Hlavní navigace

Nový koncept Telecomu pomůže rozvoji Internetu

13. 8. 2002
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Minulý týden přišel Český Telecom s novým konceptem připojení k Internetu, o němž jsme napsali, že povede k zajištění monopolní pozice pro Český Telecom. Ten však má na věc jiný názor. Přinášíme vám reakci z pera Pavla Jirouška, viceprezidenta pro služby velkoprodeje, do jehož kompetence prosazení konceptu spadá.

Od 1.10.2002 připravil Český Telecom (ČTc) snížení ceny přístupu k Internetu prostřednictvím telefonní sítě (dial-up připojení), zvýšení počtu volných hodin u internetových cenových programů a rovněž i víkendový Internet za paušál. Dojde také k oddělení plateb za využití služeb ČTc a jednotlivých poskytovatelů přístupu k síti Internet (ISP), včetně IOL. Zákazníci si tak budou moci vybrat, který ISP jim nabídne nejlepší služby za nejlepších podmínek. Je logické, že se tato transparentnost celého konceptu některým ISP příliš nevyhovuje. O to důležitější je nyní spolupráce mezi ČTc a ostatními ISP na implementaci nového konceptu.

Na tiskové konferenci 6.8.2002 ČTc oznámil zásadní změnu koncepce přístupu k síti Internet prostřednictvím telefonní sítě. Většina médií se věnovala pouze nejviditelnějším novinkám, zavedení víkendového Internetu za paušál, snížení minutových cen, případně oddělení provizí pro ISP od ceny, kterou bude platit zákazník ČTc. Trochu stranou zůstaly důvody, které vedly k zavedení tohoto nového konceptu. Poprvé se výrazněji změní několikaletý ekonomický model, na jehož základě Internet v České republice fungoval. Nejprve se však podívejme do nedávné minulosti na klíčové události, které ovlivnily vývoj „dial-up“ Internetu u nás.

Historie „dial-up“ Internetu

Na konci roku 1998 byly oznámeny nové ceny za veřejné telefonní služby, které u uživatelů Internetu vzbudily negativní reakci. Výsledkem jednání mezi ČTc s představiteli aktivity Internet proti monopolu bylo zavedení služby INTERENT 99 od začátku roku 1999. Tato služba měla již jinak definovanou strukturu ceny, než za běžné telefonní hovory v rámci telefonní sítě. Služba INTERNET 99 také respektovala fakt, že „internetovská volání“ jsou výrazně delší. Minutová cena služby INTERNET 99 byla pro tato delší volání výrazně levnější, než ceny za hlasové telefonní služby.

Koncový zákazník tak platil podle počtu minut strávených na Internetu za službu INTERNET 99 sníženou cenu a také zpravidla pevnou měsíční cenu svému ISP (v rozmezí 200 – 1.500 korun).

708

Zavedením služby INTERNET 99 byl podpořen nárůst počtu uživatelů Internetu a také počtu celkových internetového provozu.

Rok 2000 přinesl několik základních změn. Byla modifikována služba pro koncové uživatele s názvem INTERNET 2000, která umožnila využití jednotného telefonního čísla a také úpravy podmínek pro zákazníky zejména mimo špičku. Tou nejdůležitější novinkou však bylo zahájení vyplácení provizí pro ISP z výnosů, které získal ČTc od svých zákazníků. Tím byl vytvořen ekonomický stimul pro ISP, aby přestali od vlastních zákazníků vybírat zpravidla měsíční paušální platby za využití služeb. Pro úplnost doplňuji, že prvním ISP, který se zřekl vybírání cen od koncových zákazníků, byla společnost Czech on Line na konci roku 1999, a to před svým prodejem telekomunikačnímu operátoru Telecom Austria.

