Hlavní navigace

Dočkáme se zpřístupnění?

28. 8. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Dnes by měla vláda projednat návrh novely telekomunikačního zákona, který mj. řeší otázku zpřístupnění místních smyček (Local Loop Unbundling, LLU). Podle českého závazku k Evropské unii by měla platit již od 1.1.2003. Pokud se tak stane, mohli bychom se dočkat nástupu skutečné konkurence v telekomunikacích.

Na pořad dnešního jednání nové vlády by se měl dostat také návrh věcného záměru novely telekomunikačního zákona, který řeší některé nejaktuálnější otázky v sektoru telekomunikací. V prvním přiblížení lze konstatovat, že se zabývá čtyřmi hlavními oblastmi:

  • Zpřístupněním místních smyček (LLU)
  • Zpřesněním legislativy definující uzavírání smluv o propojení
  • Zpřesněním právní úpravy volby operátora a přenositelnos­ti čísel
  • Zpřesněním pravidel pro stanovení cen za telekomunikační služby a pravomocí regulátora v této oblasti.

S výjimkou prvního bodu jsou zbývající tři vlastně určitou „nápravou“ chyb, nepřesností, neurčitostí či nedomyšleností stávajícího telekomunikačního zákona (č. 151/2000 Sb.), na základě zkušeností, které se za dobu jeho působnosti nastřádaly. Do značné míry navazuje na předchozí materiál Návrh opatření k dalšímu rozvoji konkurence na Telekomunikačním trhu v České republice, který vzala na vědomí (bývalá) vláda dne 14.11.2001 svým usnesením č. 1182/01 (a uložila ministru dopravy zapracovat jej právě do podoby Návrhu věcného záměru novely telekomunikačního zákona).

Snad nejvýznamnější změnou, kterou v těchto třech bodech návrh novely přináší, je zvýšení pravomocí regulátora (Českého telekomunikačního úřadu), včetně změny toho, kdy smí zasáhnout. Dosud platí princip, že regulátor jedná reaktivně a vstupuje do jednání, až když je o to některou z jednajících stran požádán (tj.: až když už vzniknul nějaký problém a prakticky se projevil). Podle navrhované novely by regulátor měl mít, v souladu s platnou právní úpravou v Evropské unii, větší pravomoci a větší nezávislost, ale hlavně právo jednat proaktivně, neboli sám vstupovat do jednání, aniž by k tomu byl vyzván:

Úřad je oprávněn vstupovat do jednání o propojení sítí z vlastní iniciativy, jestliže je to nutné k zajištění maximální hospodárnosti, spravedlivé soutěže a prospěchu pro koncové uživatele. Vstoupí-li Úřad do jednání, může stanovit záležitosti, které smlouva musí upravit, a podmínky, které musí jedna nebo více smluvních stran dodržet.

Zdaleka největší „novum“ však představuje první bod, o zpřístupnění místních smyček (Local Loop Unbundling, LLU, v oficiální terminologii Návrhu „zpřístupnění účastnických vedení“). Jde o opatření, které by mohlo pořádně rozhýbat zatuchlý tuzemský rybník a konečně pohnout věcmi vpřed, směrem ke skutečné konkurenci. Fakticky by šlo o to, že Český Telecom, coby vlastník místních smyček, by za definovaných podmínek (stanovených ovšem ministerstvem, nikoli regulátorem) byl povinen zpřístupnit své místní smyčky i konkurentům. Ti by pak po nich mohli nabízet své služby zákazníkům přímo, a ne pouze zprostředkovaně přes Český Telecom.

Ještě letos?

Zpřístupnění místních smyček po České republice intenzivně požaduje i Evropská unie. Ta přijala své nařízení k této problematice (direktivu 2887/2000) již 18.12.2000. Pro kandidátskou zemi přitom platí obecný závazek přijmout všechny direktivy Evropské unie nejpozději ke dni našeho vstupu. V případě direktivy 2887/2000 je ale situace jiná v tom, že se Česká republika explicitně zavázala ji přijmout nejpozději do konce tohoto roku (skrze Dodatek k pozičnímu dokumentu ke kapitole č.19 Telekomunikace a informační technologie).

Původní „tuzemská“ představa přitom byla taková, že v září mělo jít do vlády již paragrafované znění návrhu Novely. Dnes, na samém konci srpna, však jde teprve jen o věcný záměr. Cesta od věcného záměru k platné novele však může být ještě pořádně dlouhá, zvláště když prioritou teď zřejmě bude obnova země po povodních.

MM socky3

Vše je navíc komplikováno i skutečností, že zmíněná direktiva Evropské unie 2887/2000 není osamoceným aktem, ale součástí celého nového regulačního rámce telekomunikací. Jeho další části, týkající se mj. propojování sítí, univerzální služby, ochrany osobních údajů a dalších, byly přijaty až letos a členské země měly (resp. mají) 15 měsíců na jejich implementaci do svých právních řádů (tj. cca do června 2003). Pro Českou republiku, vzhledem k očekávanému datu našeho vstupu (koncem roku 2003, resp. počátkem 2004), to znamená převzít tyto direktivy také. A na to již nebude stačit pouhá novela, ale celý nový telekomunikační zákon. Ve vztahu k popisované novele to mj. znamená, že by vlastně měla být jen dočasnou záležitostí, platnou jen během roku 2003.

V odborné veřejnosti proto byl značně rozšířen názor, že takováto krátkodobá novela nemá smysl a je lepší se soustředit na nový telekomunikační zákon. Na druhou stranu potřeba řešit existující problémy v telekomunikacích (včetně neexistujícího zpřístupnění místní smyčky) je značná a velmi aktuální.

Stihne novela telekomunikačního zákona vstoupit v platnost k 1.1.2003?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.