Hlavní navigace

ČTÚ nařídil T-Mobilu snížit cenu dat. Může jít o přelomové řešení sporu virtuála s velkým operátorem

27. 4. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Novátorský výklad práva, který rozhýbe český trh s mobilními daty, nebo právní nesmysl? Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal zajímavé rozhodnutí.

T-Mobile se nechová poctivě a musí ve smlouvě s virtuálním operátorem snížit velkoobchodní cenu za mobilní data o 41 %. Tak zní zatím nepravomocné rozhodnutí předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Hany Továrkové ve sporu společnosti Český bezdrát a T-Mobile. Pokud verdikt potvrdí i Rada ČTÚ a obstojí při případném soudním přezkumu, může na český trh přinést zásadní zvrat.

Český bezdrát si na T-Mobile stěžoval kvůli tomu, že s ním síťový operátor odmítal uzavřít dodatek ke vzájemné smlouvě z roku 2015. Virtuální operátor v něm požadoval snížení velkoobchodní ceny dat. Argumentoval tím, že podmínky, které mu T-Mobile nabízí, mu nedávají možnost mobilní datové služby nabízet. 

Zatímco velkoobchodní cena dat zůstala v podstatě na úrovni roku 2015, T-Mobile sám od té doby podstatně zvýšil množství dat poskytované v tarifech zákazníkům a snížil maloobchodní ceny svých služeb. Virtuální operátor mu tak podle stížnosti svými cenami nemůže konkurovat, protože maloobchodní ceny T-Mobilu jsou nižší než ty velkoobchodní, které účtuje Českému bezdrátu.

„Podle názoru navrhovatele (Český bezdrát – pozn. redakce) poklesla průměrná jednotková cena za 1 MB dat na maloobchodním trhu odpůrce (T-Mobile – pozn. redakce) o 55 %, přičemž ve vztahu k navrhovateli odpůrce snížil průměrné velkoobchodní ceny za 1 MB dat pouze jednou, a to o 10 %, počítáno váženým průměrem, resp. o cca 14 % při průměru aritmetickém. Rozdíl v úrovni cen mobilních dat na trhu maloobchodním a na trhu velkoobchodním tak tvoří ve vztahu navrhovatele a odpůrce markantních 41–45 %,“ píše ČTÚ ve zdůvodnění rozhodnutí, které má Lupa k dispozici.

Spor se táhne od prosince 2019, kdy se Český bezdrát po neúspěšných vyjednáváních s T-Mobilem obrátil s žádostí o řešení na ČTÚ. Úřad nejdříve rozhodnout odmítl s tím, že obě strany sporu ještě nevyužily všechny možnosti, jak by se mohly domluvit samy. Když žádná dohoda nepadla ani za další čtyři měsíce, obrátil se Český bezdrát znovu na ČTÚ, který zahájil správní řízení. T-Mobile se proti němu bránil prohlášením, že úřad nemůže rozhodovat o ceně a že vůbec nemá zákonnou pravomoc v tomto sporu rozhodovat.

Předsedkyně Rady ČTÚ následně na konci letošního března případ rozhodla. Použila při tom nečekanou právní argumentaci.

Kdy může ČTÚ regulovat ceny

V odůvodnění nejprve připustila, že ČTÚ může podle zákona o elektronických komunikacích ZEK) ceny regulovat jen ve dvou případech: u tzv. univerzální služby nebo u služeb poskytovaných tzv. podnikem s významnou tržní silou. Jenže T-Mobile takovým podnikem v Česku zatím uznán nebyl. Na analýze velkoobchodního trhu s mobilními daty ČTÚ už několik let pracuje, zatím ji ale nedotáhl do konce (je potřeba řada náležitostí, včetně například notifikace Evropskou komisí).

