Hlavní navigace

NIX.CZ – Minulost, současnost a budoucnost

15. 9. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Short Nix.cz Autor: 21971
V poslední době se na Lupě často mluvilo o tom, že současná situace v NIX.CZ nemusí být optimální nebo jediná správná. Že by to možná chtělo změnu. Jaká byla minulost a jaká bude dost možná budoucnost českého peeringového uzlu, který nedávno oslavil čtrnáct let svého fungování? Nad tím se ohlédne a zamyslí jeho ředitel Tomáš Maršálek.

V úvodu článku mi dovolte krátce pojednat o tom, co vlastně peeringový uzel je. V praxi se pro označení uzlů používají zkratky IXP – Internet Exchange Point, NAP – Network Access Point, MAE – název společnosti Metropolitan Area Exchange, který se v USA vžil pro generické označování NAPs, aj. Pro účely tohoto článku používám zřejmě nejrozšířenější termín v rámci Evropského prostoru  – IXP. IXP je fyzickým místem, ve kterém si ISPs (Internet Service Providers) a CPs (Content Providers) vyměňují své datové toky. IXP snižuje společnostem náklady na zahraniční konektivitu. Analogií může být letiště-dopravní křižovatka (IXP), kde pasažéři (datové balíčky), přestupují, vystupují a nastupují do a z letadel různých dopravních společností (ISP, CP). Z pohledu provozovatele lze rozdělit IXPs na 2 kategorie:

 • Nekomerční IXP – asociace, neutrální organizace, kde vloženými penězi (ve formě poplatků za využívání IXP) sdružené společnosti financují provoz svého IXP.
 • Komerční IXP – provozovatelem je soukromá firma, ISP jsou její zákazníci a poplatky platí provozovateli.

V Evropě jsou rozšířeny spíše nekomerční IXPs, v USA převládá kategorie komerčních IXPs. Obě kategorie mají své klady a zápory. V nekomerčním IXP sdružené společnosti samy rozhodují o vývoji, strategii, cenách a investicích svého IXP, naproti tomu v komerčním IXP platí zainteresované společnosti za služby poskytovateli služeb, který může být přímým konkurentem, a mají pouze dvě možnosti v rozhodování, a to sice buď služby odebírat, nebo neodebírat. Na druhé straně v nekomerčním IXP mají sdružené společnosti i příslušný díl zodpovědnosti za svá rozhodnutí a konsenzus společností musí projít diskuzí a zpravidla v některých IXP hlasováním, zatímco komerční IXP dělá rozhodnutí dle svého uvážení, což umožňuje pružnější reakci na podněty z vnějšího okolí.

NIX.CZ patří mezi nekomerční IXPs kde členové hlasují o ceníku,rozpoč­tu,vzniku/záni­ku nových uzlů,volby statutárních orgánů. Nekomerční model je i například AMS-IX (byl založen 1996 jako NIX, v současné době stále 1.-2. největší IXP na světě), ale s jinou kompetencí rozhodování. Před několika lety členská základna AMS-IX rozhodla zachovat si kontrolu nad sdružením ale provozní záležitosti oddělit formou samostatné společnosti kterou sdružení vlastní tj. nezasahovat do provozního řízení IXP, ale zároveň si udržet stabilitu řízení  – statutárních orgánů kde je funkce předem nabízena a projednána s managementem.

Minulost

Probírat celou historii sdružení je mimo akční rádius tohoto článku, čili pouze stručně připomenu relevantní momenty. První diskuze o potřebě samostatného IXP v Ćeské republice se objevily koncem roku 1995. V té době poskytovalo v České republice Internet s vlastní zahraniční konektivitou cca 8 firem. Sdružení bylo formálně založeno 30. srpna 1996 a první propojení se uskutečnila v lednu následujícího roku. Časem se postupně připojovali další a další členové, nicméně pro vstup do sdružení bylo nutné splnit řadu podmínek a byrokratických náležitostí (např. potvrzení o bezdlužnosti, notářská ověření, být LIR=Local Internet Registry, odůvodňování motivace pro vstup do sdružení apod.), přičemž o přístupu dalších společností do sdružení se po přezkoumání hlasovalo na valných hromadách, které se konaly 2× ročně. Tyto faktory komplikovaly další rozvoj sdružení a složitost přístupu do sdružení také odrazovala případné zahraniční zájemce.

