Hlavní navigace

Zpravodaj z normalizačního dění (2)

12. 3. 2002
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

V druhém normalizačním zpravodaji se podíváme na zoubek IETF, potom se budeme věnovat novým RFC, např. rozšíření WebDAV. Podíváme se i mimo IETF, a to na nové výstupy ETSI (European Telecommunications Standards Institute) v oblasti bezdrátových přístupových sítí. Nebude chybět ani slibovaný humor v internetové komunitě.

Internet Engineering Task Force (IETF) je otevřená mezinárodní komunita sdružující zájemce o vývoj architektury Internetu. Je zodpovědná za tvorbu specifikací pro TCP/IP, ve formě RFC (Request for Comments). Normalizace v rámci Internetu není stále přijata jako běžná standardizační činnost, proto i ty specifikace RFC, označované jako Internet standard, jsou oficiálními normalizačními organizacemi označovány jako de facto normy (na rozdíl od de jure norem např. ISO, IEEE, ANSI). RFC vytvořené v rámci IETF pak schvaluje IESG (Internet Engineering Steering Group), své slovo má i IAB (Internet Architecture Board). RFC Editor je zodpovědný za konečný tvar RFC a jejich publikování.

Postavení IETF je definováno v RFC 3233 (Defining the IETF). Jedná se o nezávislou organizaci, kterou pouze částečně podporuje ISOC (Internet Society). Její strukturu specifikuje RFC 2028 (The Organizations Involved in the IETF Standards Process, BCP 11). IETF funguje na základě konsensu, a o dosažení opravdové shody o výsledku práce pracovní skupiny rozhoduje IESG.

Mezi základní úkoly IETF patří návrhy řešení technických a provozních problémů Internetu, specifikace vývoje nebo využití protokolů a architektury na jejich řešení, příprava doporučení pro IESG týkajících se normalizace protokolů, usnadnění přenosu technologií z IRTF (Internet Research Task Force) k širší internetové komunitě, poskytování diskusního fóra pro výměnu informací v rámci internetové komunity mezi výrobci, uživateli, vědci a síťovými správci.

IETF je otevřená všem individuálním zájemcům, dobrovolníkům. Neexistuje zde žádné oficiální členství; každý se může zaregistrovat na jakékoli jednání IETF. Zejména novým účastníkům je určeno RFC 3160 (The Tao of IETF: A Novice's Guide to the Internet Engineering Task Force).

IETF od svého vzniku v roce 1986 soustřeďuje počínání do skupin (working groups, WG), které většinu své práce realizují prostřednictvím diskusí na Internetu. RFC 2418 (BCP 25) specifikuje postupy fungování skupin (IETF Working Group Guidelines and Procedures). Osobní setkání jejích členů se omezují na pouhá tři zasedání v roce, ale většinou se nesetkávají ani takto zřídka. Pracovní skupiny se tématicky sdružují do oblastí, momentálně jich se osm: Applications Area, Internet Area, Operations and Management Area, Routing Area, Security Area, Sub-IP Area, Transport Area, User Services Area. Seznam aktivních skupin lze nalézt zde, kde jsou i odkazy na stránky s informacemi o jejich činnosti, včetně schválených RFC a připravovaných návrhů (Internet drafts, I-D). Každou oblast vede oblastní ředitel (area director, AD), který je také v IESG. Generální oblastní ředitel vede IESG i IETF a je členem ex-officio IAB.

Jednání IETF není konferencí, i když se také skládá z technických prezentací. Protože IETF není tradiční normalizační organizace, i když některé její výstupy se stávají normami, sezení pracovních skupin v rámci IETF mají méně formální ráz. Vedle setkání pracovních skupin se také svolávají zájmové schůzky, tzv. birds of feather (BOF). Jejich cílem je – pokud se má na dané téma vytvořit nová pracovní skupina – stanovit přesně dané cíle ve formě de facto norem. Ne každé BOF vede k jejímu založení, zejména pokud se účastníci neshodnou na vymezení tématu. K jednomu tématu lze svolat maximálně dvě schůzky BOF: buď se založí pracovní skupina nebo se téma opustí.

IETF vydávala a distribuovala měsíční zprávy o své činnosti (Monthly Status Reports, původně Internet Monthly Reports). Tyto přehledy o dosažených milnících byly důležité zejména v počátcích práce IETF, v roce 1999 bylo jejich rozesílání zrušeno. Dnes je lze najít online zde.

