Hlavní navigace

Fórum pro dial-up: jednání skončilo, zapomeňte

26. 9. 2003
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Včerejší tisková konference na ČTÚ završila téměř roční práci Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet. Zde je stručné shrnutí toho, proč Fórum vzniklo, co řešilo a jaké výsledky přineslo. Následuje stanovisko platformy ZUI k výsledkům Fóra a její závěrečné doporučení: poohlédněte se po něčem jiném, než je dial-up.

Na podzim loňského roku, po sporech ohledně koncepce Českého Telecomu s názvem Internet Plus, se jednání o nových cenách za vytáčený přístup k síti Internet dostala do slepé uličky. Český telekomunikační úřad tehdy přistoupil, formou cenového rozhodnutí, k zafixování koncových cen z doby před 1. zářím 2002, ale tím stále nebyla vyřešena zásadní otázka: jaké varianty, resp. modely vytáčeného připojení k síti Internet mají poskytovatelé připravit a uvést na trh? Dosavadní modely již vyčerpaly svůj růstový potenciál a nedokázaly reagovat na potřeby zákazníků, zejména v oblasti paušálního zpoplatnění za poskytované služby a celkového snižování cenové hladiny. Pro rozvoj Internetu v České republice, pro motivaci koncových zákazníků k intenzivnějšímu využití Internetu, a ostatně i pro splnění závazků České republiky v rámci programu eEurope+ (výrazně zlevnit přístup k Internetu) se ukázalo jako nezbytné najít, připravit a uvést do života nové modely přístupu k Internetu.

Pro jejich hledání a rozpracování tehdy zvolil Český telekomunikační úřad, společně s Asociací provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS), řešení, které se již dvakrát v historii osvědčilo. Jde o ustavení „neformálního fóra“, s co možná nejširším zastoupením zainteresovaných stran, na němž by se hledal co největší konsensus ohledně nových variant. Výstupy takovéhoto fóra již dříve pomohly uvést na trh, v zákonem předepsaném termínu, služby na bázi volby operátora a přenositelnos­t čísel.

V případě nových modelů pro vytáčený přístup k Internetu došlo k ustavení v pořadí již třetího fóra, konkrétně Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet. Jeho úkolem bylo hledat nové modely tzv. dial-upu (vytáčeného přístupu k Internetu) a předjednat co nejvíce konkrétních aspektů pro jejich zavedení do praxe.

Na základě přímé výzvy ČTÚ se do činnosti tohoto fóra, kromě zástupců dominantního operátora, alternativních operátorů a internetových providerů, zapojila také čtyři občanská sdružení, reprezentující uživatelskou veřejnost. Záhy vytvořila společnou platformu ZUI (Zástupci uživatelů Internetu).

Co vyprodukovalo Fórum?

Po roční práci Fóra jsou dnes k dispozici první konkrétní výsledky jeho práce. Jsou obsaženy v koncepčním dokumentu Přístup k síti Internet prostřednictvím PSTN/ISDN sítě (Dial-up Internet), který podrobněji rozpracovává technické i ekonomické aspekty celé široké škály různých modelů vytáčeného přístupu k Internetu.

Rozpracovány byly varianty

  • terminačního charakteru (tj. takové, kdy koncový zákazník platí za poskytované služby svému telefonnímu operátorovi, tj. Českému Telecomu),
  • originačního charakteru (tj. takové, kdy koncový zákazník platí svému poskytovateli internetových služeb, tj. svému internetovému operátorovi, tzv. ISP)

Rozpracované varianty lze dělit i podle toho, zda na straně koncového zákazníka předpokládají:

  • zpoplatnění po minutách (tj. koncový zákazník platí za každou protelefonovanou minutu)
  • tzv. časové kredity, kdy si zákazník dopředu zaplatí určitý objem minut, resp. hodin, které pak čerpá
  • tzv. intervalové paušály, kdy během určitého intervalu (např. mimo špičku) zákazník neplatí žádné minutové poplatky (a mimo tyto intervaly platí jinak, např. po minutách)
  • tzv. neměřené paušály, kdy zákazník nikdy neplatí žádné minutové poplatky, ale pouze fixní částku

Jednotlivé varianty byly rozpracovány i s ohledem na to, jaké je jejich technické i ekonomické řešení na rozhraní mezi operátory navzájem, resp. mezi operátorem a internetovým providerem.

K čemu je výstupní dokument?

