Hlavní navigace

RE: Přijdou zákazníci IOL a Eridanu o své bezdráty?

13. 7. 2001
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Včera jsme přinesli článek týkající se sporu společností IPB-Leasing a SNISNET.CZ o část bezdrátových zařízení sítě Eridan, jejímž uživatelům zabavení těchto zařízení hrozí. Protože obě strany zareagovaly stanovisky svých právních zástupců, připadalo nám zajímavé vám tato stanoviska nabídnout, neb i ona jsou v mnohém vypovídající.

IPB-Leasing, a.s.:

Vážený pane redaktore,

v záležitosti bezdrátové sítě ERIDAN, k níž jsme Vám poskytli vyjádření, jsme si já i můj klient IPB Leasing, a.s. přečetli Váš článek s názvem Přijdou zákazníci IOL a Eridanu o své bezdráty?, uveřejněný na internetovém serveru Lupa.

Oceňujeme v zásadě objektivní přístup k věci, o to více nás však překvapila nepřesná informace z našeho hlediska zásadní povahy, spočívající v tvrzení článku, že „(…) soud neuznal (…) právo IPB Leasing bezdrátová zařízení zabavit (…).“ Takto prezentované rozhodnutí soudu společně se závěrem článku, vyznívajícím tak, že do pravomocného rozhodnutí soudu (přičemž není zřejmé, o rozhodnutí v jaké věci se má jednat) je vlastnictví IPB Leasing, a.s. k předmětným věcem pochybné a zákazníci Eridanu je nemusí respektovat, ohrožuje práva a oprávněné zájmy IPB Leasing, a.s.

Pokud jde o zmiňované rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu IPB Leasing, a.s. na vydání předběžného opatření, jedná se o usnesení Městského soudu v Praze z 11. května 2001 č.j. 25 Cm 154/2001–22 a návrh spočíval jednak v uložení zákazu užívání a jakékoliv dispozice s movitými věcmi, jednak ve stanovení povinnosti SNISNETu udělit IPB Leasing, a.s. souhlas k zásahu do telekomunikační sítě ERIDAN. Důvody zamítnutí návrhu spočívají v tom, že „soud neshledal důvod pro nařízení cit. předběžného opatření, protože tyto zákazy a příkazy přesahují rámec předběžného opatření a nahradily by rozhodnutí ve věci samé (…) a neshledal důvodným tento návrh (pozn.: zákaz dispozice s předmětnými věcmi), protože žalobce neuvedl žádné konkrétní chování, které by nasvědčovalo ohrožení případného výkonu soudního rozhodnutí o vydání věci.“ Není tedy pravdou, že „soud neuznal právo IPB Leasing bezdrátová zařízení zabavit“, neboť řízení o takovém právu vedeno nebylo a důvody zamítnutí podaného návrhu spočívají pouze v názoru soudu, že nejsou splněny zákonné podmínky pro vydání rozhodnutí formou předběžného opatření; důvody tedy nejsou věcné, ale formálně právní.

V dané souvislosti je třeba dále uvést, že Městský soud v Praze usnesením ze 17. dubna 2001 č.j. 25 Cm 154/2001–14 o návrhu společnosti SNISNET.CZ, a.s. na vydání předběžného opatření, spočívajícího ve „stanovení oprávnění žalobce užívat předměty leasingu z leasingových smluv č. (…) (čísla jsou v rozhodnutí uvedena), uzavřených mezi žalobcem a žalovaným v období mezi květnem 1999 a srpnem 2000 a to jako součást telekomunikační sítě Eridan, provozované žalobcem na základě generálního povolení, a povinnosti žalobce toto užívání strpět,“ rozhodl tak, že se zamítá.

Toto své rozhodnutí soud odůvodnil tak, že „(…) žalobce neosvědčil právní titul, ze kterého by vyplývalo žalobci právo užívání předmětů leasingu(…). Dle žalobce byly leasingové smlouvy ukončeny výpovědí s jednodenní výpovědní lhůtou, žalobce obdržel výpovědi dne 5.10.2000, tudíž leasingový vztah skončil dne 6.10.2000. Jiný právní titul, z kterého by žalobci vyplývalo právo užívání citovaných věcí, žalobce ve svém návrhu neuvedl (…)“

Z výše uvedeného a samozřejmě z kupních a leasingových smluv a dalších relevantních dokumentů, které má IPB Leasing, a.s. k dispozici, vyplývá jednoznačně, že IPB Leasing, a.s. je vlastníkem předmětného zařízení a SNISNET.CZ, a.s. žádný právní důvod k jejich užívání nemá. Z toho dále vyplývá, že informace zákazníkům Eridanu, interpretovatelná jako návod k tomu, aby zařízení z majetku IPB Leasing, a.s. jeho vlastníku do rozhodnutí soudu (tedy možná i velmi dlouhou dobu) nevydávali a tím napomáhali SNISNETu v neoprávněném užívání věcí k výdělečným účelům, je v rozporu s ústavou zaručenou ochranou vlastnického práva IPB Leasing, a.s. a je způsobilá způsobit mu škodu.