IETF není sice mezinárodně uznávanou normalizační organizací, ale stále více spolupracuje s ITU-T (), ISO (International Organization For Standardization), ATM Forum, W3C (WWW Consortium), WIPO (World Intellectual Property Organization) a 3GPP (3rd Generation Partnership Project).

Fakta: nová RFC

V prvním březnovém týdnu 2002 byla publikována následující RFC:

APLIKAČNÍ VRSTVA

RFC 3253 Versioning Extensions to WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning), 2002 (PROPOSED STANDARD, 118 stran): specifikuje metody, záhlaví, zdrojové typy v rámci rozšíření pro sledování verzí WebDAV protokolu HTTP/1.1. Sledování verzí (versioning) se zabývá monitorováním a přístupem k historii důležitých stavů webových zdrojů, např. samostatné webové stránky.

Výhody sledování verzí v rámci WWW jsou následující: zdroj má explicitně vyjádřenou historii (posloupnost) svých stavů, a to umožňuje prohlížet jeho minulé nebo alternativní verze. Informace o modifikacích a autorství stránek často poskytují velmi důležitá data. Jednotlivým stavům (verzím) se přidělují stabilní názvy, které slouží k podpoře externích vazeb pro servery anotací a odkazů, jenž často musí ukládat pevné reference na části webových zdrojů, které nejsou pod jejich přímým dohledem. Ty poskytnou systémům řízení verzí pevné odkazy i způsob, jak zjistit vzájemné vztahy mezi stavy daného zdroje.

Sledování verzí WebDAV definuje jak základní, tak komplexní možnosti. Mezi základní patří zavedení sledování verzí zdroje; možnost zjištění, zda pro daný zdroj probíhá sledování verzí (version control, tj. soubor omezení pro aktualizace zdroje, případně zjištění, zda aktualizace webového zdroje bude zachycena jako nová verze; schopnost tvorby a přístupu k různým verzím zdroje. Mezi složitější funkce patří doplněk pro paralelní vývoj a management konfigurace sady webových zdrojů.

Sledování verzí WebDAV minimalizuje složitost klientů, kteří jsou schopni spolupracovat s manažery ukládání stavů. Zahrnuje mj. jejich automatické označování verzí pro klienty nerozeznávající verze a management historie. Účelem je umožnit široké uplatnění aplikací schopných využít službu sledování verzí WebDAV.

BEZPEČNOST

RFC 3244 Microsoft Windows 2000 Kerberos Change Password and Set Password Protocols, 2002 (INFORMATIONAL, 7 stran): informace o protokolech Microsoft Windows 2000 pro změnu a nastavení hesel v systému Kerberos. Protokol pro Windows 2000 spolupracuje s původním protokolem pro změnu hesel (RFC 1510 The Kerberos Network Authentication Service (V5), 1993). Ten neumožňoval správci nastavit heslo pro nového uživatele. Protokol je založený na výměně požadavku a odezvy (nová zpráva KRB_PRIV obsahuje nové uživatelské heslo).

Fakta: konec pracovní skupiny IETF

S dokončením RFC 3253 (viz výše) končí také pracovní skupina Web Versioning and Configuration Management (deltav).

Fakta: Právě schváleno IESG

IESG (Internet Engineering Steering Group) schválila následující dokumenty, které budou záhy k dispozici jako RFC:

SÍŤOVÁ VRSTVA

The OSPF NSSA Option (Proposed Standard): specifikuje volitelnou možnost pro vnitřní směrovací protokol OSPF (Open Shortest Path First). NSSA (Not So Stubby Area) byla původně specifikována jako RFC 1587. NSSA funguje obdobně jako OSPF Stub Area, ale importuje méně cest z páteřní oblasti OSPF. Nová specifikace je zpětně kompatibilní s implementaci podle RFC 1587.

APLIKAČNÍ VRSTVA:

Compressed Data Content Type for S/MIME (Proposed Standard): dokument poskytuje mechanismus pro kompresi dat před jejich šifrováním ve zprávách SMIME. Datový formát Cryptographic Message Syntax (CMS) používaný SMIME totiž nepodporuje kompresi uživatelských dat (obsahu) před vlastním zašifrováním. Protože zašifrovaná data nelze komprimovat, komprese šifrované zprávy SMIME je k ničemu, ať je provedena na síťové nebo nižší vrstvě (např. modemem). Navrhovaná komprese dat před jejich zašifrováním jednak zmenší objem zprávy a jednak znesnadní dešifrování vlastní zprávy díky minimální redundanci komprimovaných dat.