709

Zrodil se tak model takzvaného „Internetu zdarma“, který ve své podstatě předpokládal, že náklady spojené z jeho provozováním budou hrazeny prostřednictvím vyplacených provizí od ČTc a také z příjmů z reklamy a dalších obchodních aktivit. Od této doby se také datují začátky vyjednávání mezi ČTc a ostatními ISP o výši provizí. ČTc, který nechtěl zvyšovat cenu za přístup k Internetu pro koncové zákazníky, se bránil dalšímu navyšování svých nákladů ve formě vyššího vyplácení těchto provizí a na druhé straně ISP potřebovali získat další finanční prostředky pro svůj „Internet zadarmo“ zejména proto, že příjmy z reklamy a z dalších obchodních aktivit zůstaly za původním očekáváním. Výsledné výše provizí za rok 2000, ale i za rok 2001 byly kompromisním výsledkem vyjednávacího procesu.

Rok 2001 proběhl relativně klidně. „Pseudomodel Internetu zdarma“ však začínal mít své první vady na kráse. Ze strany ISP vzrůstal tlak na ČTc s požadavkem zvýšení vyplácení provizí. Největší ISP se stali zároveň licencovanými provozovateli veřejných telekomunikačních sítí (OLO), se kterými začal ČTc vyjednávat propojovací smlouvy. Otázka přístupu k Internetu prostřednictvím telefonní sítě tak dostala nový rozměr – propojení sítí. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 4.9.2001 cenové rozhodnutí 04/PROP/2001, na základě kterého měl ČTc povinnost z každé minuty datového internetovského provozu, procházející přes bod propojení sítí, zaplatit OLO částku maximálně ve špičce 0,34 mimo špičku 0,16 a 0,08 Kč/min. (prostřední časové pásmo bylo z hlediska rozložení provozu naprosto zanedbatelné).

Alternativní operátoři (OLO) se nemohli již nějakou dobu shodnout s ČTc na výši částky, kterou by jim měl platit. Zatímco ze strany OLO byl pochopitelně zájem o co nejvyšší „kus krajíce“, ČTc argumentoval tím, že růst ceny za propojení nutně vytváří tlak na ceny pro zákazníky. Obě strany trvaly na svých názorech a proto se do věci vložil ČTÚ.

710

Celý koncept se stal dále těžko neudržitelným vydáním nového cenového rozhodnutím ČTÚ 03/PROP/2002 zde dne 21.5.2002. Toto rozhodnutí stanoví pro ČTc povinnost z každé minuty datového internetovského provozu, procházející přes bod propojení sítí, zaplatit OLO částku minimálně 0,47 Kč/min. ve špičce a 0,17 Kč/min. mimo špičku. Zcela nepochopitelným způsobem tak došlo ke zvýšení cen za propojení až několikanásobně. Zároveň ČTÚ ve svých „bilatelárních“ rozhodnutích dále ukládá ČTc povinnost zajistit propojení s jednotlivými OLO pro datová internetová volání. Určitým paradoxem celé situace je fakt, že tyto minimální ceny za propojení je povinen ČTc platit OLO za to, že do řetězce mezi koncovým zákazníkem a Internetem vloží OLO naprosto bez jakékoliv přidané hodnoty svoji telefonní ústřednu.

Aby byl výčet historických událostí úplný, je nutno dodat, že alternativní operátoři, včetně největších ISP, prosadili s platností od 1.8.2002 rozšíření využívání služby výběru provozovatele krátkou předvolbou o přístup k Internetu. Tím má každé OLO (tzn. i největší ISP) možnost kompletně definovat své vlastní služby a ceny za přístup k Internetu a účtovat je přímo zákazníkům.

Dostáváme se tak ke klíčovému faktu. Na jedné straně snaha ČTc udržet stávající nízkou úroveň cen pro koncové zákazníky (v některých cenových plánech mimo špičku až 0,15 Kč/min.), ze kterých musí být uhrazeny interní a externí náklady pro zajištění této služby a na druhé straně povinnost zaplatit jinému OLO částku minimálně 0,17 Kč/min. ČTc tak byl postaven ČTÚ před rychlé rozhodnutí: výrazně zdražit pro koncové uživatele službu INTERNET 2002, aby bylo z čeho vyplácen zvýšené ceny za propojení, nebo přijít s novým konceptem pro „dial-up Internet“. ČTc se rozhodl pro druhou variantu.

