Hlavní navigace

Máme broadbandové fórum!

8. 8. 2005
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Teprve po dvou měsících od svého formálního ustavení se broadbandové fórum (Fórum pro vysokorychlostní přístup) dočkalo i svého personálního naplnění. Proč ale vůbec vzniklo, a co a jak by mělo dělat? A jak je to vlastně s penězi z nedávné privatizace Českého Telecomu, do jejichž rozdělování by Fórum mělo nějak mluvit?

Historie českého broadbandu má dva nové milníky. Oba přitom souvisí s tzv. broadbandovým fórem, formálně Fórem pro vysokorychlostní přístup

 • 31. května 2005 bylo toto Fórum ustaveno, a to jako poradní orgán ministerstva informatiky (MI) ČR.
 • 4. srpna 2005 MI ČR oznamuje, že „ministryně informatiky jmenovala členy Fóra pro vysokorychlostní přístup“.

Pokud vám přijde poněkud neobvyklé, že ministerstvo postupovalo právě takto (nejdříve ustavení, pak dva měsíce nic a pak jmenování členů) a ne jinak (současně ustavení a jmenování členů), pak nejste sami. O důvodech lze jen spekulovat, ale nejspíše souvisí s tím, že ustavení Fóra bylo jedním z konkrétních úkolů Národní politiky pro vysokorychlostní přístup [PDF, 596 kB] (Národní broadbandové strategie). Tu ještě Grossova vláda schválila na svém zasedání dne 26. ledna 2005 a svým usnesením č. 105/20054 uložila ministru informatiky

zřídit odborné Fórum pro vysokorychlostní přístup k Internetu do 31. května 2005.

Termín „do 31. května 2005“, zakotvený již v samotné broadbandové strategii, pak byl dodržen – Fórum bylo skutečně ustaveno v poslední květnový den letošního roku. Ministerstvo ale nejspíše trochu zaspalo v tom, že nemělo ještě připraveno personální obsazení tohoto fóra, a tak jej ustavilo jako „prázdné“. Teprve nyní, po dvou měsících, dochází k jeho personálnímu naplnění.

Jak se vlastně Fórum jmenuje?

Jedním ze zajímavých paradoxů kolem nového Fóra je i jeho přesný název. Ten postupně prošel několika mutacemi a další jej dost možná ještě čekají.

Jak jsme si již uvedli, záměr zřídit Fórum se poprvé objevil v samotné broadbandové strategii [PDF, 596 kB]. Ta hovoří o

Fóru pro vysokorychlostní přístup".

Usnesení vlády č. 105 z 26. ledna 2005 ovšem používá termín

Fórum pro vysokorychlostní přístup k Internetu",

a takovéto fórum také přikazuje založit. Když pak 31. května 2005 MI ČR Fórum skutečně založilo, v tiskové zprávě použilo název

Fórum pro vysokorychlostní Internet".

Když nyní (4. srpna 2005) MI ČR oznámilo personální složení Fóra, již se vrátilo k původnímu názvu:

Fórum pro vysokorychlostní přístup".

Bude možná nejjednodušší hovořit neformálně o „broadbandovém fóru“, nebo jen „Fóru“.

Jak se vybíralo složení

Určitými změnami nakonec prošly i představy o personálním naplnění Fóra. V samotné broadbandové strategii, kterou vláda schválila, se ke složení praví toto:

Ve Fóru budou zastoupeny osobnosti jak z okruhu poskytovatelů služeb, tak i jejich uživatelů, z veřejné i akademické sféry, a dále nezávislé osobnosti.

Tomu rozumím jako výběru především „ad personam“ neboli výběru konkrétních osob kvůli nim samotným, a nikoli kvůli tomu, že zastupují tu či onu instituci.

tiskové zprávě MI ČR z konce května, u příležitosti ustavení Fóra, je původní princip výběru zopakován, ale už bez nezávislých osobností:

Ve Fóru budou zastoupeny osobnosti jak z kruhu poskytovatelů služeb, tak i jejich uživatelů, a zástupci veřejné i akademické sféry.

Hlavně je ale v závěru této tiskové zprávy uvedeno něco, co (alespoň podle mého názoru) princip výběru „ad personam“ popírá a obrací na „nominační“ princip:

O personálním složení odborného Fóra bude rozhodnuto v nejbližší době, a to na základě doporučení asociací a dalších ministryní informatiky oslovených sdružení a organizací.

