Hlavní navigace

Portál veřejné správy odstartuje za měsíc

15. 9. 2003
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Dlouho očekávaný portál veřejné správy se dočkal zahájení zkušebního provozu. Řádný provoz, pro nejširší veřejnost, odstartuje v říjnu, během Invexu. Obsah portálu se bude postupně rozšiřovat, zpočátku bude nabízet adresář veřejné správy, platné verze zákonů, návody pro řešení životních situací a umožní i některá podání on-line cestou.

Povinnost zřídit a provozovat „portál veřejné správy“, jako

jednotné přístupové místo k zaručeným informacím a elektronickým službám veřejné správy pro občany, podnikatelské subjekty i orgány a organizace veřejné správy

uložil již v roce 2000 zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ještě tehdejšímu Úřadu pro veřejné informační systémy. Ten záhy skutečně zprovoznil cosi, co sám označil jako „prototyp“ portálu veřejné správy – ale ve skutečnosti to byl jen seznam odkazů na weby státních institucí.

Snahy realizovat „opravdový“ portál pokračovaly v roce 2001 projektovou studií a v roce 2002 sestavením realizačního týmu (firmy IBM, Microsoft a Český Telecom jako generální dodavatel, pod Rámcovou smlouvu na infrastrukturu pro veřejnou správu) a zahájením prací. V březnu letošního roku, již v gesci nově vzniklého Ministerstva informatiky, mohla být na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové k vidění první betaverze. No a minulý týden, konkrétně 9. září, byl spuštěn jednoměsíční „zkušební provoz“, na adrese http://portal­.gov.cz.

936

Ostrý provoz pro veřejnost by měl být zahájen o měsíc později – tedy během letošního Invexu (a nejspíše i nějakým formálním aktem přímo na Invexu).

Proč a jak?

O smyslu a poslání portálu veřejné správy bylo sepsáno a proneseno mnoho vzletných a květnatých frází. Stejně tak se objevila i řada kritických hlasů zpochybňujících to, zda vůbec je nějaký centrální portál zapotřebí. Dnes je potřeba existence zdůvodňována především dvěma základními argumenty:

 • potřebou existence (státem) garantovaných informací
 • potřebou najít, zjistit, vyřídit atd. vše (či aspoň co nejvíce) na jednom místě, snadným pohodlným a hlavně jednotným způsobem

Z tohoto pohledu si tedy lze představit celý portál ve smyslu velkého nakupení různých informací i výkonných agend a jejich co nejlepšího vzájemného provázání. To vyžaduje relativně výkonné prostředky, jejichž pořízení a udržování ale není principiálním problémem. Je to spíše otázka peněz. Stát zde zvolil obdobný model outsourcingu jako u Internetu do škol (a u tzv. intranetu veřejné správy): zřízení a provoz portálu financuje Český Telecomu, který hradí jednorázové investice a průběžné náklady. Za to mu stát průběžně platí za poskytované služby, a to 40 milionů korun ročně.

Kdo se bude starat o obsah?

Zprovoznění portálu si samozřejmě vyžádalo také nemalé úsilí na jeho počáteční naplnění prvotním obsahem. O to se postaralo samotné ministerstvo informatiky, především s využitím dat od ČSÚ.

Ještě mnohem těžším úkolem, navíc doslova klíčovým pro úspěch celého projektu, bude průběžné udržování informačního obsahu v aktuálním stavu. Tento úkol má být řešen na principu tzv. informační subsidiarity, neboli toho, že za aktuálnost dat odpovídá ten, koho se týkají, resp. kdo je gestorem příslušné agendy atd.

Nynější jednoměsíční zkušební provoz je pak určen zejména k tomu, aby nejrůznější subjekty veřejné správy, kterých se jednotlivé údaje týkají, zkontrolovaly jejich stav, a případně je doplnily, opravily atd. – s tím, že po skončení zkušebního období (k 9. říjnu) přejde „péče“ o tato data přímo na ně.

Další změny a aktualizace samozřejmě budou možné i v řádném provozu, skrze tzv. „změnové řízení“, a bude je moci iniciovat v zásadě kdokoli – tedy třeba i občan, který zjistí, že nějaký údaj neodpovídá skutečnosti. Faktické provedení změny ale bude stále na příslušném subjektu, kterého se údaj „týká“.

