Hlavní navigace

Operátoři se poprali s tzv. Husákovou novelou a změnili podmínky. Každý jinak

2. 12. 2013
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Isifa
T-Mobile, Vodafone a UPC zveřejnili nové Všeobecné podmínky, které reagují na zákonem předepsané snížení smluvních pokut na pětinu. Každý se ale s požadavkem zákona vyrovnal jinak.

Minulý týden zveřejnili nové verze svých Všeobecných podmínek hned tři naši velcí operátoři: T-Mobile, Vodafone a UPC. Z těch největších, kteří „obsluhují“ i rezidenční zákazníky, tak chybí už jen Telefónika. U ní jsem do doby přípravy tohoto článku (neděle 1.12.2013) nové vydání Všeobecných podmínek nezaznamenal.

Samotné vydání nových Všeobecných podmínek přitom není ničím neočekávaným. Všichni poskytovatelé služeb elektronických komunikací totiž musí včas zareagovat na poslední novelu zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, známou jako tzv. Husákovu novelu. Ta je sice účinná již nějaký ten pátek, konkrétně od 8. srpna, ale obsahuje ustanovení o šestiměsíčním odkladu, které se týká právě úpravy smluv (smluvních podmínek). Takže operátoři mají čas nejpozději do 8.2.2014 na to, aby své smlouvy přizpůsobili požadavkům zákona. Samozřejmě tak mohou učinit dříve, a všichni tři jmenovaní tak vlastně činí, byť s různě velkým předstihem, viz následující tabulka:

nové smluvní dokumenty

datum účinnosti

T-Mobile

Všeobecné podmínky

26.1.2014

UPC

Všeobecné obchodní podmínky

1.1.2014

Vodafone

Všeobecné podmínky a informace pro zákazníka

1.1.2014

To, že někteří přišli s novými Všeobecnými podmínkami v relativně větším předstihu, nejspíše souvisí i s dalšími změnami v právní úpravě, konkrétně s novým občanským zákoníkem, který nabývá účinnosti právě k 1.1.2014. Jenže: proč tak neučinil třeba T-Mobile? Proč zvolil až pozdější, a navíc tak „nezakrouhlené“ datum?

A kdy přijde s novými všeobecnými podmínkami Telefónika? Nemusí je také ona zveřejnit včas již kvůli novému občanskému zákoníku?

Jak je to s šestiměsíčním odkladem?

Ještě v polovině listopadu jsem zde na Lupě psal o sporu ohledně toho, zda se zmíněný šestiměsíční odklad týká i uplatňování nově stanovené maximální výše smluvních pokut za předčasné ukončení smluvního vztahu: podle ČTÚ nikoli, a nově nastavená maximální výše smluvních pokut (jedna pětina měsíčního paušálu či minimálního měsíčního plnění, za každý zbývající měsíc) platí již od 8.8.2013. Naopak operátoři si vše vykládají opačně: podle nich se odklad vztahuje i na placení smluvních pokut.

Nechme ale tento spor stranou: v tomto článku již jde o nové znění samotných smluv a smluvních podmínek, kde o účinnosti odkladu spory nejsou. Pojďme se tedy podívat, jakým způsobem operátoři zapracovali změny v zákoně do svých nových smluvních podmínek, konkrétně do svých Všeobecných podmínek. A začněme rovnou ono výší smluvních pokut, o kterých zákon ve svém §63/1p říká:

výše úhrady nesmí být vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek

Pětina u T-Mobile: přesně podle zákona

T-Mobile naposledy měnil své smluvní podmínky k 1.9.2013, a již tehdy snížil smluvní pokuty z původní plné výše zbývajících měsíčních paušálů či minimálních měsíčních plnění na polovinu:

8.3. Pokud Smlouva skončí před uplynutím sjednané doby určité (…)  jste povinen(-na) T-Mobile zaplatit finanční vypořádání nákladů vynaložených při uzavření Smlouvy, a to ve výši poloviny součtu měsíčních paušálů za období od ukončení Smlouvy do konce sjednané doby jejího trvání.

