Hlavní navigace

ADSL: Tiscali má vlastní “Fair Use Policy”

6. 1. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Nový způsob řešení agregace u velkoobchodního ADSL otevřel cestu k tomu, aby si poskytovatelé internetového připojení stanovili vlastní pravidla korektního používání služby (tzv. "Fair Use Policy") vůči svým zákazníkům, a také měli šanci vymáhat od nich jejich dodržování. Včera svá pravidla ohlásila společnost Tiscali.

Počátkem prosince jsem zde na Lupě, v článku ADSL: jak bude fungovat agregace od nového roku?, popisoval změnu, se kterou přišel Český Telecom v nové verzi svých velkoobchodních ADSL služeb. Pro připomenutí toho podstatného: nově dává jednotlivým ISP možnost, aby si (v rámci určitých mantinelů) určili vlastní „Fair Use Policy“ (pravidla korektního využití služby), a mohli také efektivně vymáhat její dodržování. Konkrétním mechanismem je systém dvou front na rozhraní mezi operátory, s různými prioritami. Požadavky, řazené do fronty s nižší prioritou, jsou Českým Telecomem vyřizovány až poté, kdy jsou odbaveny všechny momentální požadavky ve frontě s vyšší prioritou (tj. fronta s vyšší prioritou má absolutní přednost). Podstatné přitom je, že o zařazování požadavků do obou front rozhoduje ISP, který tak může dynamicky „přehazovat“ své uživatele z jedné fronty do druhé.

Ve zmíněném článku jsem se pokusil načrtnout možné využití tohoto mechanismu k řešení „problému vlků a oveček“, a to nikoli na straně poskytovatele velkoobchodní služby (tj. Českého Telecomu), ale již na straně toho, kdo službu poskytuje koncovým zákazníkům, tedy na straně ISP. Ten nyní může standardně zařazovat své uživatele do fronty s vyšší prioritou a diktovat jim určitá „pravidla hry“ (Fair Use Policy). Pokud je konkrétní uživatel překročí (poruší), bude jeho provoz přeřazen do fronty s nižší prioritou (nejspíše dočasně, např. do konce měsíčního zúčtovacího období).

Včera s takto koncipovaným řešením přišla společnost Tiscali, u dvou ze svých nových ADSL služeb.

Jaké jsou nové ADSL tarify u Tiscali?

Tiscali včera vydala tiskovou zprávu, oznamující zavedení nové „Fair Use Policy“ (resp. „Fair User Policy“, podle terminologie na jejím webu). V ní uvedla, že brzy představí také „nové cenové balíčky svých ADSL služeb pro rok 2004“ (jistě včetně velmi důležitých podmínek migrace ze stávajících tarifů na nové). Základní podoba těchto nových tarifů, včetně cen, však již existuje, a ke správnému pochopení nové „Fair User Policy“ si o nich musíme něco málo říci.

Jde o to, že v kategorii služeb s agregací 1:50 Tiscali nově zavádí tři různé:

  1. Start: s objemovým limitem 1 GB na rychlosti 512/128 kbit/s a 3 GB na 1024/256 kbit/s
  2. Standard: s limitem 3 GB, resp. 6 GB
  3. Premium: bez objemového limitu (u obou rychlostí)

U verzí Start a Standard přitom „Fair Use Policy“ uplatňována nebude: uživatel zde má stanoven měsíční objemový limit, a po jeho překročení zaplatí za každých započatých 5 GB 300 korun (bez DPH, resp. 366 korun včetně).

Jak vypadá nová „Fair Use Policy“?

Nová „Fair Use Policy“ se týká pouze variant Premium a měla by (zřejmě) fungovat tak, že po překročení objemového limitu 10 GB (u verze s rychlostí 512/128 kbit/s), resp. 20 GB (u verze 1024/256 kbit/s) bude uživatel těchto služeb až do konce měsíčního zúčtovací období zařazen do front s nižší prioritou (ve výše popisovaném smyslu). Důsledkem tedy bude to, že nominální rychlost připojení mu sice zůstane zachována, ale efektivní (skutečně dosahovaná) přenosová rychlost mu nejspíše výrazně klesne – v závislosti na chování všech těch uživatelů, kteří zůstali ve frontě s vyšší prioritou.

