Hlavní navigace

Vládní web pro vědu aneb Leží Česká republika v České republice?

6. 1. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Akademická půda je sice jednou z kolébek Internetu, přesto ani tam nefunguje všechno tak, jak bychom si představovali. Pozitivním příkladem by na první pohled mohl být vládní web, který je věnován výzkumu. Pod pokličkou se však dějí podivuhodné věci.
Hlavním zdrojem financí pro vědecký výzkum jsou v současné době granty, což je terminus technikus pro speciální formu dotací. Grantový systém funguje v USA snad od třicátých let a je bezesporu jedním z velmi důležitých faktorů, které učinily ze Spojených států vědeckou velmoc číslo jedna. Organizací, které v USA udělují granty, je mnoho, jedna s nejmocnějšími finančními zdroji je National Science Foundation (NSF, Národní nadace pro vědu). V ČR je nejvíce prostředků pod patronací Grantové agentury České republiky (GAČR), nicméně vlastní grantovou agenturu má Akademie věd ČR a granty udělují i jednotlivá ministerstva. Jde o speciální formu zadávání veřejných zakázek prostřednictvím veřejné soutěže.

To znamená, že zpravidla k 31. březnu běžného roku musí vědátor – odpovědný řešitel zpracovat velmi podrobnou a ekonomicky i vědecky fundovanou přihlášku. O ní rozhodne na základě posudků anonymních recenzentů příslušná oborová komise, neboť granty se udělují v rámci vědních oborů (např. matematiky, biologie atd.). Totéž platí i o programech, které probíhají v rámci mezinárodní spolupráce. Jedním z nich je např. COST (celým názvem The European COoperation in the field of Scientific and Technical Research, Evropská kooperace na poli vědeckého a technického výzkumu).

Sestavování přihlášek je sice dost náročná a neoblíbená práce, ale řešitelé chápou, že touto cestou se omezené prostředky na vědu rozdělí přece jen asi nejlépe. Jestliže korespondence vědeckých pracovníků se do převážně elektronické formy přesouvá už přibližně 30 let, postupně je takto ekonomičtěji, rychleji a levněji možno zasílat do tisku také vědecké publikace. Snaha převést do elektronické formy také grantovou agendu je proto zcela logická. Například o granty u NSF nelze žádat jinak než prostřednictvím Internetu. Vědecké záměry jsou ovšem stejně citlivé informace jako třeba údaje o bankovních kontech a s trochou nadsázky se dá říci, že by mohly být velmi zajímavým terčem pro nejednu špionážní službu. Proto musí předkladatelé používat NSF předepsanou certifikační proceduru.

Centrální evidence projektů (CEP)

Není mi známo, jestli americká federální vláda eviduje všechny vědecké projekty. Naše vláda ano, zákonem č. 130/2002 Sb. a nařízením vlády 267/2002 Sb. byla zřízena Centrální evidence projektů, ve zkratce CEP. Jestliže projekty samotné se předkládají v papírové formě (ve čtyřech vyhotoveních), evidenční údaje pro CEP – vlastně velmi stručný výtah těch základních údajů – se vkládá na vládní server výhradně prostřednictvím Internetu.

Byl jsem postižen tímto úkolem, a protože mé zkušenosti jsou nedobré, dovoluji si příslušný systém či spíše jeho tvůrce zkritizovat. Poté, co jsem si prostudoval 26 stránek (!) návodu, jak se postarat o certifikaci, upozornil mne kolega, který měl stejný úkol, že pro tuto fázi (úvodní zaregistrování projektu) není certifikace vůbec potřebná. Úvodní informace se mi však jeví jako poněkud podivná, ostatně posuďte sami (cituji):

Upozorňujeme uživatele, kteří mají nainstalován Internet Explorer 6 s aktualizovanou verzí: Service Pack 1 (SP1), že vzhledem k chybě firmy Microsoft si nemohou zažádat o certifikát do aplikací standardním způsobem popsaným v příručce. Tito uživatelé mohou postupovat dvěma způsoby:

  • buďto přeinstalovat Internet Explorer 6 na IE (5 nebo 6) bez aktualizované verze Service Pack 1
  • nebo na jiném počítači, který nemá tuto konfiguraci zažádat o certifikát, na tomtéž počítači jej vyzvednout, uložit a posléze přenést a nainstalovat do počítače, na kterém budou s aplikací pracovat

Upozorňujeme dále, že tato chyba má vliv pouze na žádost o certifikát, další problémy by neměly v důsledku této chyby nastat.