Jednotlivé subjekty veřejné správy by přitom měly aktualizovat „své“ údaje skrze jednotlivé portály územní samosprávy (z projektu ePUSA), které by časem měly být zaintegrovány do centrálního portálu veřejné správy.

Co je v počáteční nabídce?

Jak zaznělo minulý týden na tiskové konferenci ministerstva informatiky, je celý portál „postupným dílem“. Nyní je spouštěn s určitým rozsahem informací a agend, ale to rozhodně není jeho definitivní podobou. S postupem času bude přibývat další a další obsah, další a další agendy atd., a od postupu takovéhoto „přibývání“ pak také bude záviset úspěch celého projektu.

Co ale nabízí portál nyní, ještě v rámci zkušebního provozu, resp. co nabídne od 9. října 2003, kdy bude spuštěn jeho řádný provoz?

Obecně lze říci, že portál má a bude mít část veřejnou, určenou skutečně nejširší veřejnosti, a část neveřejnou, určenou vzájemné komunikaci pracovníků veřejné správy (úředníků). Další možné dělení je na informační část, zasvěcenou víceméně jednosměrnému šíření informačního obsahu, a na transakční část, umožňující vyřizovat různé agendy, včetně všelijakých podání. Co naopak bude chybět, a to zcela záměrně a programově, jsou různé ankety, diskuse a podobná veřejná fóra – prý kvůli zachování politické korektnosti.

Podívejme se tedy, s čím portál začíná ve své veřejné oblasti. V informační části nabízí tři věci:

 • podrobný adresář veřejné správy
 • plné znění platných verzí zákonů
 • řešení „životních situací“

V transakční části pak je připravena zatím jediná agenda: elektronické podání měsíčních výkazů zaměstnanců České správě sociálního zabezpečení. Jde o agendu, která by měla usnadnit život zejména malým organizacím. Po technické stránce snad stojí za zmínku, že u nejrůznějších agend a podání v transakční části se předpokládá dvojí možnost autentizace uživatele – skrze uživatelský identifikátor a heslo, nebo skrze digitální certifikát (používaný pro elektronický podpis). Tato druhá možnost ale teprve bude implementována (ve druhé etapě, v příštím roce).

Jak vypadá adresář?

Adresář veřejné správy zdaleka není jenom prostým seznamem adres a URL odkazů na WWW stránky, doplněný o další informace typu úředních hodin a možnost vyhledávání podle různých kritérií. Způsob provázání jednotlivých údajů poskytuje další zajímavou přidanou hodnotu. Například v podobě přehledu toho, pod jaký úřad v té které agendě spadá lokalita vybraná uživatelem. Potřebujete-li zajít na váš finanční úřad, musíte vědět, který to je (tj. pod který podle svého bydliště spadáte). Podobně pro různé více či méně „exotické“ agendy typu úřadu bezpečnosti práce, hygienické stanice, České obchodní inspekce apod. A právě to by vám adresář na portálu veřejné správy měl snadno a přehledně ukázat, s možností snadného prokliknutí na detaily příslušného úřadu (kde se nachází, jaké má úřední hodiny atd.). Příklad ukazuje obrázek (ve spodní části).

937

Platné znění vs. sbírka zákonů

Již od zahájení provozu jsou na portálu zveřejňována „úplná, platná a aktuální“ znění zákonů České republiky. Co to přesně znamená a v čem se to liší třeba od Sbírky zákonů, kterou lze nalézt například na webu ministerstvo vnitra?

Rozdíl je v tom, že ve Sbírce zákonu vycházejí jak jednotlivé zákony, tak i různé novely, které se odkazují na jiné zákonné normy a mění jejich obsah. Teprve promítnutím těchto změn pak vzniká aktuální (a platná) verze příslušného právního předpisu – a to je to, co je vystavené na portálu. V počítačové terminologii by bylo možné přirovnat Sbírku zákonů k místu, kde jsou publikovány jednotlivé „patche“, a portál k místu, kde jsou vystaveny „programy“ již opatřené příslušnými (nejaktuálnějšími) opravami.

Pro přehlednost jsou jednotlivé zákony na portálu veřejné správy zobrazovány „sbalené“ podle jednotlivých paragrafů a uživatel má možnost si podle uvážení kdykoli rozbalit ten paragraf, který ho zajímá (viz obrázek, ukazující živnostenský zákon).

