Hlavní navigace

Fórum pro dial-up: jak pokračují jednání?

9. 12. 2002
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Ani Český Telecom, ani alternativní operátoři a ISP dosud konkrétně nezareagovali na požadavky platformy ZUI (mj. na požadavek 24hodinového paušálu). V reakci na Českým Telecomem navržené obchodní modely ZUI souhlasí s rozděleným zpoplatněním jen u čistého paušálu a navíc za předpokladu, že první složka ceny bude regulována.

Stalo se už malou tradicí, že počátkem týdne referuji zde na Lupě o tom, jak předchozí pátek probíhalo jednání Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet (v článcích „Buď sbohem, paušále!“, I, II a III.). Tentokráte jsem ale váhal, zda vůbec něco napsat, protože poslední jednání bylo na můj vkus velmi málo obsažné. Zabralo sice opět celé dopoledne, ale moc se toho nevyřešilo. Kdyby se sešli zástupci jednajících stran, vzájemně si předali hotové materiály a zase se rozešli, vyšlo by to skoro nastejno. Ale něco málo se přeci jen probralo.

Jaká byla reakce na požadavky ZUI?

Minulý týden jsem zde (v článku „Jaký paušál?“) popisoval požadavky, které vznesla platforma ZUI (Zástupci uživatelů Internetu). Jen pro připomenutí, byl tam i „24-hodinový paušál“ na dial-upu i na ISDN, v ceně 600,– Kč měsíčně (myšleno: nad poplatek za telefonní stanici jako takovou), a s možností stejných technických opatření jako v zahraničí pro regulaci zátěže (například odpojování po určité době souvislého připojení). Zde na Lupě se nad těmito požadavky strhla docela bouřlivá diskuse (což je dobře), a tak jsem byl o to více zvědav, jak na to v pátek zareagují další dvě strany, jednající na Fóru. Tedy Český Telecom a AO/ISP (alternativní operátoři a provideři). Dokonce to měli i v zápisu z předmětného jednání, kde stálo „Prosím jednotlivé strany o připomínky písemnou formou“. Nestalo se, ani jedna strana žádné připomínky v písemné formě nedodala.

Jistý zárodek stanoviska zazněl alespoň v diskusi ze strany, odkud jinak zaznívá hlas Telecomu. Jelikož ale dotyčný explicitně zdůrazňoval, že právě mluví jen za sebe a ne za Telecom, raději zde ocituji obdobně laděné stanovisko od jednoho z tiskových mluvčí ČTc (který snad má mandát se vyjadřovat jménem Telecomu :-). Ve Finančních novinách se již minulou středu objevilo:

Český Telecom se podle Vlastimila Sršně z tiskového oddělení k cenovému požadavku spotřebitelů zatím nemůže vyjádřit. V rámci fóra při ČTÚ se totiž teprve hledá nový model připojení k internetu prostřednictvím telefonní linky. Není tedy zřejmé technické řešení, od kterého se může cena odvíjet.

Odkaz na ponechání reakce do ekonomického jednání má svou logiku. Na druhou stranu skýtá potenciální nebezpečí toho, že již technická část jednání uzavře dveře před 24-hodinovým paušálem, když konstatuje že nepřipadá v úvahu, a v ekonomické části se o něm již ani nebude jednat (s poukazem na neexistenci technického řešení, které by jej umožnilo). Dovolím si v této souvislosti připomenout následující stanovisko Telecomu:

Lze konstatovat, že žádné z technických řešení navrhované ČTc nevylučuje možnost paušálního způsobu zpoplatnění koncových uživatelů, ale síť ČTc není dimenzována pro obecný celodenní, resp. celoměsíční neomezený paušál bez ohledu na to, jak bude směrování dial-up provozu v síti ČTc zajištěno. Podle vytížení sítě může ČTc nabídnout částečné paušály, a to buď pro víkendy či noční hodiny, v žádném případě by se však kvůli kapacitním omezením nemohlo jednat o neomezené paušály, ale o paušály s maximálním počtem předplacených minut, po jejichž překročení by následovala minutová tarifikace.

Zástupci uživatelů chtějí rozporovat

Platforma ZUI hodlá rozporovat technický dokument, finalizovaný v rámci technické komise, zejména kvůli tomu aby se pomyslná vrátka ke 24-hodinovému paušálu neuzavřela.

Konkrétním předmětem rozporu pak je ta část technického dokumentu, ve které se mluví o tom, že stávající síť Telecomu by v případě významnějšího nárůstu dial-upového provozu neunesla větší zátěž a došlo by k jejímu přetížení a zhoršení kvality poskytovaných služeb. Protiargumentem ZUI je to, že Telecom nekvantifikoval toto své tvrzení (neřekl, do jaké míry je jeho síť vytížena dnes, jaké očekává zvýšení internetového provozu, co by jeho síť ještě snesla a co již ne atd.). Místo toho Telecom rovnou předkládá dva možné přístupy k řešení problému dimenzace své sítě:

  • kapacitní rozšíření a snížení počtu připojených účastníků v účastnických blocích
  • nastavení vhodné topologie bodů přístupu (PoP), resp. propojení (POI) v PSTN síti pro provoz do sítě Internet

První z variant je jakýsi „přístup hrubou silou“, neboli další investování do hlasové sítě a prosté „zprůchodňování“ úzkých hrdel. Druhá varianta je smysluplnější a koncepčně správnější. Spočívá v tom, že internetový provoz se co nejdříve odbočí z hlasové sítě (nejlépe hned na místní ústředně) a také co nejdříve převede do datové podoby. Stále však je investičně značně náročná.

