Hlavní navigace

Jak být atraktivní na Internetu?

12. 7. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 29
Virtuální prostředí a pavučina webu dohromady vytváří zcela nový svět se specifickými zákonitostmi, kybersvět. V tomto „letním článku“ nám půjde o to nalézt, jak a proč se na Internetu kdo komu líbí, kdo komu sedí apod. Určíme také hlavní činitele přitažlivosti na Internetu a srovnáme je s těmi v normálním světě.

V reálném světě pracuje při vytváření vztahů spousta faktorů založených na fyzické blízkosti a na smyslovém vnímání. Pro potvrzení uvedeného začneme u zraku, jenž silně souvisí s vnímáním vzhledu druhé osoby. Zde je pro nás často rozhodující shoda rysů druhého s rysy našimi či našeho rodiče opačného pohlaví. Velmi důležitý je například i čich, o teoreticky velmi silné roli feromonů se ani nemusíme bavit, podstatnější je spojení čichu přímo s emotivními centry v mozku. O subjektivním posouzení barvy hlasu druhého i o dalších jevech je – myslím – také ledacos známo. Bohužel tohle všechno z internetové komunikace pravidelně odpadá.

Jak se tedy člověk na světově široké síti prezentuje? Ve většině případů má k dispozici pouze text, jeho různé varianty a jednu ikonku. Stále častěji však může doplnit svůj obraz vyplněním údajů v profilech komunitních serverů, může poslat fotografii nebo video, podělit se o svá literární či výtvarná dílka apod. Tyto věci ale řadíme spíše do pozdější fáze interakce, samotné seznámení je ovlivněné prakticky jen a pouze ikonkou a psaním.

Jak psát a být přitom atraktivní?

Nejprve jde o to zvolit vhodnou přezdívku. Měli byste přitom myslet na to, kdo ve své podstatě jste a s kým byste chtěli navázat kontakt. Nick je velmi oblíbeným prvním sítem při výběru na přeplněném trhu informací – komunikačních partnerů na Internetu; uživatel podle něj často uvažuje, zda má daný „výkřik do tmy“ vůbec vzít na vědomí a dále prozkoumat.

Dbejte na první dojem. Pokud už si vaši úvodní zprávu někdo přečte, buďte si jisti, že podle ní zhodnotí i to, (obrazně řečeno) jestli nosíte trenýrky nebo slipy. Nepřeháním, ono mu totiž nic jiného nezbývá, nemá jiná vodítka a ztrácet čas s každým nemůže. Pište stručně, s (pochopitelným) verbálním vtipem, s jasně určeným záměrem a hlavně gramaticky správně. Inteligence a schopnost se vyjadřovat poskytuje velkou výhodu.

Vyjadřujte se srozumitelně, gramaticky přesně a s humorem. Snažte se vždy vystihnout podstatu svých myšlenek. Používejte vlastní styl, ale vždy jen tak, aby druhý věděl, o co vám jde. Dávejte si pozor na překlepy, neužívejte těžkých slov (např. přechodníky, jenž), pokud je neovládáte a nepoužíváte i v jiných formách komunikace. Dělejte si legraci hlavně ze sebe (to působí obzvláště atraktivně) a nikoliv z druhých, u nich jen pokud víte, že to snesou a pochopí.

Naučte se diskutovat nebo diskutujte, pokud to zvládáte. Na Internetu se obzvláště daří lidem inteligentním, kteří se umí „pohádat“, neboli zvládají vyměňovat si názory – podstrkují tak pod světla reflektorů svůj duševní motor. Jde jednak o to si svoje stanovisko obratně uhájit, jednak i o uznání cizí cesty jako jedné z možností – předkládat argumenty a také je uznávat. Inteligence je zřejmě jednou z hlavních složek internetové atraktivity.

