Hlavní navigace

První propojovací dohoda podepsána!

1. 3. 2001
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Historicky první propojovací dohodu po otevření telekomunikačního trhu včera s Českým Telecomem podepsal Contactel. Dnes ji podepíše i Aliatel. Oběma to umožní přijít na trh s novými službami a přispět ke skutečné liberalizaci trhu. Nicméně i přes uzavřenou dohodu zůstalo ještě mnoho nedořešených otázek.

Poslední únorový den roku 2001 se zapíše do historie českých telekomunikací jako opravdu významný mezník – jako den, kdy byla podepsána první propojovací dohoda po otevření telekomunikačního trhu a po nabytí účinnosti nového telekomunikačního zákona. Samozřejmě to není první propojovací dohoda vůbec, sám Český Telecom jich má z dřívější doby podepsáno 8 (4 s operátory místních sítí, 3 s mobilními operátory a 1 s pagingovou společností), ale je to historicky první propojovací dohoda uzavřená po ukončení telekomunikačního monopolu. Palmu prvenství si odnáší Contactel, který jako první alternativní operátor dokázal sjednat (a podepsat) takovou propojovací dohodu s dříve monopolním, dnes již pouze dominantním operátorem – nicméně prakticky souběžně s ním dopěl ke kýženému cíli i Aliatel, který dohodu formálně podepíše dnes (prvního března 2001).

Jak se podepisovalo?

Slavnostní akt podpisu před zraky novinářů a televizních kamer proběhl včera, na narychlo svolané společné tiskovce Contactelu a Českého Telecomu.

Slavnostní podpis (foto autor)

Tisková zpráva, vydaná u příležitosti podpisu dohody, říká:

K reálnému propojení dojde nejpozději do tří týdnů a bude možno zahájit oboustranný komerční provoz. Tato lhůta poslouží oběma stranám k nastavení administrativního systému. Smlouva řeší všechny technické, finanční a organizační aspekty propojení telekomunikačních sítí obou společností.

Co je obsahem propojovací dohody?

Po slavnostním podpisu následovala diskuse, ve které se přítomní novináři snažili dozvědět co možná nejvíce o obsahu propojovací dohody (která samozřejmě není zveřejněna). Z diskuse jsem si odnesl následující poznatky:

  • strany se dohodly na maximální ceně za propojení stanovené regulátorem (66 haléřů za minutu místního hovoru ve špičce a 33 haléřů mimo ni), a to recipročně (neboli symetricky), tj. budou si navzájem účtovat stejné ceny.
  • náklady na tzv. svazky (obecně na technickou realizaci propojení) jsou zřejmě již zahrnuty ve výše uvedené ceně za propojení a nejsou účtovány samostatně
  • Internet a další služby (linky 800 a 900, datové služby atd.) nejsou propojovací dohodou (zatím) řešeny.

První z těchto bodů, týkající se ceny, byl již delší dobu zřejmý (viz předchozí článek). Zato zbývající dva body považuji za velké překvapení a výsledek oboustranného kompromisu – Telecom ustoupil v otázce samostatného zpoplatňování svazků (propojení) a alternativní operátor zase ustoupil v otázce Internetu a dalších služeb.

K tomu je vhodné dodat, že obě strany se již dříve obrátily na regulátora s dotazem na to, zda jím stanovená maximální cena 66 (resp. 33 haléřů) zahrnuje či naopak nezahrnuje náklady na technickou realizaci propojení. Konkrétní odpověď prý nepřišla, a tak Telecom ustoupil ze svého požadavku na samostatné zpoplatňování propojení a obě strany se dohodly na tom, že pokud by regulátor rozhodl jinak, propojovací dohodu upraví (alespoň takto jsem porozuměl odpovědím představitelů obou stran na mé dotazy).

