Hlavní navigace

Vyšetřování stížnosti redaktorů ČT nebude, Dvořák rozpustil komisi a udělal „tlustou čáru“

11. 12. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

UVNITŘ DOKUMENT – Generální ředitel ČT se rozhodl udělat za případem „tlustou čáru“, iniciátorům stížnosti udělil „generální pardon“. Chystá ale reorganizaci zpravodajství.

Důvody, které vedly 24 redaktorů zpravodajství České televize k podání oficiální stížnosti na zásahy šéfredaktora Petra Mrzeny do vnitropolitického zpravodajství ČT, nebude prošetřovat komise jmenovaná generálním ředitelem Petrem Dvořákem. Šéf Kavčích hor na dnešním veřejném zasedání Rady ČT prohlásil, že komisi, která měla původně pět členů, ale nejméně dva z účasti na ní rezignovali ještě před první schůzkou a zbylí se nakonec ani nesešli, rozpouští a ve vlastním vyšetřování případu nebude pokračovat. Stěžovatelům udělil „generální pardon“ a za případem chce udělat „tlustou čáru“.

K TÉMATU: 23 redaktorů zpravodajství si stěžuje Radě ČT, vedení televize mluví o “anonymu”

Dvořák ale zároveň zopakoval, že má naprostou důvěru v ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala, jehož přímého podřízeného Petra Mrzeny se stížnost redaktorů týkala. Ze čtyřiadvaceti stěžovatelů se k oficiálnímu podnětu k Radě ČT přihlásila moderátorka Daniela Drtinová a vedoucí regionálního zpravodajství a odborový předák Adam Komers. Jména ostatních stěžovatelů zná pouze předseda Rady ČT Milan Uhde, který slíbil, že je nezveřejní. Redaktoři se totiž obávají msty od nadřízených, včetně propuštění z ČT.

ČTĚTE TAKÉ: Komisi pro objektivitu zpravodajství České televize opustili už dva z pěti členů

Dvořákova komise se měla poprvé sejít minulou středu a dnes měl generální ředitel s jejím postupem a závěry seznámit televizní radní. Poté, co z komise odstoupili dva členové, Dvořák žádal Radu ČT o posunutí termínu. Předseda Rady Milan Uhde mu ale přes média vzkázal že radní se sejdou až dnes a dříve jeho požadavek na změnu termínu projednat nemohou. Usnesení, že Dvořák má Radu ČT na dnešním zasedání seznámit se závěry interního šetření, tak zůstalo v platnosti. Ředitel ČT proto neměl jinou šanci, než případ bez dalšího šetření uzavřít.

NAPSALI JSME: Zastánkyně Pavlíny Kvapilové z Nových médií ČT propuštěny pro nadbytečnost

Cloud23

Aby se ale situace z letošního října neopakovala, chystá Dvořák reorganizaci redakcí zpravodajství a publicistiky. V jejím rámci by mělo dojít k oddělení funkcí editorů a redaktorů, aby se odstranila možnost kumulace rozhodování, co a kdy odvysílat. Vznikne také nový editoriální panel, který bude rozhodovat o podobných stížnostech, jakou nyní řeší Rada ČT, aniž pronikaly na veřejnost. Medializaci případných sporů chce Dvořák do budoucna trestat jako porušení interních předpisů ČT.

Stanovisko generálního ředitele České televize

V souladu s usnesením Rady České televize vám dnes předkládám své stanovisko k podnětu části pracovníků redakce zpravodajství. V přiloženém materiálu máte uveden i seznam podkladů, ze kterých jsem vycházel. Oproti původním předpokladům mezi nimi ale není finální zpráva expertní komise. Zde chci jen konstatovat, že po konzultaci s jejími členy jsem se rozhodl její činnost ukončit. Důvody ukončení činnosti komise a souvislosti jsou detailně popsány v přiložené Zprávě o činnosti expertní komise.

Mé stanovisko striktně vychází ze znění zákona o České televizi a kodexu České televize a reaguje na podnět v uvedeném rozsahu.  Je ale třeba připomenout, že generální ředitel České televize nejen nemá vliv na editoriální politiku úseku zpravodajství a aktuální publicistiky a dokonce se do této oblasti ani vměšovat nesmí, pokud nejde o taxativně vyjmenovaný případ v čl. 5.15 kodexu České televize (tedy v případě, kdy je z okolností zřejmé, že uveřejněním zprávy došlo nebo naléhavě hrozí, že dojde k porušení zákona). Vnitřní procesy redakce zpravodajství jsou plně v kompetenci ředitele zpravodajství a aktuální publicistiky a ten má i nadále moji plnou důvěru.

Detailní zdůvodnění mého stanoviska najdete v předaném materiálu. Na základě všech mně dostupných informací konstatuji, že podle mých zjištění nedošlo k porušení zákona o České televizi ani etického kodexu České televize a že nedošlo k vážnému narušení vyváženosti a korektnosti zpravodajství ČT. Z tohoto pohledu tedy považuji podnět části pracovníků redakce zpravodajství za neoprávněný.

Analýza kompetencí a editoriální činnosti ukázala ale na určitou neujasněnost postupů v případě vzniku a řešení rozporů, jako byly ty zmíněné v podnětu. Průběžnou zprávu o auditu s metodickou podporou odborné konzultační firmy vybrané na základě veřejného výběrového řízení naleznete v přílohách. V České televizi jako mediu veřejné služby bude vždy existovat pluralita názorů a tím pádem zde budou pochopitelně vznikat konflikty i v budoucnosti. Dnes je toto řešení vzniklých problémů a konfliktů sdílenou zodpovědností šéfredaktora a zároveň ředitele zpravodajství. To však je nedostatečné v momentě, kdy je šéfredaktor nebo případně i ředitel zpravodajství sám aktérem sporu. U obou dvou těchto pozic je silná osobní odpovědnost i pravomoc, ale uvnitř redakce není dostatečný mechanismus pro řešení případného zásadního sporu.

