Hlavní navigace

Spolupráce VoIP operátorů se rozbíhá

15. 5. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Autor: 29
Pro celosvětovou spolupráci operátorů VoIP by byl ideálním řešením veřejný infrastrukturní ENUM. V současnosti jsou kroky k jeho dosažení privátní ENUM a VoIP peering. Ve světě je to běžná, u nás slibně se rozvíjející oblast.

V článku Telefonní sítě a VoIP sblíží I-ENUM byl popsán veřejný infrastrukturní ENUMu, který by nejvíce přispěl k rozvoji operátorů provozujících IP telefonii. I-ENUM by mohl nahradit směrování pomocí SS7 signalizace a umožnit VoIP operátorům vzájemnou výměnu hovorů v IP síti. Odpadla by tím nutnost směrování přes klasické telefonní sítě. Další výhodou pro operátory by bylo snížení nákladů u stávajících služeb a možnost poskytovat nové služby využívající pouze IP.

Avšak překážky jako jsou administrativní náročnost správy takové databáze, nutnost technických úprav na straně ENUM klientů nebo otázky bezpečnosti přesouvají návrhy veřejného infrastrukturního ENUMu do pozice dlouhodobého řešení.

Alternativní ENUM databáze

Veřejný uživatelský ENUM je umístěn v doméně e164.arpa. Veřejný infrastrukturní ENUM zatím nemá pro své záznamy doménu zvolenu a jedná se o doméně paralelní k e164.arpa (např. ie164.arpa). Mezitím existuje množství dalších domén (databází) pro stejné účely.

Jednu z nich provozuje iniciativa nrenum.net, která si klade za cíl podporu ENUM v sítích národního výzkumu (NREN). Poskytuje tak dočasné záznamy pro instituce, které nemohou využít e164.arpa, domény veřejného uživatelského E­NUMu.

Další doménu e164.org provozuje nezisková organizace, jejímž cílem je podpora mechanismu ENUM a rozšíření využití služeb IP telefonie. Jedná se o veřejnou databázi pro uživatelské záznamy, kterou využívají nejen uživatelé, ale také operátoři, ikdyž nejde o čistě infrastrukturní ENUM. Problémem e164.org domény může být způsob registrace čísla. Pro zadané telefonní číslo a jemu přiřazený identifikátor v Internetu (například SIP URI) je ověřován pouze přiřazený identifikátor. Může tak docházet k odcizení identity, které je nutné po odhalení napadnout u provozovatele domény. (redakčně opraveno) Výhodou zde je bezplatnost služby na území Severní Ameriky.

Enum.org je poslední významnou doménou pro ENUM. Databáze obsahuje ve zkušebním provozu záznamy uživatelského i privátního infrastrukturního ENUMu ve Spojených Státech.

Privátní I-ENUM

Obecně všechny domény kromě veřejného uživatelského ENUMu a budoucí domény pro veřejný I-ENUM jsou považovány za privátní infrastrukturní ENUM. Jak název napovídá, jde o systémy přístupné pouze omezené skupině členů. Nejčastěji se jedná o skupinu VoIP operátorů, kteří navzájem propojují své sítě nebo jsou to velké organizace, které hledají cestu k propojení svých poboček.

Privátní ENUM představuje stále stejné databáze založené na systému DNS, které přiřazují telefonním číslům identifikátory služeb v Internetu (IP telefonie, SMS, MMS, WWW, e-mail, IM). Systém tak může sloužit například pro směrování SMS a MMS zpráv mezi sítěmi mobilních operátorů nebo pro výměnu hovorů mezi partnerskými poskytovateli služeb IP telefonie.

Výhodou privátního ENUMu je nezávislost na národním regulátorovi a možnost určit si parametry a umístění systému podle svého. V porovnání s veřejným ENUMem (a systémem DNS) poskytuje privátní ENUM velmi rychlou odezvu z důvodů omezeného rozsahu databáze a její struktury.

Mezi nevýhody privátního ENUMu jednoznačně patří duplikování databází (záznamy jednoho operátora mohou být ve více databázích). S rostoucím počtem databází roste i počet dotazů zúčastněných členů a prodlužuje se doba vyhledání směrovacích údajů. Je to také jeden z hlavních důvodů pro vznik veřejného infrastruktur­ního ENUMu.

Privátní ENUM využívá zabezpečenou komunikaci, jejíž způsoby realizace mohou být od fyzicky oddělené privátní sítě po virtuální privátní sítě v Internetu.

Privátní ENUM v ČR a ve světě

Mobilní operátoři ve Spojených Státech používají privátní ENUM pro výměnu MMS zpráv a VoIP operátoři a provozovatelé kabelové televize tamtéž směrují hovory IP telefonie.

V Evropě jsou to opět provozovatelé kabelové TV v Dánsku, kteří využívají komerční privátní ENUM pro výměnu VoIP provozu. Velkou skupinu tvoří mobilní operátoři, kteří zkouší využití ENUMu ve sdílené síti pro přenos po IP. V České republice je to Cesnet, který zřídil privátní zónu pro interní testy propojování se SIP operátory v ČR.

