Hlavní navigace

Co je a co umí satelitní systém DiSEqC?

14. 5. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Omlouvám se těm profesionálně erudovaným čtenářům DigiZone.cz, kterým tento článek nepřinese žádné nové informace, protože satelitní systém DiSEqC detailně znají. Domnívám se však, že existuje početná skupina čtenářů, kteří mají ve svém satelitním přijímači tento systém zabudován (a dokonce ho i využívají), ale o jeho vlastnostech a možnostech toho možná příliš mnoho nevědí.

Kde ho najdeme a k čemu slouží

Systém (také protokol) DiSEqC (Digital Satelite Equipment Control) je volný průmyslový standard vyvinutý původně firmou Philips a v konečné formě specifikovaný společností Eutelsat. Představuje digitální inovaci původních analogových povelových systémů. Dnes je jím vybaven prakticky každý satelitní přijímač. Je určen pro digitální řízení funkcí všech periferních zařízení satelitního přijímače po koaxiálním napáječi, kterým se přenáší k vnitřní jednotce přijímané signály v prvním mezifrekvenčním pásmu. Periférie představují především vnější jednotka (zvaná LNB – Low Noise Block nebo LNC – Low Noise Converter), ale také např. multiplexer v SMATV systémech (Satelite Master Antenna Television), motor pro nastavování polohy antény (jsou pro něj používány různé názvy – např. pozicionér, polarmount aj).

Jde o vysoce sofistikovaný systém umožňující průběžné zdokonalování a implementaci dalších funkcí. Dnes je k dispozici již třetí generační úroveň s tím, že funkce vyšších úrovní jsou vždy zpětně kompatibilní. Architektura tohoto systému je typu Single Master – Multi Slave – tj. jeden satelitní přijímač (Master) může řídit více periferních zařízení (Slave). Pro zachování kompatibility se staršími periferními zařízeními musí systém DiSEqC generovat i původní analogové povely. Pokud periferní zařízení umí dekódovat platný povel DiSEqC, jsou analogové povely dále ignorovány.

Zopakujme pro úplnost, jak funguje původní analogové řízení funkcí periferních zařízení satelitního přijímače. Pro přepínání polarizace se užívá změna stejnosměrného napájecího napětí – pro vertikální polarizaci (V) napětí cca 13 V, pro horizontální (H) cca 17 V s povolenou tolerancí ±1 V. K přepínání kmitočtového pásma se užívá harmonický (nebo obdélníkový) signál o kmitočtu cca 22 kHz, který je superponován ke stejnosměrnému napájecímu napětí. Pro přepnutí do horního kmitočtového pásma Ku (11,7–12,5 GHz) je tento signál aktivní (vysílán), pro přepnutí do dolního pásma (10,7–11,7 GHz) je vypnut. Přepnutí satelitní pozice (např. signálů ze dvou antén) se uskutečňuje pomocí signálu zvaného Tone Burst. Pro přepnutí příjmu z pozice A se vysílá signál 22 kHz nepřetržitě po dobu 12,5 ms. Pro přepnutí příjmu z pozice B se vysílá tento signál po stejnou dobu přerušovaně ve formě 9 bitů logické 1 signálu DiSEqC (bude popsáno dále).

Základní struktura protokolu a signálu DiSEqC

V rámci tohoto článku mohou být zmíněny pouze základní informace o funkci tohoto relativně složitého systému. Detailní informace lze najít např. v pramenech [1] a [2].

Signál DiSEqC využívá časové klíčování 22 kHz signálu používaného již v analogových povelových systémech. Logickou 0 představuje jeho úsek dlouhý cca 1 ms (cca 22 period) a následná prodleva 0,5 ms. Logickou 1 představuje úsek téhož signálu dlouhý 0,5 ms s následnou prodlevou 1 ms (viz obr. 1).

Systém DiSEqC - 1

Obr.1: Časový průběh logické 0 a 1 signálu DiSEqC

Příkaz DiSEqC pro periferní zařízení (Slave) ze satelitního přijímače (Master) obsahuje obvykle 3 a 4 (v případě potřeby i více) informační byty ošetřené paritními bity P (obr.2a). Odpověď periferního zařízení (je-li vyžadována) má formát dle obr. 2b.

Systém DiSEqC - 2

Obr.2: Formát zprávy DiSEqC: a) příkaz přijímače Master, b) odpověď periferního zařízení (Slave)

V první úrovni DiSEqC 1.0 je komunikace pouze jednosměrná (od přijímače k perifernímu zařízení). Umožňuje generovat čtyři základní typy přepínání periferního zařízení (Option, Position, Band a Polarisation), které však nemůže odeslat odpověď. Od úrovně 2.0 a vyšších je komunikace již obousměrná (duplexní). Umožňuje přenos a vyhodnocení zpětné odezvy periferie (Slave) Ta potvrzuje přijetí příkazů a odesílá konfigurační údaje pro přijímač (Master). Přijímač umožňuje realizovat i další univerzální přepínací kriteria.

