypsal. V tiskové zprávě, kterou vcelku promptně vydal, uvedl že:

Ve stanovenou dobu nebyla předložena žádná žádost, společnosti RadioMobil a.s. a Český Mobil a.s. své rozhodnutí nepředložit své žádosti sdělily písemně, společnost Eurotel Praha, spol. s r.o. ústně."

Proto ČTÚ ihned přikročil k přípravě druhého kola výběrového řízení, kterým je aukce. Na rozdíl od prvního kola, které bylo přístupné jen stávajícím mobilním operátorům, je druhé „aukční“ kolo otevřené a přístupné i dalším zájemcům.

Jak se psala historie

Stávající „první kolo“ výběrového řízení není úplně první. Celé výběrové řízení se začalo připravovat již podstatně dříve, a naši politici v předtuše tučných výnosů zahrnuli očekávaný příjem z prodeje licencí ve výši 20 miliard ještě do příjmů z letošního roku. První kolo pak skutečně proběhlo v létě, a byly v něm nabízeny celkem čtyři UMTS licence, což při prostém aritmetickém průměru dává pět miliard korun na jednu – ovšem zřejmě s takovou splatností kupní ceny, aby se státní rozpočet dočkal oněch 20 miliard ještě letos. Do tohoto prvního kola nepředložil svou nabídku (či „žádost“) Český Mobil, který rovnou deklaroval, že požadovaná částka je pro něj neúnosná, ale vyjádřil přání zůstat ve hře a účastnit se dalších kol. Zbývající dva operátoři určité nabídky (žádosti) podali. Jejich obsah nebyl zveřejněn.

RadioMobil se v oné době vyjádřil skrze svou tiskovou zprávu takto:

RadioMobil považuje požadavek na získání minimálně 20 miliard korun z prodeje licencí UMTS v České republice za naprosto nereálný, ať už budou uděleny tři nebo čtyři licence.

Vzhledem k poslednímu vývoji v evropských zemích a na základě nezávislých studií považujeme za přiměřenou cenu licence UMTS v České republice 1,5 až 2,5 miliardy korun, v závislosti na ostatních podmínkách poskytování služeb." říká generální ředitel společnosti Roland Mahler.

Z dostupných signálů však lze soudit, že oba operátoři ve svých nabídkách kladli důraz nejen na celkovou výši ceny, ale také na konkrétní podmínky jejího splácení a na to, zda dostanou ještě další konkurenci v podobě čtvrtého operátora, či nikoli. Složit pět miliard prakticky okamžitě tak, jak to patrně chtěla vláda, nebyl zřejmě ochoten ani jeden z nich. Požadovali naopak dlouhý odklad splatnosti, údajně až na 20 let.

Vláda na situaci reagovala 17. září, kdy projednala výsledky (tehdejšího) prvního kola a svolila k určitým ústupkům, konkrétně:

 • ke snížení počtu udělovaných licencí ze čtyř na tři,
 • k posunutí termínu ukončení celého výběrového řízení z konce září na konec listopadu.

Vláda ve svém usnesení č. 942 ze dne 17. září 2001 také pověřila ČTÚ:

 • dokončit jednání s předkladateli žádostí do prvního stupně výběrového řízení o podmínkách udělení licencí UMTS a na základě výsledků tohoto jednání rozhodnout v součinnosti s řídícím výborem pro výběrové řízení o udělení licencí příslušným provozovatelům sítí GSM,
 • uzavřít s příslušnými provozovateli sítí GSM smlouvy mezi Českým telekomunikačním úřadem a příslušným provozovatelem sítě GSM o podmínkách udělení licence UMTS,
 • zabezpečit druhý stupeň výběrového řízení – aukci na udělení jedné až tří licencí UMTS v závislosti na počtu licencí udělených na základě prvního stupně výběrového řízení.

Na základě tohoto pověření pak Český telekomunikační úřad vypsal opakované první kolo celého výběrového řízení, když 16. října 2001 zrušil původní zadávací dokumentaci a vydal novou, s tím že: „(…) bude k dispozici na ČTÚ všem provozovatelům sítí GSM (…)“. Tím fakticky znovu vpustil do hry Český Mobil, byť takovýto krok (podle mé interpretace) z vládního usnesení č. 942 explicitně nevyplývá. Ale je určitě správné, že když se svým způsobem „začalo znovu“, s novými podmínkami, dostali stejnou výchozí šanci všichni stávající mobilní operátoři.

Za kolik a kdy?

Důležité jsou však i cenové podmínky, které nová zadávací dokumentace požaduje. Ty jednak musí reagovat na to, že se místo čtyř licencí mají udělovat jen tři, a pak samozřejmě i na sumu 20 miliard, již zakomponovanou mezi příjmy letošního státního rozpočtu. Ke svému zadání se vyjádřil i předseda ČTÚ David Stádník, když pro ČTK řekl:

Stále platí, že mám za úkol zajistit za licence UMTS 20 miliard, tedy 6,7 miliardy korun za jednu."

Konkrétní podmínky splácení kupní ceny tedy stanovilo ČTÚ v rámci nově vydané zadávací dokumentace. Z dostupných informací vyplývá, že v ní byly obsaženy dvě možné varianty, mezi kterými si operátoři mohli vybrat:

 • zaplatit 3,35 miliardy korun ihned a zbytek po ročních splátkách s úroky do pěti let, nebo
 • zaplatit 5,025 miliardy korun ihned a zbytek v úročených splátkách do deseti let.

Z těchto konkrétních podmínek vyplývá, že určitým způsobem slevila ze svých finančních požadavků i strana prodávající, resp. vláda: Ať by si operátoři vybrali kteroukoli z nabízených variant a všichni se rozhodli licenci koupit, stát by v letošním roce získal jen 10 resp. 15 miliard, a nikoli celých 20, které původně požadoval. Na druhou stranu je vhodné zdůraznit, že u dalších splátek kupní ceny stát požadoval i úroky.

Z pohledu operátorů se však nové podmínky jeví dokonce jako ještě horší než ty původní – celková cena vzrostla z pěti na 6,7 miliardy, a odložené splátky budou ještě zatíženy úroky. Konkrétně se vyjádřil např. RadioMobil v tiskové zprávě již z 19. října, tedy bezprostředně po obdržení nové zadávací dokumentace:

Společnost RadioMobil stále považuje současné licenční podmínky v prostředí českého trhu za ekonomicky zcela nereálné. Jsme přesvědčeni, že pro další rozvoj českého mobilního telekomunikačního trhu je důležité především investovat do stavby a rozvoje sítí třetí generace, do vývoje nových produktů a služeb. Teprve potom budou moci jak naši zákazníci, tak celá česká ekonomika profitovat z výhod technologie UMTS."

Současná cena za licenci by spolu s investičními náklady vedla k takovému finančnímu zatížení zákazníků, že by se služby poskytované na technologii UMTS pro ně staly finančně nedostupné. Současně by došlo k posunu termínu spuštění celé sítě UMTS, a tím i k oddálení pozitivních efektů (daňové příjmy, nové pracovní příležitosti atd.).

V obdobném duchu se vyjádřil i Eurotel a Český Mobil. Podle včerejší tiskové zprávy ČTÚ však všichni tři kandidáti vyjádřili zájem zůstat ve hře:

Všechny (…) společnosti však deklarovaly svůj zájem pokračovat i nadále v procesu udělování licencí UMTS.

Co bude dál?

Podle již dříve stanovených pravidel by nyní mělo dojít na druhé kolo výběrového řízení, charakteru aukce, otevřené již všem zájemcům. O podmínkách tohoto druhého kola si lze udělat poměrně přesný obrázek díky tomu, co o nich zveřejnilo ČTÚ:

 • Aukce bude jednokolová, provedená formou podání nabídek v uzavřených obálkách.
 • Minimální výše licenčního poplatku pro předložení nabídek v aukci bude stejná jako výše licenčního poplatku za licence UMTS udělené v prvním stupni.
 • Splátkové kalendáře pro zaplacení licenčních poplatků v aukci nebudou pro účastníky aukce výhodnější než splátkové kalendáře, které budou mít žadatelé, kterým byla udělena licence UMTS v prvním stupni výběrového řízení.
 • Podmínky týkající se technických parametrů, výstavby, zahájení poskytování služeb, vnitrostátního roamingu, sdílení kapacit a délky licence budou identické jako pro licence udělené v rámci prvního stupně výběrového řízení.

Z těchto skutečností by mělo vyplývat, že pro tuzemské mobilní operátory nejspíše nebudou podmínky ve druhém kole v ničem přijatelnější než v kole prvním – ani cenou, ani splátkovým kalendářem, ani technickými podmínkami. Samozřejmě vyloučíme-li případné chytání za slovíčko, kdy někdo vezme konstrukci „(…) jako za licence UMTS udělené v prvním stupni (…),“ a řekne si, že v prvním kole žádné licence uděleny nebyly, a dojde k závěru, že nová minimální cena je nula korun.

Považuji tedy za velmi pravděpodobné, že tuzemští mobilní operátoři se do druhého kola výběrového řízení nepřihlásí. Šanci tak dostanou ještě zahraniční subjekty, ale i u těch je velkou otázkou, zda pro ně budou cena, splatnost i další podmínky přijatelné. Osobně pochybuji, že by se jim podařilo najít obchodní model, který by vše „utáhnul“ – když se něco takového nepodařilo žádnému z již etablovaných operátorů, kteří by navíc nezačínali zcela od nuly jako další, u nás teprve začínající operátor. Navíc při současné situaci v celém telekomunikačním sektoru, který hledá spíše cesty k úspoře nákladů než možnosti rozsáhlých investic. Ale nechme se překvapit dalším vývojem.

ebf 24 - tip duben

Za zmínku snad ještě stojí, že zástupci našeho státu nepřestávají být optimisty. Tím největším je zřejmě ministr dopravy (a spojů) Jaromír Schling, který podle Mobil.cz: „(…) před pár měsíci prohlásil, že ví o deseti zahraničních zájemcích“. Podle stejného zdroje má předseda ČTÚ David Stádník v záloze minimálně tři další uchazeče. Včerejší iDNES zase napsal, že náměstek ministra financí Eduard Janota tvrdí, že o licenci UMTS v České republice má potvrzený zájem od několika světových operátorů. Mezi hlavními zájemci mají být i firmy Orange a Vodafone. Tentýž náměstek ministra financí pak zůstává optimistou i pokud jde o očekávaný výnos pro státní rozpočet ještě v letošním roce:

Podle informací, které mám, nemám důvod nevěřit tomu, že minimálně polovina částky bude inkasována v letošním roce. Proběhne druhé kolo tendru a vypadá to tak, že těch deset by to mohlo být," řekl Janota.

Uvidíme.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).