Nově bude mít ve svých Všeobecných podmínkách (s účinností od 26.1.2014) již jen zákonem předepsanou pětinu:

8.3. Pokud Smlouva skončí před uplynutím sjednané doby určité (…( jste povinen(-na) Operátorovi zaplatit úhradu ve výši úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které Vám bylo poskytnuto za zvýhodněných podmínek a současně úhradu ve výši 20% součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby jejího trvání (…)  nebo 20% součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy (…)

Již na první pohled je patrné, že v T-Mobile prakticky doslova převzali formulace obsažené v zákoně. A to včetně nepříliš jasné formulace, týkající se úhrady za poskytnuté „telekomunikační koncové zařízení“, na které se nevztahuje pětina, ale plná výše. Jenže: jak přesně rozumět příslušné formulaci, obsažené v zákoně, a nyní i ve Všeobecných podmínkách Vodafone: má zákazník, třeba v případě dotovaného telefonu, zaplatit „co zbývá“ do jeho plné ceny, nebo tuto jeho plnou cenu, bez ohledu na to, jak velkou část z ní již zaplatil? 

Ať už je to ale tak či onak, lze konstatovat, že T-Mobile v tomto ohledu zákonu vyhověl.

Pětina u UPC? Všechno je jinak!

To UPC ve svých Všeobecných podmínkách pracuje jen se smlouvami na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíce (začíná běžet prvního dne měsíce, následujícího po podání výpovědi). Na tom se nic nemění ani s vydáním nových Všeobecných podmínek.

Dlouhodobé úvazky má UPC řešené až ve svém ceníku. Ještě v srpnu to bylo na principu zvýhodněných balíčků, s úvazkem na 12 měsíců. Nově, od 2.9.2013,  je to na principu věrnostní slevy: zákazník získává právo na věrnostní slevu (ve výši 200 či 300 Kč měsíčně) po 12 měsících řádného užívání (a placení) služby. Může ji ale čerpat již od začátku (tj. platit nižší cenu). Pokud nevydrží plných 12 měsíců a odejde předčasně (s onou 1měsíční výpovědní lhůtou), dostane „opravné vyúčtování“, ve kterém jsou mu zpětně doúčtovány poskytnuté služby za jejich standardní ceny. Fakticky vrátí poskytnutou věrnostní slevu. Ovšem za již uplynulé měsíce, a nikoli za ty, které mu ještě zbývají do konce 12měsíčního „věrnostního období“. Přitom toto „věrnostní období“ se podle aktuální verze ceníku UPC pravidelně opakuje, resp. obnovuje.

V praxi je to tedy u UPC obráceně než tam, kde mají klasické úvazky (smlouvy na dobu určitou): chce-li zákazník odejít předčasně, vyplatí se mu tak učinit spíše na začátku 12-mesíčního cyklu (věrnostního období), než blíže k jeho konci.

Na právě popsaném principu (zakotveném primárně v ceníku) se u UPC, se změnou Všeobecných podmínek, nic nezměnilo. Určitá „stopa“ ve Všeobecných podmínkách, v podobě následujícího ustanovení, zde zůstala také beze změny:

Pokud přenesete své číslo k jinému poskytovateli služeb a ukončíte tak telefonní službu v průběhu minimální doby užívání, můžeme po Vás žádat uhrazení slev nebo jiných zvýhodnění, které jsme Vám poskytli a které byly vázány na minimální dobu užívání telefonní služby.

Je ale zajímavou otázkou, zda se na takto koncipovanou formu úvazků Husákova novela vztahuje, když hovoří jen o ukončování smluv, a neobsahuje žádný explicitní dodatek, který by se týkal i „jiných forem úvazku“, jako zde popisovaných věrnostních období a slev. To už bych ale raději přenechal právníkům – aby posoudili, zda se UPC podařilo vymanit se z dopadů popisované Husákovy novely či nikoli.

Pětina u Vodafone?

