Hlavní navigace

Kauza Prace.cz vs. Sprace.cz - pohled zpět i vpřed

23. 8. 2005
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Už přes rok trvá doménový spor mezi portálem Seznam.cz a firmou LMC s.r.o. Dílčí výsledek soudního procesu, který vám detailně přiblížíme, je nerozhodný. Jsou domény Prace.cz a Sprace.cz pro uživatele zaměnitelné, dopustil se Seznam nekalosoutěžního jednání? Na směrodatné soudní odpovědi teprve čekáme, přesto se na tyto otázky pokusíme odpovědět.

Každý soudní proces, jenž řeší při vzniklou na Internetu, stále nese punc neobyčejnosti. Zároveň mnohdy pro svou unikátnost vytváří do budoucna precedens. Konflikt mezi portálem Seznam.cz, a.s. a firmou LMC s.r.o. o využívání domény Sprace.cz není výjimkou – jedná se o první významný nekalosoutěžní spor na českém Internetu.

Na následujících řádkách se podíváme na průběh případu, odhadneme výsledky i důsledky pro obě strany a budoucí doménové spory na českém Internetu.

Před výkopem

Společnost LMC s.r.o. se na českém Internetu zabývá inzercí pracovních míst velmi dlouho. Už 16. března 1997 zakoupila atraktivní doménu Prace.cz, aby ještě rozšířila své portfolio služeb, dosud nabízených převážně na serveru Jobs.cz. V květnu roku 2003 si dokonce podala žádost na Úřad průmyslového vlastnictví a minulé léto si úspěšně zapsala slovní grafickou ochranou známku prace.cz.

To už ale začal na internetovém trhu s nabídkou pracovních pozic vyvíjet činnost portál Seznam, který do té doby na subdoméně prace.seznam.cz pouze přebíral data mj. právě od LMC. Seznam tuto spolupráci v prosinci 2003 zrušil (s účinností k 29. únoru 2004), od Computer Pressu koupil server Volna-mista.cz a s na podzim roku 2002 zaregistro­vanou doménou Sprace.cz se postavil na vlastní nohy.

Prace.cz LMC ale dostalo obavu, že ji Sprace.cz Seznamu přeroste a snad i zašlápne po té, co paraziticky vysaje její zavedenou značku. Příběh tak dostal právní rozměr.

Předzápasový rozhovor

Co se LMC nelíbilo? „Prvotním impulsem pro podání žaloby bylo nekalosoutěžní jednání společnosti Seznam.cz a.s,“ hovoří Libor Malý, ředitel LMC.

„Nekalosoutěžní jednání spatřujeme v tom, že Seznam.cz v konkrétním případě jednostranně ukončil spolupráci s naší společností, spočívající v tom, že na placeném odkazu pod heslem „práce“ na titulní straně umísťoval odkazy na webové stránky více subjektů zabývajících se podnikáním v oblasti zprostředkování zaměstnání v rámci sítě Internet. Přičemž Seznam ze dne na den sám vstoupil do konkurenčního prostředí, protože pod označením „práce“ odkazuje již přímo na Sprace.cz,“ říká Libor Malý.

Seznam je pochopitelně jiného názoru, uceleně ho prezentoval jeho šéf Ivo Lukačovič na svém blogu. Svou obhajobu staví na faktu, že „práce“ je označení druhové.

LMC se v rámci žaloby domáhá, za prvé, aby se Seznam zdržel užití domény Sprace.cz a označení „sprace“ za účelem nabízení a propagace služeb zprostředkování zaměstnání a nabídky pracovních příležitostí prostřednictvím Internetu. Za druhé, aby Seznam do sedmi dnů od právní moci rozsudku zveřejnil na titulní straně portálu Seznam.cz i Sprace.cz omluvu.

LMC : Seznam 1:0

Společnost LMC sáhla k šikovnému tahu – navrhla soudu předběžné opatření, aby se Seznam zdržel nabízení pracovních míst na Sprace.cz, a dále aby zde Seznam zatímně umístil text informující o vedení soudního sporu.

Městský soud v Praze 14. dubna 2004 návrh LMC přijal, umístění textu zamítl. Seznam tak musel své aktivity na doméně Sprace.cz zastavit a přesunout je na sprace.seznam.cz. Doména Sprace.cz byla přesměrována na hlavní stránku Seznam.cz.

Samosoudce JUDr. Zuzana Čížková uznala názor žalobce, že jednání Seznamu je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže. LMC se obávala, že užití domény Sprace.cz a označení „sprace“ může vyvolat nebezpečí záměny na straně veřejnosti, odlákání uživatelů i inzerentů.

