Hlavní navigace

Počet uživatelů Internetu v České republice

3. 5. 2000
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Čísel o českém Internetu je poslední dobou poměrně dost, leckterá agentura si pospíšila s výsledky svých výzkumů. Jejich věrohodnost je však bohužel často sporná. O to zajímavější je poslední průzkum společností Markent a Deloitte & Touche, ze kterého vycházejí poměrně rozumné údaje.

Díky Jiřímu Donátovi ze společnosti Deloitte & Touche máme k dispozici celou závěrečnou zprávu průzkumu, kterou na Lupě zveřejňujeme v kráceném znění. Výzkum byl prováděn na přelomu března a dubna a pracoval se vzorkem 2275 respondentů, pro vlastní vyhodnocení bylo po vyřazení chybně vyplněných dotazníků použito 2132 odpovědí. To je podstatně větší vzorek než u jiných obdobných průzkumů.

Průzkum rozděluje dospělou populaci v České republice na tři skupiny:

Častý uživatel Internetu – do této skupiny patří lidé, kteří používají Internet častěji než jednou týdně. Právě tato skupina je cílovou skupinou veškerých komerčních aktivit na Internetu, včetně prodeje reklamy a elektronických obchodů. Velikost této skupiny v české populaci činí 450 790 uživatelů, tedy 6% dospělé populace.

Příležitostný uživatel Internetu – do této skupiny spadají lidé, kteří přistupují na Internet nejvýše jednou týdně. Typickými představiteli příležitostných uživatelů jsou občasní návštěvníci internetových kaváren, knihoven, případně akcí a výstav, na kterých je k dispozici přístup k Internetu. Chování této skupiny je výrazně odlišné od chování skupiny první. V české populaci je celkem 751 300 příležitostných uživatelů, což reprezentuje 10% dospělé populace. Obyvatel, kteří přistupují k Internetu méně než jednou měsíčně, je v rámci této skupiny zanedbatelné množství. Celkový počet lidí, kteří se s Internetem aspoň jednou v životě setkali, tedy činí 1 202 090, neboli 16% dospělé populace.

Lidé bez zkušenosti s Internetem – do této skupiny patří všichni ostatní, tedy ta část dospělé populace, která s Internetem dosud nikdy nepracovala. Tato skupina je zatím největší a tvoří ji 6 307 920 obyvatel, tedy 84% dospělé populace.

Při srovnání těchto údajů s průzkumem provedeným před rokem se ukazuje, že mírně klesá podíl příležitostných uživatelů, ale výrazně se zvyšuje podíl frekventovaných uživatelů. Pokles ve skupině příležitostných uživatelů činí 9%, zatímco nárůst ve skupině častých uživatelů Internetu je plných 50%.

Podíl žen na uživatelích Internetu

Pokud jde o strukturu uživatelů Internetu podle pohlaví, výsledky průzkumu dokazují, že na českém Internetu dochází k výraznému nárůstu počtu žen. Zatímco v březnu 1999 činil podíl žen 29%, za jediný rok se tento podíl zvýšil na 36%. Český Internet tak následuje vývoj tohoto média v jiných zemích. Ukazuje se, že s růstem uživatelské základny Internetu se struktura jeho uživatelů přibližuje obecné demografické struktuře dané země. V zemích, kde je Internet více rozšířen, je podíl žen ještě výraznější; například ve Spojených státech již ženy na Internetu převažují. Lze tedy očekávat, že i nadále bude podíl žen na uživatelích českého Internetu výrazně růst.

1999 2000 1999 2000
Příležitostní uživatelé 826 430 751 300 11% 10%
Častí uživatelé 300 520 450 780 4% 6%

Z výzkumu – a zejména z uvedené tabulky – vyplývá jedna zajímavost, na kterou bych rád upozornil. Zatímco celkový počet uživatelů podle průzkumu meziročně vzrostl jen poměrně málo (v absolutních číslech o 75 tisíc, což je zhruba o 7 procent), výrazně se změnila intenzita využívání Internetu. Výrazné množství příležitostných uživatelů se totiž přelila do kategorie častých uživatelů, která vzrostla o plných 50 procent. Právě tato skupina je přitom pro český Internet tou klíčovou.

KL22_nominace

Rozhodně tedy jde o pozitivní signál – a je otázkou, co je jeho příčinou. Osobně se domnívám, že za tento nárůst můžeme děkovat především pokračujícímu nárůstu kvalitního obecného obsahu v českém Internetu, přirozenému zvyšování povědomí o Internetu mezi lidmi, ale v neposlední řadě také tarifu Internet 99 (resp. 2000), který otevřel Internetu dveře do řady českých domácností.

Marek Antoš

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.