Také u Vodafone je vlastně všechno jinak: u tohoto operátora původně žádné smlouvy na dobu určitou (pro nefiremní zákazníky) ani nebyly. Zavedeny byly až s „panickými“ tarify, a nově pokračují s tarify Red. Tomu odpovídá i konstrukce Všeobecných podmínek, které standardně („pokud se nedohodneme jinak“) počítají se smlouvami na dobu neurčitou. A dlouhodobější formy úvazků jsou řešeny až v dalších smluvních dokumentech.

Samotné Všeobecné podmínky proto o smluvních pokutách explicitně nehovoří. Ponechávají si ale „otevřená vrátka“ odkazem na ony jiné smluvní podmínky (a to způsobem, který se s novými Všeobecnými podmínkami nezměnil):

Prosím vezměte na vědomí, že při ukončení smlouvy máme právo na finanční vyrovnání ve výši uvedené v příslušných podmínkách, pokud před ukončením smlouvy využijete marketingovou akci nebo koupi zařízení za zvýhodněnou cenu, na jejímž základě jste od Vodafonu získali slevu či zvýhodnění podmíněné využíváním služeb po dobu určitou, přičemž ke dni ukončení smlouvy nebude z vaší strany tato podmínka splněna. Výše takového finančního vyrovnání odpovídá zpravidla výši slevy či zvýhodnění, které jste od nás získali.

Konkrétní výši smluvních pokut popisuje až samostatný smluvní dokument s názvem Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu. Jeho novou verzi jsem na webu Vodafone nenašel. Je zde k nalezení pouze ten dosavadní, z 13.6.2013, který počítá ještě s „plnou výší“:

Pokud dojde v průběhu 24 měsíců  (…) k omezení nebo přerušení poskytování služeb nebo k ukončení Smlouvy (…) (z důvodů na straně zákazníka), je zákazník povinen uhradit Vodafonu smluvní pokutu ve výši součinu částky Minimálního měsíčního plnění a počtu pravidelných zúčtovacích období zbývajících do konce sjednané doby trvání závazku u daného telefonního/ADSL čísla.

Zatím to tedy vidím tak, že Vodafone ustanovení o jedné pětině nenaplnil. Ale stále na to má čas: i když jeho nové Všeobecné podmínky platí od 1.1.2014, nejspíše kvůli novému Občanskému zákoníku, na zapracování Husákovy novely (v rámci dokumentu „Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu“, případně jinde) má ještě čas.

Možnost výpovědi zcela bez sankcí

Ve Všeobecných podmínkách operátorů dochází k celé řadě dalších významných změn, které by vydaly na několik dalších článků. Zkusme se ale podívat ještě na jeden konkrétní aspekt, který s tzv. Husákovou novelou souvisí velmi úzce, ale jen nepřímo.

Jde o možnost vypovědět smlouvu s operátorem zcela bez sankcí. Tedy i bez oné jedné pětiny, stanovené Husákovou novelou.

Takováto možnost existovala již dříve, ale byla vázána na takovou změnu smluvních podmínek, která je v neprospěch účastníka. Ovšem s účinností zákona č. 468/2011 Sb., který k 1.1.2012 novelizoval zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, se možnost předčasného ukončení smlouvy zcela bez sankcí rozšířila. Nově je možná, pokud je splněna alespoň jedna z následujících dvou podmínek:

  • jedná o změnu podstatných náležitostí smlouvy uvedených v odstavci 1 písm. c) až q) zákona č. 127/2005 Sb. (o elektronických komunikacích).
  • jedná se o změnu jiných ustanovení, která vede ke zhoršení postavení účastníka

Zdůrazněme si, že první z důvodů se týká jen konkrétně vymezených „podstatných náležitostí“ smlouvy a nevyžaduje změnu k horšímu z pohledu účastníka. Zde tedy může jít i o změnu k lepšímu. Teprve druhý možný důvod pro výpověď bez sankcí je vázán na zhoršení – ale zase může jít o změnu jakékoli náležitosti smlouvy, a nemusí to být jen ona „podstatná“ náležitost, definovaná v zákoně.

