Hlavní navigace

Nahlédněte do katastru nemovitostí!

14. 1. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Katastr nemovitostí nově nabízí možnost sledovat stav vyřizování jednotlivých žádostí on-line včetně srovnání s ostatními žádostmi s přibližně stejnou dobou podání. Zjišťovat lze také vlastníky konkrétních budov a pozemků. Vše zcela zdarma a bez nutnosti registrace, ovšem s tím, že poskytnutá data jsou pouze informativní a nejsou právně závazná.

V pondělí jsme si zde na Lupě popisovali jednu z nových služeb Portálu veřejné správy: obchodní věstník. Druhou novou službou, se kterou portál přišel a které se budeme věnovat dnes, je nahlížení do katastru nemovitostí. Striktně vzato však nejde o službu samotného portálu, protože ji provozuje Český ústav zeměměřický a katastrální (ČÚZK) ve své doméně a ve vlastní režii a z Portálu veřejné správy na tuto službu vede jen tzv. „autorizovaný odkaz“. Ale to nemusí být tak podstatné – hlavní je samotná služba, její kvalita a dostupnost pro nejširší veřejnost.

Co je katastr nemovitostí?


Pokud zalistujeme webovými stránkami ĆUZK, dozvíme se že

Katastr nemovitostí je ucelený automatizovaně vedený informační systém o nemovitostech, který obsahuje řadu důležitých údajů o pozemcích a vybraných stavbách a o jejich vlastnících.

Jinými slovy jde o registr, do kterého se zapisují údaje typu „komu patří ta a ta nemovitost“ a další informace (například různá věcná břemena apod.), které se následně využívají jako základní podklady při nejrůznějších dalších transakcích a řízeních – například při převodech nemovitostí, jejich oceňování, vyměřování daní atd.

Existence katastru nemovitostí má samozřejmě oporu v zákonech a vyhláškách (jsou vyjmenovány zde na stránkách ČUZK), které také definují způsob fungování tohoto registru i práva a povinnosti jeho správců a uživatelů. Správcem je katastrální úřad, resp. jednotlivé místně příslušné katastrální úřady, uživatele pak tvoří nejširší veřejnost.

Jaké služby katastr nabízí?


Služeb, které katastrální úřady poskytují, je samozřejmě více, ale pro účely tohoto článku se zaměříme jen na ty „elektronické“. Mezi ně patří zejména:
  • Dálkový přístup k datům katastru nemovitostí: toto je služba, která funguje již delší dobu (od roku 2001) a poskytuje v elektronické formě a on-line způsobem v zásadě všechny informace (výstupy), které katastr nemovitostí nabízí. Ovšem s tím podstatným dovětkem, že tyto informace mají pouze informativní (tj. nezávazný) statut, a nemohou být tedy použity jako podklad při dalších řízeních. Navíc jde o službu placenou (ceník, co „stránka“, to 50 Kč) a dostupnou jen po předchozí registraci)
  • Poskytování údajů z katastru nemovitostí: také v rámci této služby lze získat data z katastru v elektronické formě (například digitální katastrální mapy a naskenované starší katastrální mapy), a to přímo na jednotlivých katastrálních pracovištích. Tedy ne nutně on-line způsobem, ale spíše „fyzicky“, na vhodném médiu. Opět ale jde o službu placenou, určenou spíše užšímu okruhu zájemců než nejširší veřejnosti.

Co je „nahlížení“?

Nově zprovozněná služba je označována jako „nahlížení do katastru nemovitostí“ a na rozdíl od obou výše uvedených služeb je určena nejširší veřejnosti. Od již používaného „dálkového přístupu“ se liší v tom, že umožňuje získat jen některé informace z katastru, nikoli všechny (viz dále). Na druhou stranu je poskytována zcela zdarma a bez nutnosti jakékoli registrace. Co je naopak shodné s „dálkovým přístupem“, je právně nezávazný (neoficiální, pouze informativní) statut takto získaných informací.

Jde tedy o obdobu způsobu, jakým byl na Internetu zpřístupněn například Obchodní rejstřík: chcete-li se na něco podívat, můžete tak učinit rychle, snadno a zdarma. Pokud ale potřebujete nalezenou informaci využít „závazně“, například jako podklad pro nějaké řízení, musíte využít tradiční formy jejich získávání (nejspíše placené a „papírové“). Na možnost získávání právně závazných (autorizovaných) výstupů v elektronické formě a on-line způsobem si zřejmě budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.

