Hlavní navigace

Klepni pravym, dědo

25. 2. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Nečekat na státní podporu a pustit se do stírání rozdílů v počítačové gramotnosti se rozhodli jihlavští radní a dali vzniknout projektu Internet pro seniory. Každému seniorovi byl přidělen osobní asistent a vzdělávání probíhalo formou e-learningu. Během několika týdnů se 50 seniorů naučilo ovládat operační systém a textový a tabulkový editor.

Zatímco už téměř měsíc běží vládní projekt na podporu počítačové gramotnosti a je ještě poměrně brzy hodnotit, podívali jsme se na záležitost podobnou, kterou realizuje statutární město Jihlava. Cílem jihlavského projektu Internet pro Seniory je vyrovnat hendikep dříve narozených spoluobčanů, kteří se s počítači nesetkávají ani ve škole ani v zaměstnání a nevědí obvykle v čem by jim počítače nebo Internet mohl pomoci.

Projekt, který starosta Jihlavy Vratislav Výborný považuje za jeden z nejlepších svého volebního období, běží od loňského podzimu a je určen občanům od 58 let. V několika kurzech se frekventanti mají naučit zkladní práci s operačním systémem Windows a mohou pokračovat kurzy zaměřenými na zvládnutí Wordu a Excelu. Výuka je vedena zajímavým způsobem, kdy jsou seniorům přiděleni osobní asistenti, kteří se rekrutují z dětí navštěvujících jihlavský dům dětí a mládeže. Děti se projektu zúčastňují dobrovolně a odměnou jim jsou volné hodiny pro práci s Internetem.

Při osobním přístupu se senioři nebojí i několikrát zeptat na stejný problém, zatímco ve větším studijním kolektivu, v jakém jsou vedeny například vládou dotované kurzy, se lidé cítí trapně, pokud něco nepochopí hned napoprvé. Děti mívají základní problematiku práce s počítačem zvládnutou dobře už samy, ale přesto jim je před svojí „gerontogogickou“ praxí projdou didaktickým minimem, které jim posléze kontakt se seniory usnadňuje.

Jihlava má s odstraňováním digital divide poměrně dobré zkušenosti již z loňské akce, která byla naopak zaměřena na školou povinné děti, které soutěžily o počítač s připojením na Internet. Když se Jihlavští na podzim pustili do počítačové osvěty z druhé strany, považovali Internet pro seniory jen za pilotní projekt, na nějž posléze navážou další aktivity. Vratislav Výborný k tomu říká: „Tím, že originální metodou výuky začínáme u nejstarší generace, chceme dokázat, že zvládnout počítač se může naučit každý, kdo o to projeví zájem.“

Originální metodou výuky je asistované samostudium založené na e-learningu. Kurzy jsou postaveny na platformě Oracle iLearning, pro kterou radnice zakoupila pro letošek 200 licencí na serveru v USA. Zpracováním kurzů byl pověřen místní webintegrator Oxygen Solutions. Do projektu radnice na podzim investovala 650 tisíc korun na rozběh programu, vybavení a nakoupení prvních licencí. Počítá s tím, že další investice přijdou z řad firem, pro které se frekventanti kurzů mohou stát potenciálními klienty, protože počítač obvykle nevlastní.

Kurzy dosud prošlo asi 50 seniorů a v současné době pokračují dalším během, ve kterém se mohou přihlásit noví frekventanti a ti pokročilí mohou pokračovat ve zdokonalování ve Wordu a Excelu. Vedle snižování digital divide u starší generace občanů má Internet pro seniory jeden pozitivní vedlejší efekt. Zatímco senioři se zajímají o dění ve městě a informace z radnice, ale neumějí si je najít na Internetu, děti z DDM jsou na tom přesně obráceně. Když se během kurzů děti snažily pomoci seniorům ve hledání informací, které je zajímají, dozvěděly se i samy něco o fungování územní samosprávy.

KL22 hlasovani

Protože má město od seniorů kladné reakce, uvažuje, že by metodu e-learningu mohlo využít i v dalších vzdělávacích programech. Ty už by nemusely být zaměřeny na informační technologie, ale mohly by odpovídat potřebám jihlavských občanů. Senioři mají například zvláštní zájem o kurzy týkající se zdraví a zdravovědy. Vzhledem k tomu, že e-learning se osvědčil, mohli by další kurzy probíhat i distančně mimo DDM.

Digital Divide
Označení digital divide (digitální rozdělení společnosti) se objevuje současně s rozvojem moderních informačních a komunikačních technologií. Digital divide je označován za nechtěný produkt pokroku a všeobecně se soudí, že bude mít neblahý vliv na prohlubování společenských rozdílů mezi obyvateli. Digital divide posiluje rozdíly ve vzdělání, rasové, národnostní a pohlavní diskriminaci, rozdíly mezi zdravou populací a osobami se specifickými potřebami, jakož i rozdíly mezi zaměstnanci, kvalifikací a konkurenceschop­ností na pracovním trhu.

Z obecné perspektivy na osobní úrovni rozdíly ve společnosti tkví v nedostatečném vybavení domácností počítači a špatném osvojení služeb Internetu. Na technologické úrovni vzniká digital divide vlivem špatné přístupnosti (bezbariérovosti) a přizpůsobivosti technologií a technologiím, zvláště pak nedostupností potřebné telekomunikační infrastruktury vlivem monopolních dodavatelů.

Tento článek vznikl ve spolupráci s First Tuesday.

Kdo naučil vaše rodiče pracovat s emailem?

Autor článku

Autor se zabývá výkonovým marketingem na internetu. Pracoval pro Advertures, Dobrý web a Outrider. Martin byl dříve redaktorem Lupy a dalších periodik o IT.