Pro úplnost ještě dodejme, že možnost výpovědi bez sankcí se netýká takových změn, za které operátor „nemůže“: změn vyvolaných zákonem či nařízených ČTÚ.

Pojďme se nyní podívat, jak byla tato (již poměrně dávná) změna zákona zapracována do smluvních dokumentů tří zde probíraných operátorů: T-Mobile, UPC a Vodafone.

UPC: správné znění až nyní

Tak třeba UPC zareagovalo na změnu zákona, účinnou od 1.1.2012, až s nynější změnou svých všeobecných podmínek. Původně obsahovaly toto ustanovení (resp. do 31.12.2013 stále obsahují):

2.5.3. Pokud UPC změní podmínky Smlouvy ve Váš neprospěch a Vy s touto změnou nesouhlasíte, máte možnost ukončit Smlouvu ke dni, kdy se mají podmínky Smlouvy změnit.

Nově, od 1.1.2014, už bod 2.5.3. zní takto:

2.5.3. Pokud UPC změní podstatné náležitosti Smlouvy, anebo změní podmínky Smlouvy ve Váš neprospěch, a Vy s touto změnou nesouhlasíte, máte možnost ukončit Smlouvu ke dni, kdy se mají podmínky Smlouvy změnit.

Menší problém je ale v tom, že zákazník (účastník) musí reagovat opravdu rychle: poskytovatel je povinen mu oznámit změnu nejméně s předstihem, 1 měsíce. Současně ale požaduje, aby mu byla doporučena písemná informace o nesouhlasu se změnami nejméně 15 dnů před plánovanou změnou, aby požadavek mohl „technicky zpracovat“.

Další problém pak vidím v tom, že UPC dává samo sobě povinnost informovat o změnách jen na svém webu a ve svých provozovnách. Což pro zákazníka není nejšikovnější. V praxi ale UPC informuje i mailem: například informace o změně Všeobecných podmínek mi jako zákazníkovi UPC přišla právě mailem.

Vodafone: správné znění se mění na nesprávné

To Vodafone to udělal přesně opačně. Dosud má ve svých podmínkách obě varianty pro možné ukončení bez sankcí:

7.1.2 Pokud nebudete souhlasit se změnami podstatných náležitostí smlouvy na poskytování Služeb nebo změnami jiných ustanovení, které vedou ke zhoršení vašeho postavení, můžete smlouvu ukončit písemnou výpovědí s uvedením tohoto důvodu a doručíte nám ji do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této změny.

Nově (od 1.1.2014) se ale vrací již jen k jediné podmínce pro možnost předčasného ukončení bez sankcí:

1.1.5 Podmínky pro ukončení smlouvy v případě nesouhlasu s jednostrannou změnou smlouvy
Pokud nebudete souhlasit se změnami podstatných náležitostí smlouvy provedenými podle čl. 1.1.4 výše, které vedou ke zhoršení vašeho postavení, můžete smlouvu ukončit písemnou výpovědí s uvedením tohoto důvodu, kterou nám doručíte do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této změny.

Podle mého názoru je to v rozporu se zákonem.

Všimněte si také možnosti podat výpověď až 15 dnů PO změně. Nicméně Vodafone explicitně neříká, jak dlouho před onou změnou vás bude informovat. Pak by ale stejně mělo platit ustanovení zákona, které hovoří o 1 měsíci.

UX DAy - tip 2

T-Mobile: raději nenavádět?

T-Mobile jde na vše ještě jinak: raději to moc nerozpitvává. Proto ve svých dosavadníchnových Všeobecných podmínkách používá neutrální formulaci, ze které někdo, kdo nezná dostatečně detailně zákon, nepozná, o co jde: 

Bez ohledu na sjednanou dobu trvání Smlouvy jste oprávněn(a) písemně vypovědět Smlouvu, vyplývá-li takové právo ze zákona. V takovém případě musíte doručit výpověď T-Mobile nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny, která zakládá Vaše zákonné právo vypovědět Smlouvu.

V souladu se zákonem to asi je. A proč dávat někomu nějaké návodné rady, že?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).