Otázkou samozřejmě je, jaké jsou praktické přínosy zmíněného dokumentu. Znamená jeho existence, že všechny modely v něm obsažené budou okamžitě realizovány, uvedeny na trh a nabízeny koncovým zákazníkům?

Situace bohužel není tak jednoduchá. Uvedení nových modelů na trh nemůže být operátorům direktivně nařízeno, a to ani Českým telekomunikačním úřadem, ani nikým jiným. Nové modely musí implementovat samotní operátoři a provideři ve své vzájemné součinnosti a po vzájemné dohodě – stejně, jako tomu bylo v prvních dvou případech činnosti „neformálního Fóra“, u služeb na bázi volby operátora a u přenositelnos­ti čísla.

Příslušná dohoda mezi operátory a/nebo providery, uvádějící nové modely v život, musí být buď dohodou o propojení, nebo dohodou o přístupu. Pro sjednávání takovýchto dohod platí zákonem předepsaná pravidla a postup (mj. lhůta 90 dnů na sjednání propojení, možnost odvolání se k regulátorovi při nedohodě atd.).

K čemu se tedy využije již připravený dokument, když stejně budou muset proběhnout jednání o propojení, resp. o přístupu? Jaký vůbec byl smysl téměř ročního jednání Fóra?

Podstatné je to, že v rámci Fóra se dopředu rozebraly technické a ekonomické aspekty nových modelů, které by jinak musely být vždy znovu probírány v rámci příslušných jednání o propojení či přístupu. Dokument, připravený Fórem pro vytáčený přístup k síti Internet, rozebírá, co a jak je možné realizovat, za jakých podmínek atd., a představuje maximum možného konsensu zúčastněných stran. Jinými slovy: v nadcházejících jednáních ušetří jednajícím stranám čas, protože většinu věcných aspektů si již všichni „vyříkali“ dopředu.

Na existující dokument, popisující nové modely a jejich možná řešení, může navázat:

  • Český Telecom, který podle něj může vydat Referenční nabídku, nabízející některé nebo všechny nové modely.
  • Alternativní operátoři a internetoví provideři mohou existující dokument využít tak, že podle něj zažádají Český Telecom o propojení, resp. o přístup.
  • Uživatelská veřejnost může dokument z Fóra využít k tomu, aby věděla co a jak požadovat na poskytovatelích služeb.
  • Regulátor může existující dokument využít k tomu, aby případný spor o zavedení některého z nových modelů mohl rozhodnout rychleji.

Musí, nebo mohou?

Skutečnost, že nějaký nový model připojení k Internetu je popsán a rozebírán ve výstupním dokumentu Fóra, však ještě neznamená, že také bude skutečně realizován. Nyní záleží na ochotě a dohodě mezi operátory a providery. Souvisí to ostatně i se statutem celého dokumentu. Ten je pouze neformální, resp. pouze informativní, a není také pro nikoho formálně závazný. Důvodem je skutečnost, že Český telekomunikační úřad není zmocněn k tomu, aby jej povýšil na závazný standard.

Jaké je stanovisko platformy ZUI?

Platforma ZUI včera vydala následující tiskovou zprávu, ve které shrnuje svůj pohled na výsledky činnosti celého Fóra:

"Tisková zpráva ZUI k výsledkům roční činnosti Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet.

Čtyři občanská sdružení (BMI, IPV, OPZT a SOS) reagovala v říjnu a listopadu 2002 na výzvu ČTÚ ke hledání nových modelů vytáčeného přístupu k Internetu, a přijala účast ve Fóru, které ustavil ČTÚ ve spolupráci s asociací APVTS. Záhy vytvořila společnou platformu ZUI (Zástupci uživatelů Internetu), která se snažila v rámci Fóra reprezentovat zájmy uživatelské veřejnosti.

Platforma ZUI aktivně pracovala ve Fóru s očekáváním, že výsledkem práce Fóra bude konkrétní návrh nových modelů vytáčeného připojení pro koncové zákazníky, spolu s podrobnější představou (harmonogramem) jejich praktickém zavedení.

Dnes, s odstupem téměř jednoho roku, nezbývá platformě ZUI než konstatovat, že tento její cíl nebyl naplněn. Práce Fóra v uplynulých dnech skončila přijetím výstupního dokumentu, který rozpracovává nové modely pouze z pohledu jejich implementace na rozhraní mezi operátory a providery, a nikoli z pohledu koncového zákazníka a jeho potřeb. Při přípravě dokumentu, v rozporu s prvotními rozhodnutími Řídícího výboru Fóra, nebyla vzata v úvahu současná situace na trhu s internetovým připojením, konkrétně například očekávaná poptávka, odliv uživatelů od dial-up připojení k ADSL, ani další významné trendy. Řešeny byly pouze otázky, týkající se vzájemného propojování operátorů a providerů. Výsledný dokument je tedy jen jakýmsi vstupem pro následná jednání mezi operátory o jejich vzájemném propojení, která mohou trvat mnoho dalších měsíců i let.

