Hlavní navigace

Provozovatel záludného katalogu RES online prohrál soud. Jak se bránit?

10. 12. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Je to dobrá zpráva pro kohokoliv, kdo narazil na katalogové aktivity firmy RES online. Brněnský soud v konkrétním případě zrušil verdikt rozhodce, který aktivity firmy posvětil.

V roce 2007 se na českém Internetu objevil EO Servis/EO Centrum, záludný katalog k ničemu, využívající stejně jako řada dalších podobných chytráků lidskou nepozornost (podrobněji viz Nečetli dobře smluvní ujednání, EO Centrum toho (očekávatelně) využívá) a značnou dávku vlastní drzosti. Poté co původní firma zkrachovala, vrátila se v letošním roce na scénu pod názvem RES online (viz Záludný katalog EO Servis se vrací, přichází jako RES Online).

RES online a původní EO Servis (Zdroj zde)

Před vzniklým RES online, který se tváří se jako Registr ekonomických subjektů (jasná snaha o vyvolání dojmu, že jde o stejnojmenný registr Českého statistického úřadu), už ČSÚ dříve varoval. Firma (tehdy ještě EO Servis) tehdy totiž rozeslala dokonce i papírové formuláře, které vypadaly jako statistický výkaz ČSÚ. Pokud se podnikatel na formuláře dostatečně dobře nepodíval, vyplnil je a poslal zpět, byl automaticky registrován do „katalogu“ a nastala mu povinnost platit za zápis v registru nemalé peníze.

Umělý katalog na www.resonline.cz má nadále stejně vykutálené všeobecné obchodní podmínky i ceník s částkou 38 500,– Kč ročně. A navzdory tomu, že v únoru 2013 před RES online varovala i Česká televize (viz Formulář je ve skutečnosti smlouvou za desetitisíce), firma v podivném podnikání stále pokračuje.

Naletěli jste? Vymáhají peníze? Dejte je k soudu

Nedávný verdikt Městského soudu v Brně ale ukazuje, že napálení podnikatelé nejsou zcela bezmocní. Soudce totiž v právní věci DI – DESIGN INTERIOR, s.r.o. (žalobce) proti RES online s.r.o. (žalovaná) rozhodl ve prospěch firmy, která se s provozovatelem „katalogu“ soudila. Rozsudek je zatím nepravomocný a RES online se proti němu odvolala, spor tak poputuje k odvolací instanci.

Průběh kauzy byl klasický: v červu 2012 firma dostala „nabídku“ RES online a v domnění, že jde o formulář ČSÚ, dokument vyplnila a odeslala. Nevědomky tak podepsala smlouvu na placený zápis do „katalogu“ za 38 500 Kč ročně. Její součástí byly i rozhodčí doložka, podle které má případné spory rozhodovat předem jmenovaný rozhodce. Svou chybu si ve firmě uvědomili až v okamžiku, kdy dorazila výzva k první platbě. Apel na to, že o objednání služby netušili, protože mysleli, že vyplňují formulář ČSÚ, nepomohl. RES online nelenil a žádal po společnosti zaplacení celkem 94 400 Kč za dva roky (včetně DPH). Spor pak doputoval k rozhodci, který rozhodl ve prospěch RES online a nařídil firmě zaplatit. Firma pak rozhodčí řízení napadla v žalobě.

A brněnský soud letos v říjnu rozhodčí nález rozhodce Mgr. Tomáše Krejčíře z 2. prosince 2012 zrušil (případ má jednací číslo 116 C 112/2012–67). Firmu RES online dále odsoudil k úhradě nákladů na řízení ve výši přes 11 tisíc Kč.

Z verdiktu, který má redakce Lupy k dispozici, je patrné, že RES online jasně a vědomě využívá svých všeobecných obchodních podmínek k tomu, aby v případě prodlení se splacením první měsíční částky okamžitě zesplatnil celou částku na dva roky a začal se domáhat zaplacení 79 000,– Kč (bez DPH, celkem tedy 94 400,– Kč) a částku vzápětí prostřednictvím rozhodčího řízení začal právně vymáhat, včetně dalších nákladů s tím spojených.

RES online je navíc verdiktem poměrně jasně identifikován jako původce falešných formulářů Českého statistického úřadu ARES.

Z rozsudku plyne, že soud dospěl k následujícím podstatným závěrům:

  • předmětná smlouva je hodnotitelná jako spotřebitelská ve smyslu ustanovení § 52 občanského zákoníku (což umožnilo soudu přezkoumat rozhodčí nález z úřední povinnosti, nikoliv pouze z důvodu tvrzených žalobcem),
  • nebylo případně nutné posuzovat otázku včasného uplatnění žaloby na zrušení rozhodčího nálezu v tříměsíční lhůtě (byť v daném případě lhůta dodržena byla)
  • rozhodčí nález byl zrušen, protože soud posoudil samotnou rozhodčí doložku jako neplatnou.