K návrhu na nařízení předběžného opatření přiložila společnost LMC výpisy z obchodního rejstříku, podanou přihlášku na ochrannou známku (viz výše), výpis z databáze domén NIC.cz, fotografie reklamních kampaní, daňové doklady, licenční smlouvu ze dne 1. května 2001 uzavřenou mezi poskytovatelem Ing. Liborem Malým a nabyvatelem LMC s.r.o., jejímž předmětem je oprávnění nabyvatele k výkonu veškerých práv spojených s užíváním domén druhého stupně „prace.cz“ a dalšími. Dále byly předloženy výsledky studie Znalost značky ze dne 23. února 2004, tiskové zprávy, notářské výpisy a články deníků Blesk a Právo.

LMC si nechala ověřit, že se na monitoru notáře JUDr. Romana Bláhy objevuje po kliknutí na odkaz Práce na Seznamu stránka Sprace.cz a po zadání hesla práce se ve vyhledávači Google zobrazuje na prvním místě naopak Prace.cz, následovaná serverem Sprace.cz.

Soud dospěl na základě skutkových tvrzení LMC k závěru, že jsou v daném případě splněny podmínky pro nařízení předběžného opatření.

„Mezi žalobcem a žalovaným existuje soutěžní vztah, přičemž jednání žalovaného může být posuzováno v rozporu s dobrými mravy, neboť doménová jména ‚prace.cz‘ a ‚sprace.cz‘ jsou natolik zaměnitelná, že mohou uživatele Internetu zmást a ztížit mu přístup k informacím o službách žalobce,“ píše se v usnesení.

Podle soudu přináší Seznamu užívání domény Sprace.cz neodůvodněné výhody, protože využívá známosti domény prace.cz k vlastnímu prospěchu a naopak zhoršuje pozici žalobce v hospodářské soutěži. „V důsledku jednání žalovaného hrozí žalobci vznik závažné majetkové i nemajetkové újmy,“ odůvodnil soud rozhodnutí.

LMC : Seznam 1:1

Proti rozhodnutí Městského soudu se Seznam odvolal k Vrchnímu soudu a zaznamenal 16. května 2005 vítězství.

Ještě před tím LMC podala další návrhy na předběžná opatření: 24. srpna 2004 chtěla Seznamu zakázat využívání označení „sprace“ na serveru novinky.cz (zamítnuto 31. srpna 2004), stejný požadavek pro hlavní stránku Seznam.cz byl navržen 24. září (zamítnuto 1. října 2004).

Seznam napadl v odvolání následující skutečnosti: doménu Sprace.cz si zaregistroval již 6. listopadu 2002 a žalobce dosud nic nenamítal. Dále poukázal na skutečnost, že se LMC opírá pouze o přihlášku ochranné známky, a poznamenal, že označení „práce“ je označením druhovým, tudíž nelze hovořit o zásahu do práv žalobce. Seznam rovněž zmínil, že doména Sprace.cz navazuje na vlastní známkovou řadu (sauto, sreality, smobil, sdovolená). Snahou Seznamu je prý naopak se od žalobce odlišit.

Vrchní soud (naštěstí) uznal, že žalovanému Seznamu nelze uložit zákaz nabízet v prostředí Internetu shodné služby, které nabízí LMC. Nelze ani obecně jemu, ani komukoli dalšímu zakázat užívání slova „práce“.

„Pokud žalobci náleží právo užívat doménu ‚prace.cz‘, pak pouze toto označení je pro něho chráněno a jako takové mu poskytuje výhodu (…) oproti jiným poskytovatelům služeb s jiným zněním doménových jmen. Pokud je pak použito již v označení domény s určitou obměnou či doplněním označení žalobce ‚práce‘, pak rozhodné je posouzení, zda je tím do práva žalobce, (…) takto zasaženo či nikoliv, především pak – zda je vyvoláno nebezpečí přímé či nepřímé (v možnostech asociací) záměny účastníků či jejich produktů, zda může být užívání považováno za využívání pověsti jiné domény či nikoli,“ dočteme se v usnesení.

Odvolací soud měl za to, že nebylo osvědčeno jednání nekalé soutěže žalovaného ani podmínka nezbytnosti úpravy poměrů účastníků. Zároveň definoval „průměrného uživatele“, jenž si je prý už vědom důležitosti každého písmene.

Poločas, názory odborníků

První dějství „utkání“ mezi LMC a Seznamem máme za sebou. Je na místě zdůraznit, že soud zatím rozhodoval pouze o otázce předběžného opatření, nikoliv o meritu věci, ačkoliv dřívější prohlášení Seznamu evokovala konečné vítězství největšího českého portálu. Ten pouze, jak naznačují mezititulky, vyrovnal skóre.

Přesto se oba odborníci, které jsme oslovili, shodují, že celkové rozhodnutí se může u odvolacího soudu „inspirovat“. „Výsledek řízení ohledně případného nekalosoutěžního jednání či zásahu do ochranné známky není závislý na rozhodnutích soudu ohledně návrhu na předběžné opatření. Nicméně i v tomto řízení soud celou záležitost do určité míry skutkově posuzuje, takže je možné z jeho rozhodnutí čerpat určitou inspiraci a informace pro další vedení sporu,“ tvrdí Josef Aujezdský z Advokátní kanceláře Mgr. Daniela Maška.