Úřad ovšem uznal, že vývoj velkoobchodních a maloobchodních cen dat T-Mobilu nedává virtuálnímu operátorovi prostor pro podnikání: „… dojde-li u odpůrce v průběhu několika let k poklesu maloobchodních cen o 55 % a velkoobchodních cen jen o 25 %, pak z logiky věci plyne, že maloobchodní nabídky a datové tarify velkoobchodního partnera odpůrce nejsou replikovatelné v cenové úrovni maloobchodních cen odpůrce. Za stávajících velkoobchodních cenových podmínek není podnikání velkoobchodního partnera odpůrce na maloobchodním trhu udržitelné,“ konstatoval. Malý operátor se tak podle rozhodnutí stal konkurence neschopným a v konečném důsledku mu hrozí znemožnění podnikání.

Protože ale T-Mobile není oficiálně podnikem s významnou tržní silou, úřad mu podle zákona o elektronických komunikacích nemůže změnu velkoobchodních cen nařídit. A tady přichází ona překvapivá část verdiktu.

Nepoctivé chování

Předsedkyně totiž nakonec rozhodla podle zákona o elektronických komunikacích, ale na základě úplně jiného zákona – občanského zákoníku. „Přesto, že smlouva o propojení je jako smluvní typ upravena v zákoně o elektronických komunikacích, vztahují se na ni i obecná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Správní orgán, který rozhoduje soukromoprávní spor o povinnosti osoby vykonávající komunikační činnosti podle zákona o elektronických komunikacích, musí v daném sporu posoudit i obecné otázky občanského práva,“ argumentuje předsedkyně.

T-Mobile se podle ní nechoval poctivě, jak občanský zákoník každému v obchodním styku ukládá. Klíčový odstavec rozhodnutí si ocitujme celý:

Správní orgán má za prokázané, že odpůrce odmítl na navrhovatelův návrh na snížení velkoobchodních cen, dosud účtovaných navrhovateli podle smlouvy o propojení ve znění ke dni 1. 5. 2016, jakkoliv přistoupit a narovnat tak zjevnou překážku pro konkurenceschopné a profitabilní působení navrhovatele na maloobchodním trhu mobilních dat. Podle § 6 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má každý povinnost jednat v právním styku poctivě. Podle § 2 odst. 2 občanského zákoníku nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu a nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu. Z výše uvedeného je zjevné, že odpůrcovo trvání na velkoobchodních cenách, účtovaných navrhovateli za mobilní data, v cenové úrovni účinné ke dni 1. 5. 2016, které navrhovateli v současné době neumožňují na maloobchodním trhu mobilních dat replikovat nabídky pro své zákazníky, být konkurenceschopným soutěžitelem a vytvářet zisk, nadto v situaci, kdy odpůrce je přímým konkurentem navrhovatele na maloobchodním trhu, není ze strany odpůrce poctivé.

Občanský zákoník je velmi obecná norma upravující řadu vztahů v soukromém právu. Při rozhodování sporů mezi operátory se obvykle nevyužívá. Předsedkyně nicméně ve svém rozhodnutí říká, že pokud někdo těží ze své nepoctivosti, což zákoník zakazuje, je potřeba takovou nepoctivost napravit.

„Ve světle výše uvedeného správní orgán dospěl k závěru, že kdyby nevyhověl návrhu navrhovatele na snížení velkoobchodních cen podle smlouvy o propojení, poskytl by odpůrci konkurenční výhodu nad navrhovatelem a navrhovatele by poškodil,“ stojí v rozhodnutí.

Co na to T-Mobile

T-Mobile s verdiktem nesouhlasí. „Rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu v tuto chvíli hodnotíme jako v přímém rozporu s regulačním rámcem a podali jsme proti němu rozklad. Dle právního názoru Roberta Nerudy z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, která T-Mobile zastupuje, je toto rozhodnutí nicotné, tudíž by se na něj mělo pohlížet, jako by vůbec neexistovalo. Úřad zjevně překročil své pravomoci a tímto rozhodnutím se obchází unijní regulační rámec,“ napsal Lupě operátor ve svém vyjádření.

„Obecně však chceme poznamenat, že spor je veden pouze s minoritním velkoobchodním obchodním partnerem. Společnost Český bezdrát historicky zvolila z našeho portfolia služeb řešení, které je v dnešní tržní situaci, kdy výrazně roste poptávka po datové spotřebě a dramaticky klesá cena dat, zastaralé,“ dodává operátor.