  • Počáteční byt – slouží k synchronizaci, identifikaci směru přenosu a obsahuje další informace – např. v případě příkazu žádost o potvrzení, příp. opakování odpovědi apod.
  • Adresový byt – první čtyři bity udávají skupinu periferních zařízení (např. LNB, polarizátory, pozicionéry, spínače a multiplexery, případně jiná zařízení, jejich funkci může definovat uživatel aj. Druhé čtyři bity potom definují variace v rámci dané skupiny.
  • Příkazový byt – obsahuje vlastní příkazy k vykonání určité funkce periferie. K vykonání některých příkazů je třeba použití i dalších datových bytů (5. nebo i 6.) Příkazů je velký počet a jejich výčet se vymyká z rozsahu tohoto článku. Jsou závislé na typu komunikace (jedno- směrná nebo obousměrná). Jako ukázku lze uvést např. příkazy pro provedení funkcí: restart periferie, zapnutí napájení, nastavení polarizace, satelitní pozice, kmitočtového pásma, načtení aktuální stavu přepínání, konfiguračního registru apod. Detailní údaje lze najít např. v [1]. Množina (knihovna) příkazů obsahuje i příkazy pro nové funkce, které periferní zařízení současných satelitních přijímačů dosud neumí provádět. I z toho je patrné, že systém a protokol DiSEqC jsou velice flexibilní a funkčně téměř libovolně rozšiřitelné.

V rámci dat přenášených zpět z periferie do přijímače se vyskytují tři druhy informačních bytů:

  • Stavový byte – odpověď periferie na příkaz k odeslání obsahu stavového registru. Nese informace o napájení, použitém resetování, pohotovostním režimu apod.
  • Konfigurační byte – vyžádaná informace o periferním zařízení a jeho technických možnostech – např. zda může: přijímat digitální řídicí signál, být přepnuto do pohotovostního režimu, být napájeno z externího zdroje, spínat signály apod. Přepínací byte – vyžádaná informace o tom, co může dotázaná periferní zařízení přepínat, jaké jsou předefinované stavy a aktuální nastavení přepnutí.

Většinu těchto informací může pak satelitní přijímač nějakou formou uživateli obrazit.

Přenos signálu DiSEqC

V úvodu bylo uvedeno, že z důvodu zachování kompatibility systém DiSEqC generuje jak digitální, tak i původní analogové povely. Obr. 3 ukazuje ve zjednodušené formě příklad časového průběhu digitálních i analogových povelových signálů generovaných satelitním přijímačem vybaveném systémem DiSEqC. Z průběhu na obr. 3 je patrné, že přenos signálu

Systém DiSEqC - 3

Obr.3: Zjednodušený časový průběh signálu DiSEqC se současnou generaci analogových povelů

DiSEqC začíná přerušením signálu 22 kHz (pokud je aktivní). Nezávisle na tomto přerušení se může změnit i napájecí napětí, je-li potřeba změnit polarizaci (na obr. 3 je znázorněna změna polarizace H → V ). Po nejméně 15 ms dlouhé pauze následuje vysílání vlastní zprávy DiSEqC. Následná pauza musí trvat opět nejméně 15 ms – v případě systémů úrovně 2.0 a vyšších musí být delší (až 200 ms), aby periferní zařízení mělo možnost odeslat vyžádanou odpověď před případným signálem Tone Burst, je-li žádáno přepnutí satelitní pozice (v příkladu na obr.3 jde o přepnutí na příjem z pozice A). Po další pauze alespoň 15 ms je v příkladu na obr. 3 opět aktivován signál 22 kHz, protože je vyžadován příjem v horním kmitočtovém pásmu.

Co říci závěrem?

Systém DiSEqC představuje vysoce sofistikované řešení problému řízení početných a rozmanitých periferních zařízení i velmi složitých satelitních přijímacích stanic. Byl navržen tak, aby jeho aplikace v satelitních přijímačích byla relativně snadná a levná. Flexibilita tohoto systému umožňuje jeho průběžné doplňování a rozšiřování v závislosti na předpokládaném technickém rozvoji odpovídajícího hardware. To vše je, alespoň podle mého názoru, zárukou, že tento povelový systém setrvá v praktickém použití velmi dlouhou dobu. Napadá mne, pro někoho možná poněkud násilné srovnání, že obdobnými vlastnostmi a jasnozřivostí svých tvůrců byl obdařen v minulém století např. televizní alfanumerický textový systém Teletext.

ICTZ23

Literatura pro další informace


[1] DiSEqC. Mascom s.r.o. http://www.mas­com.cz/diseqc

[2] http://www.eu­telsat.org

Autor působí v Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Používáte na svém satelitním přijímači systém DiSEqC?

Autor článku

Autor je zaměstnancem Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně...