Hlavní navigace

Proč nebudou mít některé školy Internet?

16. 9. 2002
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Stanovisko ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k nabídce dodávky satelitního připojení k Internetu, předložené společností Český Mobil, je v podstatě negativní. Navíc jsou již nyní většinou malotřídní školy připojené a o použití pro veřejné knihovny v gesci ministerstva kultury se raději nemluví.

O závazku společnosti Český Mobil financovat veškeré náklady spojené s vybudováním technologické infrastruktury pro přístup k Internetu ve více než 13.000 školách a knihovnách v České republice do tří let od udělení licence v roce 1999 se v posledních měsících už nemluví. Český Mobil spolu s Gilat Europe a PVT nabídl řešení založené na obousměrné satelitní technologii SkyBlaster izraelské firmy Gilat, která má řadu příznivých referencí od 33.000 lokalit americké poštovní služby, přes službu British Telecommunications Openworld, po i v sousedním Německu nabízenou službu Tiscali Sat.

Nabídku Českého Mobilu z kusých informací rozebíral Jiří Peterka v dubnu 2002 na České škole v článku Internet do škol: Co nabízí Český Mobil?, který kromě jiného zdůraznil, že „(…) pomocí technologie SkyBlaster jsou k Internetu připojovány rovněž školy, a to zejména v USA a v Kanadě.“ Podle Jiřího Peterky byl oponenturou nabídky Českého Mobilu pověřen generální auditor Projektu III a zároveň na vyjádření pracoval i generální dodavatel Projektu III. Podle posledního vyjádření Jaroslava Blažkovce, ředitele Projektu III v sekci SIPVZ MŠMT: „Hodnocení bylo provedeno z hlediska technologického, faktického a právního a konečné stanovisko ze všech podkladů zpracoval Ing. Rainisch,“ který jednoznačně vyloučil i možnost vybavení takzvaných „červených“ škol, které AutoCont OnLine nevybavuje: „Společnost Český Mobil nebyla účastníkem výběrového řízení na činnost GD a proto také z hlediska právního nemůže být její nabídka pro tzv. červené školy využita.“ Toto tvrzení je pochopitelně v rozporu se zadávací dokumentací veřejné obchodní soutěže na generálního dodavatele Projektu III i s předcházejícího vládou schváleného Plánu I. etapy SIPVZ.

Ale podívejme se podrobně na některé části stanoviska MŠMT k nabídce Českého Mobilu, které vypracoval Jakub Rainisch, poradce Projektu III z firmy Answer:

"Ve smlouvě mezi MDS a Českým Mobilem a.s. se výslovně uvádí, že: ‚Český Mobil se zavazuje financovat veškeré náklady spojené s vybudováním technologické infrastruktury pro přístup k Internetu ve více než 13.000 školách a knihovnách v České republice do konce tříletého období od udělení Pověření.‘

Tento závazek podle našeho názoru neznamená, že Český Mobil a.s.

  • bude dodavatelem technologií pro vybudování technologické infrastruktury pro přístup k Internetu ve školách a knihovnách
  • automaticky bude realizátorem veřejné zakázky v objemu cca 5ti násobně převyšujícím původní nabídku financování (přepočteno pro 48 měsíců, 13.000 lokalit a $100US/měs.)"

Zde jde o hraní se slovíčky, ale prvoplánově o investici v ‚papírové‘ hodnotě 455 milionů korun do českých škol a knihoven. Argument na cenu služby připojení po dobu čtyř let je ale bezesporu závažný.

"Z hlediska nabízených technologií upozorňujeme na následující vlastnosti nabídky, které neumožňují podle našeho názoru akceptovat nabídku z pohledu MŠMT jako vyhovující:

1. Zabezpečení – z technologické povahy řešení nelze zabezpečit ochranu důvěrných informací šířených v rámci této infrastruktury a to bez ohledu na hranice států. Jediným omezením pro příjem je vysílací pokrytí satelitem."

Toto je pochopitelně naprostý nesmysl, který snad není nutné rozebírat.

„2. Technologické zařízení pro připojení infrastruktury na bázi VSAT k okolnímu Internetu se nachází v SRN – tzn., že poskytovatel připojení nepodléhá české legislativě (např. Zákon na ochranu osobních údajů), MŠMT s tímto poskytovatelem nemá přímý smluvní vztah a tedy není možné tohoto poskytovatele nijak sankcionovat. Např. výpadek centrálního hubu nebo satelitu znamená výpadek celé infrastruktury bez možnosti jakéhokoli zásahu ze strany uživatele – MŠMT.“

Zcestné argumentace pokračují, satelitní připojení by komunikovalo s CIS v České republice a například VPN technologie Microsoft jsou pro tento typ připojení certifikovány.

„3. Asynchronní přenos dat (jiná rychlost pro upload a download) předpokládá jiné využití, než je plánováno. Předpokládá totiž ‚pasivní‘ využívání Internetu primárně pro příjem informací. Nedostatečná podpora lokálních internetových serverů na školách (nízká komunikační rychlost pro upload) a tím pádem také problematická možnost při vytváření virtuálních učeben napříč celou infrastrukturou.“

Další nesmysl, protože download bude pochopitelně u školských uživatelů převládat. Nabízená technologie SkyBlaster 360™ VSAT umožňuje škálovat downstream až do 52,5 Mbit/s a upstream až do 153,6 kbit/s, což je ve srovnání s dodávaným připojením ISDN s maximem 128 kbit/s a standardem 64 kbit/s při­nejmenším úsměvné.

„4. Garantované rychlost propustnosti je pouze při 20% využití. Během špičky bude k Internetu současně přihlášeno nejvýše 20% všech počítačů v celé síti. Z těchto přihlášených počítačů bude 6% souběžně stahovat z Internetu informace. Tj. při současné dodávce 25.000 standardních klientských pracovišť pouze 5.000 stanic a jen 300 stanic může stahovat informace, což je při využití v době výuky – dopoledne naprosto nevyhovující omezující podmínka. Tato omezující podmínka totiž platí i pro vzájemnou komunikaci mezi školami. Naopak při současném řešení realizovaným pro MŠMT generálním dodavatelem, se jasně definovanou trasou a garantovanou rychlostí přenosu uvnitř VPN eliminují negativní vlivy okolního Internetu.“

Počty tohoto typu jsou přinejmenším nepřesvědčivé, neboť chybí jakýkoli seriozní rozbor stavu na „červených“ školách.

„5. Dalším negativním průvodním jevem této technologie je poměrně značné zpoždění při komunikaci (až 700msec) a to opět ve všech typů komunikace jak mezi školami, tak mezi školou a ostatním světem.“

Nevhodnost satelitního připojení se projevuje u IP telefonie, online hraní (to Jiří Peterka ve zmíněném článku považuje dokonce za přednost) a některých peer-to-peer služeb. Pro komunikaci typu elektronické pošty, přenosu souborů či surfování po WWW je podobná argumentace naprosto irelevantní, obousměrná satelitní technologie navíc používá speciální mechanismy pro cacheování WWW stránek, které se projeví především při paralelní práci více klientů. Vzhledem k tomu, že generální dodavatel neumožňuje ani videokonference a ani další online komunikaci (například Netmeeting nefunguje), a ani dodávaná 64 kbit/s linka pro tuto komunikaci není „stavěná“, jde dokonce o argumentaci vysloveně přidrzlou.

"Vzhledem k tomu, že zadavatel (příslušné ministerstvo) v případě nabídky Českého Mobilu a.s. nevyužil žádnou formu předvídanou v zákoně o zadávání veřejných zakázek, není možno uzavřít smlouvu se společností Český Mobil a.s. na vybudování technologické infrastruktury pro přístup k internetu ve školách a knihovnách v České republice.

Naopak byly v současné době uzavřeny následující smlouvy související s vybudováním technologické infrastruktury pro přístup k Internetu škol:

  • . mezi společností ČESKÝ TELECOM, a.s. a Českou republikou – Úřadem pro veřejné informační systémy dne 23.10.2001
  • . mezi sdružením společností ČESKÝ TELECOM, a.s. a AutoCont On Line, a.s. na straně jedné a Českou republikou – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na straně druhé dne 24.10.2001.

Vztah mezi předmětem plnění obou smluv je řešen v později uvedené smlouvě ve smyslu usnesení vlády o zamezení duplicitě a využití synergických efektů v plnění obou smluv. Rovněž z těchto důvodu je vyloučené, aby společnost Český Mobil a.s. přímo poskytovala plnění týkající se předmětu již uzavřených (výše uvedených) smluv."

Právní argumenty jsou jasné a následuje závěr:

ebf 24 - tip duben

„S ohledem na výše uvedené se jeví jako jednou z možností využití nabídky Českého Mobilu a.s. realizovat ji pouze jako subdodávku pro společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., a to do výše 455.000.000,– Kč v nadcházejících 3 letech se značným prvkem nekoncepčnosti při realizaci projektů SIPVZ a KI ISVS. Dalším řešením je postup podle § 50 zákona o zadávání veřejných zakázek na základě rozhodnutí Vlády České republiky, přičemž upozorňujeme na vznik duplicitního plnění v poskytování internetové konektivity Českým Mobilem a.s. a ČESKÝm TELECOMem a.s.“

Vzhledem k tomu, že toto stanovisko MŠMT nebylo dosud nikde publikováno a o osudu nabídky Českého Mobilu se již nemluví, je s největší pravděpodobností již dávno rozhodnuto. Přes změnu na ministerských postech v MŠMT a MDS je asi jakákoli náprava nemožná. Jistě by stálo za to provést anketu na „červených“ školách, zda by o nabídku Českého Mobilu měly samy zájem, samozřejmě v případě, že by měsíční poplatky hradilo MŠMT a možná i v případě úhrady z vlastních zdrojů. To samé se týká i učitelů, které Český Mobil na rozdíl od generálního dodavatele z nabídky konektivity nevypustil, a nabídl jim obousměrné satelitní připojení i domů za cenu 73,4 dolaru (cca 2.200 korun) při použití mimo špičku bez omezení objemu přenesených dat. Ale platí: kdo se moc ptá, moc se dozví. A již Jan Werich v jedné ze svých forbín pronesl, že nejlépe placené je nepamatovat si.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je nezávislým konzultantem a publicistou. Od roku 1994. Spolupracoval s časopisy CHIP, Win, Computer a Connect!, od roku 1998. Pak publikoval převážně na serveru Svět Namodro.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).