Nyní tedy již personální složení Fóra známe. Na Internetu se promptně objevil příslušný seznam včetně institucí, které mají dotyční zastupovat, resp. které je nominovaly. Viz například tato bleskovka na webu sdružení Internet pro všechny:

 • Ing. Arnošt Traxler, CSc. – předseda,
 • Ing. Marcela Gürlichová – Úřad Vlády ČR,
 • Ing. Ivo Ludvík – místopředseda US/DEU,
 • Ing. Jana Vohralíková – ekonomická sekce MI ČR,
 • Ing. Luboš Řežábek, CSc. – Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK),
 • RNDr. Přemysl Klíma, CSc. – Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí (APKT),
 • Ing. Svatoslav Novák – Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS),
 • Doc. Ing. Boris Šimák, CSc. – Česká asociace telekomunikací (ČAT),
 • Ivan Pilný – Asociace pro spravedlivou konkurenci (ASK),
 • Ing. Václav Mach – Asociace provozovatelů mobilních sítí,
 • Mgr. Hynek Steska – Svaz měst a obcí ČR,
 • Ing. Petr Pavlinec – Kraje (KÚ Kraj Vysočina),
 • Petr Paukner – Sdružení pro informační společnost,
 • Tomáš Kapler – Občanské sdružení Internet pro všechny (IPV).

Výsledek výběru pak zhodnotilo MI ČR ve své tiskové zprávě takto:

Členy Fóra se staly osobnosti z okruhu zástupců veřejné sféry, asociací z oblasti telekomunikací a Internetu, poskytovatelů telekomunikačních služeb a jejich uživatelů.

To je opět další posun, alespoň v pořadí: nejdříve veřejná sféra, pak asociace a pak ostatní. Z výčtu vypadla např. akademická sféra, ale i ta má nakonec své zastoupení (doc. Šimáka, vedoucího Katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT).

Kdo je kdo?

Předpokládám, že pro čtenáře Lupy je řada výše uvedených jmen dostatečně známa. Nejvíce asi u bývalých generálních ředitelů: například Svatoslav Novák šéfoval SPT Telecomu v letech 1995 až 1999 a Přemysl Klíma v letech 1999 až 2002. Ivan Pilný zase šéfoval českému Microsoftu v letech 1992 až 1998, eTelu v roce 2002, a v letech 2001 až 2002 byl předsedou představenstva Českého Telecomu. To byl např. i Luboš Řežábek (1995 až 1998), který nyní působí ve společnosti Karneval. Paní Marcela Gürlichová zase do konce roku 2002 působila jako náměstkyně ministra dopravy a spojů pro úsek pošty, telekomunikací a informačních systémů.

Z méně známých jmen (alespoň zde na Lupě) je možné zmínit pány Ivo Ludvíka a Arnošta Traxlera. Obě tato jména se v médiích objevovala společně zejména v době, kdy se hledal nástupce za předchozího ministra informatiky Vladimíra Mlynáře, v roli kandidátů na toto místo (viz např. zde a zde).

Mohu-li soudit, osoba předsedy nově zřízeného Fóra (pana Arnošta Traxlera) v souvislosti s broadbandem zatím moc zmiňována nebyla. To spíše v souvislosti s financemi – byl ředitelem vnitropodnikové banky Družstevního agrokombinátu ve Slušovicích, učí jako externista na Ústavu financí a účetnictví Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Osoba stejného jména je podle obchodního rejstříku členem burzovní komory Obchodní burzy Hradce Králové , předsedou představenstva a.s. DERBY (vytváří vlastní programové produkty, zejména bankovní informační systémy, informační systémy pro finanční řízení podniků a aplikace čipových karet), jednatelem a společníkem a.s. Fortunata, prokuristou a.s. Bescard a členem výkonného výboru České asociace čipových karet.

Co bude Fórum dělat?

Odborné zaměření předsedy nového Fóra může naznačovat, na co bude kladen hlavní důraz v činnosti tohoto orgánu. Jeho úkoly by, alespoň podle původní broadbandové strategie, měly být následující:

 • rozpracovávat broadbandovou strategii, pravidelně připravovat návrhy její aktualizace a vydávat svá další doporučení a návrhy k rozvoji vysokorychlostního přístupu (broadbandu) v ČR,
 • vyhodnocovat po obsahové stránce projekty ucházející se o spolufinancování z dotačního titulu pro rozvoj vysokorychlostního přístupu a činit s tím související doporučení,
 • monitorovat celkový vývoj problematiky vysokorychlostního přístupu (broadbandu) ve světě a usilovat o přenos úspěšných myšlenek, nápadů i celých projektů do ČR,
 • určovat obsahovou náplň Národního vysokorychlostního serveru a metodicky jej řídit.

Hlavní úkol

Hlavním úkolem má být (podle broadbandové strategie [PDF, 596 kB]) právě první úkol, a to je další rozpracovávání samotné strategie. Ta je ostatně sama koncipována jako „výchozí dokument pro soubor národních aktivit“ – které je ale třeba nejprve vymyslet, naplánovat, a pak hlavně prosadit (realizovat). S tím koresponduje i konstatování, že „plnění [strategie] bude pravidelně hodnoceno na úrovni vlády a vláda je také připravena reagovat na aktuální vývoj potřeb trhu v oblasti vysokorychlostního přístupu“.

Takže stávající vládní koncepce (broadbandová strategie) není pevně daná a neměnná, ale měla by se určitým způsobem vyvíjet. A o to by se mělo starat právě nové Fórum, formou návrhů a doporučení, které pak ministerstvo informatiky ČR může přijmout a dále naplňovat (prosazovat ve vládě či přímo realizovat). Nebo také příslušná doporučení přijmout nemusí, protože kompetence a odpovědnosti má MI ČR a Fórum je pouze jeho poradním orgánem.

