Hlavní navigace

Moderní prohlížeče mezi českými uživateli

11. 8. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Užíváme webové prohlížeče spíše staré (a špatné), nebo už se mezi námi pomalu šíří prohlížeče, které webové standardy ctí? I to je jedna z otázek, na něž odpověděla studie Uživatelé webu v České republice, z níž vychází tento článek, který přináší statistické údaje z měření na více než jednom milionu uživatelů Internetu.

Než se podíváme na přesná čísla naměřená na 1,68 milionu uživatelů během 23 pracovních a jedenácti volných dní na přelomu dubna a května tohoto roku, musíme si vysvětlit, co je třeba rozumět pod označením „moderní prohlížeč“.

World Wide Web za dobu svého vývoje prošel několika fázemi, a teprve s moderními prohlížeči se stává médiem, které svou povahou vyhovuje jak čtenářům, tak tvůrcům technického i výtvarného založení. Ve svých počátcích web odpovídal požadavkům částicových fyziků z ženevského CERNu. Na webu bylo možné pohodlně a především rychle publikovat vědecký text včetně ilustrací. S dalším rozvojem však webové stránky začaly přinášet i obsah určený „běžnému uživateli“ a důraz se přiklonil od strohých faktů k grafické atraktivnosti prezentace. Příznivé vlastnosti webu (publikování v reálném čase, prakticky bez zpoždění, a relativně nízké náklady s ohledem na množství oslovených) způsobily, že byl tento rozvoj překotný až bouřlivý. Vznikla celá řada prohlížečů webových stránek, které podporovaly různá a navzájem nekompatibilní rozšíření dosud jednoduchého jazyka HTML. Další verze prohlížečů se snažily konkurenční rozšíření imitovat, ale nebylo vždy přesně jasné, jak původní tvůrci přesně rozšíření mysleli.

Koncepci do nastalého „zmatení řečí“ vnáší konsorcium W3C, když připravuje přesné (a jasně identifikované) specifikace webových technologií a vydává aktuální doporučení, jak implementovat webové prohlížeče i jak připravovat webové stránky tak, aby je současné prohlížeče dobře zobrazovaly. W3C vlastně pečuje o společný jazyk tvůrců prohlížečů a tvůrců stránek: Když tvůrci stránek i tvůrci prohlížečů budou přesně ctít doporučení W3C, budou stránky všech tvůrců v prohlížečích všech tvůrců vypadat tak, jak zamýšleli tvůrci stránek a nikoli tak, jak si tento záměr vyložili tvůrci prohlížečů. Až budou takové prohlížeče užívat všichni uživatelé, budou mít tvůrci stránek svou práci bez klacků pod nohama: připraví stránku podle doporučení jediného subjektu, konsorcia W3C, a nebudou muset (někdy marně) hledat a pročítat dokumentace mnoha různých prohlížečů, aby pro ně připravili speciální verzi stránek.

Nyní je už zřejmé, které prohlížeče označíme jako moderní: budou to takové produkty, jež usilují o implementaci standardů W3C a kterým se tato implementace více či méně daří. Konkrétně se jedná o vykreslovací jádro Gecko, jehož zdrojový kód připravuje a volně šíří Mozilla.org do řady různých prohlížečů (nejznámější je právě Mozilla, dále pak např. Galeon, K-Meleon ad.). Dále do kategorie „moderních“ prohlížečů můžeme zařadit Microsoft Internet Explorer pro Windows ve verzi 6 a vyšší, Microsoft Internet Explorer pro MacOS ve verzi 5 a vyšší, prohlížeče založené na novějších verzích vykreslovacího jádra KHTML, konkrétně Konqueror 3 a vyšší (prohlížeč v prostředí KDE na Linuxu) a Safari (prohlížeč firmy Apple pro MacOS X) a též multiplatformní prohlížeč Opera ve verzi 7 či vyšší.

A nyní již slíbené výsledky od 1,68 milionu návštěvníků za téměř 20 milionů shlédnutých stránek.

Typ prohlížeče Podle návštěvníků Podle shlédnutých stránek Stránek na návštěvníka ve srovnání s průměrem
Moderní 62,8 % 63,3 % 100,8 %
Ostatní 38,9 % 36,7 % 94,2 %

Tab. 1: Zastoupení „moderních“ prohlížečů.

Dobrou zprávou je zjištění, že více než 60 procent uživatelů již používá dostatečně vyspělé prohlížeče. Naproti tomu více než třetina uživatelů dosud používá prohlížeče s celou řadou implementačních chyb, takže autoři webových stránek musejí stále ještě stránky připravovat nikoli s ohledem na standardy, ale s ohledem na prohřešky jednotlivých verzí prohlížečů proti těmto standardům. Poměrně malý rozdíl mezi počtem stránek připadajících na jednoho návštěvníka ilustruje, že obliba moderních či starších verzí prohlížečů nezávisí příliš na rychlosti připojení, ale spíše na jiných faktorech („domácí“ či „pracovní“ verze Windows, zájem o internetové technologie ap.).