Na základě tohoto závěru jsem rozhodl o následujícím postupu:

1. V nejkratším možném termínu dojde ke změně organizační struktury úseku zpravodajství a aktuální publicistiky tak, aby byly dodrženy následující principy:

  • Dojde k nastavení vícestranného systému rozhodování tak, aby se rozhodovací pravomoci nekumulovaly do jedné osoby nebo několika málo osob.
  • Předpokládám zefektivnění systému klíčových porad a nastavení detailního systému hodnocení kvality reportérské, moderátorské a editorské práce.
  • Budu požadovat jasné vyprofilování stěžejních pořadů a vytvoření zodpovědných moderátorsko-editorských týmů.
  • Každý pracovník zpravodajství bude mít možnost předat případný spor k nezávislému expertnímu posouzení nově vzniklému internímu Editoriálnímu panelu, a to na několika úrovních s vědomím, že konečné rozhodnutí, pokud nebude v rozporu s právními předpisy a Kodexem České televize, bude závazné a současně i dostupné Radě České televize.
  • V rámci zpravodajství bude zdokumentováno, za 1) že spor vznikl, 2) kdo byl jeho aktérem, 3) o co šlo a 4) jaké je finální závazné rozhodnutí. Rozhodnutí bude navíc precedentní a doplní pravidla editoriální praxe pro každou další podobnou situaci. Pro celé zpravodajství tak budou existovat zcela transparentní a průběžně doplňovaná editoriální pravidla.
  • Po nastavení těchto pravidel bude nerespektování takového rozhodnutí posuzováno jako hrubé porušení pracovních povinností.
  • Pracovníci zúčastnění na výrobě a vysílání zpravodajských a publicistických pořadů budou ročně proškolováni z aplikace Kodexu ČT a aktuální judikatury.

2. Na základě uvedených bodů chci veřejně deklarovat, že z mé strany nebudou vůči žádným pracovníkům úseku zpravodajství a aktuální publicistiky vyvozována žádná personální opatření ani sankce, ať už podepsali nebo nepodepsali jakoukoli z petic. Hodlám za současnou nestandardní situací udělat „tlustou čáru“ a nevracet se k řadě porušení interních pravidel, která proběhla v posledních měsících a neřešit s tím spojené pracovně-právní souvislosti. K tomuto závěru jsem dospěl na základě toho, že jsem porušení zákona o České televizi, ani zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, Etického kodexu ani předvolebních pravidel nezjistil. Přihlédl jsem rovněž k tomu, že pracovníci zúčastnění na výrobě a vysílání zpravodajství a publicistiky museli pracovat s mimořádným nasazením na přelomu roku 2012 a v roce 2013, protože zajišťovali předvolební a volební vysílání v souvislosti s krajskými volbami, prezidentskými volbami a volbami do Poslanecké sněmovny a vedle toho nemohli rezignovat na plnění ostatních úkolů zpravodajství veřejné služby a chápu tedy, že v důsledku toho mohlo  vznikat i určité pracovní napětí. 

3. Zároveň ale konstatuji, že vzhledem k předloženému budoucímu postupu a připravovaným změnám, které by měly zabránit opětovnému vzniku podobné situace, která významně narušila důvěryhodnost a dobré jméno nejen zpravodajství ČT 24, ale i celé České televize, budu nyní důsledně požadovat dodržování všech interních pravidel a vyžadovat standardní způsoby řešení interních problémů bez neoprávněné medializace. Já sám jsem od přijetí podnětu na konci října nevydal i přes opakované žádosti médií žádné samostatné veřejné prohlášení a stejnou praxi nyní očekávám do vydání vyjádření Rady České televize od všech aktérů tohoto sporu.

4. Návrh praktické realizace výše uvedeného řešení předloží ředitel zpravodajství a aktuální publicistiky nejpozději do poloviny ledna, aby s ním mohla být seznámena Rada České televize na svém druhém lednovém zasedání. Ředitel zpravodajství rovněž zabezpečí projednání a konzultaci řešení v rámci redakce zpravodajství a předloží svůj návrh jak generálnímu řediteli, tak i odborové organizaci. Nový systém a organizační struktura by měla začít platit od 1.2.2014.

5. Do konce prvního čtvrtletí seznámím Radu České televize s vyhodnocením  čl. 5 a čl. 6 Kodexu České televize (schváleném v roce 2003) a případně předložím Radě ČT podnět k jeho doplnění.

Na závěr opakuji, že ředitel zpravodajství má moji plnou důvěru a nepochybuji, že praktická realizace výše uvedených kroků pod jeho vedením povede nejen k udržení současné vysoké úrovně zpravodajství, ale že přispěje k jeho ještě větší transparentnosti a kvalitě.

Další postup v řešení podnětu je nyní plně v rukách vás, členů Rady České televize. Jsem si jist, že se při posuzování podnětu budete striktně řídit kompetencemi stanovenými zákonem o České televizi a kodexem České televize.

Petr Dvořák, generální ředitel České televize

DigiZone.cz připravuje rozhovor s Danielou Drtinovou a Adamem Komersem

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).