Přesto je mezi nahlížením do katastru nemovitostí a internetovou verzí obchodního rejstříku jeden podstatný rozdíl: v katastru nemůžete vyhledávat podle identity vlastníka, což obchodní rejstřík naopak umožňuje. Chcete-li „nahlédnout“ do katastru, musíte explicitně identifikovat konkrétní nemovitost (parcelu či budovu).

V případě parcely musíte znát katastrální území (v Praze např. Jinonice, Žižkov atd.) a dále tzv. parcelní číslo. V případě budovy musíte zadat obci (např. Praha), pak část obce (např. Jinonice) a popisné nebo evidenční číslo budovy.

S popisným či evidenčním číslem může být malý problém, ale i zde může pomoci Internet a jiný veřejně dostupný registr: registr adres v ČR. Provozuje jej MV ČR a přes jméno obce, části obce a ulice v něm můžete dohledat i číslo popisné. Viz následující příklad, ve kterém jsem se snažil dohledat popisné číslo Lidového domu v Hybernské ulici č. 7, Praha 1 – Nové Město.

Registr adres ČR: ulice na Novém Městě v Praze
1052
Konkrétní objekty v ulici Hybernská
1053

Informace z katastru

V rámci možnosti „nahlížení do katastru“ se uživatelé mohou ptát na tři různé okruhy informací.

Prvním z nich jsou „Informace z KN“. Tím jsou míněny zejména informace o tom, kdo je vlastníkem určité konkrétní budovy či pozemku (parcely). U parcel se uživatel dozví i výměru a druh pozemku a vše je vzájemně provázáno: na stránce, vypisující informace o konkrétní budově, je aktivní odkaz na stránku informující o vlastnictví parcely, na které budova stojí (a naopak, ze stránky o parcele se lze prokliknout na stránky o budově či budovách, které na pozemku stojí). Viz konkrétní příklad s Lidovým domem.

Hledá se budova s číslem popisným 1033 na Novém Městě
1054
Informace o budově
1055
Informace o parcele, na které budova stojí
1056

Řízení o vkladech

Dalším okruhem informací, na které se uživatel může ptát, jsou informace týkající se „Řízení o vkladech“.

Vkladem do katastru je míněno zapsání nových informací, například vyplývajících z uzavřených smluv o převodu nemovitostí, převodu bytu a nebytového prostoru atd. Ten, kdo do katastru něco tzv. vkládá na některém konkrétním katastrálním úřadě, se v rámci započatého „řízení o vkladu“ dozví, jaké pořadové číslo dostala jeho žádost. Se znalostí tohoto pořadového čísla pak může on-line způsobem sledovat, jak vyřizování jeho žádosti o vklad postupuje:

Jaký je stav řízení o vkladu č. 123 z roku 2004?
1057
… vklad ještě není proveden
1059

Velmi užitečnou možností je i to, aby si kdokoli mohl vypsat „okolí“ konkrétní žádosti v rámci tzv. „přehledu řízení“. Jde o výstup, který přehledně vypíše údaje o stavu vyřizování určitého počtu žádostí přijatých před a po dané žádosti. Jde o zajímavý prvek, který by mohl významně působit proti eventuální korupci: každý se nyní může sám podívat, zda některé žádosti výrazněji nepředbíhají žádosti jiné. Pro ilustrační příklad jsem zde musel jít poněkud „hlouběji do historie“ – k datu psaní tohoto článku se první již provedené vklady (v Praze) objevovaly mezi těmi, které byly podány počátkem října loňského roku.

BRAND

První vyřízené žádosti o vklad jsou z října 2003
1060

Další možností, kterou „řízení o vkladech“ nabízí, je vypsat si všechny vklady provedené v určitý den (spolu se stavem jejich vyřizování).

Ostatní řízení


Třetím druhem informací, které lze získat nahlížením do katastru nemovitostí, jsou informace o „ostatních řízeních“. Ty se dále dělí na „Záznamy“, kterými jsou zejména „zápisy právních vztahů k nemovitostem na základě rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu nebo na základě jiných podkladů podle § 36 vyhlášky“. Tedy například výsledky soudních exekucí. Další variantou jsou „Geometrické plány“ (vytvářené na základě žádosti o potvrzení plánu předkládané oprávněným zeměměřickým inženýrem).

Informace poskytované o „ostatních řízeních“ mají jinak stejnou strukturu jako informace o vkladech – lze si nechat vypsat stav konkrétního řízení, přehled všech řízení podaných určitý den nebo vypsat určitý počet řízení „před“ a „po“.

Pomůže vám možnost nahlížení do katastru nemovistostí? Využijete tuto možnost?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).