Žádám Vás tedy o neprodlené uvedení v článku uvedených informací na pravou míru. Pokud budete potřebovat konzultaci některého aspektu relevantních soudních rozhodnutí či jiných právních dokumentů, jsem Vám v zájmu věci k dispozici.

(Vazeny pane Kloucku,

nikde jsem v clanku nezpochybnil vlastnicke pravo IPB-Leasing na zminena bezdratova zarizeni, pouze jsem uvedl, ze soud zamitl zadost IPB-Leasing o predbezne opatreni, ktere by zastupcum IPB-Leasing umoznovalo tato zarizeni bezprostredne zabavit (tj. prerusit telekomunikacni provoz) a soucasne i zamitl zadost o predbezne opatreni SNISNET.CZ na pravo bezdratova zarizeni uzivat. Z toho vyplyva, ze bezdratova zarizeni patri IPB-Leasing, ktera je ovsem nemuze zabavit, protoze ji v tom brani citovany zakon o telekomunikacich.

Protoze sve stanovisko k clanku komunikovala i druha strana (viz nazory pod clankem), napadlo nas, ze bychom obe stanoviska (v puvodnim zneni) mohli zitra vydat formou samostatneho clanku, proto Vas touto cestou zadam o svoleni k jeho publikovani, ci Vam nabizim moznost vydani reakce na nazor druhe stany.

Predem diky za odpoved

Mirek Zeman)

Vážený pane Zemane,

po projednání s klientem souhlasím s publikací našeho stanoviska v nezkráceném znění společně se stanoviskem zástupce SNISNETu. S ohledem na Vámi tvrzený význam telekomunikačního zákona považuji za potřebné doplnit ještě toto:

IPB Leasing, a.s. si je vědom ochrany, poskytované uživatelům telekomunikačních služeb ust. § 88 odst.8 zák­.č.151/2000 Sb. o telekomunikacích. Při posuzování vzniklé situace ovšem přichází v úvahu podstatně větší okruh právních předpisů, m.j. včetně ústavy, a to zejména z oblasti ochrany vlastnických práv včetně zákonných institutů vylučujících protiprávnost jako např. nutná obrana. Na tomto místě není možné ani vhodné uvádět podrobnější rozbor a nezbývá než uzavřít tak, že tvrzení, že zmíněný zákon zakazuje IPB Leasing, a.s. v daném případě věci zabavit, je nesprávné a použitou terminologií zavádějící.

Pokud je již ust. § 88 odst.8 cit. zákona zmíněno, je třeba upozornit, že výslovně dovoluje zásah do telekomunikační služby se souhlasem provozovatele, v daném případě zřejmě SNISNETu. IPB Leasing, a.s. je přesvědčen, že odpírání takového souhlasu vlastníku věcí provozovatelem je v hrubém rozporu s dobrými mravy a SNISNET.CZ,a.s. takto zneužívá k vlastnímu majetkovému prospěchu zmíněného zákonného ustanovení, jehož účelem zcela jistě není umožnit neoprávněné užívání cizích věcí, byť k poskytování telekomunikačních služeb.

S pozdravem

JUDr. Zdeněk Klouček,
advokát se sídlem
Národní 11, Praha 1
č. osv. ČAK: 1631

SNISNET.CZ, a.s.:

Vážený pane „okrajový editore“,

po přečtení vašeho dnešního článku ne serveru Lupa jsem nabyl přesvědčivého dojmu, že se jedná o PR společnosti IPB Leasing, a.s. (doufám, že alespoň dobře zaplacené) a současně jsem se přesvědčil, že náš včerejší rozhovor a tom, že jsem Vám zaslal k celé kauze některé podklady, bylo zcela zbytečné. Vy už jste měl „svůj“ názor utvořen.