S tím, že situace v oblasti broadbandu je dynamická, vyvíjí se a je třeba na ni reagovat, počítá i usnesení vlády č. 105/2005 z 26. ledna, když ukládá ministru informatiky

vždy do konce kalendářního roku předložit vládě zprávu o plnění opatření obsažených v Broadband strategii ČR".

Předpokládám, že takovouto zprávu by mělo (po obsahové stránce) připravit právě Fórum. S tím mi ale moc nekoresponduje zmínka, která se objevila v tiskové zprávě k jeho zřízení a která naznačuje, že s faktickým fungováním Fóra se zase až tak nespěchá:

Fórum se poprvé sejde během měsíce září.

Peníze až na prvním místě?

Další úkol Fóra souvisí s hospodařením s penězi ve Fondu pro rozvoj broadbandu. Ten je fakticky zřízen jako dotační titul v rámci rozpočtové kapitoly MI ČR a o jeho využití také bude rozhodovat právě a pouze ministerstvo informatiky ČR. Samotné Fórum v tom bude mít opět pouze poradní roli – bude ministerstvu navrhovat a doporučovat.

Způsob naplnění Fondu (dotačního titulu) byl již dříve podrobně medializován: stát do něj vloží jedno procento z výnosu privatizace Českého Telecomu. To by mělo odpovídat více jak 800 milionům korun. Již méně se ale ví, že to nebudou přímo peníze z Českého Telecomu, resp. z jeho privatizace, a nejspíše nebudou do fondu vloženy jednorázově, ale nějak postupně.

Měly by to být peníze ze státního rozpočtu „v objemu odpovídajícím jednomu procentu z výnosu privatizace“ a Fond by je měl získat v průběhu let 2006 až 2010. Usnesení vlády č. 105/2005 z 26.ledna hovoří v tomto ohledu jasně, když ukládá ministru informatiky

ve spolupráci s ministrem financí zabezpečit v letech 2006 – 2010 dotační titul pro rozvoj vysokorychlostního přístupu k Internetu prostřednictvím kapitoly 338 ministerstvo informatiky, a to v objemu odpovídajícímu jednomu procentu výnosu z privatizace Českého Telecomu, a.s.

Takže představa, že nyní se někde objeví na jedné hromádce více jak 800 milionů korun a určitá skupinka lidí (Fórum, v čele s Arnoštem Traxlerem) bude rozhodovat o jejich rozdělení, není zcela správná. Jednak bude Fórum pouze navrhovat a doporučovat, ale hlavně přísun peněz do fondu může být různě rozložen v čase. Třeba i stylem „teď nic a všechno až úplně nakonec“. Vzhledem k časovému horizontu (až 2010) nebude příslušné rozhodování jen na této vládě, ale i na vládě příští.

Budeme si tedy muset ještě počkat, než se dozvíme, jak vážně to vláda myslí s rozvojem broadbandu a s jeho podporou – ať již v přímé formě (skrze zmiňovaný dotační titul), nebo nepřímou formou, například podporou liberalizace trhu elektronických komunikací a nástupu konkurence.

Stejně tak si asi budeme muset počkat i na to, jaká konkrétní pravidla budou zavedena pro čerpání z dotačního titulu (Fondu pro rozvoj broadbandu) a jaká praxe se zavede. V hrubých rysech to je narýsováno v samotné broadbandové strategii – může jít pouze o projekty infrastrukturního charakteru (metropolitní a komunitní sítě) a charakteru poskytování obsahu, za podmínek spoluúčasti řešitele a regionu, celkové otevřenosti atd. Ale i zde je ještě mnoho stupňů volnosti a možných posunů důrazu. Právě zde proto bude důležité, jaké konkrétní upřesnění Fórum navrhne a ministerstvo schválí.

Národní broadbandový server

Posledním z úkolů nově naplněného Fóra je metodicky řídit Národní vysokorychlostní (broadbandový) server a určovat jeho náplň. Pokud jsem správně porozuměl záměru Broadbandové strategie, která tento server zavádí, mělo by se jednat o jakousi výkladní skříň českého broadbandu, o významný prostředek pro šíření broadbandové osvěty a současně i referenční místo, kde by byly k dispozici relevantní a realitě odpovídající informace.

Vláda svým lednovým usnesením (č. 105/2005) uložila ministru informatiky takovýto server zřídit do konce května, a tak se také stalo, alespoň formálně. Fakticky jde o asi tři WWW stránky s minimálním obsahem, zřízené na Portále veřejné správy (zde).

To, že nově naplněné Fórum se má sejít až někdy v průběhu září, mi opět moc nekoresponduje s představou, že by se s koncepcí skutečného Národního broadbandového serveru nějak pospíchalo.

Očekáváte, že Fórum prospěje rozvoji broadbandu v ČR?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.