Právě posouzení samostatné rozhodčí doložky je zajímavé, protože jasně ukazuje na velmi originální představu RES online o podobě smlouvy:

To aby byla rozhodčí doložka platně ujednána ve spotřebitelské smlouvě, v prvé řadě  předpokládá transparentní a jednoznačná pravidla pro určení osoby rozhodce. Jde-li o ujednání v rámci spotřebitelské smlouvy, musí rozhodčí řízení obecně zaručovat procesní  práva srovnatelná s řízením, které by bylo na místě v případě, kdy by se spotřebitel k ujednání ve spotřebitelské smlouvě nezavázal (ústnost, přímost jednání, odvolací instance, absence jiných překážek v uplatnění spotřebitelova práva). Ujednání o rozhodčí doložce ve spotřebitelské smlouvě lze připustit pouze za předpokladu, že podmínky ustavení rozhodce a dohodnuté podmínky procesního charakteru budou účastníkům řízení garantovat rovné zacházení, což ve vztahu spotřebitel-podnikatel znamená zvýšenou ochranu slabší strany, tj. spotřebitele a že dohodnutá procesní pravidla budou garantovat spravedlivé řízení, včetně možnosti přezkoumání rozhodčího nálezu jinými rozhodci, jak to umožňuje platný zákon o rozhodčím řízení. (viz nález Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 2164/10 ze dne 1.11.2011 a podobně srov. např. usnesení Ústavního soudu sp.zn. 1ÚS 339/02, IV.ÚS 511/03, III.ÚS  166/05, 3ÚS 145/03). 

Jak tomu rozumět? Rozhodčí doložka sice obsahuje konkrétní jména rozhodců, nicméně se jedná o formulářovou smlouvu, na jejímž obsahu nemohl žalobce nic změnit a osoby rozhodců byly vybrány pouze jednou stranou, a tudíž i v tomto ohledu nebyly naplněny podmínky zvýšené ochrany spotřebitele.

Mírným nedostatkem je, že právě na základě zrušení rozhodčí doložky došlo k tomu, že soud se už dále nezabýval posouzením platnosti uzavření smlouvy a uvedení žalobce v omyl. V každém případě, pokud patříte mezi podobně postižené osoby nebo firmy, je dobré vědět, že smlouva obsahuje rozhodčí doložku, kterou můžete u soudu se slušnou šancí na úspěch napadnout.

Poučilo se snad RES online?

Pokud se podíváte na aktuální znění všeobecných obchodních podmínek RES online, tak odstavec 7.5 stále obsahuje totéž, tedy soudem zneplatněné jednostranné rozhodnutí o rozhodčím řízení (vzhledem k platnosti VOP od 1. listopadu 2012 je zjevné, že k jejich změně nedošlo už déle než rok).

Pro úplnost je vhodné připomenout, že předmětné všeobecné obchodní podmínky jsou typickým příkladem dokumentu, který při nedostatečně důkladném čtení přivede někoho do zcela zbytečných problémů:

  • Vypovědět sice lze, ale musíte dodržet plné smluvní období. To je stanoveno ve skutečnosti na dva roky, bez ohledu na to, že placení probíhá měsíčně
  • Pokud „nejpozději jeden měsíc před ukončením smlouvy“ písemně neoznámíte ukončení smlouvy, dojde k automatickému prodloužení o další rok
  • Za „porušení“ smlouvy, včetně třeba i toho, že zapomenete informovat o nepodstatné změně údajů, budete platit smluvní pokutu 1 000,– Kč za každé jednotlivé porušení (a to i opakovaně) a ještě tím není dotčen nárok na náhradu škody
  • V případě prodlení s úhradou ceny služeb zaplatíte za upomínku 1 000,– Kč
  • Prodlení s (měsíční) platbou delší 14 dní automaticky znamená, že musíte okamžitě zaplatit cenu celou. A nezapomeňte, že na dva roky. 

Samotné RES Online rozsudek komentuje takto: 

K Vašemu dotazu sděluji, že soudní řízení není doposud pravomocně ukončeno. S právním závěrem soudu I. stupně naše společnost nesouhlasí a v předmětné věci podala naše společnost proti rozsudku odvolání. Nyní se čeká na nařízení jednání u odvolacího soudu. Do úplného vyřešení se k této záležitosti nebudeme více vyjadřovat, stejně tak jako činit nějaká opatření.

Pokud jde Vaše tvrzení o tom, že naše společnost vydává své registrační formuláře (nabídky na uzavření smluvního vztahu) za formuláře ČSU, tak toto musíme odmítnout. Naše společnost kontaktuje své klienty s nabídkou na uzavření smluvního vztahu a je toliko na vůli klienta, zda nabídku akceptuje, či nikoli. Ve formuláři je jasně a zřetelně, dokonce opakovaně uvedeno, že se jedná o nabídku na uzavření smlouvy, kdo jsou smluvní strany, co je jejím předmětem, za jakých podmínek a jakou cenu je tato uzavírána. Pakliže má klient zájem získat před uzavřením smluvního vztahu o poskytované službě další informace, má možnost kontaktovat naší společnost na tel. čísle, které je uvedeno v nabídkovém formuláři.

ebf - partner 1

Otázka „výhodnosti“ či „nevýhodnosti“ VOP vůči jedné za stran je dle našeho názoru zcela irelevantní. Tyto podmínky jsou klientům nabídnuty v rámci kontraktace a pokud k nim má klient výhrady nebo s nimi nesouhlasí, není povinen či snad nucen tento smluvní vztah uzavírat.

A na závěr jeden užitečný odkaz: pokud jste se stali obětí zavádějícího postupu RES online, můžete využít informací o možných formách obrany, které na svém webu shromažďuje sdružení Společná obrana.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Konzultant a publicista, provozuje www.pooh.cz. Podle některých si myslí, že rozumí všemu, sám je však přesvědčen o pravém opaku a ani v 30+ letech nedokázal přijít na to, jak mít peníze a nepracovat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).