Jelikož jsem od roku 1992 do roku 1998 pracoval v novinářské branži, tak moc dobře vím, že jakékoliv vyvracení „autorových pravd“ se vždy obrací proti objektu jeho „novinářského zájmu“. Ale pro pořádek (plně si vědom tohoto rizika) si přece jen neodpustím několik poznámek, který by mohly návštěvníky Vašeho serveru (pokud kromě mne a Zdenky Králové nějací jsou) zajímat:

1. To, že Vám IPB-L v článku potvrdilo kupní cenu 42.115.565 Kč za odprodej předmětů z ukončených leasingových smluv, mne velice potěšilo, ale také (proč to nepřiznat) zaskočilo. Je to dokonce nižší cena, než jsme byli ochotni zaplatit. Skutečně zástupci naší společnosti po mnoha měsících jednání (ne naší vinou) o podmínkách prodeje předmětů z ukončených leasingových smluv přijeli do sídla IPB-L podepsat kupní smlouvu, ve které měla být uvedena předem písemně dohodnutá cena. Až na místě však zjistili, že IPB-L dohodnutou cenu „přes noc“ navýšil na skoro 60 milionů Kč. A to bylo v rozporu s dohodou (smlouvou o smlouvě budoucí) ze dne 2.11.2000, kterou naše společnost SNISNET.CZ uzavřela s IPB-L zastoupeným Ing. Vladimírem Hábrem, výkonným ředitelem. Ta v čl. 2 uvádí, že cena odprodeje bude 46.728.808 Kč. Ale jak je uvedeno výše, IPB-L chvíli před podpisem kupní smlouvy tuto dohodnutou kupní cenu jednostranně navýšil o zhruba 10 milionů Kč.

To byl také jeden z důvodů, proč jsme před více než 2 měsíci podali na IPB-L žalobu na uzavření kupní smlouvy za cenu stanovenou soudním znalcem. V ní se domáháme plnění závazků, ze strany IPB-L, ke kterým se mj. zavázal ve výše uvedené dohodě. Hlavní líčení nebylo dosud nařízeno.

2. Je pravdou, že v minulém týdnu navšívili zaměstnanci M.I.B., s.r.o. (pověřenou IPB-L) několik našich uživatelů ve snaze odebrat jim naše zařízení. ihned, jak jsme se to dozvěděli, vyzvali jsme M.I.B., aby upustila od této protiprávní činnosti, neboť jak správně uvádíte ve svém článku, naše telekomunikační síť (stejně jako jiné telekomunikační sítě) je proti těmto neoprávněným zásahům chráněna ustanovením § 88 odst. 8 zák. č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů. Rovněž jsme jak IPB-L, tak i jejich „muže v černém“ upozornili na mnohamilionové sankce, se kterým telekomunikační zákon tyto neoprávněné zásahy spojuje.

3. Není pravdou, že by naše společnost dlužila byť jen jednu korunu z ukončených leasingových smluv. Na jednání v sídle IPB-L dne 26.2.2001 nám bývalý leasingový pronajímatel (IPB-L) písemně potvrdil, že "vyčíslené zbylé částky všech závazků spol. SNISNET ze všech vypovězených smluv je 240.948,98 Kč plus úrok a pojistné. Tyto závazky byly vyrovnánany ve dvou splátkách, a to 28.2.2001 a 31.3.2001.

4. Je s podivem, že citujete pochybnosti IPB-L o tom, zda je naše společnost schopna prokázat svou solventnost. Tomu se skutečně musím, vzhledem k „solventnosti“ skupiny IPB (mínus 100 miliard Kč), upřímně zasmát.

5. Každý z občanů této republiky má právo podat trestní oznámení. IPB-L využila (či spíše zneužila) tohoto práva k vyřešení standardního obchodního sporu a podala trestní oznámení na našeho předsedu představenstva. Občan však také musí nést právní následky, pokud se jednalo o „křivé obvinění“. Věřím, že jsou si toho pánové z IPB-L v čele s Ing. Hábrem vědomi. Pokud ne, tak budou mít zřejmě v nejbližších dnech smůlu. A spolu s nimi i šiřitelé tohoto křivého obvinění, pane Zemane. A to pomíjím odpovědnost za poškozování obchodního jména naší společnosti.

6. Velice Vás lituji, pane Zemane, že nevíte, co je to dovolená. Zřejmě jste workoholik. Jak jinak si vysvětlit Váš upřímný podiv nad tím, že je někdo v červenci na dovolené. A pro pořádek – zplnomocněným zástupcem naší společnosti po tuto dobu je moje maličkost.

7. Obdobnou demagogii hodnou Vašich jmenovců (majora a Miloše) jste vložil do Vašeho podivu nad tím, že naše společnost důležité dokumenty schovává do trezoru. Pokud tak nečiníte Vy, dobře Vám radím, čiňte tak.

8. Závěrem bych chtěl jménem společnosti SNISNET.CZ ubezpečit všechny uživatele sítě Eridan, že tato síť byla před IPB-L a bude i po něm.

P.S.: Pane Zemane, předejte mé srdečné pozdravy Vašim přátelům ze „solventní“ IPB-L.

Mgr. Pavel Hrda v.r.
právník společnosti
SNISNET.CZ a.s.

(Reakci autora článku na dopis Pavla Hrdy naleznete zde.)

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]