Ján Matejka z ITpravo.cz se domnívá, že právní názor odvolacího soudu je správný a bude se z něj nadále vycházet.

Možný výsledek?

LMC očekává nařízení ústního jednání Městským soudem v Praze. „Finální rozhodnutí ve věci, zda dochází k nekalosoutěžnímu jednání na straně Seznamu a k zásahu do práv a oprávněných zájmů LMC s.r.o, necháváme pochopitelně na rozhodnutí soudu,“ říká Libor Malý.

Josef Aujezdský nechtěl z objektivních důvodů výsledek soudního řízení předjímat. Ján Matejka věří více Seznamu: „Dle mého názoru je výše uvedené usnesení věcně i právně správné, a lze tedy očekávat zamítnutí i dalších souvisejících žalovaných nároků, a to na základě stejné, nebo obdobné právní argumentace.“

„V další fázi tohoto řízení se již soud bude zabývat výlučně rozhodnutím ve věci samé, což rozhodně nebude mít snadné. Soud totiž bude muset (v oblasti internetových služeb) stanovit jasnou hranici mezi soutěžní kreativitou hodnotnou či alespoň přijatelnou, a kreativitou „perverzní“, tedy takovou, kterou již akceptovat nelze,“ předvídá Ján Matejka.

Nemalou roli by mohlo hrát východisko Vrchního soudu, že „průměrný“ uživatel Internetu a potenciální návštěvník webů účastníků si uvědomuje důležitost každého znaku v doménové adrese vyžádaných stránek. „Pak nelze mít za osvědčené, že zněním doménových jmen webových stránek účastníků “průměrný” uživatel Internetu bude maten a nerozliší je,“ tvrdí Vrchní soud.

Tuto skutečnost považuje Josef Aujezdský za zajímavou a říká: „V oblasti doménových sporů jsme se totiž setkali již s rozhodnutím opačným, a to když vrchní soud např. nařídil předběžné opatření zdržet se užívaní doménového jména, které se odlišovalo od doménového jména žalobce (zaregistrovaného jako ochranná známka) jinou doménou nejvyšší úrovně. Dokonce v jednom případě krajský soud vyhověl žalobci nařízením předběžného opatření ohledně doménového jména, které si žalovaný zaregistroval poté, co se toto doménové jméno uvolnilo z důvodu, že žalobce neuhradil poplatky spojené s užíváním doménového jména. Nicméně do fáze meritorního rozhodnutí se tyto dva uvedené případy nedostaly.“

Důsledky?

Je jisté, že výsledek kauzy Prace.cz vs. Sprace.cz bude zásadní pro další menší či větší doménové spory na českém Internetu. O tom, jak tato kauza ovlivnila globální trh s online nabídkami práci, obě strany příliš hovořit nechtějí.

„Pozastavení Spráce mělo samozřejmě negativní dopad na spolupráci s našimi klienty. Museli jsme je nejen všechny informovat o nové situaci, ale také přesvědčit, aby u naší služby zůstali. S odstupem času je zřejmé, že jsme se s celou situací dokázali dobře vyrovnat. V současné době počet našich klientů dále roste, a to také proto, že s nimi stále pracujeme. Fakticky se pro ně nic nezměnilo – pro ně i pro uživatele je služba Spráce stále na Seznamu.cz,“ říká Rita Gabrielová, mluvčí Seznamu. Výši ztrát nechtěla komentovat, podle Iva Lukačoviče se vyšplhaly do „astronomických desetimilionových (a možná stamilionových) částek“.

„Jak kauza ovlivnila trh s pracovními příležitostmi, nelze vyhodnotit, protože dosud neskončila,“ tvrdí Libor Malý. Na téma „zmatených uživatelů“ říká: „Na úrovni personálních a dalších manažerů v rámci firemní klientely máme časté informace o zmatení a znejistění, co je vlastně co a kdo je vlastně kdo“.

ebf 24 - tip duben

Závěrem

Zatracené „s“, mohl by si leckdo říci. Uvidíme, jaké překvapení nám ještě přinese. Třeba se LMC rozhodne na doméně Jobspilot.cz (kterou Libor Malý vlastní) konkurovat Jobpilot.cz.

Selský rozum by v tomto případě velel být spíše na straně Seznamu – v případě výhry LMC bychom se mohli „těšit“ na roztržený pytel plný podobných kauz. Rozhodnutí je ale záležitostí soudu. Mimochodem, vyhledávač Google, kterým se u něj argumentovalo, dnes indexuje doménu Sprace.cz až na třetí stránce, Prace.cz je první. Dochází k záměně? Jaký je váš názor?

Prace.cz versus Sprace.cz - na jaké straně sporu jste?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor vede MEDOBOS s.r.o., je Copywriter.cz a dělá weby pro Benešov i Říčany.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).