Hlavní navigace

Stalo se: kauza mobilní terminace

29. 9. 2009
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Autor: 29
Za dlouhých sedm let klesla cena za zakončení hovorů (terminaci) v mobilních sítích v ČR o pouhých 67 haléřů. Za letošní rok však poklesne o 103 haléře. Přesto Evropská komise pokárala našeho regulátora (ČTÚ) za příliš malý pokles, i za nevhodnou metodiku výpočtu regulovaných cen. Námitky měla i vůči neuložení regulace U:fonovi. Proč?

V dnešním vydání seriálu Stalo se, který rekapituluje zajímavé události předchozího týdne, bych se rád vrátil k jedné zajímavé kauze, kterou v polovině září otevřela Evropská komise. Právě tehdy totiž Komise veřejně vystoupila proti našemu regulátorovi (ČTÚ) v kauze cen za terminaci hovorů v mobilních sítích. Nelíbí se jí, že v ČR jsou tyto ceny jednu z nejvyšších v EU, a po ČTU požaduje jejich ještě razantnější snížení.

Mobile Internet Forum 2009
Druhý ročník úspěšné konference, která monitoruje aktuální vývoj v oblasti mobilního obsahu a datových komunikací, je za dveřmi. Program konference je sestaven do dvou paralelních proudů – každý si najde téma, které ho zajímá. Přijďte 8. října 2009 do konferenčního centra City v Praze. Registrujte se včas.

Mobilní terminace a její historie

 Cena za terminaci hlasových hovorů je u nás stále regulovaná, tj. direktivně stanovená národním regulátorem. A to jak pro terminaci v pevných sítích, tak i v sítích mobilních. Jak konkrétně se tato cena vyvíjela v mobilních sítích, ukazuje následující obrázek:

historie cen za terminaci,

Z obrázku je dobře vidět celý historický vývoj: od roku 2001, kdy ČTÚ začal ceny za mobilní terminaci poprvé regulovat, je snižoval jen velmi pomalu a velmi opatrně (rozuměj: málo). Od listopadu 2001 do konce ledna letošního roku klesla tato regulovaná cena jen o 67 haléřů, z 3,66 Kč na 2,99 Kč. Jak se za dlouhých sedm let změnil celý náš mobilní sektor, včetně koncových cen, snad netřeba podrobněji rozvádět.

To, že regulovaná cena klesala jen tak pomalu a málo, určitě souvisí i s použitou metodikou jejího výpočtu. V mobilním sektoru totiž ČTÚ totiž stále aplikuje metodu tzv. plně alokovaných historických nákladů (FAC, Fully Allocated Costs), v rámci které operátorům započítává veškeré jejich náklady, které kdy měli (v historii) a bez ohledu na to, zda byly vynaloženy účelně či nikoli. Pro srovnání: v pevném sektoru, kde je cena terminace výrazně nižší, regulátor již od roku 2002 aplikuje podstatně odlišný přístup: započítává jen takové náklady, které odpovídají účelně vynaloženým nákladům efektivního operátora, a podle nich stanovuje ceny za terminaci (podrobněji viz metoda LRIC).

Rok 2009 přinesl změnu

Teprve v poslední době se „mobilně-terminační ledy“ trochu hnuly, když počátkem letošního roku ČTÚ nalinkoval postupné snižování cen za mobilní terminaci (tak, jak je vidět na předchozím obrázku). Jen za letošní rok jsme tak již měli dvě snížení: k 1. únoru 2009 o 34 haléřů (z 2,99 Kč na 2,65 Kč), a k 1.7.2009 opět o 34 haléřů (z 2,65 Kč na 2,31 Kč).

A to ještě není všem dnům konec: na 1.1.2010 je již naplánováno další snížení cen za terminaci, tentokráte dokonce o 35 haléřů (ze stávajících 2,31 Kč na 1,96 Kč). Takže v průběhu jediného roku (2009) zlevní mobilní terminace o 103 haléře, zatímco za předchozích 7 let klesla jen o 67 haléřů.

Jak si ale vysvětlit takovýto nerovnoměrný vývoj? Proč ČTÚ tak dlouho udržoval cenu za terminaci téměř beze změny, a teď ji naopak horečnatě snižuje?