Přejděme k vlastnímu sběru dat. Bylo třeba vyplnit tři tabulky – hlavní údaje, financování projektu a údaje o řešitelích. Hlavní údaje jsem ještě dokázal vyplnit bez větších stresů. Ekonomické údaje jsem s využitím příkladného vyplnění zvládl také bez chyby. Stranou jsem si ovšem musel v tabulkovém procesoru připravit příslušnou matici o 19 vyplněných (nenulových) buňkách a chvílemi jsem „rostl“, když jsem pro CEP musel každou buňku vyplňovat zvlášť.

Jako nezbytnou podmínku úspěšného vyplnění jsem si také musel osvojit asi deset půvabných zkratek, jako například že REZ neznamená REZERVU, ale REŽII apod. Patrně to byla snaha o právnicky naprosto přesnou definici, která dotazník dovedla až k jakémusi „úřednickému ptydepe“. Příkladem může být položka, která se obvykle označuje jako „ulice“. Zde se ovšem žádá „označení ulice nebo veřejného prostranství“. Tvůrci dotazníku tu patrně mysleli na pracovníky ústavů AV ČR, sídlících na Flemingově náměstí, kteří by se nejspíš zdráhali uvést náměstí do rubriky ulice.

Opravdová krize však přišla teprve po vyplnění tabulky III., která je určena pro osobní údaje řešitelů, zde ovšem nazývaných „účastníci projektu“. Program totiž odmítl údaje převzít a ohlásil 4 chyby (cituji):

Chyby mezi jednotlivými položkami

  • Stát subjektu jiný než Česká republika smí být uveden jedině u subjektu, který je organizací cizího státu
  • Státní příslušnost jiná, než Česká republika, smí být uvedena jen u cizího státního příslušníka
  • Stát subjektu jiný než Česká republika smí být uveden jedině u subjektu, který je organizací cizího státu
  • Státní příslušnost jiná, než Česká republika, smí být uvedena jen u cizího státního příslušníka

Formulář jsem pečlivě zkontroloval, leč všude byla uvedena jen Česká republika, tedy žádný cizí stát. V nesnázích jsem se proto telefonicky obrátil gestorovi na ministerstvu, leč ani ten mi nepomohl. Klíč jsem nalezl až na stránce Často kladené otázky, kde jsem byl setřen následovně (opět cituji):

"Dotaz: Aplikace při kontrole přihlášky hlásí chybu: "Stát subjektu jiný než ČR musí být uveden jedině u subjektu, který je organizací cizího státu"
Odpověď: Chyba je ve vyplňování tabulky III -- Editace účastníků projektu:
pole G06 Stát subjektu se vyplňuje pouze u G02=OCS (organizace cizího státu), v opačném případě ponecháme políčko prázdné (v nabídce států úplně nahoře)."

793 Teprve nyní jsem tedy zjistil, že jako státní příslušnost pro občana ČR nelze vyplnit „Česká republika“, ale je nutné použít políčka, které bylo asi původně míněného pro občany bez občanství. Jako bezdomovec jsem si sice připadat nezačal, konečně jsem však pochopil, co má znamenat animovaný obrázek panáčka na titulní stránce aplikace – a chvíli přemýšlel o tom, že jej napodobím.

Popsané chyby mohou působit jako pouhé maličkosti, ve skutečnosti však zapadají do širšího kontextu. Celý průběh registrace totiž představuje typický případ, kdy jeden ústřední orgán (vláda) požaduje data, která má k dispozici jiný ústřední orgán (ministerstvo), ale místo toho, aby si je mezi sebou předali, zatěžují či spíše obtěžují jejich dodáním řešitele. Zhusta se jedná o univerzitní docenty, profesory či aspoň vedoucí vědecké pracovníky, zde ovšem degradované na „dodavatele dat“. Úkol typu „vezmi údaj z tabulky přihlášky v rubrice A6 a přenes ho do formuláře tabulky III, rubriky G06“ by měl přitom zručný programátor bez problému umět zadat počítači.

KL24

Web a Internet by měly být prostředkem k ulehčení práce. Vědeckých pracovníků se to však zjevně netýká.

Redakční poznámka: Autor je vědeckým pracovníkem Akademie věd ČR, přeje si však zůstat v anonymitě. Jeho osobní údaje jsou redakci známy.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).