Foto: Český Telecom

Na druhou stranu Contactel ustoupil v tom, co ještě nedávno (a nejen on, ale i ostatní alternativní operátoři) prezentoval jako naprostou nezbytnost – dojednat konkrétní řešení Internetu a dalších služeb ještě v rámci této propojovací dohody. Jak na včerejší tiskovce řekl generální ředitel Telecomu Přemysl Klíma, celý tento problém byl „vytknut před závorku“ (rozuměj: zůstal nevyřešen), a to proto, že strany nenašly jeho oboustranně přijatelné řešení a tak jej odložily na později.

Contactel si jistě uvědomuje (ostatní operátoři zajisté také), že po uzavření propojovací dohody jeho vyjednávací pozice vůči Telecomu klesne a sjednání pro něj přijatelných podmínek kolem Internetu a dalších služeb bude o to těžší – na druhou stranu časový aspekt (absence propojovací dohody) zřejmě převážil a tak Contactel raději v tomto bodě ustoupil. Jak ale šéf Contactelu Michal Čupa na včerejší tiskovce řekl, právě vyřešení otázky Internetu je pro jeho společnost nesmírně důležité.

Jaké výhrady měl Český Telecom?

Časový faktor a jeho tlak přiznal i zástupce Českého Telecomu, generální ředitel Přemysl Klíma. Ten na rovinu řekl, že Český Telecom na sebe raději vzal určitá rizika, než aby dále oddaloval uzavření propojovacích dohod. Zdroje těchto rizik jsou podle pana Klímy tři:

  • nepřesnosti v cenových rozhodnutích ČTÚ (přitom tři hlavní verdikty ČTÚ o cenách a metodice výpočtu cen pan Klíma označil jako ne zcela transparentní a konzistentní).
  • obavy ze zneužití nízkých cen za propojení
  • nedořešení otázky univerzální služby
Foto: Český Telecom

Když byl pan Klíma dotázán na upřesnění „obav ze zneužití“, uvedl následující tři argumenty:

  • konkrétní částky („haléře“) prý nebyly spočítány zcela přesně a nebyla vzata v úvahu návratnost investic (což je zřejmě poukaz na regulátorem stanovenou míru oprávněného zisku ve výši 6 procent, což se Telecomu zdá málo).
  • existence různých úrovní vzájemných cen mezi operátory vytváří prostor pro využití těchto operátory bez toho, aby z toho byl nějaký přínos pro zákazníka (o to se podle mého názoru dokáže postarat trh)
  • neexistence pravidel pro financování univerzální služby.

V následné diskusi o problematice univerzální služby pan Klíma prohlásil, že náklady na univerzální službu dnes nejsou započteny do maloobchodních cen, a doslova řekl, že „my to dnes děláme z lásky k bližnímu“. Současně dal najevo, že pro ČTc je otázka univerzální služby velmi důležitá.

Mobile Internet Forum 2022

Co propojovací dohoda znamená?

Včera uzavřená propojovací dohoda je uzavřena jako smlouva s platností na dobu neurčitou. Není ale správné se na ni dívat jako na „zafixovaný“ dokument, který se nebude nikdy měnit – další změny, samozřejmě prováděné za oboustranného souhlasu, jsou prakticky jisté. Kromě avizovaného řešení Internetu a dalších služeb, které v dohodě dnes ještě není (a obě strany vyjádřily záměr dojednat tyto otázky co nejdříve), jde například o kontroverzní otázku volby operátora a přenositelnosti čísel, odloženou telekomunikačním zákonem o dva roky. Ani tato oblast totiž není v uzavřené propojovací dohodě vůbec řešena.

Nicméně i přes uvedené skutečnosti je možné chápat podepsanou propojovací dohodu jako skutečně přelomovou záležitost – byť, jak včera také po právu zaznělo, jde jen o jeden další krok na cestě k úplné liberalizaci našeho telekomunikačního trhu. Další kroky, jako třeba již zmiňovaná volba operátora, či řešení otázky místních smyček, teprve musí přijít.

Foto: Český Telecom

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.