938

Poskytovatelem „úplných, platných a aktuálních“ znění zákonů České republiky je společnost ASPI Publishing. Databáze by měla být průběžně aktualizována v den zveřejnění nového zákona či vyhlášky ve Sbírce zákonů. Vyhledávat lze podle různých kritérií, včetně názvu předpisu, jeho čísla nebo zkratky, čísla Sbírky zákonů a samozřejmě také fulltextově. Použití je samozřejmě zdarma, jako u ostatních služeb portálu.

Evropské směrnice a předpisy, věstníky krajů

Zajímavou užitečnou součástí sekce portálu, věnované zákonům, jsou také dokumenty Evropské unie (EU). Najdete zde například celou Smlouvu o přistoupení k EU, ale kromě ní např. také:

 • evidenci českých pracovních překladů právních předpisů ES a souvisejících dokumentů bez plných textů (tj. kdo co překládá, kde atd.)
 • revidované překlady právních předpisů ES (tj. samotné překlady)
 • přehled závazných termínů pro české překlady právních předpisů ES
 • pokyny pro překlad právních předpisů ES do českého jazyka (metodické pokyny pro překladatele)
 • vybrané rozsudky Evropského soudního dvora (s komentářem)
 • úmluvy Rady Evropy v anglickém znění

Jde o vcelku unikátní sbírku materiálů vztahujících se k EU, která ale není přímou součástí Portálu – jde o část, která je přejímána ze serveru vlády a jeho informačního systému pro aproximaci práva. Díky tomu se také na tyto dokumenty můžete dostat již nyní, i v době, kdy portál je teprve v neveřejném zkušebním provozu (na adrese isap.vlada.cz). Do portálu bude tato část začleněna po našem vstupu do EU.

Naopak přímou součástí portálu jsou již dnes Věstníky všech našich krajů (kromě Prahy). Na jednom místě zde tak můžete nalézt nejrůznější vyhlášky a další předpisy krajů, samozřejmě i s možností fulltextového vyhledávání. Bohužel ale nemůžete vyhledávat „napříč“ věstníky jednotlivých krajů, vždy si musíte vybrat jeden konkrétní.

Životní situace

Další základní sekcí portálu jsou Životní situace. O co jde? O obdobnou myšlenku, s jakou již dříve přišlo ministerstvo vnitra v rámci svého projektu Úřad není labyrint: dopředu připravit konkrétní a podrobný návod na to, jak se má člověk zachovat v určité životní situaci, například při ztrátě osobních dokladů, uzavírání manželství apod. Na Portálu veřejné správy jsou takto „popsány“ životní situace z různých oblastí, včetně kultury, vzdělávání, zdraví, bydlení, přírody, rodiny atd. V menším rozsahu jsou pak zpracovány „životní situace“ i pro podnikatele.

BRAND

939

I pro sekci „životních situací“ samozřejmě platí, že jde jen o počáteční stav a že další informační obsah bude dále přibývat. Autoři portálu počítají i s tím, že podněty k dalšímu rozšiřování informačního obsahu a služeb (třeba právě životních situací) budou moci podávat i občané. Proto jsou na portálu připraveny mechanismy (formuláře) pro podávání takovýchto podnětů a reakcí uživatelů.

Co se chystá

Až skončí jednoměsíční zkušební provoz, určený hlavně k ověření informačního obsahu a převzetí jeho gesce, bude do konce roku probíhat již plně veřejná první etapa fungování portálu. Na přelomu roku 2004 by měla být zahájena druhá etapa, pro kterou se počítá s následujícím rozšířením obsahu a služeb portálu:

 • Doplnění katalogu životních situací, včetně možnosti stažení některých úředních formulářů.
 • Vzory vybraných smluv a podání.
 • Další dálkově přístupnou agendu v sekci Podání.
 • Bezplatný náhled na informace z katastru nemovitostí.
 • Přístup k organizační struktuře jednotlivých úřadů.
 • Doplnění adresáře o mapové služby – úřady budou zobrazeny na mapě.
 • Sekce informací pro zahraniční návštěvníky (anglicky).
 • Rozšíření přímo oslovovaných skupin na profesním základě.

Považujete Portál veřejné správy za účelný a potřebný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).