Opatrné „zřejmě“ jsem v předchozím odstavci použil proto, že informace, které se mi podařilo do redakční uzávěrky získat, připouští i poněkud odlišné interpretace. Původní tisková zpráva, kterou včera vydala společnost Tiscali, je sice velmi obecná, ale na druhou stranu celkem jasně říká, že „Fair Use Policy“ bude bez dalších podmínek aplikována po vyčerpání 10 GB měsíčně (zřejmě u pomalejší varianty Premium, a 20 GB u rychlejší):

V minulosti uživatelé služeb ADSL s agregací 1:50 občas pocítili snížení rychlosti svého připojení z důvodu nahromadění provozu přenosu dat, způsobeného několika málo uživateli v rámci skupiny se stejnou agregací, kteří připojení velice intenzivně zatěžovali. Tito intenzivní uživatelé využívali nabídky neomezeného přenosu dat nabízené Tiscali k neustálému přenosu obrovského množství dat.

V rámci nové politiky společnosti Tiscali ‚fair use‘ budou tyto kongesce eliminovány omezením rychlosti připojení těch intenzivních uživatelů, kteří v daném měsíci přesáhnou hranici 10 GB přenesených dat. Tito uživatelé budou mít i nadále neomezený přenos dat, ale negativní vliv jejich intenzivního využívání na ostatní uživatele bude neutralizován.

Odpověď na můj upřesňující dotaz od produktového manažera je sice konkrétnější, ale na druhou stranu zase otevírá možnost jiné interpretace:

FUP bude uplatňována pouze u služeb Tiscali ADSL 512/128 s tarifem Premium a Tiscali ADSL 1024/256 s tarifem Premium. Významnou úlohu bude hrát i chování daného zákazníka. V případě porušení technické specifikace a provozního řádu služby bude u rychlosti 512/128 uplatněna FUP po překročení 10 GB a u rychlosti 1024/256 po 20 GB. Zákazník užívající službu Tiscali ADSL v souladu s těmito podmínkami bude dosahovat standardní kvality služby.

Tomuto rozumím tak, že nejprve záleží na tom, co přesně říkají technické specifikace a provozní řád služby – a teprve pak bude či naopak nebude aplikována „Fair Use Policy“ při překročení limitního objemu. Co přesně by to mohlo znamenat?

Technické specifikace by například mohly stanovit, že uživatel služby Premium 512/128 kbit/s může každý den stáhnout nejvýše 0,5 GB (například). Pokud to dodrží, lze se za měsíc dostat i přes limitních 10 GB – ale pokud někdy překročí denní limit (nebo to udělá více jak n-krát za měsíc apod.), bude na něj uvalena „Fair Use Policy“ a po vyčerpání 10 GB dat bude zařazen mezi vlky (do fronty s nižší prioritou).

ICTZ23

Takovouto interpretaci v zásadě nevyvrací ani následující popis nové „Fair Use Policy“ na webu Tiscali:

Jak bude fungovat ‚Fair User Policy‘? Společnost Tiscali bude měřit přenos dat všem svým uživatelům. Pakliže určitý uživatel bude mít enormní přenos dat (Podmínky a limity dat jsou popsány v Technické specifikaci) bude mu omezena kvalita služby a snížena priorita před ostatními uživateli. Uživatelé budou informováni o přenosu svých dat pomocí emailu. Pakliže bude uplatněna na určitého uživatele ‚Fair User Policy‘, bude mu služba omezena až do konce zúčtovacího období. Poté mu bude znovu služba znovu vrácena do stejné kvality jako ostatním uživatelům.

Nová verze technických specifikací, platná od 1. ledna 2004, však žádné výše naznačené „jemnosti“ neobsahuje a hovoří pouze o překročení měsíčního objemového limitu 10 GB (resp. 20 GB), s následným „snížením rychlosti a prioritizací dat“. Na druhou stranu tyto technické specifikace obsahují v samém závěru klauzuli, že mohou být poskytovatelem služby měněny (a zákazník musí být o změnách informován s přiměřeným předstihem).

Jakému typu podmínky (pro uvalení Fair Use Policy) byste dali přednost?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.