Hlavní navigace

ADSL konečně na pořadu dne

14. 1. 2003
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Jednání Fóra pro dial-up přechází do ekonomické fáze a myšlenka paušálního zpoplatnění si (snad) už razí cestu, byť stále ještě není vyhráno. Na pořad jednání přichází i ADSL, ekonomické řešení dial-upu bude jeho existenci brát v úvahu a bude počítat s efektem, který to bude mít na zájem o dial-up.

O jednání Fóra pro vytáčený přístup k Internetu jsem na Lupě psal naposledy 3. ledna v článku Re: paušál, či ne?, kde šlo hlavně o vysvětlení podstaty požadavku na 24hodinový paušál. Od té doby došlo k dalšímu významnému vývoji – k jednání Řídícího výboru fóra. Na vysvětlenou: samotné jednání Fóra pro dial-up probíhá ve skupinách, které jsou (zatím) dvě: technická a ekonomická. V rámci nich se jedná, hledají se společně přijatelná řešení, případně dělají kompromisy, ale vždy mohou zůstat některé body, kde se nepodaří najít konsensus. V takovém případě vzniká rozpor, ke kterému se jde právě na Řídící výbor fóra k rozsouzení. Řídící výbor je aktuálně sedmičlenný, a má toto složení:

 • předseda ČTÚ
 • předseda APVTS
 • předsedové komisí Fóra (ekonomické a technické)
 • zástupce akademické sféry (z ČVUT)
 • zástupce NIX.CZ
 • zástupce Sdružení ochrany spotřebitelů

Stejný model – s Fórem, kde se řešily technické a ekonomické otázky v pracovních skupinách a rozpory pak na Řídícím výboru fóra – se již dříve osvědčil v případě implementace služeb volby operátora (v obou variantách CS i CPS) a přenositelnosti čísla. Tehdy ale ještě nebyli ve Fóru zastoupeni uživatelé, a také se hledalo pouze jedno řešení. Nyní se hledá více nových modelů připojení k Internetu, které by následně mohly být realizovány.

O čem byl čtvrteční Řídící výbor fóra

Čtvrteční jednání Řídícího výboru fóra se týkalo především dosavadních výsledků technické skupiny, které již dospěly do fáze, kdy se podařilo vyřešit všechny rozpory kromě tří. S těmi se tedy šlo na čtvrteční jednání s žádostí o rozhodnutí. Čeho se tyto rozpory týkaly? Dva byly opravdu velmi technické a jednalo se o nesoulad mezi Českým Telecomem na straně jedné a alternativními operátory a ISP na straně druhé. Aniž bych chtěl čtenáře zatěžovat detaily, dovolím si vystihnout formální podstatu obou bodů:

 • V jednom šlo o to, že půlka stávající sítě Českého Telecomu umí cosi, co druhá půlka neumí. Alternativní operátoři a ISP požadovali, aby tedy Český Telecom nabízel příslušné řešení v různé podobě, v závislosti na geografické poloze. Naopak postoj Českého Telecomu byl takový, že by měl nabízet jen řešení, které je všude stejné, což v daném případě představovalo určité „minimum“, nevýhodné právě pro alternativní operátory a ISP. Během projednávání pak došlo na to, že geografická závislost poskytovaných služeb není žádnou raritou (například ani ADSL nebude najednou dostupné všude, nemluvě o dlouhé koexistenci analogových a digitálních ústředen, které také nabízely různé možnosti). Po diskusi před Řídícím výborem fóra nakonec Český Telecom tento rozpor stáhl.
 • Druhý rozpor mezi Českým Telecomem a AO/ISP se týkal termínu dostupnosti signalizace SS7 na místních ústřednách. Opět bych nechtěl zabíhat do detailů, bylo by to na samostatný článek, proto jen stručně: AO/ISP požadovali termín „do šesti měsíců“, Český Telecom se dušoval, že na to potřebuje 12 měsíců. Bylo zajímavé a poučné sledovat argumentaci Českého Telecomu opírající se o mnoho tvrzení, včetně dodacích lhůt subdodavatelů, nedostatku odborníků atd. Když se zástupci Českého Telecomu náležitě vypovídali, předseda ČTÚ nalistoval a přečetl dopis, který mu 9. listopadu 2001 poslal tehdejší generální ředitel Přemysl Klíma. V něm sám psal, že zavedení signalizace SS7 na místních ústřednách bude trvat šest měsíců od oznámení. Ani pod tíhou tohoto argumentu však přítomní zástupci Českého Telecomu nestáhli svůj rozpor, a tak později došlo na hlasování Řídícího výboru fóra. To potvrdilo termín „do šesti měsíců“, dokonce měřeno od počátku tohoto roku, tj. do června 2003.

Jak dopadnul paušál?

Třetí rozpor byl rozporem mezi Českým Telecomem a platformou ZUI (Zástupci uživatelů Internetu) a týkal se paušálního zpoplatnění. Byl vyústěním dlouhých diskusí, které se na toto téma odehrávaly během dosavadního jednání Fóra, a jejichž podstatu jsem se snažil vystihnout již v předchozích článcích (viz přehled). Stručný nástin celého vývoje je následující:

 • První reakce Českého Telecomu na termín „paušál“ byly zcela odmítavé, s poukazem na to, že jejich síť není dimenzována na trvalé visení koncových zákazníků.
 • Teprve postupně se zástupcům ZUI dařilo přesvědčit ostatní, že se nejedná o možnost trvalého visení, ale o paušální způsob zpoplatnění – a že problém s nebezpečím přetížení sítě by se dal řešit obdobně jako v zahraničí, tj. odpojováním uživatelů po určité době souvislého připojení (viz článek Re: Paušál, či ne?).
 • Možnost řešit případné přetížení sítě skrze odpojování uživatelů se ukázala být dalším těžko stravitelným oříškem pro poskytovatele služeb. Český Telecom rovnou řekl „ne“, a ani alternativním operátorům se to příliš nelíbilo.
 • Platforma ZUI přišla s myšlenkou odpojování nikoli jako s něčím, co by požadovala, ale jako s řešením, které je ochotna připustit – aby se vyřešil existující problém (nebezpečí zahlcení sítě), a jednání o paušálním způsobu zpoplatnění neskončila již v technické části konstatováním, že by to síť neunesla.
 • V průběhu se ukázalo, že skutečná úzká hrdla nebudou ani tak v hlasové síti, jako až na úrovni tzv. portů, kde hlasový provoz přechází do datového.
 • Alternativní operátoři a ISP sami identifikovali hlavní překážku toho, co jim brání v paušálním zpoplatnění koncového zákazníka: jde jim o paušální vstupy, především o paušální způsob zpoplatnění tzv. originace hovorů. Ty jim zase ale Český Telecom těžko poskytne, pokud nebude mít nějakou rozumnou záruku, že to nezpůsobí přetížení jeho sítě…

Nyní zpět k „paušálnímu“ rozporu, který šel na jednání Řídícího výboru fóra: nebyl vlastně o tom, zda paušál ano či ne, ale o tom, zda připadá v úvahu řešení používané ve světě. Tedy jestli lze poskytovat službu, při které může být uživatel po určité době násilně odpojen. ZUI to navrhovala jako možné technické řešení existujícího problému, postoj Českého Telecomu k této možnosti byl odmítavý. Vyjádření AO/ISP bylo takové, že nutnou podmínkou je paušální zpoplatnění originace hovorů (tzv. FRIACO), a že možnost odpojování připouští jako legitimní variantu, byť krajní, přičemž preferují motivování uživatelů ekonomickým způsobem, tj. cenovým modelem. Samotná formulace rozporu se přitom dožadovala toho, aby se Řídící výbor vyjádřil k celé problematice rozpojování a paušálů.

Diskuse před Řídícím výborem fóra dospěla k tomu, že o žádný faktický rozpor nejde (a ten byl také posléze stažen). Celkem jednoznačně se přiklonila k názoru, že paušální způsob zpoplatnění je žádoucí, a že je především ekonomickou záležitostí. Pokud jde o možnost odpojování, zde jsem nezaznamenal žádné formální stanovisko, ale celkové vyznění interpretuji tak, že je to věc koncových účastníků.

Paušální zpoplatnění tedy nebylo na jednání Řídícího výboru fóra smeteno ze stolu. Interpretoval bych to spíše opačně, jako podporu tohoto principu a popud k dalšímu jednání o jeho konkrétní realizaci na půdě ekonomické komise. Vyhráno ale rozhodně ještě není, ekonomická jednání určitě budou velmi ostrá (až dojde na konkrétní náklady, další podmínky atd.).

O paušálu i o ADSL

Další výsledek čtvrtečního jednání Fóra vzešel z bodu „různé“. Jednalo se o otázku ADSL, a to konkrétně ve dvou směrech:

 • Založení další pracovní skupiny v rámci Fóra, která by řešila problematiku ADSL.
 • Započítání vlivu, který bude mít zavedení ADSL na poptávku po dial-up připojení.

Pokud jde o založení samostatné pracovní skupiny pro ADSL, zde návrh vzešel od ZUI s upřesněním, že by bylo vhodné počkat do konce měsíce na to, jak se vyjasní situace s velkoobchodní nabídkou ADSL služeb od Českého Telecomu (viz též článek ADSL od Telecomu: Stále oblačno a Proč není nabídka ADSL?). Tento požadavek byl Řídícím výborem fóra akceptován.

Má ADSL vliv na dial-up?

Za velmi povzbudivý výsledek čtvrtečního jednání Řídícího výboru fóra považuji jeho rozhodnutí ohledně započítání vlivu ADSL na připravovaný paušál u dial-upu. Fakticky jde o to, že pokud by se nevzalo v úvahu, že ADSL „odvede“ určitou část zájemců o Internet (dokonce asi těch neintenzivnějších), pak by nastavení podmínek paušálu u dial-upu zřejmě muselo být jiné, než když bude možné počítat s tím, že koncový zákazník bude mít na výběr mezi dial-upem a ADSL.

cif-tip-téma-foto

Jakékoli zmínky o vlivu ADSL však na dosavadních jednáních Fóra byly vždy smeteny ze stolu tvrzením, že mandát Fóra je pouze pro dial-up a netýká se ADSL. Český Telecom také zpočátku prosazoval názor, že dostupnost ADSL nebude mít žádný vliv na dial-up – v jednom z prvních pracovních materiálů na otázku o tomto vlivu odpověděl tak, že „analýzy trhu (…) ukazují, že alternativní technologie (převážně ADSL) zásadně v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu neovlivní dynamiku trhu dial-up Internetu, tzv. nevede k nižšímu využívání či poklesu nárůstu provozu dial-up Internetu“. Teprve s postupem času pak zástupci Českého Telecomu změnili svůj postoj a připustili vliv ADSL na poptávku po dial-upu.

Řídící výbor Fóra se na svém čtvrtečním jednání jednoznačně přiklonil k tomu, aby vliv ADSL byl vzat v úvahu na ekonomické komisi. Dokonce se vyjádřil v tom smyslu, že „apeluje“ na to, aby se tak stalo.

Bude mít zavedení ADSL významný vliv na vytáčené připojení?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.