Nalezněte společná témata. Při absenci vzhledových kvalit v kybersvětě stoupá význam názorové i životní podobnosti. Tento faktor by se dal označit za vůbec nejdůležitější pro „internetovou krásu“. Člověk tedy považuje za atraktivního takového pisatele, se kterým sdílí hodnoty, postoje a v širším pohledu i obdobné (nebo doplňující se) zájmy. Zvláště bych chtěl upozornit na schopnost tolerance, v jejím duchu vlastně pluje celá „internetová filosofie“. Vyhraněnost až nepřátelství láká extrémisty, naopak tolerance umožňuje kontakt s lidmi snášenlivými, přátelskými a respektujícími jiné.

Popište sebe sama. Buď umožněte druhému vás poznat díky vámi detailně vyplněnému infu/profilu, nebo se nesmíte bát rychle a přitom přesně vylíčit vlastní vzhled, neřkuli osobnost. Chápu, že toto může být trochu nepříjemné, ale na druhého to udělá opravdu dobrý dojem. Kopíruje to asertivní techniku otevřených dveří – vlastně druhému ukážete, že nemáte co skrývat a za co se stydět. Pokud máte nějaké chyby, tak o nich víte, jste za ně zodpovědní a přijímáte návrhy na možné zlepšení situace. Zdůrazněte své zvláštnosti, neboť právě tím bijete do očí a vyčníváte z hlasitého davu. Samo sebou se nedoporučuje zveřejňovat osobní údaje, podle kterých by vás mohl potenciální internetový kriminálník vystopovat, jde o to odhalit vpravdě osobní a ne „občankové“ věci (tím myslím čísla, příjmení, větší upřesnění místa bydliště atd.).

Bavte se pravidelně. Pokud vám jde o to někoho zaujmout, pak se pravděpodobně sami budete snažit vyhledávat kontakt s tímto člověkem. Internetové vztahy jsou křehké, neboť za sebou nemají silné smyslové zážitky reálného světa, proto je třeba je pravidelně udržovat a obnovovat. Často je jediná možnost, jak něco zažít (a tak utužit vztah a zvýšit svou atraktivitu pro druhého) v tom, že se lidé přes Internet začnou bavit o emocionálně nabitých událostech nebo o emocích samých.

Plus pro atraktivitu

Průzkumem Julie Albrightové (Impression Formation and Attraction in Computer Mediated Communication), Patricie Wallaceové (The Psychology of The Internet) a nakonec i Martiny Veselé (Co nás dělá na Internetu atraktivní v Psychologie Dnes 3/2006) se podařilo určit základní činitele atraktivity na Internetu. Všechny výše zmíněné autorky se shodují na klíčové roli podobnosti a blízkosti (vzájemného sebeodhalení) lidí. Dále také Julie Albrightová zdůrazňuje inteligenci a schopnost srozumitelného vyjadřování. Zde je třeba vyzdvihnout vliv tvořivosti, projevující se například při zařizování ikonky. Další faktor, humor, který zdůrazňují dvě výše zmíněné zahraniční autorky, Martina Veselá zpochybňuje – v Psychologii dnes (3/2006) píše:

"…Někteří respondenti [polostrukturo­vaných rozhovorů] se sice vyjádřili, že je zaujme spíše vtipný příspěvek, přesto se však humor nezdál být zvlášť významným činitelem atraktivity. Je možné, že si někteří uživatelé uvědomují, že humor není snadno vyjádřitelný pouze skrze text – k vyznění mnoha vtipů je zapotřebí gest, intonace a dalších textem obtížně vyjádřitelných parametrů…

Mínus aneb ošklivě na síti

Zde bych rád připomněl sérii článků o potížistech na Internetu (1. díl, 2. díl, 3. díl, 4. díl) zpracovanou podle bible kyberpsychologie od Johna Sulera. Jakákoliv objevená forma „potížismu“ velmi ubližuje atraktivitě jedince. Mezi obecná mínus se dá počítat asociální chování, neúměrný exhibicionismus nebo naopak pasivní chování. Samo sebou nedostatky plusů z předešlého odstavce samy o sobě vytvářejí mínusy.

Považujete internetovou atraktivitu v dnešním světě za důležitou?

Autor článku

Autor studuje FF MU obor Psychologie. Aktivně přispívá do několika internetových magazínů, zajímá se přitom hlavně o webovou komunikaci a psychologii Internetu.