Jedním možným vysvětlením by byla změna metodiky výpočtu této ceny. Konkrétně opuštění metody, plně započítávající i historické náklady operátorů a beroucí v úvahu jen účelně vynaložené náklady efektivního operátora, rozpočítané do dlouhodobějšího časového horizontu – tak jak to i od našeho regulátora důrazně požaduje Evropská komise. To se ale nestalo, protože ČTÚ svou metodiku dosud nezměnil.

Do hry vstupuje Evropská komise

Dalším možným vysvětlením, a podle mého názoru i nejpravděpo­dobnějším, je rostoucí tlak EU a Komise na snižování cen za terminaci nejen v rámci roamingu, ale i na „národní úrovni“.

Evropská komise skutečně již delší dobu tlačí na snižování cen za terminaci. Naposledy (v květnu t.r.) dokonce „přímo vstoupila do hry“ a skrze své doporučení (2009/396/ES) nalinkovala svou představu: že do konce roku 2012 by regulované ceny za terminaci v mobilních sítích měly klesnout někam do intervalu 1,15 až 3 eurocentu (při dnešním kurzu cca 30 až 75 haléřů).

Nechme nyní stranou ten zásadní aspekt, že i ČTÚ až dosud vypočítával své regulované ceny na principech, nadiktovaných od EU (zejména: na bázi analýz relevantních trhů), a že své výsledky pravidelně a včas „hlásil“ do Bruselu (tzv. notifikoval) – a že Komise a její odborné orgány k dosavadním krokům ČTÚ na poli mobilní terminace neměly výhrady. Nebo je alespoň neříkaly veřejně. Snad s výjimkou tohoto nepříliš medializovaného dopisu z přelomu roku, kdy Komise rozporovala zejména použitou metodiku a strategii postupného snižování (místo jednorázového skokovitého snížení cen za mobilní terminaci).

Právě teď, v polovině září, se ale situace změnila: Evropská komise veřejně „vyzvala český telekomunikační regulační orgán, aby zintenzivnil regulační kontrolu v mobilních sítích“. Mimochodem, podobně dopadlo i Slovensko, jehož regulátor byl dokonce vyzván „naléhavě“. V obou případech přitom jde právě o ceny za terminaci, kterou by oba operátoři měli snižovat výrazněji:

Evropská komise v dopise, který byl odeslán dnes, podruhé vyzývá Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jakožto český telekomunikační regulační orgán, aby ještě více snížil sazby za ukončení volání v mobilní síti (MTR) v České republice.

Hlavním argumentem Komise bylo to, že ceny za terminaci jsou v ČR druhé nejvyšší v celé EU. Tak to ostatně popisuje i letošní březnová 14. implementační zpráva a názorně ukazuje na následujícím grafu, který jsem zde na Lupě podrobněji rozebíral v tomto seriálu, v článku „Stalo se: naši drazí operátoři“, a který ukazuje situaci k říjnu 2007 a říjnu 2008. Naše cena za mobilní terminaci – počítaná v korunách – se za toto období nezměnila, ale díky změnám kurzu v přepočtu na € vzrostla z 10,86 na 12,20 eurocentu.

ceny za terminaci v EU k rijnu 2008

Ve své nynější výzvě již Komise použila čerstvější graf, vztažený k lednu 2009, viz následující obrázek.

vyvoj cen za terminaci k lednu 2009

I podle tohoto obrázku jsme na tom prachbídně: jsme stále druzí nejdražší v celé EU, hned za Bulharskem.  

ČTÚ reaguje

Na tiskovou zprávu Evropské komise, popisující zmiňovanou výzvu, ČTÚ zareagoval poměrně promptně – svou tiskovou zprávou, vydanou hned následující den.

Jeho hlavním protiargumentem je to, že Komise použila srovnání z ledna 2009, a tedy těsně před prvním snížením ceny za terminaci (viz výše). K tomu ČTÚ podrobně popisuje další, již provedené či teprve naplánované snižování cen za terminaci. Ukazuje je následující obrázek, který ale nepochází z tiskové zprávy, ale z předběžné verze analýzy relevantního trhu s mobilní terminací.

vyvoj cen za terminaci k rijnu 2008, dokresleni zmen od CTU

Ani ČTÚ však nedokázal zhodnotit, zda se již naplánovaným snížením ČR dostala z nelichotivé pozice země s druhou nejdražší terminací na nějakou lepší pozici – protože obdobné kroky mohly mezitím podniknout (a nejspíše i podnikly) také další členské země. Srovnáním výše uvedených grafů lze nahlédnout, že tak učinilo například Polsko. To bylo k říjnu 2008 těsně za námi, s cenou 12 eurocentů, ale k lednu 2009 je už jedno z nejlevnějších v EU, s cenou pod 6 eurocentů.  V Polsku tedy tamní regulátor snižoval mnohem razantněji než ten náš.