Operátoři, zúčastnění ve Fóru, dokonce prosazují to, aby výstupní dokument Fóra nebyl v celé šíři zveřejněn, a zůstal tak veřejnosti utajen – s odkazem na „ochranu svého duševního vlastnictví“ a platné předpisy České republiky. Platforma ZUI zásadně nesouhlasí s takovýmto pokusem o utajení dokumentu, na jehož vzniku se aktivně podílela.

Za nejzávažnější nedostatek však platforma ZUI považuje skutečnost, že výsledný dokument, který by při svém praktickém využití přeci jen mohl významně urychlit jednání mezi operátory a obohatit nabídku připojení na trhu, není pro nikoho závazný. Má pouze informativní charakter, a pro zúčastněné operátory podle jejich vyjádření

nespecifikuje žádné povinné zadání pro jakýkoli subjekt, popsaný v dokumentu, či z jeho obsahu odvoditelný, reprezentuje nutný podklad pro případné obchodní a technické aktivity, dohodnuté v následujícím období na bilaterální bázi

Platforma ZUI toto považuje za zřejmý rozpor s prvotním principem činnosti Fóra, který říká, že jeho výstupy „nejsou právně závazné, ale zúčastněné subjekty budou respektovat dohodnuté principy a rozhodnutí, přijatá Řídícím výborem Fóra“.

Řídící výbor Fóra například rozhodl o spuštění pilotního projektu režimu FRIACO na rozhraní mezi operátory, v termínu od 1. října 2003. Právě tento režim zpoplatnění mezi operátory přitom považujeme za nezbytnou podmínkou k tomu, aby koncovým zákazníkům mohly být nabídnuty skutečně paušální tarify, a nikoli pouze minutové zpoplatnění či časové kredity. Ačkoli datum 1. října 2003 ještě nenastalo, již dnes musíme konstatovat absenci jakýchkoli příprav na realizaci tohoto pilotního projektu.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se platforma ZUI obává, že i to, co se za roční práci Fóra podařilo předjednat, může přijít vniveč. Operátoři mohou dále jednat, třeba i rok nebo dva, a předjednaných návrhů v dokumentu Fóra se mohou, ale také nemusí držet.

Pro koncové uživatele proto máme následující doporučení: poohlédněte se raději po jiném způsobu připojení k Internetu, než je dial-up."

Jak reaguje regulátor?

Toto úterý, 23. října 2003, regulátor vydal nové cenové rozhodnutí 04/PROP/2003, stanovující metodiku určení ceny za propojení pro internetový dial-up a zřejmě již navazující na výsledky Fóra.

Média, konkrétně ČIA, si všimla toho, že toto rozhodnutí definuje obsah pojmu „intervalový paušál“, a hned začala spekulovat o tom, že toto „rozhodnutí ČTÚ umožní připojení na Internet za paušál“.

MM socky3

Ve skutečnosti se zmíněné rozhodnutí paušálů netýká (jen definuje pojem „intervalový paušál“), a zabývá se pouze minutovým zpoplatněním na rozhraní mezi operátory. Otevírá tak určitý prostor k tomu, aby se operátoři mohli začít „nově“ domlouvat na nových variantách minutového zpoplatnění koncových zákazníků, případně na zavedení tzv. časových kreditů. Tedy nabídek typu „X hodin za Y korun“. K intervalovému, natož pak neměřenému paušálu na dial-upu, však toto rozhodnutí cestu neotevírá. Podrobněji se k tomuto rozhodnutí vrátím v dalším článku.

Navíc, soudě podle toho, co na včerejší tiskové konferenci zaznělo v diskusi, je cesta ke skutečnému paušálu skrze síť Českého Telecomu stejně „zarúbaná“, jako byla před zahájením činnosti Fóra. Proto chcete-li používat dial-up k něčemu jinému než jen ke skutečně příležitostnému připojení, opravdu raději se poohlédněte po něčem jiném. Samozřejmě máte-li tu možnost – a v tom je ten problém.

Máte možnost jiného připojení než je dial-up?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.