Následující tabulka shrnuje kvalitu užívaných prohlížečů podle operačních systémů. Ukazuje se, že kvalitní prohlížeče v nejvyšší míře používají uživatelé MacOS (93 procent uživatelů). Jedná se sice ve většině případů o MSIE 5.x, implementace těchto verzí Internet Exploreru pro MacOS je však zcela odlišná od implementací pro Windows.

Dobré je též zastoupení moderních prohlížečů mezi uživateli Unixu (84 procent). Naproti tomu masově rozšířená Windows s sebou nesou velmi hojně užívané nekvalitní prohlížeče (téměř 40 procent uživatelů Windows), což je situace dokonce horší, než jak je tomu u zcela okrajových OS.

Prohlížeč Moderní Ostatní
Windows 62,2 % 39,4 %
Unix 84,0 % 17,0 %
MacOS 93,1 % 7,1 %
Neurčen 4,0 % 96,1 %
Ostatní 68,4 % 31,6 %

Tab. 2: Prohlížeče podle operačního systému.

Podrobněji situaci Windows studuje následující tabulka. Zatímco na pracovních stanicích je podpora moderních prohlížečů opět relativně dobrá (80 procent), téměř 60 procent uživatelů domácích verzí Windows celkový výsledek kazí. U starších verzí Windows, jejichž počet ještě není zcela zanedbatelný, pak moderní prohlížeče nalezneme jen u necelé čtvrtiny uživatelů. (Důvodem je skutečnost, že pro Windows starší než verze 95 prakticky neexistují žádné prohlížeče, které by respektovaly byť starší webové standardy. Nejpoužívanějším prohlížečem na starých verzích Windows je Opera 6.x se 70procentní podporou, která za moderní prohlížeč ještě nemůže být pokládána. Opera 7.x zatím není užívána dostatečným počtem uživatelů.)

Prohlížeč Moderní Ostatní
Pracovní stanice (NT/2000/XP) 80,6 % 20,4 %
Domácí stanice 42,1 % 59,2 %
Není Windows 74,2 % 26,5 %
Ostatní Windows 22,1 % 78,0 %

Tab. 3: Prohlížeče podle typu Windows.

V následující tabulce přinášíme přehled o modernosti prohlížečů uživatelů s různými typy připojení k Internetu. Ve srovnání s průměrem jsou kvalitní prohlížeče významně méně užívány návštěvníky z komutovaného připojení (jen 56,8 procenta proti průměru 62,8 procenta uživatelů). Rovněž uživatelé s pevným připojením nevěnují aktualizacím svého softwarového vybavení příliš velkou péči a méně kvalitní prohlížeče jich užívá téměř polovina.

V akademické síti je podpora moderních prohlížečů velmi dobrá. Nejpozornější ke svému vybavení jsou však uživatelé připojení po kabelové televizi, pro něž získání aktuálních verzí nepředstavuje žádný technický problém. Moderní prohlížeče jich používají více než tři čtvrtiny. (Na přelomu dubna a května nebylo ještě připojení pomocí ADSL rozšířeno mezi dostatečným počtem uživatelů, aby bylo možné vyslovovat o tom nějaký závěr.)

Za pozornost stojí též srovnání mezi prohlížeči užívanými v České republice a mimo Českou republiku. Uživatelé v České republice o téměř sedm procent zaostávají za zahraničními čtenáři (českých) webových serverů.

Typ prohlížeče Moderní Ostatní
Průměr celkem 62,8 % 38,9 %
Mimo ČR 66,9 % 34,2 %
Průměr v ČR 59,1 % 43,1 %
Komutované připojení 56,8 % 43,7 %
Pevné připojení 55,9 % 47,6 %
Akademická síť 67,8 % 35,7 %
Kabelová televize 76,6 % 24,7 %
Neurčen 65,9 % 36,1 %

Tab. 4: Moderní prohlížeče podle typu připojení.

Celkově tedy můžeme shrnout: moderní prohlížeče jsou pro všechny platformy k dispozici. Jejich rozšíření brzdí neochota reinstalovat prohlížeč či celý systém. Tato neochota se projevuje prakticky stejnou měrou mezi firemními uživateli s pevným připojením (firmy šetří buď na softwarovém vybavení nebo na výdajích za správu softwaru) i mezi domácími uživateli (tito uživatelé mají navíc s ohledem na nízkou přenosovou rychlost komutovaného připojení obtížnější podmínky pro získání aktuální verze). V akademickém prostředí, kde se softwarovému vybavení administrátoři aktivně věnují a kde jsou navíc moderní produkty licencovány za výhodnějších podmínek, je nástup moderních prohlížečů výrazně rychlejší. Nejvíce se však svému počítači věnují domácí nadšenci s rychlým přístupem k Internetu pomocí kabelové televize. Můžeme doufat, že ruku v ruce s rozšířením přístupu k Internetu pomocí ADSL půjde i rozšíření kvalitnějších prohlížečů. Mohli bychom se tak dříve přiblížit zahraničním poměrům.

Jaký typ prohlížeče používáte vy?