ZUI však hodlá rozporovat také skutečnost, že se v rámci hledání technických řešení nevzala v úvahu další možnost, úspěšně používaná v zahraničí. Jde právě o možnost odpojování uživatelů po určité době souvislého připojení – což sice není z pohledu koncových uživatelů ideální řešení, ale na druhé straně to nevyžaduje žádné extrémní dodatečné náklady, je to aplikovatelné poměrně rychle, umožňuje to efektivněji využít stávající infrastrukturu a zmírnit tlaky na její (velmi drahé) posilování. U nás ale nevíme ani to, co by naše infrastruktura ještě snesla a co už ne, co by jí hrozilo atd. Stejně tak chybí dostatečně schůdná „úniková cesta“ pro ty, kterým by pravidelné odpojování vadilo a potřebují být souvisle připojeni delší dobu – například cenově dostupné připojení přes ADSL.

Proto také dalším předmětem kritiky ze strany ZUI je omezený mandát celého Fóra, jen na otázky dial-upu. Pokud se totiž celý problém s očekávaným nárůstem uživatelů a důsledky pro síť Telecomu řeší bez předpokladu existence „únikové cesty“, pak toto řešení nutně bude vypadat jinak než v případě, že by takováto úniková cesta existovala. Dosavadní apel na ČTÚ ohledně rozšíření mandátu zůstal dosud bez odezvy. Stejně tak se dosud neprojevili zástupci regulátora, kteří se účastní všech jednání Fóra.

Reakce na obchodní modely ČTc

Minulou středu, v dosud posledním (třetím) článku „Buď sbohem, paušále – III“, jsem popisoval tři obchodní modely, které Telecom prezentoval jako svou výchozí představu pro jednání ekonomické komise. Na jednání Fóra minulý pátek se k nim vyjádřila platforma ZUI, a to následovně:

  • s Originačním modelem ve variantě 1 (tj. přes volbu operátora, kdy celý účet za internetové služby předkládá uživateli alternativní operátor) nemá ZUI problémy
  • s Terminačním modelem (tj. stávajícím modelem „Internetu zdarma“) ZUI také souhlasí
  • pokud jde o Originační model ve variantě 2 (tj. rozdělené platby a transport dat skrz telefonní síť a za internetové služby, jak jej chtěl Telecom zavést pro svůj Internet Plus), s ním již ZUI určité problémy má.

ZUI se u tohoto modelu obává komplikovanosti rozděleného účtu pro koncového zákazníka. Například toho, že pokud v něm budou obsaženy nějaké minutové poplatky, mohou být pravidla jejich placení různá a nekonzistentní (na jedné straně se může účtovat po sekundách od začátku, na druhé straně po minutách od druhé minuty, přičemž první dvě se platí vždy celé apod.). Podobně komplikované to může být i v případě čerpání různých „dílčích“ paušálů (tj. takových, které jsou nějak omezeny). Proto ZUI souhlasí s rozděleným účtováním jen tam, kde obě složky ceny budou fixní a nebudou obsahovat žádné minutové poplatky (což je podstata 24-hodinového poplatku v podání ZUI).

Kromě toho ale má ZUI ještě jeden další požadavek. Ten souvisí se skutečností, že při rozděleném zpoplatnění by první složka odpovídala ceně „za přístup“, neboli za transport skrz telefonní síť ČTc, kde není konkurence. Naopak druhá složka by odpovídala ceně za internetové služby – a zde již je poměrně ostrá konkurence. Proto ZUI požaduje, aby první složka byla určována regulátorem (tj. regulována), a ne ponechána na uvážení Českého Telecomu (a naopak druhá složka byla neregulovaná).

Představitelé alternativních operátorů a ISP mají na tento konkrétní obchodní model odlišný názor – považují jej za fixaci monopolu ČTc na část přístupu a požadují model zcela vypustit. Alternativní operátoři dále argumentovali tím, že princip rozdělených cen byl ČTÚ zamítnut jeho verdikty z počátku října. To byl docela zajímavý moment, protože zástupci Telecomu naopak vyjádřili názor, že verdikty regulátora nejsou pro jednání až tak relevantní, neboť se vztahují ke starým modelům a předmětem Fóra je hledání modelů nových.

KL22 hlasovani

Celkově ale zástupci Telecomu odmítli reagovat na vznesené připomínky k jimi navrženým obchodním modelům, protože „bez předchozí interní přípravy nemají mandát činit závěry na jednání projektových týmů“. To znamená pokračování příště, neboli až za týden. A to se ještě vůbec nemluvilo o konkrétních cenách! Dnes už je tedy celkem jasné, že na Nový rok 2003 se s novými modely vytáčeného Internetu, a především pak s novými cenami (a také paušály) ještě nesetkáme. Pokud vše půjde dál stejným tempem, načekáme se ještě dost a dost. Již dnes je přitom téměř jisté, že na Fóru nedojde k úplnému konsensu, ale že výstupem bude „tabulka rozporů“, kterou bude následně řešit Řídící výbor Fóra.

Nejbližší další událostí, která se týká dění kolem Fóra, je tisková konference platformy ZUI (Zástupci uživatelů Internetu), která se koná dnes odpoledne.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.