Dále ČTÚ ve své reakci odmítá zasahovat „retroaktivně“ do již naplánovaných změn v cenách mobilní terminace (hlavně té k 1.1.2010, ze současných 2,31 Kč na 1,96 Kč), protože by to podle jeho názoru znamenalo „porušení zásady předvídatelnosti regulace“. Deklaruje však ochotu a připravenost pokračovat ve snižování cen za terminaci tak, aby dostál doporučení Komise a do konce roku 2012 se „vešel“ jak do očekávané výše cen za terminaci, tak i aplikoval požadovanou metodiku:

ČTÚ je připraven a bude i nadále při regulaci cen za terminaci v mobilních sítích postupovat tak, aby všechny principy uvedené v Doporučení Evropské komise č. 2009/396/ES o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích, a to včetně aplikace metody dlouhodobých přírůstkových nákladů (LRIC), byly uplatněny ve lhůtách podle tohoto Doporučení, tj. nejpozději do konce roku 2012.

Současně ale dal ČTÚ najevo, že do té doby (tj. do konce roku 2012) hodlá stále aplikovat dosavadní metodiku (plně alokovaných historických nákladů),místo Komisí požadované metody LRIC. A jak zaznělo na setkání s novináři minulý týden na ČTÚ, má prý již připraven návrh dalšího snižování cen za terminaci v mobilních sítích, který by měl platit k 1.7.2010 – a který by i s původní metodikou měl naše ceny „přiblížit k tomu, co si představuje Brusel“.

Míra tohoto plánovaného snížení (resp. nová cena za terminaci k 1.7.2010) však dosud nebyla zveřejněna.

O co tady jde?

I z tiskové zprávy, kterou ČTÚ reaguje na výtky Komise, vyplývá že návrh příslušného cenového opatření (k 1.7.2010) již má Brusel na stole a ke schválení, jako výsledek právě dokončované analýzy relevantního trhu s mobilní terminací.

A tak se celá nynější mediální přestřelka mezi Komisí a naším ČTÚ nejspíše netýká ani tak dosavadního vývoje cen za terminaci (jako první dopis), jako právě oněch dvou budoucích snížení, které se Komisi zdají příliš malé – a tak tlačí na větší pokles cen za terminaci, i skrze tlak na použití jiné metody výpočtu cen.

Odpovědi našeho ČTÚ si pak dovolím rozumět v tom smyslu, že doporučení Komise (2009/396/ES) se v řádném termínu (k 31.12.2012) podřídí, ale že do té doby bude postupovat podle svého.

K dokreslení si dodejme, že Evropská komise stále nemá právo veta vůči nápravným opatřením, které ukládají jednotliví národní operátoři. O takovéto právo veta se stále vede boj v rámci nového telekomunikačního balíčku, který je ale momentálně „zaseknutý“ v europarlamentu.

Určitý „vzdor“ našeho regulátora vůči Komisi je patrný i na jejím požadavku ohledně toho, aby i společnost MobilKom (nabízející své služby pod značkou U:fon) byla vzata do regulace a platily pro ni stejné regulované ceny i další podmínky, jako pro tři etablované mobilní operátory. I zde ČTÚ setrvává na svém stanovisku (dle mého názoru oprávněném a rozumném), že MobilKom má na trhu tak malý podíl, že má jen „omezenou možnost uplatnit svou tržní sílu“, a že jeho regulace tudíž není zapotřebí.

Lze to stihnout?

Pro další dokreslení si ukažme dnešní první graf, doplněný o cílový stav ke konci roku 2012.

Tento graf naznačuje, jak by se naše ceny za mobilní terminaci musely vyvíjet, aby se do konce roku 2012 stihly dostat pod horní mez intervalu, požadovaného Komisí (tj. 3 eurocenty, resp. cca 75 haléřů): možné to je, ale znamenalo by to průběžně pokračovat v postupném snižování, tak jako v letošním roce. Nebo provést jedno, zato ale hodně radikální snížení, podobně jako v Polsku (na méně než polovinu).

historie cen za terminaci, s cilem ke konci roku 2012

K čemu to je?