Nový koncept pro „dial-up Internet“ – možnost zavedení paušálních plateb

Nový koncept umožňuje, na rozdíl od stávajícího uspořádání, nové možnosti pro koncové uživatele.

1. Prostor pro zavedení paušálních plateb

Téměř při každé diskuzi se zákazníky se setkáváme s jasně definovaným požadavkem: ČTc by měl zavést takové cenové balíčky, které umožňují paušální platbu za využívání Internetu. Pro zavedení paušálních plateb za Internet (např. o víkendech) však musí být splněna jedna základní podmínka: nelze z takto definovaného paušálu platit jiným subjektům (OLO, ISP) platby vázané na objem provozu. Jinými slovy, těžko může ČTc zavést paušální platby za využívání Internetu, když by musel z takto vybraných paušálních plateb od zákazníků z každé minuty provozu zaplatit jinému OLO v rámci propojení částku 0,47, resp. 0,17 Kč/min. Čistě teoretickým řešením by bylo, při zachování stávajícího konceptu, v rámci propojení a výplat provizí zavést rovněž paušální platby mezi ČTc a OLO/ISP, což však není možné na základě rozhodnutí ČTÚ a stávajících smluv o provizích. Jediným řešením tak zůstalo oddělení plateb za vyžívání telefonní sítě ČTc pro přístup k Internetu a plateb za využívání služeb jiných subjektů (OLO/ISP). Tímto oddělením cen a plateb za dvě odlišné služby se vytváří prostor pro zavedení paušálu nejen na straně ČTc, ale také na straně ISP. Příkladem může být připravované zavedení služby pod názvem i-víkend.

2. Prostor pro atraktivní ceny pro koncové zákazníky i při platnosti rozhodnutí ČTÚ 03/PROP/2002

Rozdělení cen za využívání telefonní sítě ČTc a za využívání služeb dalších subjektů dává prostor zákazníkům možnost si vybrat pro ně nejvhodnější ISP. Cena nově připravované služby Internet Plus je nastavena tak, že stanoví-li ISP ceny za využívání svých služeb na úrovni stávajících provizí od ČTc, pak by se celková cena pro koncového zákazníka mohla dokonce o něco snížit. Využije-li se víkendový paušál i-víkend, pak by mělo dojít i k dalšímu snížení celkové ceny (celkových plateb) pro koncové zákazníky. Velmi důležité tak bude, jakou cenovou a obchodní strategii zvolí jednotliví ISP (včetně IOL).

3. Optimalizace využití veřejné telefonní sítě a datových sítí pro přístup k Internetu

Veřejná telefonní síť je navržena a optimalizována pro zajištění veřejných hlasových služeb a ne pro datová internetová volání. V době, kdy internetový datový provoz tvořil zanedbatelnou část celkového provozu, nebyl tento problém markantní. Velkým nárůstem internetového provozu v uplynulých dvou letech se však do popředí dostala otázka koncepčního technického řešení. Tím je přesměrování datového provozu do datové sítě na bázi IP na co možno nejnižší hierarchické úrovni veřejné telefonní sítě. Byla tak nově připravena služba Internet Plus, která je technicky založena na přesměrování datového internetového provozu z veřejné telefonní sítě na úrovni místních telefonních ústředen (HOST) do datové sítě jiného ISP/OLO nebo do IP sítě ČTc. Není asi třeba zdůrazňovat, že takové řešení je jak technicky, tak ekonomicky elegantnější.

Na závěr této kapitoly si dovolím malý přehled cen:

Ceny Internetu – Home Standard Stávající ceny (Internet2002) Nové ceny (Internet Plus)
Ve špičce – 1. část 1,40 1,30 –7,14 %
Ve špičce – 2. část 0,80 0,65 –18,75 %
Mimo špičku – 1. část 0,55 0,50 –9,09 %
Mimo špičku – 2. část 0,25 0,20 –20 %

Opět však musím zdůraznit, že nové ceny nebudou obsahovat provize pro ISP, kteří si budou definovat cenu (ceny) za své služby a ty pak účtovat samostatně nebo prostřednictvím ČTc.