Content Language Headers (Draft Standard): definuje záhlaví „Content-language:“ pro označení jazyka (ve zprávách MIME nebo webových dokumentech se záhlavími podle RFC 822) a záhlaví „Accept-Language:“ pro specifikaci preference jazyka. Tento dokument, spolu s RFC3066, vymezujícím language tag, nahrazuje RFC 1766.

SIP: Session Initiation Protocol, Reliability of Provisional Responses in SIP, SIP: Locating SIP Servers, SIP-Specific Event Notification, An Offer/Answer Model with SDP (všechny jako Proposed Standard): Tyto nové dokumenty nahrazují RFC 2543 definující SIP (Session Initiation Protocol). Jedná se o transakční protokol (založený na výměně: požadavek-odezva) pro inicializaci, management a ukončení relací. SIP definuje dva typy odezvy na požadavek: konečná odezva (final response, na dokončení transakce) se posílá spolehlivě. Provizorní odezvy (provisional response, informační) předcházejí konečným a obsahují informace pro tazatele o stavu nebo postupu relace. Pro provizorní odezvy SIP nezajišťuje spolehlivé koncové doručení. Pro případ potřeby lze využít rozšíření protokolu SIP (PRACK). Nová specifikace SIP se velmi věnuje bezpečnosti.

Střípky: ETSI a HiperAccess

European Telecommunications Standards Institute (ETSI) schválil první specifikace pro širokopásmový rádiový systém HIPERACCESS: HIPERACCESS Physical Layer specification (TS 101 999) a HIPERACCESS System Overview (TR 102 003).

Co je HIPERACCESS?

HIPERACCESS představuje rozšíření HIPERLAN/2 (bezdrátové lokální sítě s rychlostmi do 54 Mbit/s v pásmu 5 GHz a s dosahem do 80 m). HIPERACCESS je verze bezdrátové sítě s delším dosahem, pracující v pásmu 40,5 – 43,5 GHz, s typickými rychlostmi do 25 Mbit/s, pro přístup domácích uživatelů nebo malých podniků k různým typům sítí, včetně IP, ATM nebo UMTS (Universal Mobile Telecommunication System).

Co je ETSI?

European Telecommunications Standards Institute (ETSI) je nezisková normalizační organizace, která vytváří evropské standardy (TS) pro oblast telekomunikací (především EuroISDN, GSM, inteligentní sítě). Sdružuje 874 členů z 54 zemí (nejen evropských). Jsou jimi národní správní orgány pro telekomunikace, poskytovatelé služeb, provozovatelé, výrobci, výzkumná pracoviště a uživatelé. Je oficiálně uznanou normalizační organizací podle Evropské komise. Normy ETSI a jiné výstupní dokumenty jsou dnes k dispozici zdarma ke stažení. Sídlí v Sophia Antipolis, ve Francii.

Novinka v oblasti spolupráce ETSI:

European Committee for Banking Standards (ECBS) a ETSI podepsaly smlouvu o spolupráci v rámci vývoje norem pro bezpečnost telekomunikací a m-commerce.

Content tip EARLY

Humor:

Normalizace nemusí být přísně vážná záležitost, alespoň v podání IETF. Pokud nechcete být napáleni, pak je dobré brát s rezervou aprílová RFC. Typickým příkladem je RFC 1149 z roku 1990 (viz též zde), které naznačuje nové možnosti v oblasti infrastruktury Internetu (Carrier Pigeon Internet Protocol, CPIP). Víc neprozradím, pokochejte se sami! A co implementace? I ta samozřejmě existuje, a to dokonce pro Linux.

Příště: aktuální novinky z dění v IETF/IESG za poslední týden, fakta a názory, příprava 53. zasedání IETF, systém přípravy a schvalování RFC a další.

Aktuální seznam všech publikovaných RFC (Request for Comments) a jejich současný status je k dispozici zde. Pokud je RFC normou, má přiděleno číslo STD (standard, viz RFC 3000 Internet Official Protocol Standards); pokud je RFC doporučenou praxí, má přiděleno číslo BCP (best current practice). RFC jsou veřejně dostupná např. zde. Návrhy, Internet drafts, jsou k dispozici zde.

Autor článku

Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA je nezávislá síťová specialistka. Okusila český, španělský i kanadský vzdělávací systém. Vedla kurzy v 7 zemích a ve 4 jazycích, školila on-line pro UCLA.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).