Hlavní navigace

Aréna: Registrace domén a CZ-NIC II.

28. 2. 2001
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Minulý týden jsme v článku "Co si myslí... o registracích domén a CZ-NIC" dali prostor především zástupcům zprostředkovatelů registrací domén, kteří se současným systémem přichází denně do styku. Nyní bychom rádi přinesli pohled z "druhé strany". Na anketu nám odpověděli Richard Koza, Jiří Orság, Dan Lukeš a Martin Peterka.

Richard Koza
předseda představenstva sdružení CZ-NIC
(uvedené názory jsou soukromé)

1) Co vám vadí na současném systému registrace domén a co by se mělo změnit?

Současný systém má mnoho vlastností. Jako každý, kdo se o něj zajímá, i my vidíme na jedné straně řadu jeho předností, ale také řadu nedostatků. Psát přímo zde konkrétní detaily není vhodné, neboť na to by bylo zapotřebí mnohem většího prostoru, než má mít odpověď na tuto otázku.

2) Jaké je podle Vás řešení problému se spekulanty střihu Pavla Šimona?

Víte, není zcela jednoduché říci, jaké je řešení problému, neboť když jej tady předčasně zveřejníme, rozhodně se najdou tací, kteří se dopředu pokusí připravit řešení, jak ten systém obejít. CZ-NIC na jistém řešení pracuje a zavede jej, jakmile to bude možné. Kromě technických úprav bude nutné změnit i pravidla.

3) Myslíte si, že zavedení konkurenčních registrátorů by bylo přínosem?

Domníváme se, že konkurence je v principu dobrá věc. Na druhou stranu je však zapotřebí si uvědomit, že provoz TLD není zas až tak jednoduše možné transformovat do zcela deregulovaného (liberalního a konkurenčního) systému. Některé části prostě z principu nelze udělat jinak než jedním centrálním systémem.

3) Myslíte si, že KPNQwest a CZ-NIC plní závazky, ktere vyplývají ze vzájemné smlouvy? Pokud ne, které?

Toto je předmětem obchodního tajemství a jistě nečekáte, že vám na takovouto otázku odpovíme.

Jiří Orság
bývalý správce národní domény
(uvedené názory jsou soukromé)

1) Vadí mi snaha některých členů představenstva CZ.NIC omezit přístup k informacím o historii a průběhu registrací, snaha utajovat a cenzurovat informace o vlastní činnosti. Nevěřím, že utajování může vyřešit jakýkoliv problém.
Vadí mi rostoucí problémy se spekulanty a DoS útoky, které komplikují testování nových součástí systému. V systému chybí řada důležitých funkcionalit, jako je elektronický podpis a na něm založená autorizace změn, služby sdíleného registru, DNSSEC, podpora IPv6 atd.

2) Řešení musí mít několik částí, aby postihlo různé aspekty problému:

 1. Zkrácení lhůt (technické testy, lhůty splatnosti). 14 dní testovat nefunkční nameservery je jistě zbytečný luxus, ale lhůty lze zkracovat jen po určitou mez. Příliš krátké lhůty by naopak mohly zvýhodnit technicky lépe připravené spekulanty proti některým méně zkušeným zákazníkům.
 2. Zablokovat možnost změn parametrů u domén, které prošly technickými testy a ještě nebyly zaplaceny.
 3. V průběhu technických testů odmítnout požadavky na nové registrace u vlastníků s více než 100 nezaplacených domén. Vlastníky identifikovat na základě IČ nebo RČ.
 4. Požadavek na převod domény spojit s udáním identifikace prodávajícího a kupujícího. Požadavky s nesouhlasící identifikací budou odmítnuty.
 5. Domény nezaplacené po dobu delší než 6 měsiců převést do stavu blokace. Seznam zablokovaných domén zveřejnit na dobu 2 měsíců. Během této doby by mohly být uplatněny požadavky vyplývající z vlastnictví ochranné známky nebo zápisu jména v obchodním rejstříku. Tyto požadavky a jejich zdůvodnění musí být uveřejněny na Internetu. V případě více požadavků na jednu doménu nebo námitek proti požadavku bude o přidělení rozhodovat rozhodčí řízení podle pravidel řešení sporů. Pokud nebudou proti požadavku vzneseny námitky, bude doména přidělena žadateli. Žadatel bude platit standardní registrační poplatek. Domény, u kterých nebude vznesen podobný nárok, nebo u kterých rozhodčí řízení nerozhodne během 1 měsíce, budou vydraženy. Vyvolávací cena bude tvořena standardním poplatkem za registraci plus podíl na nákladech dražby. Výnos dražby po odečtení vyvolávacích cen bude určen na veřejně prospěšný účel zveřejněný při vyhlášení dražby. Dražby by měly probíhat jednou za 3 měsíce na Internetu a přímo. Domény neprodané ve dvou dražbách budou vráceny zpět k volné registraci.