Aby bylo pro zákazníka ještě více důvodů, proč si vybrat Internet Plus, od října přibudou ke internetovým cenovým programům další volné hodiny. Například u programu Home Internet jich namísto dosavadních 13ti bude 16. Stejně jako u příkladu v tabulce dojde k poklesu minutových cen připojení. Přesný přehled ČTc zveřejnil na svých stránkách a na adrese www.Vas-internet.cz.

Posledním a asi nejpádnějším argumentem pro zákazníka je nabídka víkendového připojení za paušál 399 korun. ČTc se netají tím, že tato nabídka je zatím určena spíše pro vytrvalejší uživatele Internetu. Vyplatí se při o něco více než třech hodinách surfování denně. Na tiskové konferenci jasně zaznělo, že v dohledné době hodlá ČTc nabídku paušálních programů dále rozšířit – a pro mnohé tak i zpřehlednit a zjednodušit. Co může být jednoduššího, než jedna cena za používanou službu?

Klíčová pro zákazníky bude obchodní strategie jednotlivých ISP

Z pohledu ČTc je nové řešení velmi flexibilní a rozumné pro koncové zákazníky. Snížením svých cen o částku přesahující provize ISP sice v krátkodobém horizontu ČTc mírně sníží své příjmy z Internetu, v dlouhodobém výhledu se však vytvoří předpoklady pro zvýšené užívání připojení k Internetu přes telefonní linku, včetně ISDN. V konečném důsledku tak získá jak zákazník, tak i ČTc. Jinou zprávou je ale nový model pro alternativní operátory. Vzájemná konkurence jim zřejmě nedovolí zvyšovat současné, byť „skryté“ ceny, spíše naopak. Dá se očekávat, že jejich ceny „dorovnají“ celkovou cenu pro zákazníka na úroveň mírně nižší, než je dnes. Pokud by totiž chtěli požadovaný nárůst svých příjmů promítnout do ceny, zákazník to také okamžitě pozná na svém účtu a jistě se podle toho zařídí. Stejně jako ČTc ovšem mají možnost přijít s paušálními cenami – se všemi výhodami, které to zákazníkům i jim může přinést. Velmi důležitá je rovněž spolupráce mezi ČTc a ISP na implementace tohoto nového konceptu.

CIF 24 - tip - superearly cena

Pro uživatele Internetu tyto změny nebudou ihned znamenat nějakou zásadní proměnu. Jsou logickým výsledkem procesu, který ve světovém Internetu probíhá již nějakou dobu. Po splasknutí internetové bubliny charakteristické obchodní strategií „sežeňte co nejvíc uživatelů, pak vymyslíme, jako na tom vydělat“ se podnikání na Internetu vrací do normálu. Máloco už bude zdarma, za používání služeb budeme platit. Vidíme to na řadě příkladů v zahraničí a nemusí jít jenom o „free Internet“. Stejným směrem se ubírají i „free maily“ a řada dalších služeb. Čeští zákazníci budou vědět, co si platí, firmy si budou moci konkurovat cenovými nabídkami. Internet tak už sice nebude zdánlivě „zdarma“, bude se však moci dále rozvíjet a růst.

Shodou okolností prakticky současně s oznámením nového interntového modelu ČTc bylo do služby volba operátora zahrnuto i internetové připojení. Kterýkoliv z konkurentů dominantního operátora tak nyní má možnost začít nabízet klientům ČTc své vlastní ceny pro přístup na Internet přes telefonní linku. Přijdou-li alternativní operátoři a ISP s atraktivnější nabídkou, nemají důvod se Internetu Plus a nového konceptu obávat. Rozhodovat ovšem nebudou teoretické diskuse, ale zákazník.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je výkonným viceprezidentem Českého Telecomu pro služby velkoprodeje.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).