Současnost

Postupem času jsme se propracovali k současné podobě sdružení a podíváme-li se na dnešní situaci, změnilo se opravdu hodně. Pro přístup do sdružení nyní stačí mít svoje ASN (Autonomous System Number) a používat směrovací protokol BGP (Boarder Gateway Protocol), přičemž přistoupit lze kdykoliv v průběhu roku. Zároveň byla odebrána restrikce ohledně nemožnosti zálohy a IP tranzitu přes infrastrukturu NIX.CZ. Sdružení si postupně vybudovalo stálé místo mezi tzv. TOP10 (deset největších IXP v Evropě z pohledu objemu provozu) a zároveň vytvořilo v zahraničí dobré jméno (= goodwill). Z pohledu zvenčí je skvělé, jak se z „malého“ uzlu v „malé“ zemi, v blízkosti velkých strategických IXPs, podařilo vybudovat takto stabilní rámec. Často se setkávám s dotazy na recept tohoto úspěchu. Odpovědí může být výřez z prezentace „Model nekomerčního IXP“, kterou jsem v průběhu posledních měsíců prezentoval na několika mezinárodních konferencích a fórech a vyjadřuje i můj osobní názor:

Co je IXP (měl by být):

 • Spolehlivá a stabilní hardwarová platforma pro propojování
 • Místo, kde se setkávají konkurenti na neutrální půdě s cílem spolupráce
 • Místo pro sdílení zkušeností a vědomostí
 • Místo, do kterého členové vkládají své know-how a investice
 • Místo reflektující rozvoj Internetu v dané geografické oblasti
 • Místo apolitické a neutrální

Co IXP není (neměl by být):

 • Bitevní pole pro konkurenční boj
 • Ekvivalent IP tranzitu
 • Místo pro prosazování osobní vůle nebo zájmu členů (je to výhodné pro mě, ale ne pro sdružení)
 • Místo pro prosazování osobní vůle volených statutárních orgánů (ne pouze pro „hezkou vizitku a zápis do CV“)
 • Politickým nebo mocenským nástrojem

Myslím si, že NIX.CZ dnes tato kritéria v rámci možností splňuje.

Hospodářská recese se neblaze projevila i v telekomuni­kacích. Ve sdružení NIX.CZ se útlum projevil stagnací zájmu o přístup zejména zahraničních společností, tyto jsou v současné době ve stádiu „vyčkávání“ na další vývoj situace nebo řeší hlubší ekonomické problémy a rozšířením se nezabývají. Dále se začaly ve větší míře uskutečňovat privátní peeringy, kdy se společnosti propojují mezi sebou, tj. investice nesměřující do sdružení. Osobně se dívám na toto řešení neutrálně, investice jsou plně v kompetenci jednotlivých společností. NIX a obecně IXP typu “nekomerční“ je opravdu dlouhodobá investice a současná ekonomická krize nahrává spíše krátkodobým investicím. Oba projevy útlumu růstu přenesených kapacit jsou aktuální i u dalších IXP ve světě. Jak vyčteme z grafů agregovaných toků dat nejen českého IXP, k výraznějšímu poklesu došlo v dubnu 2009. Tento pokles byl z velké části způsoben rozsudkem proti švédské Pirate Bay, jedné z nejpopulárnějších P2P sítí. Od té doby datový tok opět mírně roste a v současné době se v denní špičce pohybuje okolo 70–80 Gb/s. Po skončení prázdnin se zdá, že se stagnace prolomila a zaznamenáváme rostoucí zájem o přístup nových firem do sdružení, zároveň datový tok roste díky růstu počtu a náročnosti multimediálních přenosů.