3) Ano. Mohlo by být.

 1. Operátoři by mohli poskytovat diferencované služby, za různé ceny. Tím by bylo možné řešit současně velmi různorodé a protikladné požadavky zákazníků (např. lepší formalizace – smlouvy, objednávky, faktury pro velké organizace a minimum papírování a plně elektronická komunikace pro některé jiné uživatele).
 2. Sdílený registr by zefektivnil práci operátorů a mohl by poskytovat služby související se zápisem vlastnictví domén obdobně jako například katastr nemovitostí.
 3. Odpadly by některé současné institucionální překážky pro zavádění nových technických funkcionalit a služeb.
 4. Bylo by možné od základu předělat současné komplikované a nepříliš uspokojivé řešení fakturace.

Záleží ale na konkrétním řešení, zda dokáže eliminovat nová rizika (likvidace a zánik operátora, spekulace v méně přehledném prostředí apod.). Výsledek může být zlepšením, ale i zhoršením současného stavu.

4) Je věcí KPNQwest a CZ-NIC, aby hodnotily plnění vzájemné smlouvy. Vzhledem k tomu, že nemám přímý vztah k žádné z těchto organizací a na posledních dvou valných hromadách CZ.NIC, kterých jsem se jako zástupce nově přijatého člena účastnil, se o obsahu smlouvy ani o jejím plnění nejednalo, nemohu věc posoudit.

Dan Lukeš
člen představenstva sdružení CZ-NIC
(uvedené názory jsou soukromé)

1) Dle mého názoru současný systém v převážné většině plní ty úlohy, pro které byl (dle mého názoru) především určen – tj. umožnit registrace domén každému, kdo má požadované technické znalosti. I zde je pochopitelně co zlepšovat – systém je potřeba změnit tak, aby umožňoval jednoznačné identifikace žadatelů i vlastníků a tak omezil možnosti spekulací. Ze stejného důvodu bude nutné změnit běhy některých lhůt, které jsou poměrně dlouhé a tak spekulantům nahrávají – to ale bude na druhou stranu klást větší nároky na vlastníky a plátce domén – dnešní velice dlouhý prostor pro dlohodobé odkládání plateb (ať již úmyslně nebo následkem chyb) bude nutné zmenšit. Systém je také třeba elektronizovat – tj. v maximální možné míře odstranit veškeré papírové doklady (těmi jsou v dnešní době zejména papírová potvrzení změn a převodů) – zde jsme však omezeni liknavostí státu při vytváření prováděcích předpisů k zákonu o elektronickém podpisu.
Jsem si vědom toho, že mnoho dnešních držitelů nepovažuje systém za dostatečně „příjemný“ – ve většině případů ale jde, podle mého názoru, o ty držitele domén, kteří nemají nejmenších znalostí o doménovém systému a kteří si zároveň nebyli schopni nalézt takového technického správce, který by jim v technických záležitostech, kterým nerozumí, pomohl. Domnívám se, že pro tyto uživatele není cestou vylepšování registračního systému, ale to, aby si nalezli takového technického správce, který jim skutečně s věcmi, se kterými nemají dostatečnou zkušenost, pomohl – a který za ně registraci provede a neomezí se jen na ni, ale poskytne jim trvalou pomoc. Registrační systém jim takovou možnost dává a takoví techničtí spravci se na trhu vyskytují a mohou vzniknout další.

2) Dle mého názoru je možné tento a podobné případy vyřešit tak, že nebude možné doménu držet zaregistrovanou bez jejího zaplacení. Pokud se podaří dotáhnout do konce systém jednoznačné identifikace žadatelů, pak bude také možné žadatele, kteří opakovaně blokují domény, postihnout tak, že další žádosti budou odmítány. Rád bych ale upozornil, že pojem spekulant nelze omezit jen na pojem „neplatící spekulant“ – dle mého názoru jsou i jiné případy spekulací, kdy držitelé domén poplatky za doménu platí. Takové případy ale prakticky není možné posuzovat algoritmicky a posuzování dle „zdravého rozumu“ není veřejné mínění příliš nakloněno, protože se obává možného zneužití.