VoIP Peering

VoIP operátoři se chtějí propojit v síti Internet, ale nechtějí ztratit výhody běžné pro telekomunikační trh. Privátní ENUM je jen prvním krokem k propojení, umožňující nalezení cílové sítě pro dané telefonní číslo. Zbývají otázky důvěry, kontroly přenášených dat nebo vytvoření trhu s propojovacími a tranzitními poplatky. Důvěra mezi operátory a zabezpečení komunikace jsou nutné z důvodů bezpečnostních rizik v podobě odposlechů třetí stranou a možnosti nevyžádaných spojení, tzv. SPIT (Spam over Internet Telephony). Pro vytvoření důvěryhodného prostředí se operátoři sdružují do skupin a zakládají VoIP peering. Peering představuje dohodu mezi operátory o oboustranném propojení svých sítí pomocí IP. Není tedy potřeba směrovat provoz přes pevnou telefonní síť s vyššími náklady. Nedochází ke změně způsobu přenosu a tím k možnému omezení kvality spojení. Také je možno poskytnout služby, které vyžadují pro přenos pouze IP prostředí. Z pohledu TCP/IP protokolového modelu představuje VoIP peering propojení na aplikační vrstvě realizované pomocí signalizačních protokolů (nejčastěji SIP – SIP Peering) a protokolů pro přenos dat (RTP).

Situace ve světě a v ČR

GSM Asociace (sdružení osmi set operátorů a dvou set výrobců) provozuje největší peeringovou síť s názvem GPRS Roaming Exchange (GRX). GRX je určena pro výměnu provozu mezi IP sítěmi mobilních operátorů po celém světě a v současnosti má více než 60 členů, mezi kterými je i Telefónica O2 Czech Republic. Síť provozovaná společností TeliaSonera má přípojné body po celém světě a dva hlavní uzly pro vzájemnou výměnu jsou v Amsterdamu (AMS-IX) a v Signapuru (Equinix Singapore). Třetí uzel je plánován ve Spojených Státech. V roce 2005 začala GSMA vytvářet nový model GRX sítě tzv. IP packet exchange (IPX). Půjde o vývoj současné privátní IP sítě se zajištěním QoS mezi koncovými body a propojování IP provozu (MMS, SMS, IMS, WiFi).

Voice Peering Fabric je peeringový uzel společnosti Stealth Communications. V současnosti nabízí přípojky v devíti městech v U.S.A. a jednu v Londýně. Jedná se o propojení již na vrstvě Ethernetu, a tedy podporuje veškeré protokoly vyšších vrstev. Aby se operátor mohl propojit s ostatními, musí si pronajmout Ethernetovou přípojku s pevnou rychlostí za konstantní částku měsíčně a využít jednu ze služeb Minutes Market a ASP Market. VPF Minutes Market je trh, kde se nakupují minuty pro směrování hovorů do připojených destinací a VPF ASP Market slouží pro nákup a prodej služeb mezi operátory. VPF podporuje dotazy do privátní ENUM databáze a objem hovorů zahájených pomocí ENUMu dosahuje průměrně půl miliónu denně.

Cesta ke vzniku VoIP peeringu XConnect vedla přes několik sloučení. Původně samostatnou doménu e164.info pro registrace privátního infrastrukturního ENUM pohltila společnost XConnect Global Networks v květnu roku 2006. Tou dobou obsluhovala německá doména něco přes 30 VoIP operátorů a obsahovala 120 miliónů záznamů. O čtyři měsíce později přichází sloučení s ipeerx.com se 140 členy a 4,5 milióny uživateli. XConnect se tak stal největším světovým poskytovatelem VoIP peeringu, v současnosti obsluhující přes 400 VoIP operátorů a s databází obsahující přes 300 miliónů záznamů.

Technické řešení XConnect propojení je tentokráte na úrovni aplikační vrstvy, tedy nejčastěji jako SIP peering. Jelikož je řešení založené na ENUM databázi je možné podporovat další VoIP protokoly, pro které jsou definované ENUM služby. XConnect podporuje důvěru mezi operátory pomocí zabezpečení SIP signalizace a ověření identity volajícího.

CIF 24 - tip - superearly cena

Poslední významnou společností nabízející VoIP peering je společnost NeuStar. Její služba SIP-IX je realizována opět formou privátního infrastrukturního ENUMu, tedy peering na aplikační vrstvě. Kromě samotného peeringu nabízí zabezpečení, QoS a sledování provozu. Neustar nevytvořil vlastní propojovací bod, ale své řešení umísťuje tam, kde si operátoři vyměňují vlastní IP provoz. Z tohoto důvodu navázal spolupráci s poskytovateli IP peeringu (Equinix, Telehouse a AMS-IX) V České republice vznikla Asociace Operátorů Digitální Telefonie (AODT) se zakládajícími členy EriVoIP, fayn, ipex, Mattes AD a Voinet, kteří mají podíl na VoIP trhu přibližně 50 %. Řešení asociace není založeno na principu privátního ENUMu, ale využívá jiných propojovacích metod. Do budoucna by měla AODT přijmout vlastní stanovisko k tématu ENUM.

Výhled do budoucna

Obecně bývá VoIP Peering založen na privátní ENUM databázi. Je možné, že se VoIP Peering bude vyvíjet cestou IP Peeringu a bude poskytovat stejné podmínky jako propojení poskytovatelů Internetu. Avšak ze současného stavu vyplývá, že půjde spíše o vytvoření prostředí podobného pevným telefonním sítím, kde se sledují minuty a objemy přenesených dat. A příchod velkých telekomunikačních operátorů do VoIP oblasti tuto domněnku pravděpodobně potvrdí.

Půjde VoIP Peering cestou IP Peeringu, nebo zvítězí jiná cesta?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je spoluřešitelem výzkumného záměru ve sdružení CESNET, podílí se na projektech v R&D Centru (RDC) pro mobilní aplikace na ČVUT, kde zároveň studuje doktorský program.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).