Budoucnost

V nadcházejícím období se pravděpodobně uskuteční kroky, které jsou zaměřeny na úpravy cenové hladiny portů, což by mělo zvýšit motivaci členů k navyšování kapacity datových přípojek. Co se týká 10Gb/s portů, patří v současné době NIX.CZ v evropském měřítku spíše k levnějším IXP, jak ukazuje následující tabulka:

KL24

IXP v Evropě
č. název jednorázový poplatek za instalaci měsíční poplatek za port 10Gb/s (v EUR) zdroj
1 DE-CIX 2 000 € 3 300 € https://www.euro-ix.net/member/m/ix­p/show/9/pricing
2 AMS-IX bez poplatku 2 500 € http://www.ams-ix.net/services/pri­cing.html
3 LINX bez poplatku 1 760 € https://www.lin­x.net/service/ser­vicefees.html
4 Netnod bez poplatku 888 € http://www.net­nod.se/pdf_fi­les/Appendix1_Pri­celist_090101­.pdf
5 ESPANIX 1 500 € 887 € https://www.euro-ix.net/member/m/ix­p/show/10/pri­cing
6 BIX 5 428 € 2 171 € http://www.bix­.hu/index.php3?lan­g=en&page=char­ter
7 NIX.CZ 2 726 € 1 558 € http://www.nix­.cz/cz/price_list
8 MSK-IX 1 260 € 1 890 € http://www.msk-ix.ru/eng/pri­ce.html
9 PLIX 1 000 € 1 000 € https://www.euro-ix.net/member/m/ix­p/show/214/pri­cing
10 MIX 850 € 2 283 € http://www.mix-it.net/Documen­ti/MIX-105e.2.0.pdf
11 FICIX 200 € 1 200 € http://www.fi­cix.fi/english/pri­ce.php, https://www.euro-ix.net/member/m/ix­p/show/34/pri­cing
12 SIX bez poplatku   https://www.euro-ix.net/member/m/ix­p/show/44/pri­cing, http://www.ar­nes.si/english/six­.html
13 VIX 1 000 € 2 000 € http://www.vix­.at/vix_costs­.html?&L=1
14 TOP-IX bez poplatku 2 916 € http://www.top-ix.org/service-fee
15 NaMeX 2 333 € http://www.na­mex.it/en/ser­vices/fees

Nicméně je pouze na členech, zda změny odsouhlasí. Podle průzkumu v USA je z pohledu motivace pro připojení do IXP na prvním místě stabilita, nikoliv cena. Myslím ale, že k úpravám cen pro rok 2010 dojde. Také marketingová činnost sdružení se upře více směrem k získávání nových zahraničních členů a zákazníků.

Plány pro další činnost sdružení:

 • Udržet si kompetitivní cenu v rámci EU
 • Držet si rezervu (nepředvídané situace, HW upgrade, druhotná platební neschopnost – neplatiči…)
 • Více marketingových strategií pro získávání zahraničních členů
 • Udržet si stabilitu a bezvýpadkový provoz
 • Udržet si zahraniční goodwill
 • Zůstat neutrální

Rizika při uskutečňování těchto plánů:

 • Lidé v managementu, neboť může být sebelepší nápad a dostatek financí, ale lidé jsou vždy kritické místo
 • Globalizace ISP marketu
 • Snižování ceny za IP tranzit
 • Politické intervence
 • Technologie – zastavení vývoje pro specifické potřeby IXP
 • Co vůbec bude s Internetem v budoucnu?
 • Force majeure

Osobně jsem optimista a věřím v příznivou bu­doucnost pro sdružení NIX.CZ a ostatní IXP podobné strategie. Záleží primárně na současných a budoucích členech sdružení, jak budou NIX.CZ a IXP rozvíjet, resp. jak budou toto „letiště“ využívat a rozšiřovat a kdo bude ve finále sdružení vlastnit a rozhodovat o jeho budoucnosti, a také jak atraktivní destinací bude Česká republika pro zahraniční pasažéry.

Má podle vás NIX.CZ do budoucna dobré vyhlídky?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor působí od 1994 jako jeden ze spoluzakladatelů SFMT, nyní GTS. V rámci GTS byl jedním ze zakladatelů sdružení NIX.CZ (v roce 2002 se stal ředitelem) a CZ.NIC – správce národní domény .
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).