3) Rozhodně. Konkurenční registrátoři budou moci zavést nejrůznější poskytované služby za nejrůznější ceny – lze očekávat, že vzniknou služby laciné, zaměřené na technicky zdatné vlastníky domén (kteří si budou vést své vlastní nameservery a nevyžadují technickou podporu) i služby pochopitelně dražší, zaměřené na naprosté laiky, kteří vyžadují doménu „na klíč“. Monopolní organizace není obvykle schopna pružně reagovat na nové požadavky trhu, často pro ni není ekonomické poskytovat služby, o které je zájem ze strany jen několika málo klientů – takže ji buď vůbec neposkytne, nebo poskytne za nepřijatelnou cenu.
Systém konkurenčních operátorů však přinese nejen širší sortiment služeb, pružnější reakce na požadavky klientů a jednání lépe šité na míru konkrétnímu klientovi, ale také přinese i větší odpovědnost klientů – klient si bude muset vybrat mezi více registrátory a nést následky svého rozhodnutí – pokud si vyberou špatně, již nebude možné si stěžovat na špatné služby monopolem vnuceného poskytovatele, ale na svůj vlastní špatný výběr. A já se obávám, že příliš velké množství lidí o možnost výběru za cenu odpovědnosti za svůj vlastní výběr nestojí – alespoň pokud mohu soudit z diskuze, která probíhá v konferenci o různých problémech týkajících se CZ-NIC i budoucího vývoje. Tam se zdá, že požadavky směřují spíše k omezení konkurenčního prostředí a k zachování (ustavení) silného regulačního centrálního orgánu.

3) Těžko by mě někdo věřil, že občas nedojde k zaskřípání – k tomu nepochybně občas dochází v každém smluvním vztahu. Nedomnívám se ale, že by z kterékoliv strany docházelo k častému nebo opakovanému porušení některého ustanovení vzájemné smlouvy. Trochu jinou otázkou by byl dotaz, zda bych i dnes, kdyby se podobná smlouva uzavírala znovu, nepovažoval za vhodné provést některé zásadní změny.

Martin Peterka
KPNQwest
(uvedené názory jsou soukromé)

1) Domníváme se, že registrační systém ve své současné podobě je po technické stránce dobře propracovaný, progresivní a reflektuje (na rozdíl od systémů v mnoha jiných zemích) i právní ochranu majitelů domén, zejména pokud jde o společnosti. Přesto se jistě mnoho věcí dá vylepšit – tento prostor v současnosti vidíme zejména ve zkrácení intervalů, stanovených pro registraci domény – v současnosti platných 14 dní technických kontrol považujeme za zbytečně dlouhé. Stejně tak jsou neúměrně dlouhé termíny stanovené pro platby. V současné době je tak celková doba, po kterou probíhá registrace a je čas pro platbu, podstatně delší než dva měsíce, což je stav, který mimo jiné nahrává právě spekulantům. To je ovšem pole, kde rozhodování přísluší CZ-NICu.

2) Je samozřejmě možné přijmout celou řadu řešení – jedním z nich může být například restrikce při registracích, kdy se povoluje registrovat pouze určitý počet domén, souvisejících s činností subjektu vlastníka atd. – toto řešení je ovšem podle našeho názoru krokem zpět. V ČR bylo od této praxe upuštěno už před drahnou dobou a nepovažovali bychom za vhodné se k této praxi vracet. Možným řešením ale může být například už uvedené zkrácení termínu pro registraci a platby, dále je možné přijmout opatření, kdy bude registrace zamítnuta v případě, že vlastník má zaregistrovaný větší počet než X nezaplacených domén. Jinou variantou by bylo vyžadovat platbu za registraci předem, což by ovšem výrazně ztížilo pozici současným „operátorům“, provádějícím registrace pro větší počty zákazníků. Základním řešením se nám potom jeví úprava stávajících pravidel, týkajících se sporu o domény. Zfunkčnění tohoto nástroje, který byl primárně zamýšlen právě pro podobné situace, může výrazně usnadnit řešení problematiky spekulantů, a to i bez dalších úprav systému.

Je ovšem nutné konstatovat dvě věci:

 1. všechny zde uvedené postupy samozřejmě předpokládají výraznou změnu současných pravidel registrace, což je opět pole působnosti celého CZ-NIC (a tedy i KPNQwest jako jeho člena) i funkčnosti celého systému registrace a správy domén,
 2. s podobným problémem se potýkají i ostatní národní registrátoři, a to včetně registrátorů gTLD (.com, .net) – neexistuje tedy konečný recept na řešení problému, pouze lze zmenšit počet takto držených domén.

3) Domníváme se, že ano. Koneckonců i v současné situaci de facto tito operátoři existují, vždyť koncový zákazník si může i dnes zaregistrovat doménu přes „třetí subjekt“. Oficiální spolupráce, založená na poskytování hromadných služeb těmto operátorům, by situaci určitě zprůhlednila a zjednodušila. Je však potřeba si uvědomit, že existence těchto operátorů neodstraní potřebu centrální databáze, sdružující komletní údaje a poskytující služby koncovým zákazníkům i v případech „odstoupení“ operátora od poskytovaní služeb.

4) Podle našeho názoru ano.

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]