„Společnost T-Mobile je vždy otevřena spolupráci, která přináší oběma stranám obchodní smysl. Našim velkoobchodním partnerům, se kterými se obchodní spolupráce dlouhodobě úspěšně rozvíjí, nabízíme širokou bázi velkoobchodních řešení, která jejich obchodní úspěchy nadále podporují. Tyto produkty, dle našeho názoru lépe odpovídající tržnímu vývoji, se společnost Český bezdrát však zatím nerozhodla využít,“ říká manažer velkoobchodních vztahů v T-Mobile CZ Pavel Henke.

Nestandardní řešení

Případ ještě není u konce. T-Mobile proti rozhodnutí podal tzv. dovolání, takže o sporu teď bude rozhodovat Rada ČTÚ. Případně je samozřejmě možné, že nakonec skončí správní žalobou některého z účastníků.

Pokud by úřad výše popsaný právní postup obhájil, mohlo by to znamenat skutečný průlom ve sporech virtuálních operátorů se síťovými hráči. ČTÚ už by nemusel dlouhá léta čekat na vypracování analýzy trhu, ale mohl by rozhodovat rychle, podle občanského zákoníku. Jenže v tom může být nakonec háček.

Lupou oslovení právníci si nejsou jistí, zda má argumentace předsedkyně šanci na úspěch. „Není to standardní. Rozhodnutí podobných sporů bývá založeno čistě na zákonu o elektronických komunikacích,“ říká expert na telekomunikační právo Tomáš Nielsen z advokátní kanceláře Nielsen Legal. „Toto rozhodnutí ale nemusí být špatné, popisovaný princip v právu existuje a platí. Pokud by případ nakonec došel ke správnímu soudu, nejspíš by musel rozhodnout o tom, zda ČTÚ nepřekročil své pravomoci, když nerozhodl podle ZEK, ale podle občanského zákoníku. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne,“ dodává.

Hana Gawlasová z advokátní kanceláře Squire Patton Boggs je ale přesvědčena, že postup předsedkyně Rady ČTÚ neobstojí. „ČTÚ může rozhodovat pouze o sporech, které mu výslovně svěřuje ZEK, a pouze způsobem, který přesně vymezuje ZEK. Zásady soukromého práva nelze tímto způsobem aplikovat při rozhodování v rámci sektorové regulace. Rozhodnutí ve sporu mezi Českým bezdrátem a T-Mobile pravidla v ZEKu stanovená obchází a snaží se je suplovat aplikací jiného předpisu, zřejmě se spoléhajíc na skutečnost, že občanský zákoník je natolik ‚základní‘ právní předpis, že to ČTÚ ‚vyjde‘,“ říká.

ebf 24 - tip duben

„ČTÚ v předmětném rozhodnutí nepostupoval podle ustanovení ZEKu, resp. zčásti postupoval a konstatoval, že na předmětném trhu nebyla ukončena analýza relevantního trhu a T-Mobilu nemohla být uložena povinnost vyhovět požadavkům navrhovatele, neboť nebyl dosud určen jako podnik s významnou tržní silou. Od tohoto okamžiku se v rozhodnutí ČTÚ snaží v rozhodnutí suplovat jednak obecný soud (příslušný k rozhodnutí sporů jiných než těch výslovně svěřených ČTÚ) a v některých částech také soutěžní úřad – ÚOHS, v obou případech nezákonným způsobem. Ve chvíli, kdy mu ZEK neumožňuje ve sporu rozhodnout ve prospěch navrhovatele, ČTÚ ‚ukročí‘ stranou a pokouší se aplikovat na spor obecné zásady občanského právo způsobem, který je právní úpravou nepovolený, tj. nezákonný. Rozhodnutí je pokus o silový, nepředvídatelný, netransparentní a nezákonný postup při regulaci elektronických komunikací,“ dodává.

Bude zajímavé sledovat, jak se ke sporu postaví Rada ČTÚ, které teď přistál na stole. Nebo jak dopadne případný soud.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Najdete mě na Twitteru nebo na LinkedIn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).