Odhlédněme nyní od toho, jakou „trajektorií“ se naše ceny za terminaci dostanou ke konci roku 2012 pod hranici 3 eurocentů (cca 75 haléřů) a zastavme se u toho, co je podstatné pro koncové uživatele: jak se jim projeví změna ceny za terminaci v mobilních sítích?

Představa, kterou nám předkládá Evropská komise, je ta, že cena za terminaci přímo ovlivňuje koncové ceny – a tak že snížením cen za terminaci koncoví zákazníci ušetří. Prý až 2 miliardy €, a to dokonce ještě před koncem roku 2012. Proto asi ten apel a tlak na razantnější snižování ještě před tímto termínem:

Odstranění zkreslených cen u telefonních operátorů v celé EU sníží spotřebitelské ceny hlasového volání v rámci členských států a mezi nimi, což zákazníkům z řad podniků a domácností v letech 2009–2012 ušetří nejméně 2 miliardy EUR a prospěje investicím a inovacím v celém odvětví telekomunikací.

 Při detailnějším pohledu  už je ale patrné, že i Komise to přeci jen myslí trochu jinak. Tedy ne v tom smyslu, že by se pokles cen za terminaci měl promítnout do nižších cen za volání v rámci mobilních sítí (etablovaných, rozuměj „velkých“) mobilních operátorů – ale spíše jako odstranění bariéry mezi mobilními sítěmi a sítěmi pevnými, či mezi mobilními sítěmi „velkých“ mobilních operátorů a operátorů menších:

Sazby za ukončení volání představují pro operátory příjmy i výdaje: když z nich jeden operátor získá nižší příjmy, jiný operátor má nižší náklady. Až regulační orgány v průběhu čtyřletého období 2009–2012 sladí své postupy se soudržnějším přístupem popsaným v uvedeném doporučení, mohou menší operátoři mobilních sítí (kteří do ostatních sítí posílají více hovorů, než přijímají) očekávat, že budou svým větším konkurentům platit méně, operátoři pevných sítí by mohli získat nejméně 2 miliardy EUR dodatečných příjmů díky tomu, že budou za ukončení volání z pevných do mobilních sítí platit nižší sazby založené na nákladech, a očekává se, že spotřebitelé nejméně 2 miliardy EUR ušetří.

I naše praxe zde v ČR ukazuje, že koncové ceny hovorného našich mobilních operátorů jsou prakticky nezávislé na cenách mobilní terminace. Nebo jste zaznamenali v poslední době nějaký vliv poklesu cen za terminaci na koncové ceny u našich „velkých“ mobilních operátorů?

I mobilní operátoři sami dávají celkem jasně a jednoznačně najevo, že jejich cenotvorba je na výši terminace prakticky nezávislá: objemy provozu, který si vzájemně vyměňují, jsou víceméně stejné. A tak ceny za terminaci jsou pro ně vlastně jen účetní položky, které si vzájemně přeúčtovávají ve stejných objemech  – a tak jim může být prakticky jedno, jaká je jejich nominální výše.

Jinými slovy: cenotvorba našich mobilních operátorů se dnes řídí jinými zákonitostmi a pravidly, než je cena za terminaci. Osobně bych si dovolil formulovat hlavní pravidlo jako „co zákazník ještě snese a konkurence umožní ….“.

cif 24 - early cena - média

Ceny mobilní terminace tak jsou zajímavé spíše jako „výška bariéry“, která stojí mezi velkými hráči mobilního světa a jejich konkurenty z řad pevných operátorů (pro volání z pevných sítí do mobilních) a dalších hráčů (například „nově příchozích“ mobilních operátorů, či budoucích poskytovatelů služeb na bázi mobilního VoIPu apod.). A zde je pochopitelně v zájmu velkých mobilních hráčů, aby bariéry obklopující jejich království byly co možná nejvyšší.

Že by právě toto vysvětlovalo dosavadní vývoj cen za mobilní terminaci v ČR, s poklesem jen o 67 haléřů za dlouhých 7 let – a o 103 haléře za poslední rok?

Máte pocit, že se snížení regulovaných cen mobilní terminace nějak promítlo do koncových cen pro zákazníky?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).